聊斋志异·商三官拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 20:35:24

 文言文之家为大家整理聊斋志异·商三官拼音版、聊斋志异·商三官注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·商三官注音版

 《 shāngsānguān 》
  zhūchéngyǒushāngshìzhě , shìrén , zuìxuèháo , háosǒujiāluànchuízhī , guīér 。 èr , chángyuēchén , yuē。 yuēsānguān 。 sānguānniánshíliù , chūyǒu , guǒ 。 liǎngxiōngchūsòng , zhōngsuìdejié 。 婿jiāqiǎnrénshēn , qǐngcóngquányīnshì , jiāngzhī 。 jìnyuē :“ yānyǒushīwèihánérxíng ?  ?” 婿jiāwénzhī 。 jiànérzhǐ 。  , liǎngxiōngsòngdezhí , guī , jiābēifèn 。 xiōngmóuliúshī , zhāngzàisòngzhīběn 。 sānguānyuē :“ rénbèishāér , shíshìzhī 。 tiānjiāngwèixiōngzhuānshēngyánluóbāolǎo ? háibào , xīnrěn 。” èrxiōngyán , nǎizàng 。 zàng , sānguāndùn , zhīsuǒwǎng 。 cánzuò , wéikǒng婿jiāzhī , gǎngàodǎng , dànzhǔèrmíngmíngzhēncházhī 。 bànniányǎoxún 。
  huìháodànchén , zhāoyōuwéi , yōurénsūnchúnxiéèrwǎngzhítóu 。 wángchéng姿róngpíngděng , éryīnqīngchè , qúnzànshǎngyān 。 màosháoxiùhǎo , lìng , rěn , qiángzhī , suǒbànéryáo , zuòwéizhīzhǎng 。 sūncán , báizhǔrén :“ zicóngxuéwèijiǔ , zhǐjiěxíngshāngěr , xìngzuì 。” mìngxíngjiǔ 。 wǎngláigěifèng , shànzhǔrénxiàng , háoyuèzhī 。 jiǔlánrénsàn , liútóngqǐn , dàiháojiě , yīnqínzhōuzhì 。 zuìxiázhī , dànyǒuzhǎnxiào , háohuòshèn 。 jìnqiǎnzhū , liú 。 zhū , fēixiàjiànyān 。 zhūjiùbiéshìyǐn 。
  shí , wéntīngshìzhōngyǒushēng , wǎngchānzhī , jiànshìnèimínghēi , wénshēng 。 xíngjiāngxuánzhǒng , yǒuxiǎngshēngshèn, xuánzhòngérduànsuǒ 。 wènzhī , bìngyīngzhě 。 zhòngpái , zhǔrénshēnshǒuliǎngduàn ; jīng , shéngjuéduòshàng , liángjiānjǐng , cángěngyǎnrán 。 zhònghài , chuángàonèi , qúnjiě 。 zhòngshītíng , juéruò 。 jiězhīgōu , gài 。 hài 。 sūnchúnjiézhī , chúnhài , zhīsuǒduì , dànyún :“ yuèqiántóuzuò , yuàncóng寿shòuzhǔrén , shízhīcónglái 。” xiōng , shìshāngjiā 。 shìèrrénluóshǒuzhī 。 màoshēng , zhīzhīwēnruǎn , èrrénqièmóuyínzhī 。 rénbàoshīzhuǎn , fāngjiānghuǎnjiéshù , nǎo , kǒuxiěbàozhù , qǐng 。 jīnggàozhòng , zhòngjìngruòshénmíngyān , qiěgàojùn 。 jùnguānwènchén , bìngyán :“ zhī ; dànmèiwángbànzǎi 。” wǎngyànshì , guǒsānguān 。 guānzhī , pànèrxiōnglǐngzàng , chìháojiāqiú 。
  shǐshìyuē :“ jiāyǒuràngérzhī , xiōngzhīwéizhàngzhězhī 。 ránsānguānzhīwéirén , xiāoxiāoshuǐ , jiāngxiūérliú , kuàngshìchénzhě ! yuàntiānxiàguīzhōngrén , mǎixiùzhī , gōngdāngjiǎnfèngzhuàngmiào 。”

