聊斋志异·夜叉国拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 12:46:25

 文言文之家为大家整理聊斋志异·夜叉国拼音版、聊斋志异·夜叉国注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·夜叉国注音版

 《 chāguó 》
  jiāozhōuxìng , fànhǎiwéijiǎ , bèifēngchuī 。 kāiyǎnzhìchù , shēnshāncāngmǎng 。 yǒurén , suìlǎnchuánérdēng , qiǔyān 。 fāng , jiànliǎngjiēdòngkǒu , fēngfáng , nèiyǐnyǒurénshēng 。 zhìdòngwàizhùkuī , zhōngyǒuchāèr , sēnliè , shǎnshuāngdēng , zhǎoshēng鹿érshí 。 jīngsànhún , bēnxià , chājiànzhī, chuòshízhí 。 èrxiāng , niǎoshòumíng , zhēngliè , dàndàn 。  , tuózhōngqiǔbèi , bìngniújìnzhī 。 fēndànshènměi 。 fāntuó , yáoshǒushì , chā , yòuzhízhī 。 āizhīyuē :“ shì 。 zhōuzhōngyǒuzèngpēngrèn 。” chājiě , réng 。 zàishǒu , chāwēijiě 。 cóngzhìzhōu , dòng , shùxīnránhuǒ , zhǔcán鹿 , shúérxiànzhī 。 èrdànzhī 。 shímén , kǒngdùn , yáo , shēnmiǎn 。 tiānmíngèrchū , yòuzhī 。 shǎoqǐngxié鹿lái , bāo , shēndòngchùliúshuǐ , zhǔshù 。 éyǒushùchāzhì , qúntūndàn , gòngzhǐ , xiánxiǎo 。 guòsān , chālái , rénsuǒchángyòngzhě 。 shìqúnchāzhìláng 。 shú , tóngdàn 。 shù , chājiànshú , chūshījìn , chùjiārén 。 jiànnéngcháshēngzhī , zhéxiàoyīn , wèichā 。 chāyuè , xiélái 。 chūwèigǎnshēn , kāijiù , nǎijiāo , huānyuè 。 měiliúròuěr , ruòqínzhīhǎo 。
  zhūchāzǎo , xiàngxiàguàmíngzhūchuàn , gēngfānchūmén , ruòguìzhuàng 。 mìngduōzhǔròu , wèn , yún :“ tiān寿shòujié 。” chūwèizhòngchāyuē :“ lángzi 。” zhòngzhāi , bìng 。 yòujiěshíméi , gòngshízhīshù , zhùwéishéng , 穿chuānguàxiàng 。 shìzhī , zhūzhíbǎishíjīn 。 éqǐngchū 。 zhǔròu , láiyāo , yún :“ jiētiānwáng 。” zhìdòng广guǎngkuòshù , zhōngyǒushíhuápíng , quānyǒushízuò , shàngzuòméngbào , jiē鹿 。 chāèrsānshíbèi , lièzuòmǎnzhōng , shǎoqǐng 。 fēngyángchén , zhānghuángdōuchū 。 jiànlái , lèichāzhuàng , jìngbēndòng , zuòè 。 qúnsuí , dōng西liè , yǎngshǒu , shuāngzuòshíjiāo 。 chāàntóudiǎnshì 。 wèn :“ méishānzhòngjìn ?” qúnhǒngyīngzhī 。 yuē :“ lái ?”  “ 婿 ” duì , zhòngyòuzànpēngtiáo 。 yǒuèrsānchā , bēnshúròuchénshàng , chādànjìnbǎo , zànjiāměi , qiěchánggōng 。 yòuyún :“ ziduǎn ?” zhòngyuē :“ chūláiwèibèi 。” xiàngshàngzhāizhūchuàn , tuōshíméizhī , zhǐdǐng , yuándànwán , jiēdài穿chuānguà , jiāozuòchāxièzhī 。 nǎi , nièfēngérxíng , fēi 。 zhòngshǐxiǎngshíérsàn 。
