聊斋志异·连城拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 20:22:33

 文言文之家为大家整理聊斋志异·连城拼音版、聊斋志异·连城注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·连城注音版

 《 liánchéng 》
  qiáoshēng , jìnníngrén , shǎocáimíng 。 niánèrshí , yóuyǎnjiǎn , wéirényǒugāndǎn 。 shēngshàn ,  , shízi 。 zǎiwénxiāngzhòng , zǎizhōngrèn , jiākǒuyānzhìnéngguī , shēngchǎnjiù , wǎngfǎnèrqiān 。 shìlínzhòngzhī , érjiāyóu 。
  shǐxiàoliányǒuliánchéng , gōngxiù , zhīshū , jiāoàizhī 。 chūsuǒ 《 juànxiù 》, zhēngshàoniányǒng , zài婿 。 shēngxiànshīyún:“ yōnghuángāo绿suō , zǎoxiànglánchuāngxiù 。 dàoyuānyānghúnduàn , àntíngzhēn线xiànshuāngé 。” yòuzàntiāoxiùzhīgōngyún :“ xiù线xiàntiāoláixiěshēng , zhōnghuāniǎotiānchéng 。 dāngniánzhījǐnfēicháng , xìnghuíwéngǎnshèngmíng 。” deshī , duìchēngshǎng , pínzhī 。 féngrénzhéchēngdào , yòuqiǎnǎojiāomìng , zèngjīnzhùdēnghuǒ 。 shēngtànyuē :“ liánchéngzhī !” qīng怀huáijiéxiǎng , dàn 。
   , cuójiǎzhīwánghuàchéng , shēngshǐjuéwàng , ránmènghúnzhōngyóupèidàizhī 。 wèibìngzhaichén , yǒu西tóutuówèinéngliáo , dànnányīngròuqián , dǎoyàoxiè 。 shǐ使shǐrénwángjiāgào婿 , hūnxiàoyuē :“ chīlǎowēng , wānxīntóuròu !” 使shǐfǎn 。 shǐnǎiyánrényuē :“ yǒunéngròuzhězhī 。” shēngwénérwǎng , chūbáirèn , zhōuyīngshòusēng 。 xuèpáo , sēngyàoshǐzhǐ 。 yàosānwán , sānjìn , ruòshī 。 shǐjiāngjiànyán , xiāngàowáng 。 wáng , sòngguān 。 shǐnǎishèyánzhāoshēng , qiānjīnlièshàng 。 yuē :“ zhòng , qǐngxiāngbào 。” yīnbáibèiméngzhīyóu 。 shēngrányuē :“ suǒàiyīngròuzhě , liáobàozhīěr 。 huòròuzāi!” xiùérguī 。 wénzhī , liángrěn , tuōǎowèizhī , qiěyún :“ cáihuá , dāngjiǔluò 。 tiānxiàhuànjiārén ? mèngxiáng , sānnián , rénzhēngquánxià 。” shēnggàoǎoyuē :“‘ shìwéizhīzhě ’,  。 chéngkǒngliánchéngwèizhēnzhī , dàndezhēnzhī , xiéhài ?” ǎodàilángshǐchéngpōu 。 shēngyuē :“ guǒěr , xiāngféngshídāngwèixiào , hàn !” ǎo 。 shùshēngǒuchū , shūshìguī , zhī , qiūzhuǎn , 齿chǐyānrán 。 shēngyuē :“ liánchéngzhēnzhīzhě !”
