聊斋志异·白于玉拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 12:43:21

 文言文之家为大家整理聊斋志异·白于玉拼音版、聊斋志异·白于玉注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·白于玉注音版

 《 bái 》
  qīngānyún , shǎozhīmíng 。 tàishǐjiànwén , měijiātànzhī , tuōxiāngshànzhěyāozhìjiā , lǐngyánlùnfēngcǎi 。 yuē :“ yānyǒucáishēngérchángpínjiànzhě ?” yīnlínhǎozhìzhīyuē “ 使shǐqīngānfènzhìyúnxiāo , dāngfèngjīnzhì 。” shítàishǐyǒujuéměi , shēngwén , quèxìn 。 érqiūwéibèichù , 使shǐrénwèitàishǐ :“ guìsuǒyǒu , zhīzhěchízǎoěr , qǐngdàisānnián , chéngérhòujià 。” shìzhì 。
  yuèmíngzhīxià , yǒuxiùcáizào , báiduǎn , yāochángzhǎo 。 jiésuǒlái , yánbáishì ,  。 lüèqīngtán , huōrénxīnxiōng 。 yuèzhī , liútóngzhǐ宿 。 chímíng, shēngzhǔ便biàndàopínguò 。 báigǎnqíngyīn , yuànjiǎguǎn , yuēérbié 。 zhì , xiāncāngtóusòngchuīlái , shǎojiānbáizhì , chéngjùnlóng 。 shēnglìngshèshèzhī 。 báimìngqiān 。
  suìgòngchén , xīnránxiāng 。 shēngshìsuǒshū , bìngfēichángsuǒjiànwén 。 juéshí 。 érwènzhī , báixiàoyuē :“ shìmíngyǒuzhì , fēigōngmíngzhōngrén 。” měizhāoshēngyǐn , chūjuǎnshòushēng , jiēzhīshù , duōsuǒjiě , yīnhuǎnzhìzhī 。 wèishēngyuē :“ nǎngsuǒshòu , nǎi 《 huángtíng 》 zhīyàodào , xiānrénzhīháng 。” shēngxiàoyuē :“ suǒzài , qiěqiúxiānzhěduànjuéqíngyuán , 使shǐwànniàn , bìngwèinéng 。” báiwèn :“  ?” shēngzōngwéi , báiyuē :“ jiǔ ?” xiàoyuē :“‘ guǎrényǒu , guǎrénhào 。’” báixiàoyuē :“‘ wángqǐnghǎoxiǎo 。’ suǒhǎo ?” shēngqínggào 。 báiwèizhēnměi , shēngyuē :“ xiáěrsuǒgòngwén , fēixiǎoshēngzhījiàn 。” báiwēishěnérba 。
  zhuāngyánbié , shēngrán , néngxiū 。 báinǎimìngtóngxiānzhuāngxíng , liǎngxiāngliàn 。 éjiànqīngchánmíngluòànjiān , báiyuē :“ jià , qǐngbié 。 xiāng , érzhī 。” fāngzàiwèn , zhuǎnshùnjiānbáixiǎozhǐ , piānránkuàchánbèishàng , zhāozhāérfēi , yǎoyúnzhōng 。 shēngnǎizhīfēichángrén , cuòèliángjiǔ , chàngchàngshī 。
  shù ,  , báiqiè 。 shìsuǒ , shǔsuìsuǒ , kǎiránsǎochú , shèqǐn 。  。 jiànbáijiātóngláixiāngzhāo , xīnráncóngzhī 。 éyǒutóngfèngxiáng , tóngzhuōwèishēngyuē :“ hēijìngnánxíng , chéngdài 。” shēngxiǎonéngshèngrèn , tóngyuē :“ shìchéngzhī 。” shēngsuǒqǐng , kuānránshūyǒu , tóngwěishàng 。 jiáránshēng , língshēngkōng 。 wèijiànzhūmén , tóngxiānxià , shēngxià 。 wèn :“ suǒ ?” yuē :“ tiānmén 。” ménbiānyǒudūn , shēnghài , tóngshēnzhàngzhī 。 jiànchùchùfēngjǐng , shìshū 。 tóngdǎo广guǎnghángōng , nèishuǐjīngwéijiē , xíngrénzàijìngzhōng 。 guìshùliǎngzhāng , cānkōngbào 。 huāsuífēng , xiāngduàn 。 tíngjiēhóngchuāng , shíyǒuměirénchū , róngxiù , kuàngshìbìngchóu 。 tóngyán : wánggōngjiāyóushèng 。” ránkǒngzhǔrénjiǔ , xiáliúlián , dǎochū 。 shíjiànbáishēnghòumén , shǒu , jiànyánwàiqīngshuǐbáishā , juānjuānliú , diāolán , dàiguìquè 。 