聊斋志异·小二拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 20:41:07

 文言文之家为大家整理聊斋志异·小二拼音版、聊斋志异·小二注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·小二注音版

 《 xiǎoèr 》
  zhàowàngfèng , hūnxuè , xiāngzhōngyǒu “ shànrén ” zhī 。 jiāchēngxiǎoyǒu 。 xiǎoèrjuéhuìměi , zhàozhēnàizhī 。 niánliùsuì , 使shǐxiōngzhǎngchūnbìngcóngshī , fánniánérshújīngyān 。 tóngchuāngdīngshēng , chángsānsuì , wéncǎifēngliú , xiāngqīngài 。 gào , qiúhūnzhàoshì 。 zhàojiā ,  。
  wèi , zhàohuòbáiliánjiào , 鸿hóngfǎn , jiāxiànwéizéi 。 xiǎoèrzhīshūshànjiě , fánzhǐbīngdòuzhīshùjiànzhéjīng 。 xiǎoshīshìzhěliùrén , wéièrchēngzuì , yīndejìnchuánshù 。 zhào , dewěirèn 。 shídīngniánshí , yóuténgpàn , érkěnlùnhūn , wàngxiǎoèr , qiánwángtóuhuīxià 。 jiànzhī , yōucháng 。 gāozhǔjūn , zhòuchū , xián 。
  dīngměixiāojiàn , chángchìjuézhū , zhézhìsānlòu 。 dīnggàoyuē :“ xiǎoshēnglái , qīngzhīzhīfǒu ?” yún :“ zhī 。” dīngyuē :“ fēiwàngpānlóng , suǒ , shíwéiqīngěr 。 zuǒdào , zhǐmièwáng 。 qīnghuìrénniàn ? néngcóngwáng , cùnxīnchéng。” ránwéijiān , huòránmèngjué , yuē :“ bèiqīnérxíng , qǐnggào 。” èrrénchénhài , zhào , yuē :“ shīshénrén , yǒuchuǎncuò ?”
  zhījiàn , nǎitiáoér 。 chūèrzhǐyuān , dīngkuà , yuānzhǎn , jiānjiānzhīniǎo , érfēi 。 zhìmíng , láijiè。 zhǐniānyuānxiàng , liǎnduò , suìshōuyuān 。 gèngshuāngwèi , chízhìshānyīn , tuōwéiluànzhě , jiùér 。 èrréncǎocǎochū , zhuāng , xīnchǔgěi , dīngshènyōuzhī 。 jiǎshè , kěndàishēngdǒu 。 chóuróng , dànzhìzāněr 。 ménjìngduì , cāidēng , wángshū , shìjiǎoáng , zhěpiánèrzhǐwànyān 。
  西línwēngxìng , 绿línzhīxióng 。 lièguī , yuē :“ lín , yōu ? zànjiǎqiānjīn ,  !” dīngwéinán 。 yuē :“ jiāng使shǐshū 。” nǎijiǎnzhǐzuòpànguānzhuàngzhìxià , lóng 。 ránhòudīngdēng , zhǔcángjiǔ , jiǎn 《 zhōu 》 wèishāngzhèng , rènyánshìmǒuháng , gòngfānyuè 。 réndeshípáng 、 shuǐpáng 、 yǒupángzhěyǐn , jiǔzhěbèizhī 。 érshì “ jiǔrén ”, dīnggōngyǐnmǎnjiào 。 nǎizhùyuē :“ ruòjièdejīnlái , jūndāngdeyǐn 。” dīngfānjuǎn , de “ biērén ”。 