  nián , chǎn , tāiérshēngèrxióng , jiērénxínglèi 。 zhòngchājiē , zhégòngnòng 。 jiēchūjuéshí , wéizuò , biédònglái , kěn 。 chā , shàng 。 wàizhì , bàoxiāng , duàněr 。 shǎoqǐngxióngguī , jiěshìlìng 。 měishǒu , dòngxiāng 。 yòusānnián, néngxíng , zhéjiàorényán , jiànnéng , zhōujiūzhīzhōngyǒurényān , suītóng , érbēnshāntǎn , yǒu 。
  chū , bànguī , érběifēngzuò 。 ránniànxiāng , xiézizhìhǎiàn , jiànzhōuyóucún , móutóngguī 。 gào , zhǐzhī 。 dēngzhōu , zhòujiāo 。 zhìjiājiào 。 chūzhūèrméi , shòujīnyíngzhào , jiāfēng 。 míngbiāo , shísuì , néngbǎijūn , mǎnghàodòu 。 jiāoshuàijiànérzhī , wéiqiānzǒng 。 zhíbiānluàn , suǒxiàngyǒugōng , shíwéijiāng 。
  shíshāngfànhǎi , zāofēng , piāozhìméi , fāngdēngàn , jiànshàonián , shìzhīérjīng 。 zhīwèizhōngguórén , 便biànwèn , shānggào 。 shàoniányōuxiǎoshídòng , dòngwàijiēcóng , qiězhǔchū 。 shí , xié鹿ròuláidànshāng 。 yán :“ jiāorén 。” shāngwènzhī , érzhīwéi , shāngzàizhōngchángshízhī 。 yīnyuē :“ rén 。 jīnwéijiāng 。” shàoniánjiěmíng 。 shāngyuē :“ zhōngguózhīguānmíng 。” yòuwèn :“ wéiguān ?” yuē :“ chū , gāotáng , shàngérxiàbǎinuò , jiànzhěshì ,  , míngwéiguān 。” shàoniánshènxīndòng 。 shāngyuē :“ zūnjūnzàijiāo , jiǔyān ?” shàoniánqínggào 。 shāngquànnánxuán , yuē :“ chángzuòshìniàn 。 dànfēizhōngguórén , yánmàoshū , qiětónglèijuézhījiàncánhài , yòngshìzhǎnzhuǎn 。” nǎichūyuē :“ dàiběifēng , láisòngxíng 。 fánxiōngchù , hàowèn 。” shāngdòngzhōngbànnián 。 shízhōngwàikuī , jiànshānzhōngzhéyǒuchāwǎnghuán ,  , gǎnshǎodòng 。 běifēng , shàoniánzhì , yǐncuàn 。 zhǔyuē :“ suǒyánwàngquè 。” shāngyīngzhī 。 yòuròuzhìshàng , shāngnǎiguī 。
  jìngjiāo , zǒng , bèishùsuǒjiàn 。 biāowénérbēi , wǎngxúnzhī 。 hǎitāoyāosǒu , xiǎnènánfàn , zhī 。 biāoyīngtòng , néngzhǐ 。 nǎigàojiāoshuài , xiéliǎngbīngzhìhǎinèi 。 fēngzhōu , bǎihǎizhōngzhěbànyuè 。 wàng , zhǐchǐmēn , cóngbiànnánběi 。 éryǒngjiēhàn , chéngzhōuqīng , biāoluòhǎizhōng , zhúlàngchén 。 jiǔzhībèi , zhìchùjìngyǒushě 。 biāoshìzhī , chāzhuàng 。 biāonǎizuòchā , chājīngxùnzhī , biāonǎigàosuǒwǎng 。 chāyuē :“ méi , tángzuì ! jūndàoqiān 。 wéilóngguó , xiàngméifēi 。” nǎizhōuláisòngbiāo 。 chāzàishuǐzhōng , tuīxíngshǐ , shùnqiān , guòxiāoběiàn , jiànshàoniánlínliúzhānwàng 。 biāozhīshānrénlèi , shì , jìnzhī , guǒ , yīnzhíshǒu 。 érwènmèi , bìngyúnjiànān 。 biāoxiéwǎng , zhǐzhī , cāngmáng便biàn 。 huíxièchā ,  。 wèimèizhì , jiànbiāo 。 