聊斋志异·宫梦弼拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 20:51:12

 文言文之家为大家整理聊斋志异·宫梦弼拼音版、聊斋志异·宫梦弼注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·宫梦弼注音版

 《 gōngmèng 》
  liǔfānghuábǎodìngrén , cáixióng 。 xiāng , kāngkǎihào , zuòshàngchángbǎirén ; rénzhī , qiānjīnjìn ; bīnyǒujiǎdàichánghuán 。 wéigōngmèng , shǎnrén , shēngpíngsuǒqǐng , měizhìzhéjīngsuì , zhǐqīng , liǔqǐnchùshízuìduō 。 liǔzimíng , shízǒngjiǎo , shūzhī , gōng 。 měishúguī , zhétiēzhuān , máishíwěizuòmáijīnwéixiào 。 jià , juécángbiàn 。 zhòngxiàoxíngzhì , éryuèàizhī , yóujiàozhū 。 hòushíniánjiājiàn , nénggōngduōzhīqiú , shìjiàn , ránshíshùrénchèxiāotányàn , yóushìcháng 。 nián , luò , shàngdezhíbèishǔ 。 huīhuò , xuéjiéxiǎoyǒu , liǔzhījìn 。  , liǔbìng , zhìzhìxiōng 。 gōngnǎichūnángjīn , wèiliǔjīng 。 zhī , shìxiǎo , wěigōngshū 。 gōngshíwàixiù , zhìshìpāozhìànzōu , gèngjiě 。 měiduìgōngyōupín , gōngyuē :“ zhīzuòzhīnán 。 lùnjīn ; shòuqiānjīnjìn 。 nánhuàn , huànpín ?” guī , zhǔfǎn , gōngnuòzhī , suì 。 pín , diǎnzhìjiànkōng , wànggōngzhìwéijīng , érgōngmièyǐnghuáng 。
  xiānshì , liǔshēngshí , wèilùnqīnhuángshì , fēng , hòuwénliǔpín , yīnyǒuhuǐxīn 。 liǔgàozhī , diào , yóudàoyuǎnyuánzhī 。 chú , qiǎnyuèsuǒdìnghūn , huánglián 。 zhì , huángwén穿chuān , chìménzhě 。 yún :“ guīmóubǎijīnlái , rán , qǐngjué 。” wényántòng 。 duìménliúǎo , liánérjìnzhīshí , zèngqiánsānbǎi , wèilìngguī 。 āifèn , yīnniànjiùqiànzhěshíchángjiǔ , guìzhěqiúzhùyān 。 yuē :“ zhījiāozhěwèicáiěr , 使shǐérgāochē , jiǎqiānjīnfěinán 。 jǐngxiàng , shéiyóuniànnǎngēn , hǎo ? qiěrénjīn , céngbǎo , nánpíng 。” qiángzhī , cóngjiào , fánèrshínéngzhìwén 。 wéiyōurénjiùshòuēn , wénshì , zèngjīn 。 tòng , juéwàng 。
  huángnián , wénjué , qièzhízhī 。 huángbiéshì , yuē :“ liǔlángfēishēngérpínzhě 。 使shǐbèi , qiúzhěsuǒnéngduó ? jīnpínérzhī , rén !” huángyuè , bǎiduān , zhōngyáo 。 wēngbìng , dàntuòzhī , ānyān 。  , zāokòujié , huángpáoluò , jiāzhōngjuànkōng 。 rěnrǎnsānzǎi , jiālíng 。 yǒu西jiǎwénměi , yuànshíjīnzhìpìn 。 huángérzhī , jiāngqiángduózhì 。 