zuò , yǒuèryāohuán , láijiànxiāngmíng 。 shǎojiānmìngzhuó , yǒurénliǎnrènmíngdāng , gěishìzuǒyòu 。 cáijuébèishàngwēiyǎng , rénxiānzhǐchángjiǎ , tàndàisāo 。 shēngjuéxīnshényáo , wǎngsuǒāndùn 。 érwēixūn , jiànchí , xiàorén , dōu , měirénzhéxiào 。 báilìngyòushāng , jiàngxiāozhěyǐnjuéxiàng , 便biànyánqián , wǎnzhuǎnqīng 。 zhūzhěshēngguǎnáocáo ,  。 què , cuìchángzhězhuó 。 shàngyǒurén , dànbáiruǎnxiāozhě , chīchīxiào , ànzhōngràngkěnqián 。 báilìngzhuóchàng , rén便biànláizhǎn , shēngtuōjiēbēi , náoxiānwàn 。 xiàoshīshǒu , jiǔbēiqīngduò 。 báiqiáozhī , shíbēihánxiào , shǒuyún :“ lěngguǐshǒuxīn , qiángláizhuōrén 。” báixiào , lìngqiě 。  , dànbáizhěyòufēigōng , shēngjīngnéngjiào , pěngjiǔyǒukuì , nǎiqiángyǐnzhī 。
  shì , fēngzhìpiānpiān , fēijuéshìzhě 。 wèizhǔrényuē :“ rénjiānyóu , qiúérnánzhī , jūnqúnfāng , nénglìngzhēnxiāohúnfǒu ?” báixiàoyuē :“ xiàzhōngyǒujiārén , dāngyǎnzhī ?” shēngyuē :“ jīnnǎizhīsuǒjiànzhī广guǎng 。” báinǎijìnzhāozhū ,  , shēngdiāndǎonéngjué 。 báirényǒuzhīhǎo , suì使shǐbèifèng 。 érqīnzhěnzhīài , jìnchóumóu 。 shēngsuǒzèng , tuōjīnwànchuànzhī 。 tóngyuē :“ xiānfánshū , jūn 。”  , dùn 。 shēngwènzhǔrén , tóngyuē:“ zǎodàilòu , shízhǔsòngěr 。” shēngchàngráncóngzhī , xúnjiù 。 jiāngmén , huíshìtóng , zhīshí 。 xiàozhòu , shēngjīngcuànér , wàngzhī , érbēnduò 。
  jīngér , zhāotūnhóng 。 fāngjiāngzhèn , yǒuránzhuìjiān , shìzhīchuàn 。 xīnzhī 。 yóushìqiánniànhuīlěng , měixúnchìsōngyóu , érshàngyìnwéiyōu 。 guòshíyuè , zhòuqǐnfānghān , mèngwàizhì , 怀huáizhōngbēngyīngéryuē :“ jūnròu 。 tiānshàngnánliú , jìngchísòngjūn 。” nǎiqǐnzhūchuáng , qiānzhī 。 cōngcōng。 shēngqiángwéihuān 。 nǎiyuē :“ qiánwéijǐn , jīnwéiyǒngjué , bǎiniánjìn 。 jūntǎngyǒuzhì , huòyǒujiàn 。” shēngxǐng , jiànyīngérjiān , bēnggào。  , yōngǎozhī , míngmèngxiān 。
  shēngshì使shǐréngàotàishǐ , jiāngyǐn , lìngbiéliáng , tàishǐkěn , shēngwéi 。 tàishǐgào , yuē :“ yuǎnjìnzhīérshēnláng 。 jīngǎizhī , shìèrtiān。” yīngàoshēng 。 shēngyuē :“ dànzhìgōngmíng , jiānjuéqíngyànhǎo 。 suǒshānzhě , yǒulǎozài 。” tàishǐyòushāng , yuē :“ lángpíngānhuò , lángshìzhāng , dìngshì !” 使shǐrénsānfǎn , chéngmóu , suìzōubèichēzhuāngliánpínshēngjiā 。 shēnggǎnxián , jìngàizhēnzhì 。 shìxiào, chéngshùn , guòpínjiā 。 èrnián , wáng , zhìliánzuò , wǎngjìn 。
  shēngyuē :“ qīngyōu ! niànréndào , zháifēishēng 。 jiāngyuǎnshì , qièzhīqīng 。” tǎnrán , shūwǎnliú , shēngsuì 。 wàishēng , nèixùnér , jǐngjǐngyǒu 。 mèngxiānjiànzhǎng , cōnghuìjuélún 。 shísuì , shéntónglǐngxiāngjiàn , shíhànlín 。 měibāofēng , zhīxìngshì , fēngrénér 。 zhíshuāngzhīchén, zhéwènsuǒ , gàozhī , suìguānwǎngxún 。 yuē :“ chūjiājīnshíyǒunián , xiǎngxiān , chùxún ?”