xiàoyuē :“ shìxié !” shòujué 。 dīng 。 yuē :“ jūnshìshuǐ , zuòbiēyǐn 。” fāngxuānjìngsuǒ , wénlóngzhōngjiájiá , yuē :“ zhì 。” lóngyànshì , nángzhōngyǒujīnléiléichōng 。 dīngshèngè 。 hòuwēngjiāǎobàoérlái , qièyán :“ zhǔrénchūguī , gōudēngzuò 。 bàoliè , shēn 。 pànguānnèichū , yán :‘  。 tàishānjūnhuìzhūmíngcáo , zàobàoè , yíndēngqiānjià , jiàzhòngshíliǎng 。 shībǎijià , xiāomièzuìqiān 。’ zhǔrénhài , fénxiāngkòudǎo , fèngqiānjīn 。 pànguānrěnrǎnér , suì 。” tīngyán , chàzhī 。
  ércóngjiàngòuniú ,  , yíngzhái 。 zhōnglàikuī , jiūzhūchěng , yuánjiédīng 。 dīngshǐmèngzhōngxǐng , biānjiānruòzhào , kòumǎn 。 èrrénzhídīng , yòuréntànshǒu怀huái 。 tǎnér , zhǐéryuē :“ zhǐ , zhǐ !” dàoshísānrénjiēshédāi , chīruòǒu 。 shǐzhexià , jiārén , fǎnjiē , lìnggōngmíng 。 nǎizhīyuē :“ yuǎnfāngrénmáitóujiàn , dexiāngchí , rénzhì ! huǎnrénsuǒshíyǒu , jiǒngzhěfángmínggào , zhífēngzhězāi ? cháilángzhīxíngběnjìnzhū , dànsuǒrěn , shì , zàifànyòu !” zhūdàokòuxièér 。 鸿hóngjiùqín , zhàozibèizhū 。 shēngjīnwǎngshúchángchūnzhīyòuguī 。 érshísānsuì , yǎngwéichū , 使shǐcóngxìngdīng , míngzhīchéngtiāo 。 shìzhōngrénjiànzhīwéibáiliánjiào 。 shìhuánghàijià , zhǐyuānshùbǎifàngtiánzhōng , huángyuǎn , lǒng , shìyàng 。 réngòngzhī , qúnshǒuguān , wéi鸿hóngdǎng 。 guāndàn , ròushìzhī , shōudīng ; dīngzhòngdànlìng , shǐdemiǎn 。
  yuē :“ huòzhízhīláigǒu , yǒusànwáng 。 ránshéxiēzhīxiāngjiǔ 。” yīnjiànshòuérzhī , zhǐzhī西 。 wéirénlíngqiǎo , shàn , jīngguònán 。 chángkāiliúchǎng , měijìngōngrénérzhǐdiǎnzhī 。 qièdēng , shìhuàncǎi , zhūnéng , zhíángdeshòu 。 shùniáncáichēngxióng 。 éryán , shízhǐshùbǎirǒngkǒu 。 xiázhédīngpēngmíngzhuó , huòguānshūshǐwéi 。 qiánchū , fán , chíchóu , dīngwéizhīdiǎnchàngmíngshùyān 。 qínzhěshǎngyǒuchā , duòzhěbiān。 shì , gěijiǎzuò , shèyáojiǔ , bèiwéixiào 。 míngcháshén , réngǎn 。 érshǎngzhéláo , shìbàn 。 cūnzhōngèrbǎijiā , fánpínzhěliànggěiběn , xiāngyóuduò 。 zhíhàn , lìngcūnrénshètán , chéngchū , zuò , gānlínqīngzhù , nèihuòzhān 。 