cházhīmóu , huǐzhuāngmiàn , chéngdùn , gàishí 。 yuèliǎngyuèshǐbǎodìng , 访fǎngzhǐ , zhízàojiā。 wéirén , duōzhī , chén , shǒuyuē :“ érxíngháizhì !” yòucǎnránérgào ,  。 便biànwéiguàn , yánguāng , méihuànyìng ,  。 ránjiāsānkǒu , jǐndàn , yuē :“ yīngěr ; suǒliánzhě , xián!” xiàowèizhīyuē :“ xīnzàirénzhōng , rěnkuàngwèi , jīnshìzhī , juéyǒutiāntángzhībié 。” wéijiě 。
  xiánshèzhōng , jiànduàncǎocóngcóng , jiànnèishì , chénāizhōng , ànzōuyǒuduī , zhī , shíshìjiēzhū 。 jīngzǒugào , tóngwǎngyànshì , gōngwǎngsuǒpāo , jìnwéibáijīn 。 yīnniànérshí , chángshíshìzhōng , jiējīn ? érdiǎndōngjiā , shúguī 。 duànzhuāncánquē , suǒcángshíyǎnrányān , juéshīwàng , zhuān , càncànjiēbáiqiǎng 。 qǐngjiānshùwàn 。 yóushìshútiánchǎn , shì , méntínghuáhǎoguò 。 yīnfènyuē :“ ruò , gōngshū !” zhìxiàwéi , sānniánzhōngxiāngxuǎn 。
  nǎigōngbáijīn , wǎngchóuliúǎo 。 xiānshè , shíbèijiēlóng 。 ǎojǐn , 便biànzuòshàng 。 rénhuāténg , xiàng 。 huángwēngshīwáng , 西jiǎ退tuìpìncái , hàodàibàn , shòuzháishǐdecháng , kùnjiǒngnǎng 。 wénjiù婿xuǎn耀yào , shāngér 。 ǎojiǔbèizhuànkuǎn , yīnshùxián , qiědùn 。 wèn :“ fǒu ?” yuē :“  。” shí , qiángǎowǎngshìxīn , zàiguī 。 zhìjiā , huázhuāngchū , qúnyōngruòxiān 。 xiāngjiànhài , suìwǎngjiù , yīnwèn 。 shù , kuǎnqiàyōuhòu , zhìhǎo , shàngxiàxīn , shǐsònglìngfǎn 。
  ǎohuángbàohào , jiānzhìcúnwèn , jīng 。 ǎoquànwǎngtóu , huángyǒunán 。 érdòngněinánkān , bǎodìng 。 dàomén , jiàn  hóngjùn , hūnrénzhāng , zhōngdetōng , rénchū , huángwēnbēi , gàoxìngshì , qiúànzhī 。 shǎojiānchū, dǎoěrshè , yuē :“ niángjìn , ránkǒnglángjūnzhī , shànghòu 。 wēngshílái ? fǒu ?” huángyīnsuǒ 。 rénjiǔshèng 、 zhuànèrguǐ , chūzhìhuángqián ; yòuzèngjīn , yuē :“ lángjūnyànfángzhōng , niángkǒngdelái 。 míngdànzǎo , wéilángwén 。” huángnuòzhī 。 zǎozhuāng , guǎnyuèwèi , zhǐménzhōng , zuònángdài 。 huāzhǔrénchū , huángjiāngliǎn , zhī , guàiwènshéi, jiārényīng 。 yuē :“ shìjiānguǐ ! zhíyǒu 。” zhòngyìngshēngchū , duǎngěngbēngshùjiān , huángcánzhīzhì 。 wèizuóchū , guìyuē :“ shìmǒujiùshì 。 qiánláiwǎn , wèigàozhǔrén 。” mìngshì 。
