聊斋志异·汪士秀拼音版、注音版

发布时间:2020-08-21 20:34:19 编辑:文言文之家

 文言文之家为大家整理聊斋志异·汪士秀拼音版、聊斋志异·汪士秀注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·汪士秀注音版

 《 wāngshìxiù 》
  wāngshìxiù , zhōurén , gāngyǒngyǒu , néngshíchōng , shàn 。 shí , guòqiántángméiyān 。
  jiǔnián , wāngnán , dòngtíng , shíwàngyuèdōngshēng , chéngjiāngliàn 。 fāngtiàozhǔjiān , yǒurénzhōngchū , xiépíngshuǐmiàn , lüèbàn 。 fēnchénjiǔzhuàn , zhuànchùzuòxiǎng , ránshēngwēnhòulèitáo 。 érsānrénjiànzuò , èrrénshìyǐn。 zuòzhěhuáng , èrbái 。 tóushàngjīnjiēzào , ééránxiàliánjiānbèi , zhìjué , éryuèwēimáng , shèn 。 shìzhě , tóng , sǒu 。 dànwénhuángrényuē :“ jīnyuèjiā , gōngkuàiyǐn 。” báizhěyuē :“ fēngjǐng , 广guǎngwángyànhuādǎoshí 。” sānrénquàn , yǐnjiàojìngbái 。 dànlüèxiǎowén , zhōurényǐngǎndòng 。 wāngshěnshìzhěsǒulèi , értīngyányòufēishēng 。
  èrlòujiāngcán , rényuē :“ chènmíngyuè , qiúwéi 。” jiàntóngshuǐzhōngyuánchū , yíngbào , zhōngshuǐyínmǎnzhù , biǎotōngmíng 。 zuòzhějìn 。 huángrénsǒugòngzhī 。 zhàng , guāngyáoyáoshèrényǎn 。 éérhōngrányuǎn , fēiduòzhōuzhōng 。 wāngyǎng ,  , juéchángqīngruǎn 。 měng , téngxúnzhàng , zhōngyǒulòuguāngxiàshèhóng , chīránluò 。 yòujīngtiānzhīhuìzhítóushuǐzhōng , gǔngǔnzuòfèipàoshēngérmiè 。 zhōnggòngyuē :“ shēngrénbàiqīngxīng !” sǒuxiàoyuē :“ èè , jiāliúxīngguǎi 。” báirénchēn , yuē :“ dōufāngyànnǎo , lǎodezuòhuān ? 便biàntóngxiǎozhuōdekuángzilái , rán , jìngdāngyǒuchuíchī !” wāngsuǒtáo , wèi , zhuōdāozhōuzhōng 。 shūjiàntóngsǒucāobīnglái , wāngzhùshìzhēn ,  :“ āwēng ! érzài !” sǒuhài , xiāngduàn 。
  tóngfǎnshēn 。 sǒuyuē :“ érzuò 。 rándōu !” yánwèisānréndēngzhōu , miànjiēhēi , jīngliú , juésǒuchū 。 wāngduó , yáozhōuduànlǎn 。 wāngdāojiéluò , huángzhěnǎitáo 。 báirénbēnwāng , wāngduò , duòshuǐyǒushēng , hōngránméi , fāngmóu , xuánjiànhuìchūshuǐmiànshēnruòjǐng , miànshuǐbēnzhù , pēngpēngzuòxiǎng 。 épēnyǒng , làngjiēxīngdǒu , wànzhōudàng 。 rénkǒng 。 zhōushàngyǒushíèrjiēzhòngbǎijīn , wāngtóu , shuǐléimíng , làngjiànxiāo 。 yòutóu , fēngpíng 。 wāngwéiguǐ , sǒuyuē :“ wèicháng 。 jiāngzhěshíjiǔrén , jiēwéiyāosuǒshí , yuándequán 。 zuìqiántángjūn , dòngtíngěr 。 sānrénjīng , suǒbāo 。”  , zhōngzhàoér 。 tiānmíng , jiànzhōuzhōngyǒuchìjìngchǐ , nǎishìjiānsuǒduàn 。

