聊斋志异·梦别拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 12:41:16

  文言文之家为大家整理聊斋志异·梦别拼音版、聊斋志异·梦别注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·梦别注音版

  《 mèngbié 》
   wángchūnxiānshēngzhī , xiānshūtiángōngjiāozuìshàn 。  , mènggōngzhìjiā , ànránxiāng 。 wèn :“ lái ?” yuē :“ jiāngchángwǎng , jūnbiéěr 。” wèn :“ zhī ?” yuē :“ yuǎn 。” suìchū 。 sòngzhìzhōng , jiànshíyǒulièxià , 便biàngǒngshǒuzuòbié , bèixiàngxià , qūnxúndǎoxíngér ; zhīyīng , yīnérjīng 。 míng , gàotàigōngjìng , qiě使shǐbèi , yuē :“ tiángōngjuānshè !” tàigōngqǐngxiāntànzhī , xìn , érhòuzhī 。 tīng , jìngwǎng 。 zhìmén , guà 。  ! rényǒu , shēngxiàngxìn ; sàngdàiqīng érxíng , wàngzāi !

聊斋志异·梦别拼音版

  《 mèng bié 》
   wáng chūn jì xiān shēng zhī zǔ , yǔ xiān shū zǔ yù tián gōng jiāo zuì shàn 。 yī yè , mèng gōng zhì qí jiā , àn rán xiāng yǔ 。 wèn :“ hé lái ?” yuē :“ pú jiāng cháng wǎng , gù yǔ jūn bié ěr 。” wèn :“ hé zhī ?” yuē :“ yuǎn yǐ 。” suì chū 。 sòng zhì gǔ zhōng , jiàn shí bì yǒu liè xià , biàn gǒng shǒu zuò bié , yǐ bèi xiàng xià , qūn xún dǎo xíng ér rù ; hū zhī bù yīng , yīn ér jīng wù 。 jí míng , yǐ gào tài gōng jìng yī , qiě shǐ bèi jù , yuē :“ yù tián gōng juān shè yǐ !” tài gōng qǐng xiān tàn zhī , xìn , ér hòu zhī 。 bù tīng , jìng yǐ sù fú wǎng 。 zhì mén , zé tí guà yǐ 。 wū hū ! gǔ rén yú yǒu , qí sǐ shēng xiàng xìn rú cǐ ; sàng yú dài jù qīng ér xíng , qǐ wàng zāi !

  为您推荐:聊斋志异梦别文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签