  sòngchūmén , yuē :“ wàngzhǔménzhě , suìzhìcēn 。 niángyán : xiāngshí使shǐlǎorénwěiwéimàihuāzhě , tóngliúǎolái 。” huángnuò , guīshù 。 niànruò , gàoliúǎo , ǎoguǒzhìjiā , fánshíguān , shǐsuǒ 。 zhepèidǐng , zhūcuì , sànxiāngrén 。 yīngníngshēng , xiǎoǎobēnmǎn , jīnchuáng , zhìshuāngjiā 。 huìyuèmíng , yǐndàohánxuān , xiāngshìlèiyíng 。 zhìwǎnchúshìānèrǎo , yīnwēnruǎn , bìngniánshísuǒwèijīng 。 sān , yīn 。 ǎozhéyǐnkōngchù , báiqiánfēi 。 yuē :“ yǒuguòwàng ? dànláng忿fènjiě , fángwén 。” měizhì , 便biànzǒu 。 fāng ,  , jiànzhī , gòuyuē :“ cūn , gǎnyǐnshēnniángjiēzuò ! zuǒbìnmáolìngjìn !” liúǎojìnyuē :“ lǎoshēnguā , wángsǎomàihuāzhě , xìngzuì 。” nǎishàngshǒuxièguò 。 zuòyuē :“ lǎoláishù , máng , wèizhǎn 。 huángjiālǎochǎnshàngzàifǒu ?” xiàoyún :“ dōujiā , dànshìpínguò 。 guānrénguì , niànwēng婿qíng ?” zhuōyuē :“ nǎngniánfēilǎoliánōuzhōu , gèngdexuánxiāng ! jīnérqǐnchǔzhī , niànyān !” yánzhì忿fèn , zhédùn 。 huìyuē :“ rén , shì , tiáotiáoyuǎnlái , shǒucūnzhú , zhǐjiē穿chuān , wèilángjūn 。 nǎiduìzi , 使shǐrénnánkān ?” shǐliǎn , shēn 。 huángkuìsàng , guī , èrshíjīnzhī 。
  guī , kuàngjuéyīnwèn , shēnwéiniàn 。 nǎiqiǎnrénzhāozhī , zhì , cánzuòróng 。 xièyuē :“ jiùsuìlín , yòumínggào, suìshìkāizuìliángduō 。” huángdànwéiwéi 。 wéigèng 。 liúyuè , huángxīnzhōngān , shùgàoguī 。 báijīnbǎiliǎng , yuē :“ 西jiǎshíjīn , jīnbèizhī 。” huánghànyánshòuzhī 。 sònghuán , suìchēngxiǎofēngyān 。
  shǐshìyuē :“ yōngménhòu , zhūyǎorán , lìngrénfènmén , jiāo 。 ránliángpéngzàng , huàshíchéngjīn , wèifēikāngkǎihàozhībào 。 guīzhōngrénzuòxiǎnggāofèng , yǎnránpínqiáng , fēizhēnhuángqīng , shúdāngérkuìzhě ? zàozhīwàngjiàngshì 。”
  xiāngyǒuzhě , yíng , sōusuàn 。 jiàoqiāngshùbǎi , wéikǒngrénzhī , bài 。 dànkāngshìpín 。 qīnyǒuǒulái , céngzuòshǔzhīshì 。 huòyánjiāpín , 便biànzuò , chóugòngdàitiān 。 nián , cānxièshēng , shàngzhéchuícùncháng , érsuǒjiàozhōngkěn 。 hòujiànwāngléi 。 bīn , liǎngzihuánwènzhī , yóuwèigào ; dàijuéguǒwēi , gào , zhì , shéjiǎnnéngshēng , wéizhuāxīntóu , ér 。 hòu , sūnnéngguān , suìgǎozàngyān 。  ! ruòjiàojīnérwéi , tǎngshùqiānwàn , zhǐwèiyǒuzāi ?  !

