聊斋志异·汪士秀拼音版、注音版

时间:2020-08-21 20:32:29 编辑:文言文之家

 文言文之家为大家整理聊斋志异·汪士秀拼音版、聊斋志异·汪士秀注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·汪士秀注音版

 《 wāngshìxiù 》
  wāngshìxiù , zhōurén , gāngyǒngyǒu , néngshíchōng , shàn 。 shí , guòqiántángméiyān 。
  jiǔnián , wāngnán , dòngtíng , shíwàngyuèdōngshēng , chéngjiāngliàn 。 fāngtiàozhǔjiān , yǒurénzhōngchū , xiépíngshuǐmiàn , lüèbàn 。 fēnchénjiǔzhuàn , zhuànchùzuòxiǎng , ránshēngwēnhòulèitáo 。 érsānrénjiànzuò , èrrénshìyǐn。 zuòzhěhuáng , èrbái 。 tóushàngjīnjiēzào , ééránxiàliánjiānbèi , zhìjué , éryuèwēimáng , shèn 。 shìzhě , tóng , sǒu 。 dànwénhuángrényuē :“ jīnyuèjiā , gōngkuàiyǐn 。” báizhěyuē :“ fēngjǐng , 广guǎngwángyànhuādǎoshí 。” sānrénquàn , yǐnjiàojìngbái 。 dànlüèxiǎowén , zhōurényǐngǎndòng 。 wāngshěnshìzhěsǒulèi , értīngyányòufēishēng 。
  èrlòujiāngcán , rényuē :“ chènmíngyuè , qiúwéi 。” jiàntóngshuǐzhōngyuánchū , yíngbào , zhōngshuǐyínmǎnzhù , biǎotōngmíng 。 zuòzhějìn 。 huángrénsǒugòngzhī 。 zhàng , guāngyáoyáoshèrényǎn 。 éérhōngrányuǎn , fēiduòzhōuzhōng 。 wāngyǎng ,  , juéchángqīngruǎn 。 měng , téngxúnzhàng , zhōngyǒulòuguāngxiàshèhóng , chīránluò 。 yòujīngtiānzhīhuìzhítóushuǐzhōng , gǔngǔnzuòfèipàoshēngérmiè 。 zhōnggòngyuē :“ shēngrénbàiqīngxīng !” sǒuxiàoyuē :“ èè , jiāliúxīngguǎi 。” báirénchēn , yuē :“ dōufāngyànnǎo , lǎodezuòhuān ? 便biàntóngxiǎozhuōdekuángzilái , rán , jìngdāngyǒuchuíchī !” wāngsuǒtáo , wèi , zhuōdāozhōuzhōng 。 shūjiàntóngsǒucāobīnglái , wāngzhùshìzhēn ,  :“ āwēng ! érzài !” sǒuhài , xiāngduàn 。
  tóngfǎnshēn 。 sǒuyuē :“ érzuò 。 rándōu !” yánwèisānréndēngzhōu , miànjiēhēi , jīngliú , juésǒuchū 。 wāngduó , yáozhōuduànlǎn 。 wāngdāojiéluò , huángzhěnǎitáo 。 báirénbēnwāng , wāngduò , duòshuǐyǒushēng , hōngránméi , fāngmóu , xuánjiànhuìchūshuǐmiànshēnruòjǐng , miànshuǐbēnzhù , pēngpēngzuòxiǎng 。 épēnyǒng , làngjiēxīngdǒu , wànzhōudàng 。 rénkǒng 。 zhōushàngyǒushíèrjiēzhòngbǎijīn , wāngtóu , shuǐléimíng , làngjiànxiāo 。 yòutóu , fēngpíng 。 wāngwéiguǐ , sǒuyuē :“ wèicháng 。 jiāngzhěshíjiǔrén , jiēwéiyāosuǒshí , yuándequán 。 zuìqiántángjūn , dòngtíngěr 。 sānrénjīng , suǒbāo 。”  , zhōngzhàoér 。 tiānmíng , jiànzhōuzhōngyǒuchìjìngchǐ , nǎishìjiānsuǒduàn 。