  huìwángshìlái , qiánzhèngyòuzuò , shùyuèxún 。 shēngwǎnglíndiào , tòngérjué 。 shǐsòngjiā 。 shēngzhī , suǒ , chūcūn , yóujiànliánchéng 。 yáowàngnánběidào , xíngrénlián , yīnhùnshēnzhōng 。 éqǐngxièshǔzhíshēng , jīngwèn :“ jūndelái ?” shǒujiāngsònglìngguī 。 shēngtàiyán :“ xīnshìshūwèiliǎo 。” yuē :“ zàidiǎn , dewěirèn , tǎngxiào ,  。” shēngwènliánchéng , dǎoshēngxuánzhuǎnduōsuǒ , jiànliánchéngbáiláng , lèijiécǎndài , jièzuòláng 。 jiànshēngzhì, zhòu , lüèwènsuǒlái 。 shēngyuē :“ qīng , gǎnshēng !” liánchéngyuē :“ rén , shàngzhī , shēnxùnwéi ? ránnéngjūnjīnshēng , yuànshǐláishìěr 。” shēnggàoyuē :“ yǒushìjūn , yuànshēng 。 dànfánliánchéngtuōshēng , xíngěr 。” nuòér , báilángwènshēngrén , liánchéngwéimiǎnshùzhī , lángwénzhī , ruòshèngbēi 。 liánchénggàoshēngyuē :“ qiètóngxìng , xiǎobīnniáng , chángshāshǐtàishǒu 。 tónglái , suìxiāngliánài 。” shēngshìzhī , tàiliánrén 。 fāngyánwèn , érfǎn , xiàngshēngyuē :“ wéijūnpíngzhāngquè , jiàoxiǎoniángcóngjūnfǎnhún , hǎofǒu ?” liǎngrén 。 fāngjiāngbàibié , bīnniángyuē :“  , ānguī ? chuíliánjiù , qièwéipěngěr 。” liánchéngrán , suǒwéi , zhuǎnmóushēng 。 shēngyòuāi , nánzhī , jùnwéi , shēngqiángzhī 。 nǎiyuē :“ shìwàngwéizhī 。” shíqǐngérfǎn , yáoshǒuyuē :“  ! chéngwànfēnnéngwéi !” bīnniángwénzhī , wǎnzhuǎnjiāo , wéiliánchéngzhǒuxià , kǒng 。 cǎnshù , xiāngduì , érchóuyánróng , 使shǐrénfèisuānróu 。 shēngfènrányuē :“ qǐngxiébīnniáng , tuōyǒuqiānyóu , xiǎoshēngpànshēnshòuzhī !” bīnniángnǎicóngshēngchū , shēngyōudàoyuǎn 。 bīnniángyuē :“ qiècóngjūn , yuànguī 。” shēngyuē :“ qīngchī ! guī , dehuó ? zhìnánzǒu , wèixìngduō 。” shìyǒuliǎngǎoshèdiéchángshā , shēngshǔbīnniáng , biéér 。
  zhōng , liánchéngxíngjiǎnhuǎn , zhé , fánshíshǐjiànmén 。 liánchéngyuē :“ chóngshēnghòu , yǒufǎn , qǐngsuǒqièháilái, qièjūnjiāshēng , dānghuǐ 。” shēngránzhī 。 xiéguīshēngjiā 。 ruònéng , shēngzhùdàizhī 。 yuē :“ qièzhì , zhīyáoyáo , suǒzhǔ 。 zhìkǒngsuì , shàngshěnmóu , ránshēnghòunéngyóu ?” xiāngjiāngxiāngzhōng 。 dìngshǎoshí , liánchéngxiàoyuē :“ jūnzēngqiè ?” shēngjīngwèn 。 nǎnrányuē :“ kǒngshìxié , zhòngjūn 。 qǐngxiānguǐbào 。” shēng , jìnhuānliàn 。 yīnpáihuáigǎnchū , xiāngzhōngzhěsān 。 liánchéngyuē :“ yànyǒuzhī :‘ chǒuzhōngjiànzhāng 。’  , zhōngfēijiǔ 。” nǎishēng , cáizhìlíngqǐn , huòrándùn 。 jiārénjīng , jìntāngshuǐ 。 shēngnǎi使shǐrényàoshǐlái , qǐngdeliánchéngzhīshī , yánnénghuózhī 。 shǐ , cóngyán 。 fāngshì , shìzhīxǐng 。 gàoyuē :“ érwěishēnqiáoláng , gèngguī 。 yǒubiàndòng , dànréng !” shǐguī , qiǎnwǎnggěifèng 。 wángwén , shēn , guānshòu , pànguīwáng 。 shēngfènmèn , nàizhī 。 liánchéngzhìwángjiā , 忿fènyǐnshí , wéi , shìrén , dàixuánliángshàng 。 yuè , bèi , dàijiāngyǎnshì , wáng , sòngguīshǐ ; shǐguīshēng 。 wángzhīzhī , suìānyān 。 liánchéng , měiniànbīnniáng , qiǎnxìntànzhī , dàoyuǎnérjiānwǎng 。 jiārénjìnyuē :“ ményǒuchē 。” chūshì , bīnniángzhìtíngzhōng 。 xiāngjiànbēi 。 tàishǒuqīnsòng , shēngyán 。 tàishǒuyuē :“ xiǎolàijūnshēng , shìshì , jīncóngzhì 。” shēngkòuxiè 。 xiàoliánzhì , zōnghǎoyān 。 shēngmíngnián , nián 。
  shǐshìyuē :“ xiàozhīzhī , zhīshēn , shìrénhuòchī 。 tiánhéngbǎirénjìnzāi ! zhīzhīguì , xiánháosuǒgǎnjiéérnéng 。 mángmánghǎinèi , suì使shǐjǐnxiùcáirén , jǐnqīngxīnéméizhīxiào 。 bēi !

