聊斋志异·庚娘拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 20:43:56

 文言文之家为大家整理聊斋志异·庚娘拼音版、聊斋志异·庚娘注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·庚娘注音版

 《 gēngniáng 》
  jīnyòng , zhōngzhōujiùjiāzi 。 pìnyóutàishǒu , gēngniáng , érxián , qiúhǎoshèndūn 。 liúkòuzhīluàn , jiārén , jīnxiéjiānáncuàn 。 shàonián , xiétáozhě , yán广guǎnglíngwángshí , yuànwéiqián 。 jīn , xíngzhǐ 。 zhìshàng , yǐngàojīnyuē :“ shàoniántóngzhōu ,  , dòngérbiàn , zhōng 。” jīnnuòzhī 。 wángyīnqínzhōu , dàijīnyùnzhuāng , láozhēnzhì , jīnrěnquè 。 yòuniànxiéyǒushào , yīng 。 gēngniángtóng , wēnwǎn 。 wángzuòchuántóushàngrénqīng , shènshúshíhǎo 。
  wèiluò , shuǐchéngtiáo , mànmànbiànnánběi 。 jīnyōuxiǎn , shèguài 。 qǐngzhī , jiǎoyuèchūshēng , jiànwàngjiēwěi 。 , wángyāojīnchūhuō , nǎichéngjiànjīnshuǐ ; jīnyǒulǎo , jiànzhīhào , zhōuréngāozhùzhī ,  ; shēngwénshēngchūkuī , yòuzhùzhī 。 wángshǐhǎnjiù 。 chūshí , gēngniángzàihòu , wēikuīzhī 。 wénjiājìn , jīng , dànyuē :“ wēngméi , ānshìguī!” wángquàn :“ niángyōu , qǐngcóngzhìjīnlíng , jiāzhōngtiánshàngěi , bǎo 。” shōuyuē :“  , yuàn 。” wángyuè , gěifèngliángyīn 。  , qiúhuān , tuōbàn , wángnǎijiù宿 。
  chūgèngjìn , xuānjìng , zhīyóu 。 dànwényuē :“ ruòsuǒwéi , léitíngkǒngsuì !” wángnǎizhuā 。 yún :“ 便biànxiū ! chéngyuànwéishārénzéi !” wánghǒu , zuóchū 。 便biànwéndǒngshēng , suìhuāyán 。 wèijīnlíng , dǎogēngniángzhìjiā , dēngtángjiànǎo , ǎofēi 。 wángyán :“ duòshuǐ , xīněr 。” guīfáng , yòufàn 。 gēngniángxiàoyuē :“ sānshínán , shàngwèijīngréndào ? shìérchūjǐnbēibáojiāngjiǔ , jiāráo , dāngnán 。 qīngxǐngxiāngduì , shìduàn ?” wáng , jiǔduìzhuó 。 gēngniángzhíjué , quànchóuyīnkěn 。 wángjiànzuì , yǐn 。 gēngniángyǐnwǎn , qiángmèiquànzhī , wángrěn , yòuyǐnzhī 。 shìhānzuì , luǒtuōqǐn 。 gēngniángchèmièzhú , tuōyánsōu , chūfáng , dāo , ànzhōngshǒusuǒwángxiàng , wángyóuzhuōzuòshēng 。 gēngniángqièzhī ,  , hàoér ; yòuhuīzhī , shǐ 。 ǎo仿fǎngyǒuwén , wènzhī , shāzhī 。 wángshíjiǔjuéyān 。 gēngniángzhīmiǎn , wěn , dāodùnjué , érbēn , shíjiǔzhúzhī , tóuchízhōng 。 gàorén , jiùzhī , shēng 。 gòngyànwángshī , jiànchuāngshànghán , kāishì, bèishùyuānzhuàng 。 qúnwéiliè , móuliǎnzuòbìn 。 tiānmíngshìzhěshùqiānrén , jiànróngjiēcháobàizhī 。 zhōngjiāndejīnbǎi , shìzàngzhūnánjiāo 。 hàoshìzhěwéizhīzhūguànpáo , cángfēngmǎnyān 。