聊斋志异·宫梦弼拼音版

 《 gōng mèng bì 》
  liǔ fāng huá bǎo dìng rén , cái xióng 。 yī xiāng , kāng kǎi hào kè , zuò shàng cháng bǎi rén ; jí rén zhī jí , qiān jīn bù jìn ; bīn yǒu jiǎ dài cháng bù huán 。 wéi yī kè gōng mèng bì , shǎn rén , shēng píng wú suǒ qǐ qǐng , měi zhì zhé jīng suì , cí zhǐ qīng sǎ , liǔ yǔ qǐn chù shí zuì duō 。 liǔ zi míng hé , shí zǒng jiǎo , shū zhī , gōng yì xǐ yǔ hé xì 。 měi hé zì shú guī , zhé yǔ fā tiē dì zhuān , mái shí zǐ wěi zuò mái jīn wéi xiào 。 wū wǔ jià , jué cáng jǐ biàn 。 zhòng xiào qí xíng zhì , ér hé dú yuè ài zhī , yóu jiào zhū kè nì 。 hòu shí yú nián jiā jiàn xū , bù néng gōng duō kè zhī qiú , yú shì kè jiàn xī , rán shí shù rén chè xiāo tán yàn , yóu shì cháng yě 。 nián jì mù , rì yì luò , shàng gē mǔ de zhí yǐ bèi jī shǔ 。 hé yì huī huò , xué fù jié xiǎo yǒu , liǔ bù zhī jìn 。 wú hé , liǔ bìng zú , zhì wú yǐ zhì xiōng jù 。 gōng nǎi zì chū náng jīn , wèi liǔ jīng jì 。 hé yì dé zhī , shì wú dà xiǎo , xī wěi gōng shū 。 gōng shí zì wài rù bì xiù wǎ lì , zhì shì zé pāo zhì àn zōu , gèng bù jiě qí hé yì 。 hé měi duì gōng yōu pín , gōng yuē :“ zǐ bù zhī zuò kǔ zhī nán 。 wú lùn wú jīn ; jí shòu rǔ qiān jīn kě lì jìn yě 。 nán zǐ huàn bù zì lì , hé huàn pín ?” yī rì cí yù guī , hé qì zhǔ sù fǎn , gōng nuò zhī , suì qù 。 hé pín bù zì jǐ , diǎn zhì jiàn kōng , rì wàng gōng zhì yǐ wéi jīng lǐ , ér gōng miè jì nì yǐng qù rú huáng hè yǐ 。
  xiān shì , liǔ shēng shí , wèi hé lùn qīn yú wú jí huáng shì , sù fēng yě , hòu wén liǔ pín , yīn yǒu huǐ xīn 。 liǔ zú fù gào zhī , jí yì bù diào , yóu yǐ dào yuǎn qǔ yuán zhī 。 hé fú chú , mǔ qiǎn zì yì yuè suǒ dìng hūn qī , jì huáng lián gù 。 bǐ zhì , huáng wén qí yī lǚ bì chuān , chì mén zhě bù nà 。 jì yǔ yún :“ guī móu bǎi jīn kě fù lái , bù rán , qǐng zì cǐ jué 。” hé wén yán tòng kū 。 duì mén liú ǎo , lián ér jìn zhī shí , zèng qián sān bǎi , wèi lìng guī 。 mǔ yì āi fèn wú cè , yīn niàn jiù kè fù qiàn zhě shí cháng bā jiǔ , bǐ zé fù guì zhě qiú zhù yān 。 hé yuē :“ xī zhī jiāo wǒ zhě wèi wǒ cái ěr , shǐ ér sì mǎ gāo chē , jiǎ qiān jīn yì jí fěi nán 。 rú cǐ jǐng xiàng , shéi yóu niàn nǎng ēn , yì gù hǎo yé ? qiě fù yǔ rén jīn zī , céng wú qì bǎo , zé fù yì nán píng yě 。” mǔ gù qiáng zhī , hé cóng jiào , fán èr shí yú rì bù néng zhì yī wén 。 wéi yōu rén lǐ sì jiù shòu ēn xù , wén qí shì , yì zèng yī jīn 。 mǔ zǐ tòng kū , zì cǐ jué wàng yǐ 。
