聊斋志异·霍生拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 20:27:40

 文言文之家为大家整理聊斋志异·霍生拼音版、聊斋志异·霍生注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·霍生注音版

  huòshēng
  wéndēnghuòshēngyánshēngshǎoxiāngxiá , zhǎngxiàngxuè , kǒugěijiāo 。 wéikǒnggōng 。 huòyǒulín , céngyándǎochǎn , ǒuhuò , yánchùyǒuliǎngzhuìyóu , gàohuò 。 huòtóngdǎngzhěmóu , kuīyánjiāngzhì , qièyún :“ mǒuzuì 。” zhòngxìn 。 huòyīnniēzàoduān , qiěyún :“ xìn , yīnyǒushuāngyóu 。” yánzhǐchuāngwài , tīngzhī , jìng 。 zhìjiālüè ,  , bàngcán , kānnüè , jīng 。 huòshǐhuǐ , rángǎnxiàngyánérbái 。
  yán , guǐ , jiādeníngyān 。  , yánbào , guǐnǎi 。 huòmèngjiàoyuē :“ deliáng , dehuān !” xǐngérbìng , shùxún 。 huòmèngzhǐshùgòu , zhǎngwěn 。 jīngér , juéchúnyǐntòng , ménzhīgāo , sānérchéngshuāngyóu , suìwéi 。 gǎnyánxiào , wěntàizhòu , tòngrěn 。
  shǐshìyuē :“ néngwéi , yuān 。 bìngjiāchúnwěn , shénérjìn 。”
  wángshì , tóngchuāngmǒuxiá 。 guīníng , wángzhīshànjīng , xiāncóngmǎngzhōng , zhì , bàochū , jīngduò , wéitóngcóng , néngchéng 。 wángnǎiyīnqínbàokòngshènzhì , shíshéi 。 wángyángyáng , wèitóngzhú , yīndemǎngzhōng , shùshèn 。 mǒuwén , cánér 。 shǎojiān , chuāngzhōngjiànmǒushǒurèn , shǒuzhuōlái , shènè 。  , yuánértáo 。 mǒucóngzhī , zhuīèrsān , shǐfǎn 。 wángjìnbēn , fèikāizhāng , shìhǒu , shùniányān 。

聊斋志异·霍生拼音版

  huò shēng
  wén dēng huò shēng yǔ yán shēng shǎo xiāng xiá , zhǎng xiàng xuè yě , kǒu gěi jiāo yù 。 wéi kǒng bù gōng 。 huò yǒu lín yù , céng yǔ yán qī dǎo chǎn , ǒu yǔ huò fù yǔ , yán qí sī chù yǒu liǎng zhuì yóu , fù yǐ gào huò 。 huò yǔ tóng dǎng zhě móu , kuī yán jiāng zhì , gù qiè yǔ yún :“ mǒu qī yǔ wǒ zuì nì 。” zhòng bù xìn 。 huò yīn niē zào duān mò , qiě yún :“ rú bù xìn , qí yīn cè yǒu shuāng yóu 。” yán zhǐ chuāng wài , tīng zhī jì xī , bù rù jìng qù 。 zhì jiā kǔ lüè qí qī , qī bù fú , bàng yì cán , qī bù kān nüè , zì jīng sǐ 。 huò shǐ dà huǐ , rán yì bù gǎn xiàng yán ér bái qí wū yǐ 。
  yán qī jì sǐ , qí guǐ yè kū , jǔ jiā bù de níng yān 。 wú hé , yán bào zú , guǐ nǎi bù kū 。 huò fù mèng nǚ zǐ pī fà dà jiào yuē :“ wǒ sǐ de liáng kǔ , rǔ fū qī hé de huān lè yé !” jì xǐng ér bìng , shù rì xún zú 。 huò yì mèng nǚ zǐ zhǐ shù gòu mà , yǐ zhǎng pī qí wěn 。 jīng ér wù , jué chún jì yǐn tòng , mén zhī gāo qǐ , sān rì ér chéng shuāng yóu , suì wéi gù jí 。 bù gǎn dà yán xiào , qǐ wěn tài zhòu , zé tòng bù kě rěn 。
  yì shǐ shì yuē :“ sǐ néng wéi lì , qí qì yuān yě 。 sī bìng jiā yú chún wěn , shén ér jìn yú xì yǐ 。”
  yì wáng shì , yǔ tóng chuāng mǒu xiá 。 qí qī guī níng , wáng zhī qí lǘ shàn jīng , xiān fú cóng mǎng zhōng , sì fù zhì , bào chū , lǘ jīng fù duò , wéi yī tóng cóng , bù néng fú fù chéng 。 wáng nǎi yīn qín bào kòng shèn zhì , fù yì bù shí shéi hé 。 wáng yáng yáng yǐ cǐ dé yì , wèi tóng zhú lǘ qù , yīn de sī qí fù yú mǎng zhōng , shù rì kù lǚ shèn xī 。 mǒu wén , dà cán ér qù 。 shǎo jiān , zì chuāng xì zhōng jiàn mǒu yī shǒu wò rèn , yī shǒu zhuō qī lái , yì shèn nù è 。 dà jù , yú yuán ér táo 。 mǒu cóng zhī , zhuī èr sān lǐ dì bù jí , shǐ fǎn 。 wáng jìn lì jí bēn , fèi yè kāi zhāng , yǐ shì dé hǒu jí , shù nián bù yù yān 。

 为您推荐:聊斋志异霍生原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签