rénshénzhī 。 chūwèichángzhàngmiàn , cūnrénjiējiànzhī , huòshàoniánqún , měi , miànféngzhī , gǎnyǎngshìzhě 。 měiqiū , cūnzhōngtóngnénggēngzuòzhě , shòuqián , 使shǐcǎi , èrshínián , mǎnlóu 。 rénqièfēixiàozhī 。 huìshānzuǒ , rénxiāngshí 。 nǎichūcàishànzhě , jìncūnlàiquánhuó , táowángyān 。
  shǐshìyuē :“ èrsuǒwéidàitiānshòu , fēirén 。 ránfēiyánzhī , piánjiǔ 。 yóushìguānzhī , shìbàofēichángzhīcái , érfěizhědāngshǎo , yānzhītóngxuéliùrénzhōng , suìrén ? 使shǐrénhènwèidīngshēngěr 。”

聊斋志异·小二拼音版

 《 xiǎo èr 》
  xī yì zhào wàng fū qī fèng fó , bù rú hūn xuè , xiāng zhōng yǒu “ shàn rén ” zhī mù 。 jiā chēng xiǎo yǒu 。 yī nǚ xiǎo èr jué huì měi , zhào zhēn ài zhī 。 nián liù suì , shǐ yǔ xiōng zhǎng chūn bìng cóng shī dú , fán wǔ nián ér shú wǔ jīng yān 。 tóng chuāng dīng shēng zì zǐ mò , cháng yú nǚ sān suì , wén cǎi fēng liú , pō xiāng qīng ài 。 sī yǐ yì gào mǔ , qiú hūn zhào shì 。 zhào qī yǐ nǚ zì dà jiā , gù fú xǔ 。
  wèi jǐ , zhào huò yú bái lián jiào , xú hóng rú jì fǎn , yī jiā jù xiàn wéi zéi 。 xiǎo èr zhī shū shàn jiě , fán zhǐ bīng dòu mǎ zhī shù yī jiàn zhé jīng 。 xiǎo nǚ zǐ shī shì xú zhě liù rén , wéi èr chēng zuì , yīn de jìn chuán qí shù 。 zhào yǐ nǚ gù , dà de wěi rèn 。 shí dīng nián shí bā , yóu téng pàn yǐ , ér bù kěn lùn hūn , yì bù wàng xiǎo èr yě , qián wáng qù tóu xú huī xià 。 nǚ jiàn zhī xǐ , yōu lǐ yú yú cháng gé 。 nǚ yǐ xú gāo zú zhǔ jūn wù , zhòu yè chū rù , fù mǔ bù dé xián 。
  dīng měi xiāo jiàn , cháng chì jué zhū yì , zhé zhì sān lòu 。 dīng sī gào yuē :“ xiǎo shēng cǐ lái , qīng zhī qū qū zhī yì fǒu ?” nǚ yún :“ bù zhī 。” dīng yuē :“ wǒ fēi wàng yì pān lóng , suǒ yǐ gù , shí wéi qīng ěr 。 zuǒ dào wú jì , zhǐ qǔ miè wáng 。 qīng huì rén bù niàn cǐ hū ? néng cóng wǒ wáng , zé cùn xīn chéng bù fù yǐ 。” nǚ wǔ rán wéi jiān , huò rán mèng jué , yuē :“ bèi qīn ér xíng bù yì , qǐng gào 。” èr rén rù chén lì hài , zhào bù wù , yuē :“ wǒ shī shén rén , qǐ yǒu chuǎn cuò ?”