  huáng nǚ nián yǐ jí jī , wén fù jué hé , qiè bù zhí zhī 。 huáng yù nǚ bié shì , nǚ qì yuē :“ liǔ láng fēi shēng ér pín zhě yě 。 shǐ fù bèi tā rì , qǐ qiú wǒ zhě suǒ néng duó hū ? jīn pín ér qì zhī , bù rén !” huáng bù yuè , qǔ yù bǎi duān , nǚ zhōng bù yáo 。 wēng yù bìng nù , dàn xī tuò mà zhī , nǚ yì ān yān 。 wú hé , yè zāo kòu jié , huáng fū fù páo luò jǐ sǐ , jiā zhōng xí juàn yī kōng 。 rěn rǎn sān zǎi , jiā yì líng tì 。 yǒu xī jiǎ wén nǚ měi , yuàn yǐ wǔ shí jīn zhì pìn 。 huáng lì ér xǔ zhī , jiāng qiáng duó qí zhì 。 nǚ chá zhī qí móu , huǐ zhuāng tú miàn , chéng yè dùn qù , gài shí yú tú 。 yuè liǎng yuè shǐ dá bǎo dìng , fǎng hé jū zhǐ , zhí zào qí jiā 。 mǔ yǐ wéi qǐ rén fù , gù duō zhī , nǚ wū yè zì chén , mǔ bǎ shǒu qì yuē :“ ér hé xíng hái zhì cǐ yé !” nǚ yòu cǎn rán ér gào yǐ gù , mǔ zǐ jù kū 。 biàn wéi guàn mù , yán sè guāng zé , méi mù huàn yìng , mǔ zǐ jù xǐ 。 rán jiā sān kǒu , rì jǐn yī dàn , mǔ qì yuē :“ wú mǔ zǐ gù yīng ěr ; suǒ lián zhě , fù wú xián fù !” nǚ xiào wèi zhī yuē :“ xīn fù zài qǐ rén zhōng , rěn qí kuàng wèi , jīn rì shì zhī , jué yǒu tiān táng dì yù zhī bié 。” mǔ wéi jiě yí 。
  nǚ yī rì rù xián shè zhōng , jiàn duàn cǎo cóng cóng wú xì dì , jiàn rù nèi shì , chén āi jī zhōng , àn zōu yǒu wù duī jī , cù zhī wǔ zú , shí shì jiē zhū tí 。 jīng zǒu gào hé , hé tóng wǎng yàn shì , zé gōng wǎng rì suǒ pāo wǎ lì , jìn wéi bái jīn 。 yīn niàn ér shí , cháng yǔ yì shí shì zhōng , dé wú jiē jīn ? ér gù dì yǐ diǎn yú dōng jiā , jí shú guī 。 duàn zhuān cán quē , suǒ cáng shí zǐ yǎn rán lù yān , pō jué shī wàng , jí fā tā zhuān , zé càn càn jiē bái qiǎng yě 。 qǐng kè jiān shù jù wàn yǐ 。 yóu shì shú tián chǎn , shì nú pú , mén tíng huá hǎo guò xī rì 。 yīn zì fèn yuē :“ ruò bù zì lì , fù wǒ gōng shū !” kè zhì xià wéi , sān nián zhōng xiāng xuǎn 。
  nǎi gōng jī bái jīn , wǎng chóu liú ǎo 。 xiān yī shè mù , pú shí yú bèi jiē qí nù mǎ rú lóng 。 ǎo jǐn yī wū , hé biàn zuò tà shàng 。 rén huā mǎ téng , qì yì lǐ xiàng 。 huáng wēng zì nǚ shī wáng , xī jiǎ bī tuì pìn cái , yè yǐ hào qù dài bàn , shòu jū zhái shǐ de cháng , yǐ gù kùn jiǒng rú hé nǎng rì 。 wén jiù xù xuǎn yào , bì hù zì shāng ér yǐ 。 ǎo gū jiǔ bèi zhuàn kuǎn hé , yīn shù nǚ xián , qiě xī nǚ dùn 。 wèn hé :“ qǔ fǒu ?” hé yuē :“ qǔ yǐ 。” shí yǐ , qiáng ǎo wǎng shì xīn fù , zài yǔ jù guī 。 zhì jiā , nǚ huá zhuāng chū , qún bì cù yōng ruò xiān 。 xiāng jiàn dà hài , suì xù wǎng jiù , yīn wèn fù mǔ qǐ jū 。 jū shù rì , kuǎn qià yōu hòu , zhì hǎo yī , shàng xià yī xīn , shǐ sòng lìng fǎn 。
