聊斋志异·谕鬼拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 12:34:12

  文言文之家为大家整理聊斋志异·谕鬼拼音版、聊斋志异·谕鬼注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·谕鬼注音版

  《 guǐ 》
   qīngzhōushíshàngshūmàohuáwéizhūshēngshí , jùnménwàiyǒuyuān ,   。 zhōnghuòkòushùshímíng , xíngyuānshàng 。 guǐwéisuì , jīngguòzhězhébèi 。  , yǒumǒujiǎzhèngzāokùnè , wénqúnguǐhuángcuànyuē :“ shíshàngshūzhì !” wèi , gōngzhì , jiǎ zhuànggào 。 gōngèhuīshìyún :“ shímǒuwéijìnyuēshì : zhàodejuéniànliáng , zhìyīngléitíng zhī ; suǒmóuguǐ , suìzāoyuèzhīzhū 。 zhǐfǎnwǎngliǎngzhīxīn , zhēngxiāngchànhuǐ ; shùlóu zhīxuè , tuōchénlún 。 ěrnǎishēngxíng , yóuè。 tiàoliángérzhì , chéngqún ; zhízhú qián , yīngzuò 。 huángsāiěr , zhéchěngguǐzizhīxiōng ; báizhòuwéiyāo , duànxíngrénzhī ! qiūlíngsānchǐwài , guǎnxiáyóurén ; qiánkūnliǎngzhōng , xiōngwánrèněr ? hòuqiánzōng , yóuè 。 dìngbiānzhī, jìngdàilúnhuí ; jīnguīmèngzhīhún , háijiànxiāng 。 dǎoqiánqiān , hòuhuǐ !” guǐhuànsuìjué , yuānxúngān 。

聊斋志异·谕鬼拼音版

  《 yù guǐ 》
   qīng zhōu shí shàng shū mào huá wéi zhū shēng shí , jùn mén wài yǒu dà yuān , bù yǔ yì bù hé 。 yì zhōng huò dà kòu shù shí míng , xíng yú yuān shàng 。 guǐ jù wéi suì , jīng guò zhě zhé bèi yè rù 。 yī rì , yǒu mǒu jiǎ zhèng zāo kùn è , hū wén qún guǐ huáng cuàn yuē :“ shí shàng shū zhì yǐ !” wèi jǐ , gōng zhì , jiǎ yǐ zhuàng gào 。 gōng yǐ è huī tí bì shì yún :“ shí mǒu wéi jìn yuē shì : zhào de jué niàn wú liáng , zhì yīng léi tíng zhī nù ; suǒ móu bù guǐ , suì zāo yuè zhī zhū 。 zhǐ yí fǎn wǎng liǎng zhī xīn , zhēng xiāng chàn huǐ ; shù jī xǐ dú lóu zhī xuè , tuō cǐ chén lún 。 ěr nǎi shēng yǐ jí xíng , sǐ yóu jù è 。 tiào liáng ér zhì , pī fà chéng qún ; zhí zhú yǐ qián , bó yīng zuò lì 。 huáng ní sāi ěr , zhé chěng guǐ zi zhī xiōng ; bái zhòu wéi yāo , jǐ duàn xíng rén zhī lù ! bǐ qiū líng sān chǐ wài , guǎn xiá yóu rén ; qǐ qián kūn liǎng dà zhōng , xiōng wán rèn ěr ? yù hòu gè yí qián zōng , wù yóu hù è 。 wú dìng hé biān zhī gǔ , jìng dài lún huí ; jīn guī mèng lǐ zhī hún , hái jiàn xiāng tǔ 。 rú dǎo qián qiān , bì yí hòu huǐ !” zì cǐ guǐ huàn suì jué , yuān yì xún gān 。

  为您推荐:聊斋志异谕鬼文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签