聊斋志异·连城拼音版

 《 lián chéng 》
  qiáo shēng , jìn níng rén , shǎo fù cái míng 。 nián èr shí yú , yóu yǎn jiǎn , wéi rén yǒu gān dǎn 。 yǔ gù shēng shàn , gù zú , shí xù qí qī zi 。 yì zǎi yǐ wén xiāng qì zhòng , zǎi zhōng yú rèn , jiā kǒu yān zhì bù néng guī , shēng pò chǎn fú jiù , wǎng fǎn èr qiān yú lǐ 。 yǐ gù shì lín yì zhòng zhī , ér jiā yóu cǐ yì tì 。
  shǐ xiào lián yǒu nǚ zì lián chéng , gōng cì xiù , zhī shū , fù jiāo ài zhī 。 chū suǒ cì 《 juàn xiù tú 》, zhēng shào nián tí yǒng , yì zài zé xù 。 shēng xiàn shī yún :“ yōng huán gāo jì lǜ pó suō , zǎo xiàng lán chuāng xiù bì hé 。 cì dào yuān yāng hún yù duàn , àn tíng zhēn xiàn cù shuāng é 。” yòu zàn tiāo xiù zhī gōng yún :“ xiù xiàn tiāo lái sì xiě shēng , fú zhōng huā niǎo zì tiān chéng 。 dāng nián zhī jǐn fēi cháng jì , xìng bǎ huí wén gǎn shèng míng 。” nǚ de shī xǐ , duì fù chēng shǎng , fù pín zhī 。 nǚ féng rén zhé chēng dào , yòu qiǎn ǎo jiāo fù mìng , zèng jīn yǐ zhù dēng huǒ 。 shēng tàn yuē :“ lián chéng wǒ zhī jǐ yě !” qīng huái jié xiǎng , rú jī sī dàn 。
  wú hé , nǚ xǔ zì yú cuó jiǎ zhī zǐ wáng huà chéng , shēng shǐ jué wàng , rán mèng hún zhōng yóu pèi dài zhī 。 wèi jǐ nǚ bìng zhai chén gù bù qǐ , yǒu xī yù tóu tuó zì wèi néng liáo , dàn xū nán zǐ yīng ròu yī qián , dǎo hé yào xiè 。 shǐ shǐ rén yì wáng jiā gào xù , hūn xiào yuē :“ chī lǎo wēng , yù wǒ wān xīn tóu ròu yě !” shǐ fǎn 。 shǐ nǎi yán yú rén yuē :“ yǒu néng gē ròu zhě qī zhī 。” shēng wén ér wǎng , zì chū bái rèn , zhōu yīng shòu sēng 。 xuè rú páo kù , sēng fū yào shǐ zhǐ 。 hé yào sān wán , sān rì fú jìn , jí ruò shī 。 shǐ jiāng jiàn qí yán , xiān gào wáng 。 wáng nù , yù sòng guān 。 shǐ nǎi shè yán zhāo shēng , yǐ qiān jīn liè jǐ shàng 。 yuē :“ zhòng fù dà dé , qǐng yǐ xiāng bào 。” yīn jù bái bèi méng zhī yóu 。 shēng fú rán yuē :“ pú suǒ yǐ bù ài yīng ròu zhě , liáo yǐ bào zhī jǐ ěr 。 qǐ huò ròu zāi !” fú xiù ér guī 。 nǚ wén zhī , yì liáng bù rěn , tuō ǎo wèi yù zhī , qiě yún :“ yǐ bǐ cái huá , dāng bù jiǔ luò 。 tiān xià hé huàn wú jiā rén ? wǒ mèng bù xiáng , sān nián bì sǐ , bù bì yǔ rén zhēng cǐ quán xià wù yě 。” shēng gào ǎo yuē :“‘ shì wéi zhī jǐ zhě sǐ ’, bù yǐ sè yě 。 chéng kǒng lián chéng wèi bì zhēn zhī wǒ , dàn de zhēn zhī wǒ , bù xié hé hài ?” ǎo dài nǚ láng shǐ chéng zì pōu 。 shēng yuē :“ guǒ ěr , xiāng féng shí dāng wèi wǒ yī xiào , sǐ wú hàn !” ǎo jì qù 。 yú shù rì shēng ǒu chū , yù nǚ zì shū shì guī , nì zhī , nǚ qiū bō zhuǎn gù , qǐ chǐ yān rán 。 shēng dà xǐ yuē :“ lián chéng zhēn zhī wǒ zhě !”