聊斋志异·汪士秀拼音版

 《 wāng shì xiù 》
  wāng shì xiù , lú zhōu rén , gāng yǒng yǒu lì , néng jǔ shí chōng , fù zǐ shàn cù jū 。 fù sì shí yú , guò qián táng méi yān 。
  jī bā jiǔ nián , wāng yǐ gù yì hú nán , yè bó dòng tíng , shí wàng yuè dōng shēng , chéng jiāng rú liàn 。 fāng tiào zhǔ jiān , hū yǒu wǔ rén zì hú zhōng chū , xié dà xí píng pū shuǐ miàn , lüè kě bàn mǔ 。 fēn chén jiǔ zhuàn , zhuàn qì mó chù zuò xiǎng , rán shēng wēn hòu bù lèi táo wǎ 。 yǐ ér sān rén jiàn xí zuò , èr rén shì yǐn 。 zuò zhě yī yī huáng , èr yī bái 。 tóu shàng jīn jiē zào sè , é é rán xià lián jiān bèi , zhì jué qí gǔ , ér yuè sè wēi máng , bù shèn kě xī 。 shì zhě jù hè yī , qí yī sì tóng , qí yī sì sǒu yě 。 dàn wén huáng yī rén yuē :“ jīn yè yuè sè dà jiā , zú gōng kuài yǐn 。” bái yī zhě yuē :“ cǐ xī fēng jǐng , dà sì guǎng lì wáng yàn lí huā dǎo shí 。” sān rén hù quàn , yǐn jiào jìng fú bái 。 dàn yǔ lüè xiǎo jí bù kě wén , zhōu rén yǐn fú bù gǎn dòng xī 。 wāng xì shěn shì zhě sǒu kù lèi fù , ér tīng qí yán yòu fēi fù shēng 。
  èr lòu jiāng cán , hū yī rén yuē :“ chèn cǐ míng yuè , yí yī jī qiú wéi lè 。” jí jiàn tóng jí shuǐ zhōng qǔ yī yuán chū , dà kě yíng bào , zhōng rú shuǐ yín mǎn zhù , biǎo lǐ tōng míng 。 zuò zhě jìn qǐ 。 huáng yī rén hū sǒu gòng cù zhī 。 cù qǐ zhàng yú , guāng yáo yáo shè rén yǎn 。 é ér hōng rán yuǎn qǐ , fēi duò zhōu zhōng 。 wāng jì yǎng , jí lì tà qù , jué yì cháng qīng ruǎn 。 tà měng sì pò , téng xún zhàng , zhōng yǒu lòu guāng xià shè rú hóng , chī rán jí luò 。 yòu rú jīng tiān zhī huì zhí tóu shuǐ zhōng , gǔn gǔn zuò fèi pào shēng ér miè 。 xí zhōng gòng nù yuē :“ hé wù shēng rén bài wǒ qīng xīng !” sǒu xiào yuē :“ bù è bù è , cǐ wú jiā liú xīng guǎi yě 。” bái yī rén chēn qí yǔ xì , nù yuē :“ dōu fāng yàn nǎo , lǎo nú hé de zuò huān ? biàn tóng xiǎo wū pí zhuō de kuáng zi lái , bù rán , jìng gǔ dāng yǒu chuí chī yě !” wāng jì wú suǒ táo , jí yì bù wèi , zhuō dāo lì zhōu zhōng 。 shū jiàn tóng sǒu cāo bīng lái , wāng zhù shì zhēn qí fù yě , jí hū :“ ā wēng ! ér zài cǐ !” sǒu dà hài , xiāng gù qī duàn 。
  tóng jí fǎn shēn qù 。 sǒu yuē :“ ér jí zuò nì 。 bù rán dōu sǐ yǐ !” yán wèi yǐ sān rén hū yǐ dēng zhōu , miàn jiē qī hēi , jīng dà yú liú , jué sǒu chū 。 wāng lì yǔ duó , yáo zhōu duàn lǎn 。 wāng yǐ dāo jié qí bì luò , huáng yī zhě nǎi táo 。 yī bái yī rén bēn wāng , wāng duò qí lú , duò shuǐ yǒu shēng , hōng rán jù méi , fāng móu yè dù , xuán jiàn jù huì chū shuǐ miàn shēn ruò jǐng , sì miàn hú shuǐ bēn zhù , pēng pēng zuò xiǎng 。 é yī pēn yǒng , zé làng jiē xīng dǒu , wàn zhōu bǒ dàng 。 hú rén dà kǒng 。 zhōu shàng yǒu shí gǔ èr jiē zhòng bǎi jīn , wāng jǔ yī yǐ tóu , jī shuǐ léi míng , làng jiàn xiāo 。 yòu tóu qí yī , fēng bō xī píng 。 wāng yí fù wéi guǐ , sǒu yuē :“ wǒ gù wèi cháng sǐ yě 。 nì jiāng zhě shí jiǔ rén , jiē wéi yāo wù suǒ shí , wǒ yǐ tà yuán de quán 。 wù dé zuì yú qián táng jūn , gù yí bì dòng tíng ěr 。 sān rén yú jīng , suǒ cù yú bāo yě 。” fù zǐ jù xǐ , zhōng yè jī zhào ér qù 。 tiān míng , jiàn zhōu zhōng yǒu yú chì jìng sì wǔ chǐ xǔ , nǎi wù shì yè jiān suǒ duàn bì yě 。

 为您推荐:聊斋志异汪士秀原文及翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异杨大洪文言文翻译

  文言文 大洪杨先生涟[1],微时为楚名儒[2],自命不凡。科试后[3],闻报优等 者,时方食,含哺出问[4]:有杨某否?答 云:无。不觉嗒然自丧[5],咽食入鬲[6],遂成病块[7],噎阻甚苦。众劝令录...

 • 聊斋志异负尸文言文翻译

  文言文 有樵夫赴市[1],荷杖而归[2],忽觉杖头如有重负。回顾,见一无头人 悬系其上。大惊,脱杖乱击之,遂不复见。骇奔,至一村,时已昏暮,有数人爇火照地,似有所寻。近问讯,盖众适...

 • 聊斋志异鬼妻白话文翻译

  原文 泰安聂鹏云[1],与妻某,鱼水甚谐[2]。妻遘疾卒[3]。聂坐卧悲思,忽 忽若失。一夕独坐,妻忽排扉入[4]。聂惊问:何来?笑云:妾已鬼矣。 感君悼念,哀白地下主者[5],聊与作幽会。聂喜...

 • 聊斋志异小棺文言文翻译

  文言文 天津有舟人某,夜梦一人教之曰:明日有载竹筒赁舟者,索之千金;不然,勿渡也。某醒不信。既寐复梦,且书、、三字于壁,嘱云:倘渠吝价,当即书此示之。某异之。但不识其...

 • 聊斋志异·狐梦拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异狐梦拼音版、聊斋志异狐梦注音版,欢迎阅读。 聊斋志异狐梦注音版 《 狐 h 梦 mng 》 余 y 友 yǒu 毕 b 怡 y 庵 ān , 倜 t 傥 tǎng 不 b 群 qn , 豪 ho 纵 zng 自 z 喜...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号