  chū , jīnshēngzhī , piànbǎnshàng ,  。 jiāngxiǎozhìhuáishàng , wèixiǎozhōusuǒjiù 。 zhōugàimínyǐnwēng , zhuānshèzhěngzhě 。 jīn , wēngshēnxiè 。 wēngyōuhòuzhī 。 liújiào 。 jīnzhīqīnhào , jiāngwǎngtàn访fǎng , jué 。 éyuē :“ lāodesǒuǎo 。” jīnshì , bēnyànguǒrán 。 wēngdàiyíngguān 。 shēngfāngāitòng , yòubái :“ zhěng , yánjīnshēng 。” shēnghuījīngchū , zhì , shūfēigēngniáng , nǎishí 。 xiàngjīn , qǐngxiāng 。 jīnyuē :“ fāngcùnluàn , xiámóurén ?” bēi 。 yǐnshěn , wéitiānbào , quànjīn 。 jīnsāngwéi , qiějiāngchóu , ruòzuòlèi 。 yuē :“ jūnyán , tuōgēngniángyóuzài , jiāngbàochóusāngzhī ?” wēngyánshàn , qǐngzàndàishōuyǎng , jīnnǎizhī 。 zàngwēngǎo , cuīdié , sàngwēng 。
  zàng , jīn怀huáirèntuō , jiāng广guǎnglíng , zhǐzhīyuē :“ qiètángshì , jīnlíng , cháizitóngxiāng , qiányán广guǎnglíngzhězhà 。 qiějiāngshuǐkòu , bàntóngdǎng , qiúnéng , zhǐhuòěr 。” jīnpáihuáizhīsuǒmóu 。 chuánzhūqiúshì , yáng , xìngmíngshèn。 jīnwénzhīkuài , ránbēi , yuē :“ xìng 。 jiāyǒuliè , rěnxīnzài ?” yǒuchéngshuō , kěnzhōng , yuànyìngqiè 。 huìyǒujiāngjūnyuángōng , yǐnyǒujiù , shìjiāng西 , guòyǐn , jiànshēng , xiāngzhīài , qǐngwéishì 。  , liúkòufànshùn, yuányǒuxūn , jīncān , láo , shòuyóuguī 。 shǐchéngjǐnzhī 。
  shù , xiéjīnlíng , jiāngzhǎngēngniángzhī 。 zànguòzhènjiāng , dēngjīnshān 。 yàngzhōuzhōngliú , chuātǐngguò , zhōngyǒushào , guàishàolèigēngniáng 。 zhōuguò , chuāngzhōngkuījīn , shénqíngxiāo 。 jīnggǎnzhuīwèn , yuē :“ kànqúnérfēishàngtiān !” shàowénzhī 。 yún :“ chánérchīmāozixīng !” gàidāngniánguīzhōngzhīyǐnxuè 。 jīnjīng , fǎnzhàojìnzhī , zhēngēngniáng 。 qīngguòzhōu , xiāngbàoāi , shānggǎnxíng 。 tángshìjiàngēngniáng 。 gēngniángjīngwèn , jīnshǐbèishùyóu 。 gēngniángzhíshǒuyuē :“ tóngzhōuhuà , xīnchángwàng , yuèjiā 。 méngdàizàngwēng , suǒdāngshǒuxiè , xiāngxiàng ?” nǎi齿chǐ , tángshàogēngniángsuì , mèizhī 。
  xiānshì , gēngniángzàng , zhīchūnqiū 。 rényuē :“ gēngniáng ,  , shàngdāngchóngyuán 。” suìmèngxǐng 。 ménzhīmiànjiē , shǐshēnzàng , zhǐjuémēnmēn , suǒ 。 yǒuèshàokuīzàngfēngměi , zhǒngguān , fāngjiāngsōuguā , jiàngēngniángyóuhuó, xiānggònghài 。 gēngniángkǒnghài , āizhīyuē :“ xìngbèilái , 使shǐdetiān 。 tóushàngzāněr , jiāng , yuànwéi , gèngshǎodezhí 。 xiè 。” dàoshǒuyuē :“ niángzhēnliè , shénréngòngqīn 。 xiǎorénbèiguòpín , zuòrén 。 dànlòuyánxìng 。 gǎnzuò !” gēngniángyuē :“ zhī 。” yòudàoyuē :“ zhènjiānggěngrénguǎér , ruòjiànniáng 。” gēngniángxièzhī 。 zhūshìdào , dàogǎnshòu , zhī , nǎigòngbàishòu 。 suìzài , zhìgěngrénjiā , tuōyánchuánfēngsuǒ 。 gěngrén , jiā , guǎǎo。 jiàngēngniáng , wéichū 。 shìjīnshānguī , gēngniángmiǎnshù 。 jīnnǎidēngzhōubài , kuǎnzhīruò婿 。 yāozhìjiā , liúshùshǐguī 。 hòuwǎngláijuéyān 。
  shǐshìyuē :“ biàndāngqián , yínzhěshēngzhī , zhēnzhěyān 。 shēngzhělièrén , zhěxuěréněr 。 zhìtánxiàojīng , shǒurènchóuchóu , qiānlièzhàngzhōngduōchóuzāi ! shéiwèi , suìzōngyànyún ?”