聊斋志异·商三官拼音版

 《 shāng sān guān 》
  gù zhū gě chéng yǒu shāng shì yǔ zhě , shì rén yě , yǐ zuì xuè wǔ yì háo , háo sǒu jiā nú luàn chuí zhī , yú guī ér sǐ 。 yǔ èr zǐ , cháng yuē chén , cì yuē lǐ 。 yī nǚ yuē sān guān 。 sān guān nián shí liù , chū gé yǒu qī , yǐ fù gù bù guǒ 。 liǎng xiōng chū sòng , zhōng suì bù de jié 。 xù jiā qiǎn rén shēn mǔ , qǐng cóng quán bì yīn shì , mǔ jiāng xǔ zhī 。 nǚ jìn yuē :“ yān yǒu fù shī wèi hán ér xíng jí lǐ ? bǐ dú wú fù mǔ hū ?” xù jiā wén zhī 。 jiàn ér zhǐ 。 wú hé , liǎng xiōng sòng bù de zhí , fù qū guī , jǔ jiā bēi fèn 。 xiōng dì móu liú fù shī , zhāng zài sòng zhī běn 。 sān guān yuē :“ rén bèi shā ér bù lǐ , shí shì kě zhī yǐ 。 tiān jiāng wèi rǔ xiōng dì zhuān shēng yī yán luó bāo lǎo yé ? gǔ hái bào lù , yú xīn hé rěn yǐ 。” èr xiōng fú qí yán , nǎi zàng fù 。 zàng yǐ , sān guān yè dùn , bù zhī suǒ wǎng 。 mǔ cán zuò , wéi kǒng xù jiā zhī , bù gǎn gào zú dǎng , dàn zhǔ èr zǐ míng míng zhēn chá zhī 。 jǐ bàn nián yǎo bù kě xún 。
  huì háo dàn chén , zhāo yōu wéi xì , yōu rén sūn chún xié èr dì zǐ wǎng zhí tóu 。 qí yī wáng chéng zī róng píng děng , ér yīn cí qīng chè , qún zàn shǎng yān 。 qí yī lǐ yù mào sháo xiù rú hǎo nǚ , hū lìng gē , cí yǐ bù rěn , qiáng zhī , suǒ dù qǔ bàn zá ér nǚ lǐ yáo , hé zuò wéi zhī gǔ zhǎng 。 sūn dà cán , bái zhǔ rén :“ cǐ zi cóng xué wèi jiǔ , zhǐ jiě xíng shāng ěr , xìng wù zuì zé 。” jí mìng xíng jiǔ 。 yù wǎng lái gěi fèng , shàn qù zhǔ rén yì xiàng , háo yuè zhī 。 jiǔ lán rén sàn , liú yǔ tóng qǐn , yù dài háo fú tà jiě lǚ , yīn qín zhōu zhì 。 zuì yǔ xiá zhī , dàn yǒu zhǎn xiào , háo huò yì shèn 。 jìn qiǎn zhū pú qù , dú liú yù 。 yù sì zhū pú qù , hé fēi xià jiàn yān 。 zhū pú jiù bié shì yǐn 。
  yí shí , wén tīng shì zhōng gé gé yǒu shēng , yī pú wǎng chān zhī , jiàn shì nèi míng hēi , jì bù wén shēng 。 xíng jiāng xuán zhǒng , hū yǒu xiǎng shēng shèn lì , rú xuán zhòng wù ér duàn qí suǒ 。 jí wèn zhī , bìng wú yīng zhě 。 hū zhòng pái hé rù , zé zhǔ rén shēn shǒu liǎng duàn ; yù zì jīng sǐ , shéng jué duò dì shàng , liáng jiān jǐng jì , cán gěng yǎn rán 。 zhòng dà hài , chuán gào nèi tà , qún jí mò jiě 。 zhòng yí yù shī yú tíng , jué qí wà lǚ xū ruò wú zú 。 jiě zhī zé sù xì rú gōu , gài nǚ zǐ yě 。 yì hài 。 hū sūn chún jié zhī , chún hài jí , bù zhī suǒ duì , dàn yún :“ yù yuè qián tóu zuò dì zǐ , yuàn cóng shòu zhǔ rén , shí bù zhī cóng lái 。” yǐ qí fú xiōng , yí shì shāng jiā cì kè 。 shì yǐ èr rén luó shǒu zhī 。 nǚ mào rú shēng , fǔ zhī zhī tǐ wēn ruǎn , èr rén qiè móu yín zhī 。 yī rén bào shī zhuǎn cè , fāng jiāng huǎn qí jié shù , hū nǎo rú wù jī , kǒu xiě bào zhù , qǐng kè yǐ sǐ 。 qí yī dà jīng gào zhòng , zhòng jìng ruò shén míng yān , qiě yǐ gào jùn 。 jùn guān wèn chén jí lǐ , bìng yán :“ bù zhī ; dàn mèi wáng qù yǐ bàn zǎi yǐ 。” bǐ wǎng yàn shì , guǒ sān guān 。 guān qí zhī , pàn èr xiōng lǐng zàng , chì háo jiā wù qiú 。
  yì shǐ shì yuē :“ jiā yǒu nǚ yù ràng ér bù zhī , zé xiōng zhī wéi zhàng fū zhě kě zhī yǐ 。 rán sān guān zhī wéi rén , jí xiāo xiāo yì shuǐ , yì jiāng xiū ér bù liú , kuàng lù lù yǔ shì fú chén zhě yé ! yuàn tiān xià guī zhōng rén , mǎi sī xiù zhī , qí gōng dé dāng bù jiǎn yú fèng zhuàng miào yě 。”

 为您推荐:聊斋志异商三官文言文翻译 聊斋志异商三官人物形象赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签