  huì wáng shì lái yì jí qī , nǚ qián zhèng yòu zuò , shù yuè xún sǐ 。 shēng wǎng lín diào , yī tòng ér jué 。 shǐ yì sòng qí jiā 。 shēng zì zhī yǐ sǐ , yì wú suǒ qī , chū cūn qù , yóu jì yī jiàn lián chéng 。 yáo wàng nán běi yī dào , xíng rén lián xù rú yǐ , yīn yì hùn shēn zá jì qí zhōng 。 é qǐng rù yī xiè shǔ zhí gù shēng , jīng wèn :“ jūn hé de lái ?” jí bǎ shǒu jiāng sòng lìng guī 。 shēng tài xī yán :“ xīn shì shū wèi liǎo 。” gù yuē :“ pú zài cǐ diǎn dú , pō de wěi rèn , tǎng kě xiào lì , bù xī yě 。” shēng wèn lián chéng , gù jí dǎo shēng xuán zhuǎn duō suǒ , jiàn lián chéng yǔ yī bái yī nǚ láng , lèi jié cǎn dài , jiè zuò láng yú 。 jiàn shēng zhì , zhòu qǐ sì xǐ , lüè wèn suǒ lái 。 shēng yuē :“ qīng sǐ , pú hé gǎn shēng !” lián chéng qì yuē :“ rú cǐ fù yì rén , shàng bù tǔ qì zhī , shēn xùn hé wéi ? rán yǐ bù néng xǔ jūn jīn shēng , yuàn shǐ lái shì ěr 。” shēng gào gù yuē :“ yǒu shì jūn zì qù , pú lè sǐ bù yuàn shēng yǐ 。 dàn fán jī lián chéng tuō shēng hé lǐ , xíng yǔ jù qù ěr 。” gù nuò ér qù , bái yī nǚ láng wèn shēng hé rén , lián chéng wéi miǎn shù zhī , nǚ láng wén zhī , ruò bù shèng bēi 。 lián chéng gào shēng yuē :“ cǐ qiè tóng xìng , xiǎo zì bīn niáng , cháng shā shǐ tài shǒu nǚ 。 yī lù tóng lái , suì xiāng lián ài 。” shēng shì zhī , yì tài lián rén 。 fāng yù yán wèn , ér gù yǐ fǎn , xiàng shēng hè yuē :“ wǒ wéi jūn píng zhāng yǐ què , jí jiào xiǎo niáng zǐ cóng jūn fǎn hún , hǎo fǒu ?” liǎng rén gè xǐ 。 fāng jiāng bài bié , bīn niáng dà kū yuē :“ zǐ qù , wǒ ān guī ? qǐ chuí lián jiù , qiè wéi zǐ pěng sū ěr 。” lián chéng qī rán , wú suǒ wéi jì , zhuǎn móu shēng 。 shēng yòu āi gù , gù nán zhī , jùn cí yǐ wéi bù kě , shēng gù qiáng zhī 。 nǎi yuē :“ shì wàng wéi zhī 。” qù shí qǐng ér fǎn , yáo shǒu yuē :“ hé rú ! chéng wàn fēn bù néng wéi lì yǐ !” bīn niáng wén zhī , wǎn zhuǎn jiāo tí , wéi yī lián chéng zhǒu xià , kǒng qí jí qù 。 cǎn dá wú shù , xiāng duì mò mò , ér dǔ qí chóu yán qī róng , shǐ rén fèi fǔ suān róu 。 gù shēng fèn rán yuē :“ qǐng xié bīn niáng qù , tuō yǒu qiān yóu , xiǎo shēng pàn shēn shòu zhī !” bīn niáng nǎi xǐ cóng shēng chū , shēng yōu qí dào yuǎn wú lǚ 。 bīn niáng yuē :“ qiè cóng jūn qù , bù yuàn guī yě 。” shēng yuē :“ qīng dà chī yǐ ! bù guī , hé yǐ de huó yě ? tā rì zhì hú nán wù fù zǒu bì , wèi xìng duō yǐ 。” shì yǒu liǎng ǎo shè dié fù cháng shā , shēng shǔ bīn niáng , qì bié ér qù 。