聊斋志异·庚娘拼音版

 《 gēng niáng 》
  jīn dà yòng , zhōng zhōu jiù jiā zi yě 。 pìn yóu tài shǒu nǚ , zì gēng niáng , lì ér xián , qiú hǎo shèn dūn 。 yǐ liú kòu zhī luàn , jiā rén lí tì , jīn xié jiā nán cuàn 。 tú yù shào nián , yì xié qī yǐ táo zhě , zì yán guǎng líng wáng shí bā , yuàn wéi qián qū 。 jīn xǐ , xíng zhǐ yǔ jù 。 zhì hé shàng , nǚ yǐn gào jīn yuē :“ wù yǔ shào nián tóng zhōu , bǐ lǚ gù wǒ , mù dòng ér sè biàn , zhōng pǒ cè yě 。” jīn nuò zhī 。 wáng yīn qín mì jù zhōu , dài jīn yùn zhuāng , qú láo zhēn zhì , jīn bù rěn què 。 yòu niàn qí xié yǒu shào fù , yīng yì wú tā 。 fù yǔ gēng niáng tóng jū , yì dù yì pō wēn wǎn 。 wáng zuò chuán tóu shàng yǔ lǔ rén qīng yǔ , sì shèn shú shí qī hǎo 。
  wèi jǐ rì luò , shuǐ chéng tiáo dì , màn màn bù biàn nán běi 。 jīn sì gù yōu xiǎn , pō shè yí guài 。 qǐng zhī , jiǎo yuè chū shēng , jiàn mí wàng jiē lú wěi 。 jì bó , wáng yāo jīn fù zǐ chū hù yī huō , nǎi chéng jiàn jǐ jīn rù shuǐ ; jīn yǒu lǎo fù , jiàn zhī yù hào , zhōu rén yǐ gāo zhù zhī , yì nì ; shēng mǔ wén shēng chū kuī , yòu zhù nì zhī 。 wáng shǐ hǎn jiù 。 mǔ chū shí , gēng niáng zài hòu , yǐ wēi kuī zhī 。 jì wén yī jiā jìn nì , jí yì bù jīng , dàn kū yuē :“ wēng gū jù méi , wǒ ān shì guī !” wáng rù quàn :“ niáng zǐ wù yōu , qǐng cóng wǒ zhì jīn líng , jiā zhōng tián lú pō zú shàn gěi , bǎo wú yú yě 。” nǚ shōu tì yuē :“ dé rú cǐ , yuàn yì zú yǐ 。” wáng dà yuè , gěi fèng liáng yīn 。 jì mù , yè nǚ qiú huān , nǚ tuō tǐ bàn , wáng nǎi jiù fù sù 。
  chū gèng jì jìn , fū fù xuān jìng , bù zhī hé yóu 。 dàn wén fù yuē :“ ruò suǒ wéi , léi tíng kǒng suì rǔ lú yǐ !” wáng nǎi zhuā fù 。 fù hū yún :“ biàn sǐ xiū ! chéng bù yuàn wéi shā rén zéi fù !” wáng hǒu nù , zuó fù chū 。 biàn wén gǔ dǒng yī shēng , suì huā yán fù nì yǐ 。 wèi jǐ dǐ jīn líng , dǎo gēng niáng zhì jiā , dēng táng jiàn ǎo , ǎo yà fēi gù fù 。 wáng yán :“ fù duò shuǐ sǐ , xīn qǔ cǐ ěr 。” guī fáng , yòu yù fàn 。 gēng niáng xiào yuē :“ sān shí xǔ nán zǐ , shàng wèi jīng rén dào yé ? shì ér chū hé jǐn yì xū yī bēi báo jiāng jiǔ , rǔ jiā wò ráo , dāng jí bù nán 。 qīng xǐng xiāng duì , shì hé tǐ duàn ?” wáng xǐ , jù jiǔ duì zhuó 。 gēng niáng zhí jué , quàn chóu yīn kěn 。 wáng jiàn zuì , cí bù yǐn 。 gēng niáng yǐn jù wǎn , qiáng mèi quàn zhī , wáng bù rěn jù , yòu yǐn zhī 。 yú shì hān zuì , luǒ tuō cù qǐn 。 gēng niáng chè qì miè zhú , tuō yán sōu nì , chū fáng , yǐ dāo rù , àn zhōng yǐ shǒu suǒ wáng xiàng , wáng yóu zhuō bì zuò nì shēng 。 