聊斋志异·汪士秀拼音版

 《 wāng shì xiù 》
  wāng shì xiù , lú zhōu rén , gāng yǒng yǒu lì , néng jǔ shí chōng , fù zǐ shàn cù jū 。 fù sì shí yú , guò qián táng méi yān 。
  jī bā jiǔ nián , wāng yǐ gù yì hú nán , yè bó dòng tíng , shí wàng yuè dōng shēng , chéng jiāng rú liàn 。 fāng tiào zhǔ jiān , hū yǒu wǔ rén zì hú zhōng chū , xié dà xí píng pū shuǐ miàn , lüè kě bàn mǔ 。 fēn chén jiǔ zhuàn , zhuàn qì mó chù zuò xiǎng , rán shēng wēn hòu bù lèi táo wǎ 。 yǐ ér sān rén jiàn xí zuò , èr rén shì yǐn 。 zuò zhě yī yī huáng , èr yī bái 。 tóu shàng jīn jiē zào sè , é é rán xià lián jiān bèi , zhì jué qí gǔ , ér yuè sè wēi máng , bù shèn kě xī 。 shì zhě jù hè yī , qí yī sì tóng , qí yī sì sǒu yě 。 dàn wén huáng yī rén yuē :“ jīn yè yuè sè dà jiā , zú gōng kuài yǐn 。” bái yī zhě yuē :“ cǐ xī fēng jǐng , dà sì guǎng lì wáng yàn lí huā dǎo shí 。” sān rén hù quàn , yǐn jiào jìng fú bái 。 dàn yǔ lüè xiǎo jí bù kě wén , zhōu rén yǐn fú bù gǎn dòng xī 。 wāng xì shěn shì zhě sǒu kù lèi fù , ér tīng qí yán yòu fēi fù shēng 。
  èr lòu jiāng cán , hū yī rén yuē :“ chèn cǐ míng yuè , yí yī jī qiú wéi lè 。” jí jiàn tóng jí shuǐ zhōng qǔ yī yuán chū , dà kě yíng bào , zhōng rú shuǐ yín mǎn zhù , biǎo lǐ tōng míng 。 zuò zhě jìn qǐ 。 huáng yī rén hū sǒu gòng cù zhī 。 cù qǐ zhàng yú , guāng yáo yáo shè rén yǎn 。 é ér hōng rán yuǎn qǐ , fēi duò zhōu zhōng 。 wāng jì yǎng , jí lì tà qù , jué yì cháng qīng ruǎn 。 tà měng sì pò , téng xún zhàng , zhōng yǒu lòu guāng xià shè rú hóng , chī rán jí luò 。 yòu rú jīng tiān zhī huì zhí tóu shuǐ zhōng , gǔn gǔn zuò fèi pào shēng ér miè 。 xí zhōng gòng nù yuē :“ hé wù shēng rén bài wǒ qīng xīng !” sǒu xiào yuē :“ bù è bù è , cǐ wú jiā liú xīng guǎi yě 。” bái yī rén chēn qí yǔ xì , nù yuē :“ dōu fāng yàn nǎo , lǎo nú hé de zuò huān ? biàn tóng xiǎo wū pí zhuō de kuáng zi lái , bù rán , jìng gǔ dāng yǒu chuí chī yě !” wāng jì wú suǒ táo , jí yì bù wèi , zhuō dāo lì zhōu zhōng 。 shū jiàn tóng sǒu cāo bīng lái , wāng zhù shì zhēn qí fù yě , jí hū :“ ā wēng ! ér zài cǐ !” sǒu dà hài , xiāng gù qī duàn 。
  tóng jí fǎn shēn qù 。 sǒu yuē :“ ér jí zuò nì 。 bù rán dōu sǐ yǐ !” yán wèi yǐ sān rén hū yǐ dēng zhōu , miàn jiē qī hēi , jīng dà yú liú , jué sǒu chū 。 wāng lì yǔ duó , yáo zhōu duàn lǎn 。 wāng yǐ dāo jié qí bì luò , huáng yī zhě nǎi táo 。 yī bái yī rén bēn wāng , wāng duò qí lú , duò shuǐ yǒu shēng , hōng rán jù méi , fāng móu yè dù , xuán jiàn jù huì chū shuǐ miàn shēn ruò jǐng , sì miàn hú shuǐ bēn zhù , pēng pēng zuò xiǎng 。 é yī pēn yǒng , zé làng jiē xīng dǒu , wàn zhōu bǒ dàng 。 hú rén dà kǒng 。 zhōu shàng yǒu shí gǔ èr jiē zhòng bǎi jīn , wāng jǔ yī yǐ tóu , jī shuǐ léi míng , làng jiàn xiāo 。 yòu tóu qí yī , fēng bō xī píng 。 wāng yí fù wéi guǐ , sǒu yuē :“ wǒ gù wèi cháng sǐ yě 。 nì jiāng zhě shí jiǔ rén , jiē wéi yāo wù suǒ shí , wǒ yǐ tà yuán de quán 。 wù dé zuì yú qián táng jūn , gù yí bì dòng tíng ěr 。 sān rén yú jīng , suǒ cù yú bāo yě 。” fù zǐ jù xǐ , zhōng yè jī zhào ér qù 。 tiān míng , jiàn zhōu zhōng yǒu yú chì jìng sì wǔ chǐ xǔ , nǎi wù shì yè jiān suǒ duàn bì yě 。

 为您推荐:聊斋志异汪士秀原文及翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异·张诚拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异张诚拼音版、聊斋志异张诚注音版,欢迎阅读。 聊斋志异张诚注音版 《 张 zhāng 诚 chng 》 豫 y 人 rn 张 zhāng 氏 sh 者 zhě , 其 q 先 xiān 齐 q 人 rn 。 明 mng 末 m 齐...

 • 聊斋志异狐惩淫文言文翻译及赏析

  文言文 某生购新第,常患狐。一切服物,多为所毁,且时以尘土置汤饼中[1]。 一日,有友过访,值生出,至暮不归。生妻备馔供客,已而偕婢啜食馀饵。 生素不羁,好蓄媚药,不知何时,狐...

 • 聊斋志异·成仙拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异成仙拼音版、聊斋志异成仙注音版,欢迎阅读。 聊斋志异成仙注音版 《 成 chng 仙 xiān 》 文 wn 登 dēng 周 zhōu 生 shēng , 与 yǔ 成 chng 生 shēng 少 shǎo 共 gng 笔...

 • 聊斋志异牛成章原文及翻译

  原文 牛成章,江西之布商也[1]。娶郑氏,生子、女各一。牛三十三岁病死。子名忠,时方十二;女八九岁而已。母不能贞[2],货产入囊,改醮而去[3]。 遗两孤,难以存济。有牛从嫂[4],年已六...

 • 聊斋志异金和尚原文及翻译

  原文 金和尚,诸城人,父无赖,以数百钱鬻于五莲山寺。少顽钝,不能肄清业,牧猪赴市若佣保。后本师死,稍有遗金,卷怀离寺,作负贩去。饮羊、登垄,计最工。数年暴富,买田宅于水坡...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号