  tú zhōng , lián chéng xíng jiǎn huǎn , lǐ yú zhé yī xī , fán shí yú xī shǐ jiàn lǐ mén 。 lián chéng yuē :“ chóng shēng hòu , jù yǒu fǎn fù , qǐng suǒ qiè hái gǔ lái , qiè yǐ jūn jiā shēng , dāng wú huǐ yě 。” shēng rán zhī 。 xié guī shēng jiā 。 nǚ tì tì ruò bù néng bù , shēng zhù dài zhī 。 nǚ yuē :“ qiè zhì cǐ , sì zhī yáo yáo , sì wú suǒ zhǔ 。 zhì kǒng bù suì , shàng yí shěn móu , bù rán shēng hòu hé néng zì yóu ?” xiāng jiāng rù cè xiāng zhōng 。 mò dìng shǎo shí , lián chéng xiào yuē :“ jūn zēng qiè yé ?” shēng jīng wèn qí gù 。 nǎn rán yuē :“ kǒng shì bù xié , zhòng fù jūn yǐ 。 qǐng xiān yǐ guǐ bào yě 。” shēng xǐ , jí jìn huān liàn 。 yīn pái huái bù gǎn jù chū , jì xiāng zhōng zhě sān rì 。 lián chéng yuē :“ yàn yǒu zhī :‘ chǒu fù zhōng xū jiàn gū zhāng 。’ qī qī yú cǐ , zhōng fēi jiǔ jì 。” nǎi cù shēng rù , cái zhì líng qǐn , huò rán dùn sū 。 jiā rén jīng yì , jìn yǐ tāng shuǐ 。 shēng nǎi shǐ rén yào shǐ lái , qǐng de lián chéng zhī shī , zì yán néng huó zhī 。 shǐ xǐ , cóng qí yán 。 fāng yú rù shì , shì zhī yǐ xǐng 。 gào fù yuē :“ ér yǐ wěi shēn qiáo láng yǐ , gèng wú guī lǐ 。 rú yǒu biàn dòng , dàn réng yī sǐ !” shǐ guī , qiǎn bì wǎng yì gěi fèng 。 wáng wén , jù cí shēn lǐ , guān shòu lù , pàn guī wáng 。 shēng fèn mèn yù sǐ , yì wú nài zhī 。 lián chéng zhì wáng jiā , fèn bù yǐn shí , wéi qǐ sù sǐ , shì wú rén , zé dài xuán liáng shàng 。 yuè rì , yì bèi , dài jiāng yǎn shì , wáng jù , sòng guī shǐ ; shǐ fù yú guī shēng 。 wáng zhī zhī yì wú rú hé , suì ān yān 。 lián chéng qǐ , měi niàn bīn niáng , yù qiǎn xìn tàn zhī , yǐ dào yuǎn ér jiān yú wǎng 。 yī rì jiā rén jìn yuē :“ mén yǒu chē mǎ 。” fū fù chū shì , zé bīn niáng yǐ zhì tíng zhōng yǐ 。 xiāng jiàn bēi xǐ 。 tài shǒu qīn yì sòng nǚ , shēng yán rù 。 tài shǒu yuē :“ xiǎo nǚ zǐ lài jūn fù shēng , shì bù tā shì , jīn cóng qí zhì 。” shēng kòu xiè rú lǐ 。 xiào lián yì zhì , xù zōng hǎo yān 。 shēng míng nián , zì dà nián 。
  yì shǐ shì yuē :“ yī xiào zhī zhī , xǔ zhī yǐ shēn , shì rén huò yì qí chī 。 bǐ tián héng wǔ bǎi rén qǐ jìn yú zāi ! cǐ zhī xī zhī guì , xián háo suǒ yǐ gǎn jié ér bù néng zì yǐ yě 。 gù máng máng hǎi nèi , suì shǐ jǐn xiù cái rén , jǐn qīng xīn yú é méi zhī yī xiào yě 。 bēi fú !

 为您推荐:聊斋志异连城原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签