biāogào , yuē :“ kǒngwéirénsuǒlíng 。” biāoyuē :“ érzàizhōngguóshènróngguì , réngǎn 。” guījué , fēngnán 。 fānghuáihuángjiān , jiànfānnándòng , shēng 。 biāoyuē :“ tiānzhù !” xiāngdēngzhōu , jiàn , sānàn , jiànzhějiēbēn 。 biāoxiàngsānréntuōfēnpáo 。 jiā, chājiànwēng , hènmóu , xièguòhuáng 。 jiārénbàijiànjiāzhǔ , zhàn 。 biāoquànxuézuòhuáyán , jǐn , yànliángròu , nǎixīnwèi 。 jiēnánérzhuāng, lèimǎnzhì 。 shùyuèshāobiànyán , mèijiànbái 。
  yuēbào , mèiyuēér , qiángyǒu 。 biāochǐzhīshū , jiào , bàozuìhuì , jīngshǐguòzhéle 。 yòucāo , réng使shǐwǎnqiáng , chí , dēngjìnshì , pìnāyóu , érzhǒngwéihūn 。 huìbiāoxiàyuánduóbèishīǒu , qiángzhī 。 érkāibǎishígōng , bǎishèxiǎoniǎo , luò 。 yuánměizhēngzhé , rèntóngzhījiāngjūn, xūnbànchūguīmén 。 bàosānshísuìguàyìn , chángcóngzhīnánzhēng , měilín , zhéhuànjiǎzhíruìwéijiēyìng , jiànzhě 。 zhàofēngnánjué 。 bàodàishū , fēngrén 。
  shǐshìyuē :“ chārén , suǒhǎnwén , ránzhīérhǎn 。 jiājiāchuángtóuyǒuchāzài 。”

聊斋志异·夜叉国拼音版

 《 yè chā guó 》
  jiāo zhōu xú xìng , fàn hǎi wéi jiǎ , hū bèi dà fēng chuī qù 。 kāi yǎn zhì yī chù , shēn shān cāng mǎng 。 jì yǒu jū rén , suì lǎn chuán ér dēng , fù qiǔ là yān 。 fāng rù , jiàn liǎng yá jiē dòng kǒu , mì rú fēng fáng , nèi yǐn yǒu rén shēng 。 zhì dòng wài zhù zú yī kuī , zhōng yǒu yè chā èr , yá sēn liè jǐ , mù shǎn shuāng dēng , zhǎo pī shēng lù ér shí 。 jīng sàn hún pò , jí yù bēn xià , zé yè chā yǐ gù jiàn zhī , chuò shí zhí rù 。 èr wù xiāng yǔ , rú niǎo shòu míng , zhēng liè xú yī , sì yù dàn dàn 。 xú dà jù , qǔ tuó zhōng qiǔ bèi , bìng niú fǔ jìn zhī 。 fēn dàn shèn měi 。 fù fān xú tuó , xú yáo shǒu yǐ shì qí wú , yè chā nù , yòu zhí zhī 。 xú āi zhī yuē :“ shì wǒ 。 wǒ zhōu zhōng yǒu fǔ zèng kě pēng rèn 。” yè chā bù jiě qí yǔ , réng nù 。 xú zài yǔ shǒu yǔ , yè chā sì wēi jiě 。 cóng zhì zhōu , qǔ jù rù dòng , shù xīn rán huǒ , zhǔ qí cán lù , shú ér xiàn zhī 。 èr wù dàn zhī xǐ 。 yè yǐ jù shí dù mén , sì kǒng xú dùn , xú qǔ tǐ yáo wò , shēn jù bù miǎn 。 tiān míng èr wù chū , yòu dù zhī 。 shǎo qǐng xié yī lù lái fù xú , xú bāo gé , yú shēn dòng chù qǔ liú shuǐ , jí zhǔ shù fǔ 。 é yǒu shù yè chā zhì , qún jí tūn dàn qì , gòng zhǐ fǔ , sì xián qí xiǎo 。 guò sān sì rì , yī yè chā fù yī dà fǔ lái , sì rén suǒ cháng yòng zhě 。 yú shì qún yè chā gè zhì láng mí 。 jì shú , hū xú tóng dàn 。 jū shù rì , yè chā jiàn yǔ xú shú , chū yì bù shī jìn gù , jù chù rú jiā rén 。 xú jiàn néng chá shēng zhī yì , zhé xiào qí yīn , wèi yè chā yǔ 。 yè chā yì yuè , xié yī cí lái qī xú 。 xú chū wèi jù mò gǎn shēn , cí zì kāi qí gǔ jiù xú , xú nǎi yǔ jiāo , cí dà huān yuè 。 měi liú ròu ěr xú , ruò qín sè zhī hǎo 。