gēng niáng lì qiè zhī , bù sǐ , hào ér qǐ ; yòu huī zhī , shǐ yì 。 ǎo fǎng fú yǒu wén , qū wèn zhī , nǚ yì shā zhī 。 wáng dì shí jiǔ jué yān 。 gēng niáng zhī bù miǎn , jí zì wěn , dāo dùn jué bù kě rù , qǐ hù ér bēn , shí jiǔ zhú zhī , yǐ tóu chí zhōng yǐ 。 hū gào jū rén , jiù zhī yǐ sǐ , sè lì rú shēng 。 gòng yàn wáng shī , jiàn chuāng shàng yī hán , kāi shì , zé nǚ bèi shù qí yuān zhuàng 。 qún yǐ wéi liè , móu liǎn zī zuò bìn 。 tiān míng jí shì zhě shù qiān rén , jiàn qí róng jiē cháo bài zhī 。 zhōng rì jiān de jīn bǎi , yú shì zàng zhū nán jiāo 。 hào shì zhě wéi zhī zhū guàn páo fú , yì cáng fēng mǎn yān 。
  chū , jīn shēng zhī nì yě , fú piàn bǎn shàng , dé bù sǐ 。 jiāng xiǎo zhì huái shàng , wèi xiǎo zhōu suǒ jiù 。 zhōu gài fù mín yǐn wēng , zhuān shè yǐ zhěng nì zhě 。 jīn jì sū , yì wēng shēn xiè 。 wēng yōu hòu zhī 。 liú jiào qí zǐ 。 jīn yǐ bù zhī qīn hào , jiāng wǎng tàn fǎng , gù bù jué 。 é yuē :“ lāo de sǐ sǒu jí ǎo 。” jīn yí shì fù mǔ , bēn yàn guǒ rán 。 wēng dài yíng guān mù 。 shēng fāng āi tòng , yòu bái :“ zhěng yī nì fù , zì yán jīn shēng qí fū 。” shēng huī tì jīng chū , nǚ zǐ yǐ zhì , shū fēi gēng niáng , nǎi shí bā fù yě 。 xiàng jīn dà kū , qǐng wù xiāng qì 。 jīn yuē :“ wǒ fāng cùn yǐ luàn , hé xiá móu rén ?” fù yì bēi 。 yǐn shěn qí gù , xǐ wéi tiān bào , quàn jīn nà fù 。 jīn yǐ jū sāng wéi cí , qiě jiāng fù chóu , jù xì ruò zuò lèi 。 fù yuē :“ rú jūn yán , tuō gēng niáng yóu zài , jiāng yǐ bào chóu jū sāng qù zhī yé ?” wēng yǐ qí yán shàn , qǐng zàn dài shōu yǎng , jīn nǎi xǔ zhī 。 bǔ zàng wēng ǎo , fù cuī dié kū qì , rú sàng wēng gū 。
  jì zàng , jīn huái rèn tuō bō , jiāng fù guǎng líng , fù zhǐ zhī yuē :“ qiè táng shì , zǔ jū jīn líng , yǔ chái zi tóng xiāng , qián yán guǎng líng zhě zhà yě 。 qiě jiāng hú shuǐ kòu , bàn yī tóng dǎng , qiú bù néng fù , zhǐ qǔ huò ěr 。” jīn pái huái bù zhī suǒ móu 。 hū chuán nǚ zǐ zhū qiú shì , yáng yì hé qú , xìng míng shèn xī 。 jīn wén zhī yī kuài , rán yì bēi , cí fù yuē :“ xìng bù wū rǔ 。 jiā yǒu liè fù rú cǐ , hé rěn fù xīn zài qǔ ?” fù yǐ yè yǒu chéng shuō , bù kěn zhōng lí , yuàn zì jū yú yìng qiè 。 huì yǒu fù jiāng jūn yuán gōng , yǔ yǐn yǒu jiù , shì jiāng xī fā , guò yǐn , jiàn shēng , dà xiāng zhī ài , qǐng wéi jì shì 。 wú hé , liú kòu fàn shùn , yuán yǒu dà xūn , jīn yǐ cān jī wù , xù láo , shòu yóu jī yǐ guī 。 fū fù shǐ chéng hé jǐn zhī lǐ 。