  hòufèngzhǐnányuè 。 zhōngkòu 。 jiǒngzhōng , dàorénzhàngjiàn , kòujìn , wéishǐjiě 。 zhī 。 kuìjīnshòu 。 chūshūhán , zhǔyuē :“ yǒurénréntóng , fánzhìhánxuān 。” wèn :“ xìngmíng ?” yuē :“ wánglín 。” yīncūnzhōngmíng , dàoshìyuē :“ cǎowēijiàn , guìguānshíěr 。” línxíngchūjīnchuàn : yuē :“ guī , dàorénshísuǒyòngchù , fèngbào 。” shìzhīqiànlòujīngjué 。
  怀huáiguīshòurén , rénàizhī , mìngliánggōngshìpèizào , zhōngjīngqiǎo 。 biànwèncūnzhōng , bìngwánglínrénzhě 。 hán , shàngyún :“ sānniánluánfèng , fēnchāitiān ; zàngjiào , duānlàiqīngxián 。 bào , fèngyàowán ; pōuérshízhī , chéngxiān 。” hòushū “ línniángrénzhuāng ”。 jiěrén , chígào 。 zhíshū 。 yuē :“ jiābào 。 lín , xiǎo 。” shǐhuǎngrán “ wánglín ” wéichāibái , huǐhèn 。 yòuchuànshì , yuē :“  。 érwēngzàijiāshí , chángxiāngshì 。” yòushìwándòu , yuē :“ xiānrén , dànnéngchángshēng 。” tūn , shòuércángzhī 。
  huìtàishǐláishìshēng , sòngshēngshū , 便biànjìndānyàowéi寿shòu 。 tàishǐpōuérfēnshízhī , qǐngjīngshénhuàn 。 tàishǐshíniánxún , lóngzhōngshèn , juéjīn , suìér , xíngjiàn , jiārénbènshǐnéngyān 。 niánchéngyǒuhuízhīzāi , huǒzhōng , gǎnmèi , tíngzhōng , jiànhuǒshì , qǐnlínshè , jiāhuáihuáng , zhīsuǒ 。 rénshàngjīnchuànjiárányǒushēng , tuōfēi 。 wàngzhīshù 。 tuánzháishàng , xíngyuèlán , chuànkǒujiàngdōngnán , jiàn 。 zhòngè 。 éqǐnghuǒ西lái , jìnlánxiéyuèérdōng 。 dàihuǒshìyuǎn , qièchuànwáng , jiànhóngguāngzhàliǎn , chuànzhēngránduòxià 。 dōuzhōngyánshāomínshèshùwànjiān , zuǒyòuqiánhòubìngwéihuījìn , yàng 。 wéidōngnánxiǎohuàwéiyǒu , chuànkǒulòuchù 。 niánshí , huòjiànzhī , yóuèrshírén 。

聊斋志异·白于玉拼音版

 《 bái yú yù 》
  wú qīng ān yún , shǎo zhī míng 。 gě tài shǐ jiàn qí wén , měi jiā tàn zhī , tuō xiāng shàn zhě yāo zhì qí jiā , lǐng qí yán lùn fēng cǎi 。 yuē :“ yān yǒu cái rú wú shēng ér cháng pín jiàn zhě hū ?” yīn bǐ lín hǎo zhì zhī yuē “ shǐ qīng ān fèn zhì yún xiāo , dāng yǐ xī nǚ fèng jīn zhì 。” shí tài shǐ yǒu nǚ jué měi , shēng wén dà xǐ , què zì xìn 。 jì ér qiū wéi bèi chù , shǐ rén wèi tài shǐ :“ fù guì suǒ gù yǒu , bù kě zhī zhě chí zǎo ěr , qǐng dài wǒ sān nián , bù chéng ér hòu jià 。” yú shì kè zhì yì kǔ 。