  yī rì zhū yè chā zǎo qǐ , xiàng xià gè guà míng zhū yī chuàn , gēng fān chū mén , ruò sì guì kè zhuàng 。 mìng xú duō zhǔ ròu , xú yǐ wèn cí , cí yún :“ cǐ tiān shòu jié 。” cí chū wèi zhòng yè chā yuē :“ xú láng wú gǔ tū zi 。” zhòng gè zhāi qí wǔ , bìng fù cí 。 cí yòu zì jiě shí méi , gòng dé wǔ shí zhī shù , yǐ yě zhù wéi shéng , chuān guà xú xiàng 。 xú shì zhī , yī zhū kě zhí bǎi shí jīn 。 é qǐng jù chū 。 xú zhǔ ròu bì , cí lái yāo qù , yún :“ jiē tiān wáng 。” zhì yī dà dòng guǎng kuò shù mǔ , zhōng yǒu shí huá píng rú jǐ , sì quān jù yǒu shí zuò , shàng yī zuò méng yī bào gé , yú jiē yǐ lù 。 yè chā èr sān shí bèi , liè zuò mǎn zhōng , shǎo qǐng 。 dà fēng yáng chén , zhāng huáng dōu chū 。 jiàn yī jù wù lái , yì lèi yè chā zhuàng , jìng bēn rù dòng , jù zuò è gù 。 qún suí rù , dōng xī liè lì , xī yǎng qí shǒu , yǐ shuāng bì zuò shí zì jiāo 。 dà yè chā àn tóu diǎn shì 。 wèn :“ wò méi shān zhòng jìn yú cǐ hū ?” qún hǒng yīng zhī 。 gù xú yuē :“ cǐ hé lái ?” cí yǐ “ xù ” duì , zhòng yòu zàn qí pēng tiáo 。 jí yǒu èr sān yè chā , bēn qǔ shú ròu chén jǐ shàng , dà yè chā jū dàn jìn bǎo , jí zàn jiā měi , qiě zé cháng gōng 。 yòu gù xú yún :“ gǔ tū zi hé duǎn ?” zhòng yuē :“ chū lái wèi bèi 。” wù yú xiàng shàng zhāi qǔ zhū chuàn , tuō shí méi fù zhī , jù dà rú zhǐ dǐng , yuán rú dàn wán , cí jí jiē dài xú chuān guà , xú yì jiāo bì zuò yè chā yǔ xiè zhī 。 wù nǎi qù , niè fēng ér xíng , qí jí rú fēi 。 zhòng shǐ xiǎng qí yú shí ér sàn 。
  jū sì nián yú , cí hū chǎn , yī tāi ér shēng èr xióng yī cí , jiē rén xíng bù lèi qí mǔ 。 zhòng yè chā jiē xǐ qí zǐ , zhé gòng fǔ nòng 。 yī rì jiē chū jué shí , wéi xú dú zuò , hū bié dòng lái yī cí yù yǔ xú sī , xú bù kěn 。 yè chā nù , pū xú bó dì shàng 。 xú qī zì wài zhì , bào nù xiāng bó , hé duàn qí ěr 。 shǎo qǐng qí xióng yì guī , jiě shì lìng qù 。 zì cǐ cí měi shǒu xú , dòng xī bù xiāng lí 。 yòu sān nián , zǐ nǚ jù néng xíng bù , xú zhé jiào yǐ rén yán , jiàn néng yǔ , zhōu jiū zhī zhōng yǒu rén qì yān , suī tóng yě , ér bēn shān rú lǚ tǎn tú , yǔ xú yī yī yǒu fù zǐ yì 。