  nǚ zhī bù kě jiàn , nǎi yì tiáo ér jì 。 chū èr zhǐ yuān , yǔ dīng gè kuà qí yī , yuān sù sù zhǎn yì , sì jiān jiān zhī niǎo , bǐ yì ér fēi 。 zhì míng , dǐ lái wú jiè 。 nǚ yǐ zhǐ niān yuān xiàng , hū jí liǎn duò , suì shōu yuān 。 gèng yǐ shuāng wèi , chí zhì shān yīn lǐ , tuō wéi bì luàn zhě , jiù wū ér jū 。 èr rén cǎo cǎo chū , sè yú zhuāng , xīn chǔ bù gěi , dīng shèn yōu zhī 。 jiǎ sù bǐ shè , mò kěn dài yǐ shēng dǒu 。 nǚ wú chóu róng , dàn zhì zān ěr 。 bì mén jìng duì , cāi dēng mí , yì wáng shū , yǐ shì jiǎo dī áng , fù zhě pián èr zhǐ jī wàn bì yān 。
  xī lín wēng xìng , lǜ lín zhī xióng yě 。 yī rì liè guī , nǚ yuē :“ fù yǐ qí lín , wǒ hé yōu ? zàn jiǎ qiān jīn , qí yǔ wǒ hū !” dīng yǐ wéi nán 。 nǚ yuē :“ wǒ jiāng shǐ bǐ lè shū yě 。” nǎi jiǎn zhǐ zuò pàn guān zhuàng zhì dì xià , fù yǐ jī lóng 。 rán hòu wò dīng dēng tà , zhǔ cáng jiǔ , jiǎn 《 zhōu lǐ 》 wèi shāng zhèng , rèn yán shì mǒu cè dì jǐ yè dì jǐ háng , jí gòng fān yuè 。 qí rén de shí páng 、 shuǐ páng 、 yǒu páng zhě yǐn , dé jiǔ bù zhě bèi zhī 。 jì ér nǚ shì dé “ jiǔ rén ”, dīng yǐ jù gōng yǐn mǎn cù jiào 。 nǚ nǎi zhù yuē :“ ruò jiè de jīn lái , jūn dāng de yǐn bù 。” dīng fān juǎn , de “ biē rén ”。 nǚ dà xiào yuē :“ shì yǐ xié yǐ !” dī lù shòu jué 。 dīng bù fú 。 nǚ yuē :“ jūn shì shuǐ zú , yí zuò biē yǐn 。” fāng xuān jìng suǒ , wén lóng zhōng jiá jiá , nǚ qǐ yuē :“ zhì yǐ 。” qǐ lóng yàn shì , zé bù náng zhōng yǒu jù jīn léi léi chōng yì 。 dīng bù shèng è xǐ 。 hòu wēng jiā ǎo bào ér lái xì , qiè yán :“ zhǔ rén chū guī , gōu dēng yè zuò 。 dì hū bào liè , shēn bù kě dǐ 。 yī pàn guān zì nèi chū , yán :‘ wǒ dì fǔ sī lì yě 。 tài shān dì jūn huì zhū míng cáo , zào bào kè è lù , xū yín dēng qiān jià , jià jì zhòng shí liǎng 。 shī bǎi jià , zé xiāo miè zuì qiān 。’ zhǔ rén hài jù , fén xiāng kòu dǎo , fèng yǐ qiān jīn 。 pàn guān rěn rǎn ér rù , dì yì suì hé 。” fū qī tīng qí yán , gù zé zé chà yì zhī 。
  ér cóng cǐ jiàn gòu niú mǎ , xù sī bì , zì yíng zhái dì 。 lǐ zhōng wú lài zǐ kuī qí fù , jiū zhū bù chěng , yú yuán jié dīng 。 dīng fū fù shǐ zì mèng zhōng xǐng , zé biān jiān ruò zhào , kòu jí mǎn wū 。 èr rén zhí dīng , yòu yī rén tàn shǒu nǚ huái 。 nǚ tǎn ér qǐ , jǐ zhǐ ér hē yuē :“ zhǐ , zhǐ !” dào shí sān rén jiē tǔ shé dāi lì , chī ruò mù ǒu 。 nǚ shǐ zhe kù xià tà , hū jí jiā rén , yī yī fǎn jiē qí bì , bī lìng gōng tǔ míng xī 。 nǎi zé zhī yuē :“ yuǎn fāng rén mái tóu jiàn gǔ , jì de xiāng fú chí , hé bù rén zhì cǐ ! huǎn jí rén suǒ shí yǒu , jiǒng jí zhě bù fáng míng gào , wǒ qǐ jī zhí zì fēng zhě zāi ? chái láng zhī xíng běn hé jìn zhū , dàn wú suǒ bù rěn , gū shì qù , zài fàn bù yòu !” zhū dào kòu xiè ér qù 。 