  yī yè yuè míng zhī xià , yǒu xiù cái zào yè , bái xī duǎn xū , xì yāo cháng zhǎo 。 jié suǒ lái , zì yán bái shì , zì yú yù 。 lüè yǔ qīng tán , huō rén xīn xiōng 。 yuè zhī , liú tóng zhǐ sù 。 chí míng yù qù , shēng zhǔ biàn dào pín guò 。 bái gǎn qí qíng yīn , yuàn jí jiǎ guǎn , yuē qī ér bié 。 zhì rì , xiān yī cāng tóu sòng chuī jù lái , shǎo jiān bái zhì , chéng jùn mǎ rú lóng 。 shēng lìng shè shè zhī 。 bái mìng nú qiān mǎ qù 。
  suì gòng chén xī , xīn rán xiāng dé 。 shēng shì suǒ dú shū , bìng fēi cháng suǒ jiàn wén 。 yì jué wú shí yì 。 yà ér wèn zhī , bái xiào yuē :“ shì míng yǒu zhì , pú fēi gōng míng zhōng rén yě 。” yè měi zhāo shēng yǐn , chū yī juǎn shòu shēng , jiē tǔ nà zhī shù , duō suǒ bù jiě , yīn yǐ yū huǎn zhì zhī 。 tā rì wèi shēng yuē :“ nǎng suǒ shòu , nǎi 《 huáng tíng 》 zhī yào dào , xiān rén zhī tī háng 。” shēng xiào yuē :“ pú suǒ jí bù zài cǐ , qiě qiú xiān zhě bì duàn jué qíng yuán , shǐ wàn niàn jù jì , pú bìng wèi néng yě 。” bái wèn :“ hé gù ?” shēng yǐ zōng sì wéi lǜ , bái yuē :“ hú jiǔ bù qǔ ?” xiào yuē :“‘ guǎ rén yǒu jí , guǎ rén hào sè 。’” bái yì xiào yuē :“‘ wáng qǐng wú hǎo xiǎo sè 。’ suǒ hǎo hé rú ?” shēng jù yǐ qíng gào 。 bái yí wèi bì zhēn měi , shēng yuē :“ cǐ xiá ěr suǒ gòng wén , fēi xiǎo shēng zhī mù jiàn yě 。” bái wēi shěn ér ba 。
  cì rì hū cù zhuāng yán bié , shēng qī rán yǔ yǔ , cì cì bù néng xiū 。 bái nǎi mìng tóng zǐ xiān fù zhuāng xíng , liǎng xiāng yī liàn 。 é jiàn yī qīng chán míng luò àn jiān , bái cí yuē :“ yú yǐ jià yǐ , qǐng zì cǐ bié 。 rú xiāng yì , fú wǒ tà ér wò zhī 。” fāng yù zài wèn , zhuǎn shùn jiān bái xiǎo rú zhǐ , piān rán kuà chán bèi shàng , zhāo zhā ér fēi , yǎo rù yún zhōng 。 shēng nǎi zhī qí fēi cháng rén , cuò è liáng jiǔ , chàng chàng zì shī 。
  yú shù rì , xì yǔ hū jí , sī bái qí qiè 。 shì suǒ wò tà , shǔ jì suì suǒ , kǎi rán sǎo chú , shè xí jí qǐn 。 wú hé 。 jiàn bái jiā tóng lái xiāng zhāo , xīn rán cóng zhī 。 é yǒu tóng fèng xiáng jí , tóng zhuō wèi shēng yuē :“ hēi jìng nán xíng , kě chéng cǐ dài bù 。” shēng lǜ xì xiǎo bù néng shèng rèn , tóng yuē :“ shì chéng zhī 。” shēng rú suǒ qǐng , kuān rán shū yǒu yú dì , tóng yì fù qí wěi shàng 。 jiá rán yī shēng , líng shēng kōng jì 。 wèi jǐ jiàn yī zhū mén , tóng xiān xià , fú shēng yì xià 。 wèn :“ cǐ hé suǒ ?” yuē :“ cǐ tiān mén yě 。” mén biān yǒu jù hǔ dūn fú , shēng hài jù , tóng yī shēn zhàng zhī 。 