  yī rì cí yǔ yī zǐ yī nǚ chū , bàn rì bù guī , ér běi fēng dà zuò 。 xú cè rán niàn gù xiāng , xié zi zhì hǎi àn , jiàn gù zhōu yóu cún , móu yǔ tóng guī 。 zǐ yù gào mǔ , xú zhǐ zhī 。 fù zǐ dēng zhōu , yī zhòu yè dá jiāo 。 zhì jiā qī yǐ jiào 。 chū zhū èr méi , shòu jīn yíng zhào , jiā pō fēng 。 zǐ qǔ míng biāo , shí sì wǔ suì , néng jǔ bǎi jūn , cū mǎng hào dòu 。 jiāo shuài jiàn ér qí zhī , yǐ wéi qiān zǒng 。 zhí biān luàn , suǒ xiàng yǒu gōng , shí bā wéi fù jiāng 。
  shí yī shāng fàn hǎi , yì zāo fēng , piāo zhì wò méi , fāng dēng àn , jiàn yī shào nián , shì zhī ér jīng 。 zhī wèi zhōng guó rén , biàn wèn jū lǐ , shāng yǐ gào 。 shào nián yè rù yōu gǔ yī xiǎo shí dòng , dòng wài jiē cóng jí , qiě zhǔ wù chū 。 qù yí shí , xié lù ròu lái dàn shāng 。 zì yán :“ fù yì jiāo rén 。” shāng wèn zhī , ér zhī wéi xú , shāng zài kè zhōng cháng shí zhī 。 yīn yuē :“ wǒ gù rén yě 。 jīn qí zǐ wéi fù jiāng 。” shào nián bù jiě hé míng 。 shāng yuē :“ cǐ zhōng guó zhī guān míng 。” yòu wèn :“ hé yǐ wéi guān ?” yuē :“ chū zé yú mǎ , rù zé gāo táng , shàng yī hū ér xià bǎi nuò , jiàn zhě cè mù shì , cè zú lì , cǐ míng wéi guān 。” shào nián shèn xīn dòng 。 shāng yuē :“ jì zūn jūn zài jiāo , hé jiǔ yān cǐ ?” shào nián yǐ qíng gào 。 shāng quàn nán xuán , yuē :“ yú yì cháng zuò shì niàn 。 dàn mǔ fēi zhōng guó rén , yán mào shū yì , qiě tóng lèi jué zhī bì jiàn cán hài , yòng shì zhǎn zhuǎn 。” nǎi chū yuē :“ dài běi fēng qǐ , wǒ lái sòng rǔ xíng 。 fán yú fù xiōng chù , jì yī hào wèn 。” shāng fú dòng zhōng jǐ bàn nián 。 shí zì jí zhōng wài kuī , jiàn shān zhōng zhé yǒu yè chā wǎng huán , dà jù , bù gǎn shǎo dòng 。 yī rì běi fēng cè cè , shào nián hū zhì , yǐn yǔ jí cuàn 。 zhǔ yuē :“ suǒ yán wù wàng què 。” shāng yīng zhī 。 yòu yǐ ròu zhì jǐ shàng , shāng nǎi guī 。
  jìng dǐ jiāo , dá fù zǒng fǔ , bèi shù suǒ jiàn 。 biāo wén ér bēi , yù wǎng xún zhī 。 fù lǜ hǎi tāo yāo sǒu , xiǎn è nán fàn , lì zǔ zhī 。 biāo fǔ yīng tòng kū , fù bù néng zhǐ 。 nǎi gào jiāo shuài , xié liǎng bīng zhì hǎi nèi 。 nì fēng zǔ zhōu , bǎi bǒ hǎi zhōng zhě bàn yuè 。 sì wàng wú yá , zhǐ chǐ mí mēn , wú cóng biàn qí nán běi 。 