jū wú hé hóng rú jiù qín , zhào fū fù qī zi jù bèi yí zhū 。 shēng jī jīn wǎng shú cháng chūn zhī yòu zǐ yǐ guī 。 ér shí sān suì , yǎng wéi jǐ chū , shǐ cóng xìng dīng , míng zhī chéng tiāo 。 yú shì lǐ zhōng rén jiàn zhī wéi bái lián jiào qī yì 。 shì huáng hài jià , nǚ yǐ zhǐ yuān shù bǎi yì fàng tián zhōng , huáng yuǎn bì , bù rù qí lǒng , yǐ shì dé wú yàng 。 lǐ rén gòng jí zhī , qún shǒu yú guān , yǐ wéi hóng rú yú dǎng 。 guān dàn qí fù , ròu shì zhī , shōu dīng ; dīng yǐ zhòng lù dàn lìng , shǐ de miǎn 。
  nǚ yuē :“ huò zhí zhī lái yě gǒu , gù yí yǒu sàn wáng 。 rán shé xiē zhī xiāng bù kě jiǔ jū 。” yīn jiàn shòu qí yè ér qù zhī , zhǐ yú yì dū zhī xī bǐ 。 nǚ wéi rén líng qiǎo , shàn jū jī , jīng jì guò yú nán zǐ 。 cháng kāi liú lí chǎng , měi jìn gōng rén ér zhǐ diǎn zhī 。 yī qiè qí dēng , qí qí shì huàn cǎi , zhū sì mò néng jí , yǐ gù zhí áng de sù shòu 。 jū shù nián cái yì chēng xióng 。 ér nǚ dū kè bì pú yán , shí zhǐ shù bǎi wú rǒng kǒu 。 xiá zhé yǔ dīng pēng míng zhuó qí , huò guān shū shǐ wéi lè 。 qián gǔ chū rù yǐ jí bì pú yè , fán wǔ rì yī kè , fù zì chí chóu , dīng wéi zhī diǎn jí chàng míng shù yān 。 qín zhě shǎng jī yǒu chā , duò zhě biān tà fá xī lì 。 shì rì , gěi jiǎ bù yè zuò , fū qī shè yáo jiǔ , hū bì bèi dù lǐ qǔ wéi xiào 。 nǚ míng chá rú shén , rén wú gǎn qī 。 ér shǎng zhé fú yú qí láo , gù shì yì bàn 。 cūn zhōng èr bǎi yú jiā , fán pín zhě jù liàng gěi zī běn , xiāng yǐ cǐ wú yóu duò 。 zhí dà hàn , nǚ lìng cūn rén shè tán yú yě , chéng yú yě chū , yǔ bù zuò fǎ , gān lín qīng zhù , wǔ lǐ nèi xī huò zhān zú 。 rén yì shén zhī 。 nǚ chū wèi cháng zhàng miàn , cūn rén jiē jiàn zhī , huò shào nián qún jū , sī yì qí měi , jí dí miàn féng zhī , jù sù sù wú gǎn yǎng shì zhě 。 měi qiū rì , cūn zhōng tóng zǐ bù néng gēng zuò zhě , shòu yǐ qián , shǐ cǎi tú jì , jǐ èr shí nián , jī mǎn lóu wū 。 rén qiè fēi xiào zhī 。 huì shān zuǒ dà jī , rén xiāng shí 。 nǚ nǎi chū cài zá sù shàn jī zhě , jìn cūn lài yǐ quán huó , wú táo wáng yān 。
  yì shǐ shì yuē :“ èr suǒ wéi dài tiān shòu , fēi rén lì yě 。 rán fēi yī yán zhī wù , pián sǐ yǐ jiǔ 。 yóu shì guān zhī , shì bào fēi cháng zhī cái , ér wù rù fěi pì yǐ sǐ zhě dāng yì bù shǎo , yān zhī tóng xué liù rén zhōng , suì wú qí rén hū ? shǐ rén hèn bù wèi dīng shēng ěr 。”

 为您推荐:聊斋志异小二翻译 聊斋志异小二赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签