jiàn chù chù fēng jǐng , yǔ shì shū yì 。 tóng dǎo rù guǎng hán gōng , nèi yǐ shuǐ jīng wéi jiē , xíng rén rú zài jìng zhōng 。 guì shù liǎng zhāng , cān kōng hé bào 。 huā qì suí fēng , xiāng wú duàn jì 。 tíng yǔ jiē hóng chuāng , shí yǒu měi rén chū rù , yě róng xiù gǔ , kuàng shì bìng wú qí chóu 。 tóng yán : wáng mǔ gōng jiā lì yóu shèng 。” rán kǒng zhǔ rén sì jiǔ , bù xiá liú lián , dǎo yǔ qū chū 。 yí shí jiàn bái shēng hòu yú mén , wò shǒu rù , jiàn yán wài qīng shuǐ bái shā , juān juān liú yì , yù qì diāo lán , dài yí guì què 。 fǔ zuò , jí yǒu èr bā yāo huán , lái jiàn xiāng míng 。 shǎo jiān mìng zhuó , yǒu sì lì rén liǎn rèn míng dāng , gěi shì zuǒ yòu 。 cái jué bèi shàng wēi yǎng , lì rén jí xiān zhǐ cháng jiǎ , tàn yī dài sāo 。 shēng jué xīn shén yáo yè , wǎng suǒ ān dùn 。 jì ér wēi xūn , jiàn bù zì chí , xiào gù lì rén , dōu dā yǔ yǔ , měi rén zhé xiào bì 。 bái lìng dù qǔ yòu shāng , yī yī jiàng xiāo zhě yǐn jué xiàng kè , biàn jí yán qián , wǎn zhuǎn qīng gē 。 zhū lì zhě shēng guǎn áo cáo , wū wū zá hé 。 jì què , yī yī cuì cháng zhě yì zhuó yì gē 。 shàng yǒu yī zǐ yī rén , yǔ yī dàn bái ruǎn xiāo zhě , chī chī xiào , àn zhōng hù ràng bù kěn qián 。 bái lìng yī zhuó yī chàng , zǐ yī rén biàn lái bǎ zhǎn , shēng tuō jiē bēi , xì náo xiān wàn 。 nǚ xiào shī shǒu , jiǔ bēi qīng duò 。 bái qiáo hē zhī , nǚ shí bēi hán xiào , fǔ shǒu xì yǔ yún :“ lěng rú guǐ shǒu xīn , qiáng lái zhuō rén bì 。” bái dà xiào , fá lìng zì gē qiě wǔ 。 wǔ yǐ , yī dàn bái zhě yòu fēi yī gōng , shēng jīng bù néng jiào , nǚ pěng jiǔ yǒu kuì sè , nǎi qiáng yǐn zhī 。
  xì shì sì nǚ , fēng zhì piān piān , wú yī fēi jué shì zhě 。 jù wèi zhǔ rén yuē :“ rén jiān yóu wù , pú qiú yī ér nán zhī , jūn jí qún fāng , néng lìng wǒ zhēn gè xiāo hún fǒu ?” bái xiào yuē :“ zú xià yì zhōng zì yǒu jiā rén , cǐ hé zú dāng jù yǎn zhī gù ?” shēng yuē :“ wú jīn nǎi zhī suǒ jiàn zhī bù guǎng yě 。” bái nǎi jìn zhāo zhū nǚ , bǐ zì zé , shēng diān dǎo bù néng zì jué 。 bái yǐ zǐ yī rén yǒu bǎ bì zhī hǎo , suì shǐ fú bèi fèng kè 。 jì ér qīn zhěn zhī ài , jí jìn chóu móu 。 shēng suǒ zèng , nǚ tuō jīn wàn chuàn fù zhī 。 hū tóng rù yuē :“ xiān fán lù shū , jūn yí jí qù 。” nǚ jí qǐ , dùn qù 。 shēng wèn zhǔ rén , tóng yuē :“ zǎo yì dài lòu , qù shí zhǔ sòng kè ěr 。” shēng chàng rán cóng zhī , fù xún jiù tú 。 jiāng jí mén , huí shì tóng zǐ , bù zhī hé shí yǐ qù 。 hǔ xiào zhòu qǐ , shēng jīng cuàn ér qù , wàng zhī wú dǐ , ér zú yǐ bēn duò 。
