聊斋志异·泥鬼拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 12:38:51

  文言文之家为大家整理聊斋志异·泥鬼拼音版、聊斋志异·泥鬼注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·泥鬼注音版

  《 guǐ 》
   xiāngtángtàishǐ , shùsuìshí , yǒubiǎoqīnmǒu , xiāngxiézhōng 。 tàishǐtóngniánlěiluò , dǎnzuìháo 。 jiànzhōngguǐ , zhēngliúyǎn , shènguāngér ; àizhī , yīnzhǐjué , 怀huáizhīérguī 。 jiā , mǒubàobìng , shí 。  , shēngyuē :“ juéjīng !” zàojiàoxiū 。 zhòngzhīzhī , tàishǐshǐ yánsuǒzuò 。 jiārénnǎizhùyuē :“ tóngzhī , shāngzūn , xíngfènghuán。” nǎiyányuē :“  , 便biàndāng 。” yán , suìjué 。 liángjiǔér ; wènsuǒyán , mángjué 。 nǎi sòngqíngréngānguǐkuàngzhōng 。
   shǐshìyuē :“ dēngtángsuǒjīng , ǒulíng 。 tàishǐjuéjīng , érqiāntóngyóu ? gàitángzhīguì , érqiězhìxìnggōnggōng , guānshàngshūběiquè , xiùnánshān , shén qiědànzhī , érkuàngguǐ ?”

聊斋志异·泥鬼拼音版

  《 ní guǐ 》
   yú xiāng táng tài shǐ jì wǔ , shù suì shí , yǒu biǎo qīn mǒu , xiāng xié xì sì zhōng 。 tài shǐ tóng nián lěi luò , dǎn jí zuì háo 。 jiàn wǔ zhōng ní guǐ , zhēng liú lí yǎn , shèn guāng ér jù ; ài zhī , yīn yǐ zhǐ jué qǔ , huái zhī ér guī 。 jì dǐ jiā , mǒu bào bìng , bù yǔ yí shí 。 hū qǐ , lì shēng yuē :“ hé gù jué wǒ jīng !” zào jiào bù xiū 。 zhòng mò zhī zhī , tài shǐ shǐ yán suǒ zuò 。 jiā rén nǎi zhù yuē :“ tóng zǐ wú zhī , xì shāng zūn mù , xíng fèng huán yě 。” nǎi dà yán yuē :“ rú cǐ , wǒ biàn dāng qù 。” yán qì , pū dì suì jué 。 liáng jiǔ ér ; wèn qí suǒ yán , máng bù zì jué 。 nǎi sòng qíng réng ān guǐ kuàng zhōng 。
   yì shǐ shì yuē :“ dēng táng suǒ jīng , tǔ ǒu hé qí líng yě 。 gù tài shǐ jué jīng , ér hé yǐ qiān nù yú tóng yóu ? gài yǐ yù táng zhī guì , ér qiě zhì xìng gōng gōng , guān qí shàng shū běi què , fú xiù nán shān , shén qiě dàn zhī , ér kuàng guǐ hū ?”

  为您推荐:聊斋志异泥鬼原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签