  ǎo yì huáng xǔ bào nǚ hào , jiān zhì cún wèn , fū fù dà jīng 。 ǎo quàn wǎng tóu nǚ , huáng yǒu nán sè 。 jì ér dòng něi nán kān , bù dé yǐ rú bǎo dìng 。 jì dào mén , jiàn  hóng jùn lì , hūn rén nù mù zhāng , zhōng rì bù de tōng , yī fù rén chū , huáng wēn sè bēi cí , gào yǐ xìng shì , qiú àn dá nǚ zhī 。 shǎo jiān fù chū , dǎo rù ěr shè , yuē :“ niáng zǐ jí yù yī jìn , rán kǒng láng jūn zhī , shàng hòu xì yě 。 wēng jǐ shí lái cǐ ? dé wú jī fǒu ?” huáng yīn sù suǒ kǔ 。 fù rén yǐ jiǔ yī shèng 、 zhuàn èr guǐ , chū zhì huáng qián ; yòu zèng wǔ jīn , yuē :“ láng jūn yàn fáng zhōng , niáng zǐ kǒng bù de lái 。 míng dàn yí zǎo qù , wù wéi láng wén 。” huáng nuò zhī 。 zǎo qǐ qù zhuāng , zé guǎn yuè wèi qǐ , zhǐ yú mén zhōng , zuò fú náng yǐ dài 。 hū huā zhǔ rén chū , huáng jiāng liǎn bì , hé yǐ dǔ zhī , guài wèn shéi hé , jiā rén xī wú yǐ yīng 。 hé nù yuē :“ shì bì jiān guǐ ! kě zhí fù yǒu sī 。” zhòng yìng shēng chū , duǎn gěng bēng xì shù jiān , huáng cán jù bù zhī zhì cí 。 wèi jǐ zuó xī fù chū , guì yuē :“ shì mǒu jiù shì 。 yǐ qián xī lái wǎn , gù wèi gào zhǔ rén 。” hé mìng shì fù 。
  fù sòng chū mén , yuē :“ wàng zhǔ mén zhě , suì zhì cēn cī 。 niáng zǐ yán : xiāng sī shí kě shǐ lǎo fū rén wěi wéi mài huā zhě , tóng liú ǎo lái 。” huáng nuò , guī shù yú yù 。 yù niàn nǚ ruò kě , yǐ gào liú ǎo , ǎo guǒ yǔ jù zhì hé jiā , fán qǐ shí yú guān , shǐ dá nǚ suǒ 。 nǚ zhe pèi dǐng jì , zhū cuì qǐ kù , sàn xiāng qì pū rén 。 yīng níng yī shēng , dà xiǎo bì ǎo bēn rù mǎn cè , yí jīn yǐ chuáng , zhì shuāng jiā xī 。 huì bì yuè míng , gè yǐ yǐn yǔ dào hán xuān , xiāng shì lèi yíng 。 zhì wǎn chú shì ān èr ǎo , yīn rù wēn ruǎn , bìng xī nián fù shí suǒ wèi jīng 。 jū sān wǔ rì , nǚ yì yīn wò 。 ǎo zhé yǐn kōng chù , qì bái qián fēi 。 nǚ yuē :“ wǒ zǐ mǔ yǒu hé guò bù wàng ? dàn láng fèn bù jiě , fáng tā wén yě 。” měi hé zhì , biàn zǒu nì 。 yī rì fāng cù xī , hé jù rù , jiàn zhī , nù gòu yuē :“ hé wù cūn yù , gǎn yǐn shēn yǔ niáng zǐ jiē zuò ! yí zuǒ bìn máo lìng jìn !” liú ǎo jí jìn yuē :“ cǐ lǎo shēn guā gé , wáng sǎo mài huā zhě , xìng wù zuì zé 。” hé nǎi shàng shǒu xiè guò 。 