  yī jīng ér wù , zé zhāo tūn yǐ hóng 。 fāng jiāng zhèn yī , yǒu wù nì rán zhuì rù jiān , shì zhī chuàn yě 。 xīn yì yì zhī 。 yóu shì qián niàn huī lěng , měi yù xún chì sōng yóu , ér shàng yǐ yìn xù wéi yōu 。 guò shí yú yuè , zhòu qǐn fāng hān , mèng zǐ yī jī zì wài zhì , huái zhōng bēng yīng ér yuē :“ cǐ jūn gǔ ròu 。 tiān shàng nán liú cǐ wù , jìng chí sòng jūn 。” nǎi qǐn zhū chuáng , qiān yī fù zhī 。 cōng cōng yù qù 。 shēng qiáng yǔ wéi huān 。 nǎi yuē :“ qián yī dù wéi hé jǐn , jīn yī dù wéi yǒng jué , bǎi nián fū fù jìn yú cǐ yǐ 。 jūn tǎng yǒu zhì , huò yǒu jiàn qī 。” shēng xǐng , jiàn yīng ér wò fú rù jiān , bēng yǐ gào mǔ 。 mǔ xǐ , yōng ǎo bǔ zhī , qǔ míng mèng xiān 。
  shēng yú shì shǐ rén gào tài shǐ , zì jǐ jiāng yǐn , lìng bié zé liáng pǐ , tài shǐ bù kěn , shēng gù yǐ wéi cí 。 tài shǐ gào nǚ , nǚ yuē :“ yuǎn jìn wú bù zhī ér shēn xǔ wú láng yǐ 。 jīn gǎi zhī , shì èr tiān yě 。” yīn yǐ cǐ yì gào shēng 。 shēng yuē :“ wǒ bù dàn wú zhì yú gōng míng , jiān jué qíng yú yàn hǎo 。 suǒ yǐ bù jí rù shān zhě , tú yǐ yǒu lǎo mǔ zài 。” tài shǐ yòu yǐ shāng nǚ , nǚ yuē :“ wú láng pín wǒ gān qí lí huò , wú láng qù wǒ shì qí gū zhāng , dìng bù tā shì !” shǐ rén sān sì fǎn , qì wú chéng móu , suì zōu rì bèi chē mǎ zhuāng lián pín yú shēng jiā 。 shēng gǎn qí xián , jìng ài zhēn zhì 。 nǚ shì gū xiào , qǔ yì chéng shùn , guò pín jiā nǚ 。 yú èr nián , mǔ wáng , nǚ zhì lián zuò jù , wǎng bù jìn lǐ 。
  shēng yuē :“ dé qīng rú cǐ wú hé yōu ! gù niàn yī rén dé dào , bá zhái fēi shēng 。 yú jiāng yuǎn shì , yī qiè fù zhī yú qīng 。” nǚ tǎn rán , shū bù wǎn liú , shēng suì qù 。 nǚ wài lǐ shēng jì , nèi xùn gū ér , jǐng jǐng yǒu fǎ 。 mèng xiān jiàn zhǎng , cōng huì jué lún 。 shí sì suì , yǐ shén tóng lǐng xiāng jiàn , shí wǔ rù hàn lín 。 měi bāo fēng , bù zhī mǔ xìng shì , fēng gě mǔ yī rén ér yǐ 。 zhí shuāng lù zhī chén , zhé wèn fù suǒ , mǔ jù gào zhī , suì yù qì guān wǎng xún 。 mǔ yuē :“ rǔ fù chū jiā jīn yǐ shí yǒu yú nián , xiǎng yǐ xiān qù , hé chù kě xún ?”
