聊斋志异·老饕拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 20:18:24

  文言文之家为大家整理聊斋志异·老饕拼音版、聊斋志异·老饕注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·老饕注音版

  《 lǎotāo 》
   xíng , zhōurén , 绿línzhījié 。 néngwǎnqiáng , liánshǐ , chēngshíjué 。 érshēngpíngluòtuò , yíngmóu , chūménzhékuī。 liǎngjīngjiǎ , wǎngwǎngxíng , zhōngshìkǒng 。 huìdōngchū , yǒuèrsān , báojiǎ , yāotóngfàn ; xíngqìngnáng , jiāngbìnghuò 。 yǒuyǒushàn , yīnzhī 。 yǒuzhànyuē :“ yáowéi ‘ huǐ ’, suǒcāozhī , éryǒusǔnyān 。” xíng , zhōngzhǐ , érzhūqiángzhīxíng 。 zhìdōu , guǒsuǒzhàn 。 jiāngbàn , chūmén 。 niànxīnsuì , bèikuàimēn 。
   shíchén , zànlíndiàn , jiězhuāngyǐn 。 jiànbānbáisǒu , gòngliǎngshàonián , zhuóběiyǒuxià 。 tóngshì , huángpéngpéngrán 。 xíngnánzuò , duìsǒuxiūzhǐ 。 tóngxíngshāng , fān , sǒu 。 shàonián , zhāiěr 。 pěngjīnchí , dàisǒukāishì 。 jiàntóngshǒuyǒutiějiàn , hòubàncùn ; měi , yuēzhòngèrliǎng 。 shí , sǒumìngshàonián , nángzhōngtànchūqiāng , duīlèishàng , chēngchèngsuàn , yǐnshùbēishí , shǐjiānguǒwánhǎo 。 shàoniánzhōngqiānhēiluólái , sǒuchéngzhī ; tóngkuàléixiāngcóng , chūmén 。 liǎngshàoniányāogōngshǐ , zhuōchū 。 xíngkuīduōjīn , qióngjīngpáng , chányànruòzhì 。 chuòyǐn , wěizhī 。 shìsǒutóngyóukuǎnduànqián , nǎixiàdàoxiéchíchūsǒuqián , jǐnguāngōng , xiāngxiàng 。 sǒutuōzuǒxuē , wēixiàoyún :“ érshídelǎotāo ?” xíngmǎnyǐnshǐ 。 sǒuyǎngānshàng , shēn , kāiliǎngzhǐqián , jiāshǐzhù 。 xiàoyuē :“ dànzhǐ , érwēngshǒu ?” xíng , chūjué , shǐgāng , hòushǐzhì 。 sǒushǒuduō , wèifángliánzhū ; hòushǐzhíguànkǒu , ránérduò , shǐjiāngmián 。 tóngxià 。 xíng , wèi , jìnlínzhī 。 sǒushǐyuè , zhǎngyuē :“ chūhuìmiàn , 便biànzuòè ?” xíngjīng , hài 。 zhīsǒu , gǎnfǎn 。
   zǒusānshí , zhífāngmiàngāng , náng ; yàozhī , lüèqiānjīn , shǐdeyáng 。 fāngjiān , wénhòuyǒushēng ; huíshǒu , tóngluólái , shǐruòfēi 。 chìyuē :“ nánxíng ! lièzhīhuò , shǎoguāfēn 。” xíngyuē :“ shí ‘ liánzhūjiànxíngmǒu ’ fǒu ?” tóngyún :“ shìchéngjiào 。” xíngtóngmàoyáng , yòugōngshǐ , zhī 。 sānshǐ , liánduàn , qúnsǔnfēixiáng 。 tóngshūmáng , shǒujiēèr , kǒuxián 。 xiàoyuē :“  , shārén ! nǎiwēngzǒng , wèixiáxúndegōnglái ; yòngchù , qǐngzhìhuán 。” suìzhǐshàngtuōtiě , 穿chuānshǐzhōng , shǒuzhì , fēngmíng 。 xínggōng ; xiánshìchùtiě , kēngránduànjué , gōngzhànliè 。 xíngjīngjué 。 wèi , shǐguòguàněr , juéfānzhuì 。 tóngxià , 便biànjiāngsōuguā 。 xínggōngzhī 。 tóngduógōng 。 niùzhéwéiliǎng ; yòuzhéwéi , pāozhìzhī 。  , nǎishǒuxíngliǎng , xíngliǎng ; ruò , ruò , néngshǎodòng 。 yāozhōngshùdàishuāngdié , piánsānzhǐ ; tóngshǒuniēzhī , suíshǒuduànhuījìn 。 jīn , nǎichāochéng , zuòshǒu , zhìshēng “ mènglàng ”, huòránjìng 。 xíngguī , wéishànshì 。 měixiàngrénshùwǎngshìhuì 。 liúdōngshānshìgài仿fǎngyān 。