  jū shù rì , xié fù yì jīn líng , jiāng yǐ zhǎn gēng niáng zhī mù 。 zàn guò zhèn jiāng , yù dēng jīn shān 。 yàng zhōu zhōng liú , chuā yī tǐng guò , zhōng yǒu yī yù jí shào fù , guài shào fù pō lèi gēng niáng 。 zhōu jí guò , fù zì chuāng zhōng kuī jīn , shén qíng yì xiāo 。 jīng yí bù gǎn zhuī wèn , jí hū yuē :“ kàn qún yā ér fēi shàng tiān yé !” shào fù wén zhī 。 yì hū yún :“ chán wō ér yù chī māo zi xīng yé !” gài dāng nián guī zhōng zhī yǐn xuè yě 。 jīn dà jīng , fǎn zhào jìn zhī , zhēn gēng niáng 。 qīng yī fú guò zhōu , xiāng bào āi kū , shāng gǎn xíng lǚ 。 táng shì yǐ dí lǐ jiàn gēng niáng 。 gēng niáng jīng wèn , jīn shǐ bèi shù qí yóu 。 gēng niáng zhí shǒu yuē :“ tóng zhōu yī huà , xīn cháng bù wàng , bù tú wú yuè yī jiā yǐ 。 méng dài zàng wēng gū , suǒ dāng shǒu xiè , hé yǐ cǐ lǐ xiāng xiàng ?” nǎi yǐ chǐ xù , táng shào gēng niáng yī suì , mèi zhī 。
  xiān shì , gēng niáng jì zàng , zì bù zhī lì jǐ chūn qiū 。 hū yī rén hū yuē :“ gēng niáng , rǔ fū bù sǐ , shàng dāng chóng yuán 。” suì rú mèng xǐng 。 mén zhī sì miàn jiē bì , shǐ wù shēn sǐ yǐ zàng , zhǐ jué mēn mēn , yì wú suǒ kǔ 。 yǒu è shào kuī qí zàng jù fēng měi , fā zhǒng pò guān , fāng jiāng sōu guā , jiàn gēng niáng yóu huó , xiāng gòng hài jù 。 gēng niáng kǒng qí hài jǐ , āi zhī yuē :“ xìng rǔ bèi lái , shǐ wǒ de dǔ tiān rì 。 tóu shàng zān ěr , xī jiāng qù , yuàn yù wǒ wéi ní , gèng kě shǎo de zhí 。 wǒ yì bù xiè yě 。” dào qǐ shǒu yuē :“ niáng zǐ zhēn liè , shén rén gòng qīn 。 xiǎo rén bèi bù guò pín fá wú jì , zuò cǐ bù rén 。 dàn wú lòu yán xìng yǐ 。 hé gǎn yù zuò ní !” gēng niáng yuē :“ cǐ wǒ zì lè zhī 。” yòu yī dào yuē :“ zhèn jiāng gěng fū rén guǎ ér wú zǐ , ruò jiàn niáng zǐ bì dà xǐ 。” gēng niáng xiè zhī 。 zì bá zhū shì xī fù dào , dào bù gǎn shòu , gù yǔ zhī , nǎi gòng bài shòu 。 suì zài qù , zhì gěng fū rén jiā , tuō yán chuán fēng suǒ mí 。 gěng fū rén , jù jiā , guǎ ǎo zì dù 。 jiàn gēng niáng dà xǐ , yǐ wéi jǐ chū 。 shì mǔ zǐ zì jīn shān guī yě , gēng niáng miǎn shù qí gù 。 jīn nǎi dēng zhōu bài mǔ , mǔ kuǎn zhī ruò xù 。 yāo zhì jiā , liú shù rì shǐ guī 。 hòu wǎng lái bù jué yān 。
  yì shǐ shì yuē :“ dà biàn dāng qián , yín zhě shēng zhī , zhēn zhě sǐ yān 。 shēng zhě liè rén zì , sǐ zhě xuě rén tì ěr 。 zhì rú tán xiào bù jīng , shǒu rèn chóu chóu , qiān gǔ liè zhàng fū zhōng qǐ duō pǐ chóu zāi ! shéi wèi nǚ zǐ , suì bù kě bǐ zōng yàn yún yě ?”

 为您推荐:聊斋志异庚娘原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签