  hòu fèng zhǐ jì nán yuè 。 zhōng tú yù kòu 。 jiǒng jí zhōng , yī dào rén zhàng jiàn rù , kòu jìn pī mǐ , wéi shǐ jiě 。 dé zhī 。 kuì yǐ jīn bù shòu 。 chū shū yī hán , fù zhǔ yuē :“ yú yǒu gù rén yǔ dà rén tóng lǐ , fán yī zhì hán xuān 。” wèn :“ hé xìng míng ?” dá yuē :“ wáng lín 。” yīn yì cūn zhōng wú cǐ míng , dào shì yuē :“ cǎo yě wēi jiàn , guì guān zì bù shí ěr 。” lín xíng chū yī jīn chuàn : yuē :“ cǐ guī gé wù , dào rén shí cǐ wú suǒ yòng chù , jí yǐ fèng bào 。” shì zhī qiàn lòu jīng jué 。
  huái guī yǐ shòu fū rén , fū rén ài zhī , mìng liáng gōng yī shì pèi zào , zhōng bù jí qí jīng qiǎo 。 biàn wèn cūn zhōng , bìng wú wáng lín qí rén zhě 。 sī fā qí hán , shàng yún :“ sān nián luán fèng , fēn chāi gè tiān ; zàng mǔ jiào zǐ , duān lài qīng xián 。 wú yǐ bào dé , fèng yào yī wán ; pōu ér shí zhī , kě yǐ chéng xiān 。” hòu shū “ lín niáng fū rén zhuāng cì ”。 dú bì bù jiě hé rén , chí yǐ gào mǔ 。 mǔ zhí shū yǐ qì 。 yuē :“ cǐ rǔ fù jiā bào yě 。 lín , wǒ xiǎo zì 。” shǐ huǎng rán wù “ wáng lín ” wéi chāi bái mí yě , huǐ hèn bù yǐ 。 yòu yǐ chuàn shì mǔ , mǔ yuē :“ cǐ rǔ mǔ yí wù 。 ér wēng zài jiā shí , cháng yǐ xiāng shì 。” yòu shì wán rú dòu dà , xǐ yuē :“ wǒ fù xiān rén , dàn cǐ bì néng cháng shēng 。” mǔ bù jù tūn , shòu ér cáng zhī 。
  huì gě tài shǐ lái shì shēng , nǚ sòng wú shēng shū , biàn jìn dān yào wéi shòu 。 tài shǐ pōu ér fēn shí zhī , qǐng kè jīng shén huàn fā 。 tài shǐ shí nián qī xún , lóng zhōng pō shèn , hū jué jīn lì yì yú fū gé , suì qì yú ér bù , qí xíng jiàn sù , jiā rén bèn xī shǐ néng jí yān 。 yú nián dū chéng yǒu huí lù zhī zāi , huǒ zhōng rì bù xī , yè bù gǎn mèi , bì jí tíng zhōng , jiàn huǒ shì lā zá , qǐn jí lín shè , yī jiā huái huáng , bù zhī suǒ jì 。 hū fū rén bì shàng jīn chuàn jiá rán yǒu shēng , tuō bì fēi qù 。 wàng zhī dà kě shù mǔ 。 tuán fù zhái shàng , xíng rú yuè lán , chuàn kǒu jiàng dōng nán yú , lì lì kě jiàn 。 zhòng dà è 。 é qǐng huǒ zì xī lái , jìn lán zé xié yuè ér dōng 。 dài huǒ shì jì yuǎn , qiè yì chuàn wáng bù kě fù dé , hū jiàn hóng guāng zhà liǎn , chuàn zhēng rán duò zú xià 。 dōu zhōng yán shāo mín shè shù wàn jiān , zuǒ yòu qián hòu bìng wéi huī jìn , dú wú dì wú yàng 。 wéi dōng nán yī xiǎo gé huà wéi wū yǒu , jí chuàn kǒu lòu fù chù yě 。 gě mǔ nián wǔ shí yú , huò jiàn zhī , yóu sì èr shí xǔ rén 。

 为您推荐:聊斋志异白于玉原文及翻译注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签