聊斋志异·老饕拼音版

  《 lǎo tāo 》
   xíng dé , zé zhōu rén , lǜ lín zhī jié yě 。 néng wǎn qiáng nǔ , fā lián shǐ , chēng yī shí jué jì 。 ér shēng píng luò tuò , bù lì yíng móu , chū mén zhé kuī qí zī 。 liǎng jīng dà jiǎ , wǎng wǎng xǐ yǔ xíng jù , tú zhōng shì yǐ wú kǒng 。 huì dōng chū , yǒu èr sān gū kè , báo jiǎ yǐ zī , yāo tóng fàn yù ; xíng fù zì qìng qí náng , jiāng bìng jū huò 。 yǒu yǒu shàn bǔ , yīn yì zhī 。 yǒu zhàn yuē :“ cǐ yáo wéi ‘ huǐ ’, suǒ cāo zhī yè , jí bù mǔ ér zǐ yì yǒu sǔn yān 。” xíng bù lè , yù zhōng zhǐ , ér zhū kè qiáng sù zhī xíng 。 zhì dōu , guǒ fú suǒ zhàn 。 là jiāng bàn , pǐ mǎ chū dū mén 。 zì niàn xīn suì wú zī , bèi yì kuài mēn 。
   shí chén wù , zàn qū lín lù diàn , jiě zhuāng mì yǐn 。 jiàn yī bān bái sǒu , gòng liǎng shào nián , zhuó běi yǒu xià 。 yī tóng shì , huáng fà péng péng rán 。 xíng yú nán zuò , duì sǒu xiū zhǐ 。 tóng xíng shāng , wù fān jù , wū sǒu yī 。 shào nián nù , lì zhāi qí ěr 。 pěng jīn chí , dài sǒu kāi shì 。 jì jiàn tóng shǒu mǔ jù yǒu tiě jiàn , hòu bàn cùn ; měi yī , yuē zhòng èr liǎng yú 。 shí yǐ , sǒu mìng shào nián , yú gé náng zhōng tàn chū qiāng wù , duī lèi jǐ shàng , chēng chèng wò suàn , kě yǐn shù bēi shí , shǐ jiān guǒ wán hǎo 。 shào nián yú lì zhōng qiān yī hēi bǒ luó lái , fú sǒu chéng zhī ; tóng yì kuà léi mǎ xiāng cóng , chū mén qù 。 liǎng shào nián gè yāo gōng shǐ , zhuō mǎ jù chū 。 xíng kuī duō jīn , qióng jīng páng nì , chán yàn ruò zhì 。 chuò yǐn , jí wěi zhī 。 shì sǒu yǔ tóng yóu kuǎn duàn yú qián , nǎi xià dào xié chí chū sǒu qián , jǐn guān gōng , nù xiāng xiàng 。 sǒu fǔ tuō zuǒ zú xuē , wēi xiào yún :“ ér bù shí de lǎo tāo yě ?” xíng mǎn yǐn yī shǐ qù 。 sǒu yǎng wò ān shàng , shēn qí zú , kāi liǎng zhǐ rú qián , jiā shǐ zhù 。 xiào yuē :“ jì dàn zhǐ cǐ , hé xū ér wēng shǒu dí ?” xíng nù , chū qí jué jì , yī shǐ gāng fā , hòu shǐ jì zhì 。 sǒu shǒu duō yī , sì wèi fáng qí lián zhū ; hòu shǐ zhí guàn qí kǒu , bó rán ér duò , shǐ jiāng mián 。 tóng yì xià 。 xíng xǐ , wèi qí yǐ bì , jìn lín zhī 。 sǒu tǔ shǐ yuè qǐ , gǔ zhǎng yuē :“ chū huì miàn , hé biàn zuò cǐ è jù ?” xíng dà jīng , mǎ yì hài yì 。 yǐ cǐ zhī sǒu yì , bù gǎn fù fǎn 。
   zǒu sān sì shí lǐ , zhí fāng miàn gāng jì , náng wù fù dū ; yào qǔ zhī , lüè kě qiān jīn , yì qì shǐ de yáng 。 fāng jí wù jiān , wén hòu yǒu tí shēng ; huí shǒu , zé tóng yì bǒ luó lái , shǐ ruò fēi 。 chì yuē :“ nán zǐ wù xíng ! liè qǔ zhī huò , yí shǎo guā fēn 。” xíng yuē :“ rǔ shí ‘ lián zhū jiàn xíng mǒu ’ fǒu ?” tóng yún :“ shì yǐ chéng jiào yǐ 。” xíng yǐ tóng mào bù yáng , yòu wú gōng shǐ , yì zhī 。 yī fā sān shǐ , lián bù duàn , rú qún sǔn fēi xiáng 。 tóng shū bù máng pò , shǒu jiē èr , kǒu xián yī 。 xiào yuē :“ rú cǐ jì yì , rǔ mò shā rén ! nǎi wēng zǒng jù , wèi xiá xún de gōng lái ; cǐ wù yì wú yòng chù , qǐng jí zhì huán 。” suì yú zhǐ shàng tuō tiě , chuān shǐ qí zhōng , yǐ shǒu lì zhì , wū wū fēng míng 。 xíng jí bō yǐ gōng ; xián shì chù tiě , kēng rán duàn jué , gōng yì zhàn liè 。 xíng jīng jué 。 wèi jí qù bì , shǐ guò guàn ěr , bù jué fān zhuì 。 tóng xià qí , biàn jiāng sōu guā 。 xíng yǐ gōng wò tà zhī 。 tóng duó gōng qù 。 niù zhé wéi liǎng ; yòu zhé wéi sì , pāo zhì zhī 。 yǐ , nǎi yī shǒu wò xíng liǎng bì , yī zú tà xíng liǎng gǔ ; bì ruò fù , gǔ ruò yā , jí lì bù néng shǎo dòng 。 yāo zhōng shù dài shuāng dié , kě pián sān zhǐ xǔ ; tóng yǐ yī shǒu niē zhī , suí shǒu duàn rú huī jìn 。 qǔ jīn yǐ , nǎi chāo chéng , zuò yī jǔ shǒu , zhì shēng “ mèng làng ”, huò rán jìng qù 。 xíng guī , zú wéi shàn shì 。 měi xiàng rén shù wǎng shì bù huì 。 cǐ yǔ liú dōng shān shì gài fǎng fú yān 。

  为您推荐:聊斋志异老饕文言文翻译|注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签