聊斋志异·西僧拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 12:51:20

  文言文之家为大家整理聊斋志异·西僧拼音版、聊斋志异·西僧注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·西僧注音版

  《 西sēng 》
   liǎngsēng西lái , tái , zhuótàishān 。 yánmào , zhōngguóshū 。 yán :“ huǒyànshān , shānchóngchóng , xūnténgruòzào 。 fánxínghòu , xīnníngzhù , qīngzhī ; shānshí , fēiyànténgzhuóyān 。 yòujīngliúshā , zhōngyǒushuǐjīngshān , qiàochātiān , miànyíngchè , suǒ 。 yòuyǒuài , róngdānchē ; èrlóngjiāojiǎoduìkǒushǒuzhī 。 guòzhěxiānbàilóng ; lóngguò , kǒujiǎokāi 。 lóngbái , línlièjiējīngrán 。” sēngyán :“ zhōngshíhánshǔ 。 西zhěshíyǒuèrrén , zhìzhōngguójǐncúnèr 。 西chuánzhōngguómíngshān : tàishān , huàshān , tái , luò 。 xiāngchuánshānshàngbiànjiēhuángjīn , guānyīn , wénshūyóushēng 。 néngzhìchù , shēn便biànshì , chángshēng 。” tīngsuǒyánzhuàng , yóushìrénzhī西 。 tǎngyǒu西yóurén , dōngzhězhōngxiāngzhí , shùsuǒyǒu , dāngxiāngshìshīxiào , liǎngmiǎnshè 。

聊斋志异·西僧拼音版

  《 xī sēng 》
   liǎng sēng zì xī yù lái , yī fù wǔ tái , yī zhuó xī tài shān 。 qí fú sè yán mào , jù yǔ zhōng guó shū yì 。 zì yán :“ lì huǒ yàn shān , shān chóng chóng , qì xūn téng ruò lú zào 。 fán xíng bì yú yǔ hòu , xīn níng mù zhù , qīng jì bù lǚ zhī ; wù cù shān shí , zé fēi yàn téng zhuó yān 。 yòu jīng liú shā hé , hé zhōng yǒu shuǐ jīng shān , qiào bì chā tiān jì , sì miàn yíng chè , sì wú suǒ gé 。 yòu yǒu ài , kě róng dān chē ; èr lóng jiāo jiǎo duì kǒu bǎ shǒu zhī 。 guò zhě xiān bài lóng ; lóng xǔ guò , zé kǒu jiǎo zì kāi 。 lóng sè bái , lín liè jiē rú jīng rán 。” sēng yán :“ tú zhōng lì shí bā hán shǔ yǐ 。 lí xī tǔ zhě shí yǒu èr rén , zhì zhōng guó jǐn cún qí èr 。 xī tǔ chuán zhōng guó míng shān sì : yī tài shān , yī huà shān , yī wǔ tái , yī luò gā yě 。 xiāng chuán shān shàng biàn dì jiē huáng jīn , guān yīn , wén shū yóu shēng 。 néng zhì qí chù , zé shēn biàn shì fó , cháng shēng bù sǐ 。” tīng qí suǒ yán zhuàng , yì yóu shì rén zhī mù xī tǔ yě 。 tǎng yǒu xī yóu rén , yǔ dōng dù zhě zhōng tú xiāng zhí , gè shù suǒ yǒu , dāng bì xiāng shì shī xiào , liǎng miǎn bá shè yǐ 。

  为您推荐:聊斋志异西僧原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签