hū ér yǒng bō jiē hàn , chéng zhōu qīng fù , biāo luò hǎi zhōng , zhú làng fú chén 。 jiǔ zhī bèi yī wù yè qù , zhì yī chù jìng yǒu shě yǔ 。 biāo shì zhī , yī wù rú yè chā zhuàng 。 biāo nǎi zuò yè chā yǔ , yè chā jīng xùn zhī , biāo nǎi gào yǐ suǒ wǎng 。 yè chā xǐ yuē :“ wò méi wǒ gù lǐ yě , táng tū kě zuì ! jūn lí gù dào yǐ bā qiān lǐ 。 cǐ qù wéi dú lóng guó , xiàng wò méi fēi lù 。” nǎi mì zhōu lái sòng biāo 。 yè chā zài shuǐ zhōng , tuī xíng rú shǐ , shùn xī qiān lǐ , guò yī xiāo yǐ dá běi àn , jiàn yī shào nián lín liú zhān wàng 。 biāo zhī shān wú rén lèi , yí shì dì , jìn zhī , guǒ dì , yīn zhí shǒu kū 。 jì ér wèn mǔ jí mèi , bìng yún jiàn ān 。 biāo yù xié wǎng , dì zhǐ zhī , cāng máng biàn qù 。 huí xiè yè chā , zé yǐ qù 。 wèi jǐ mǔ mèi jù zhì , jiàn biāo jù kū 。 biāo gào qí yì , mǔ yuē :“ kǒng qù wéi rén suǒ líng 。” biāo yuē :“ ér zài zhōng guó shèn róng guì , rén bù gǎn qī 。” guī jì yǐ jué , kǔ nì fēng nán dù 。 mǔ zǐ fāng huái huáng jiān , hū jiàn bù fān nán dòng , qí shēng sè sè 。 biāo xǐ yuē :“ tiān zhù wú yě !” xiāng jì dēng zhōu , bō rú jiàn jī , sān rì dǐ àn , jiàn zhě jiē bēn 。 biāo xiàng sān rén tuō fēn páo kù 。 dǐ jiā , mǔ yè chā jiàn wēng nù mà , hèn qí bù móu , xú xiè guò bù huáng 。 jiā rén bài jiàn jiā zhǔ mǔ , wú bù zhàn lì 。 biāo quàn mǔ xué zuò huá yán , yī jǐn , yàn liáng ròu , nǎi dà xīn wèi 。 mǔ nǚ jiē nán ér zhuāng , lèi mǎn zhì 。 shù yuè shāo biàn yǔ yán , dì mèi yì jiàn bái xī 。
  dì yuē bào , mèi yuē yè ér , jù qiáng yǒu lì 。 biāo chǐ bù zhī shū , jiào dì dú , bào zuì huì , jīng shǐ yī guò zhé le 。 yòu bù yù cāo rú yè , réng shǐ wǎn qiáng nǔ , chí nù mǎ , dēng wǔ jìn shì dì , pìn ā yóu jī nǚ , yè ér yǐ yì zhǒng wú yǔ wéi hūn 。 huì biāo xià yuán duó bèi shī ǒu , qiáng qī zhī 。 yè ér kāi bǎi shí gōng , bǎi yú bù shè xiǎo niǎo , wú xū luò 。 yuán měi zhēng zhé yǔ qī jù , lì rèn tóng zhī jiāng jūn , qí xūn bàn chū yú guī mén 。 bào sān shí sì suì guà yìn , mǔ cháng cóng zhī nán zhēng , měi lín jù dí , zhé huàn jiǎ zhí ruì wéi zǐ jiē yìng , jiàn zhě mò bù bì yì 。 zhào fēng nán jué 。 bào dài mǔ shū cí , fēng fū rén 。
  yì shǐ shì yuē :“ yè chā fū rén , yì suǒ hǎn wén , rán xì sī zhī ér bù hǎn yě 。 jiā jiā chuáng tóu yǒu gè yè chā zài 。”

 为您推荐:聊斋志异夜叉国原文及翻译 聊斋志异夜叉国赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签