jí zuò yuē :“ lǎo lái shù rì , wǒ dà máng , wèi dé zhǎn xù 。 huáng jiā lǎo xù chǎn shàng zài fǒu ?” xiào yún :“ dōu jiā , dàn shì pín bù kě guò 。 guān rén dà fù guì , hé bù yī niàn wēng xù qíng yě ?” hé jī zhuō yuē :“ nǎng nián fēi lǎo lián cì yī ōu zhōu , gèng hé de xuán xiāng tǔ ! jīn yù dé ér qǐn chǔ zhī , hé niàn yān !” yán zhì fèn jì , zhé dùn zú qǐ mà 。 nǚ huì yuē :“ bǐ jí bù rén , shì wǒ fù mǔ , wǒ tiáo tiáo yuǎn lái , shǒu cūn zhú , zú zhǐ jiē chuān , yì zì wèi wú fù láng jūn 。 hé nǎi duì zi mà fù , shǐ rén nán kān ?” hé shǐ liǎn nù , qǐ shēn qù 。 huáng yù kuì sàng wú sè , cí yù guī , nǚ yǐ èr shí jīn sī fù zhī 。
  jì guī , kuàng jué yīn wèn , nǚ shēn yǐ wéi niàn 。 hé nǎi qiǎn rén zhāo zhī , fū qī zhì , cán zuò wú yǐ zì róng 。 hé xiè yuē :“ jiù suì rǔ lín , yòu bù míng gào , suì shì kāi zuì liáng duō 。” huáng dàn wéi wéi 。 hé wéi gèng yì yī lǚ 。 liú yuè yú , huáng xīn zhōng bù zì ān , shù gào guī 。 hé yí bái jīn bǎi liǎng , yuē :“ xī jiǎ wǔ shí jīn , wǒ jīn bèi zhī 。” huáng hàn yán shòu zhī 。 hé yǐ yú mǎ sòng huán , mù suì chēng xiǎo fēng yān 。
  yì shǐ shì yuē :“ yōng mén qì hòu , zhū lǚ yǎo rán , lìng rén fèn qì dù mén , bù yù fù jiāo yī kè 。 rán liáng péng zàng gǔ , huà shí chéng jīn , bù kě wèi fēi kāng kǎi hào kè zhī bào yě 。 guī zhōng rén zuò xiǎng gāo fèng , yǎn rán rú pín qiáng , fēi zhēn yì rú huáng qīng , shú kè dāng cǐ ér wú kuì zhě hū ? zào wù zhī bù wàng jiàng fú zé yě rú shì 。”
  xiāng yǒu fù zhě , jū jī qǔ yíng , sōu suàn rù gǔ 。 jiào qiāng shù bǎi , wéi kǒng rén zhī , gù yī bài xù 。 dàn kāng bǐ yǐ shì pín 。 qīn yǒu ǒu lái , yì céng wú zuò jī shǔ zhī shì 。 huò yán qí jiā bù pín , biàn bū mù zuò nù , qí chóu rú bù gòng dài tiān 。 mù nián , rì cān yú xiè yī shēng , bì shàng pí zhé chuí yī cùn cháng , ér suǒ jiào zhōng bù kěn fā 。 hòu jiàn wāng léi 。 bīn sǐ , liǎng zi huán wèn zhī , yóu wèi jù gào ; dài jué guǒ wēi jí , yù gào zǐ , zǐ zhì , yǐ shé jiǎn bù néng shēng , wéi pá zhuā xīn tóu , hē hē ér yǐ 。 sǐ hòu , zǐ sūn bù néng jù guān mù , suì gǎo zàng yān 。 wū hū ! ruò jiào jīn ér yǐ wéi fù , zé dà tǎng shù qiān wàn , hé bù kě zhǐ wèi wǒ yǒu zāi ? yú yǐ !

 为您推荐:聊斋志异宫梦弼文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签