聊斋志异·于江拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 20:38:08

 文言文之家为大家整理聊斋志异·于江拼音版、聊斋志异·于江注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·于江注音版

 《 jiāng 》
  xiāngmínjiāng , 宿tiánjiān , wèilángsuǒshí 。 jiāngshíniánshíliù ,  , bēihèn 。 qǐn , qiánchítiěchuí , miánsuǒ , bàoyōu 。 shǎojiān , lánglái , qūnxúnxiùzhī 。 jiāngdòng 。  , yáowěisǎoé , yòujiànshǒushì 。
  jiāngdòng 。 érhuānyuèzhíqián , jiānglǐng 。 jiāngchuílángnǎo ,  。 zhìcǎozhōng 。 shǎojiān , yòulánglái , qiánzhuàng 。 yòuzhī 。 zhìzhōng , yǎozhìzhě 。 xiǎoshuì , mèngyuē :“ shāèr , xièhèn 。 ránshǒushāzhě , bái ; dōufēishì 。” jiāngxǐng , jiānzhī 。 míng , suǒ 。 lángguī , kǒngjīng , suìtóuzhūyuānjǐngérguī 。
  zhìwǎng , zhìzhě 。 sān 。 lánglái , niè , zhīxíng 。 hángshù , ròu , shíshāng 。 jiāngruòzhě 。 làngnǎizhìzhīshàng , jiāng 。 jiāngzhòuchuízhī ,  ; yòuliánchuízhī ,  。 shìzhī , zhēnbái 。  , zhīguī , shǐgào 。 cóng , tànyuānjǐng , èrlángyān 。
  shǐshìyuē :“ nóngjiāzhěliú , nǎiyǒuyīng ? lièxuèchéng , fēizhíyǒng , zhìyān 。”

聊斋志异·于江拼音版

 《 yú jiāng 》
  xiāng mín yú jiāng , fù sù tián jiān , wèi láng suǒ shí 。 jiāng shí nián shí liù , dé fù yí lǚ , bēi hèn yù sǐ 。 yè sì mǔ qǐn , qián chí tiě chuí qù , mián fù suǒ , jì bào fù yōu 。 shǎo jiān , yī láng lái , qūn xún xiù zhī 。 jiāng bù dòng 。 wú hé , yáo wěi sǎo qí é , yòu jiàn fǔ shǒu shì qí gǔ 。
  jiāng qì bù dòng 。 jì ér huān yuè zhí qián , jiāng hé qí lǐng 。 jiāng jí yǐ chuí jī láng nǎo , lì bì 。 qǐ zhì cǎo zhōng 。 shǎo jiān , yòu yī láng lái , rú qián zhuàng 。 yòu bì zhī 。 yǐ zhì zhōng yè , yǎo wú zhì zhě 。 hū xiǎo shuì , mèng fù yuē :“ shā èr wù , zú xiè wǒ hèn 。 rán shǒu shā wǒ zhě , qí bí bái ; cǐ dōu fēi shì 。” jiāng xǐng , jiān wò yǐ sì zhī 。 jì míng , wú suǒ fù dé 。 yù yè láng guī , kǒng jīng mǔ , suì tóu zhū yuān jǐng ér guī 。
  zhì yè fù wǎng , yì wú zhì zhě 。 rú cǐ sān sì yè 。 hū yī láng lái , niè qí zú , yè zhī yǐ xíng 。 háng shù bù , jí cì ròu , shí shāng fū 。 jiāng ruò sǐ zhě 。 làng nǎi zhì zhī dì shàng , yì jiāng fù 。 jiāng zhòu qǐ chuí zhī , pú ; yòu lián chuí zhī , bì 。 xì shì zhī , zhēn bái bí yě 。 dà xǐ , fù zhī yǐ guī , shǐ gào mǔ 。 mǔ qì cóng qù , tàn yuān jǐng , dé èr láng yān 。
  yì shǐ shì yuē :“ nóng jiā zhě liú , nǎi yǒu cǐ yīng wù yé ? yì liè fā yú xuè chéng , fēi zhí yǒng yě , zhì yì yì yān 。”

 为您推荐:聊斋志异于江文言文翻译及赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签