聊斋志异·犬灯拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 12:43:36

  文言文之家为大家整理聊斋志异·犬灯拼音版、聊斋志异·犬灯注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·犬灯注音版

  《 quǎndēng 》
   hánguāngqiānzhī , 宿shàjiān , jiànlóushàngyǒudēng , míngxīng 。 wèi , yíngyíng piāoluò , huàwéiquǎn 。 zhī , zhuǎnshèhòu 。  , qiánwěizhī , yuánzhōng , huàwéi 。 xīnzhī , háisuǒ 。 é , hòulái , yángmèiguānbiàn。 érhànzhī 。 wěizuòxǐngzhuàng , wènwèishéi 。  。 yuē :“ lóushàngdēngguāng , fēi ?” yuē :“ zhīzhī , wènyān ?” suìgòng宿zhǐ 。 zhòubiéxiāohuì , wéicháng 。 zhǔrénzhīzhī , 使shǐèrrénjiā ; èrrénxǐng , shēnchuángxià , zhīduòshí 。
   zhǔrén , wèiyuē :“ láishí , dāngzhuōzhīlái ; rán , yǒubiānchǔ !” gǎnyán , nuò ér退tuì 。 yīnniàn : zhuōzhīnán ; zhuō , zuì 。 zhǎnzhuǎn 。 xiǎohóngshān , zhe  , wèikěnzàntuō , yàohài , zhíxiézhī 。 fēn , zhì , wèn:“ zhǔrén zhǔzhuō ?” yuē :“ liángyǒuzhī 。 dànliǎngrénqínghǎo , kěnwéi ?” qǐn , yīn shān 。  , tuōér。 cóngsuìjué 。
   hòufāngguī , yáojiànzuòdàozhōu ; zhìqián , xiùzhàngmiàn 。 xià , yuē :“ zuòtài ?” nǎi , shǒuyuē:“ wèiziwàngjiùhǎo 。 liànliànyǒurén , qíngshàngyuán 。 qiánshìchūzhǔmìng , guài 。 dànyuánfènjìn , jīnshèxiǎozhuó , qǐngrénwéibié 。” shíqiūchū , gāoliángzhèngmào 。 xié , zhōngyǒu 。 ér , tīngtángzhōngjiǔyáoliè。 zuò , qúnxíngzhì 。 jiāng , yǒushì , zhǔmìng , suìbié 。 chū ,  rántiánlǒngěr 。

聊斋志异·犬灯拼音版

  《 quǎn dēng 》
   hán guāng lù dà qiān zhī pú , yè sù shà jiān , jiàn lóu shàng yǒu dēng , rú míng xīng 。 wèi jǐ , yíng yíng piāo luò , jí dì huà wéi quǎn 。 nì zhī , zhuǎn shè hòu qù 。 jí qǐ , qián wěi zhī , rù yuán zhōng , huà wéi nǚ zǐ 。 xīn zhī qí hú , hái wò gù suǒ 。 é , nǚ zǐ zì hòu lái , pú yáng mèi yǐ guān qí biàn 。 nǚ fǔ ér hàn zhī 。 pú wěi zuò xǐng zhuàng , wèn qí wèi shéi 。 nǚ bù dá 。 pú yuē :“ lóu shàng dēng guāng , fēi zǐ yě yé ?” nǚ yuē :“ jì zhī zhī , hé wèn yān ?” suì gòng sù zhǐ 。 zhòu bié xiāo huì , yǐ wéi cháng 。 zhǔ rén zhī zhī , shǐ èr rén jiā pú wò ; èr rén jì xǐng , zé shēn wò chuáng xià , yì bù zhī duò zì hé shí 。
   zhǔ rén yì nù , wèi pú yuē :“ lái shí , dāng zhuō zhī lái ; bù rán , zé yǒu biān chǔ !” pú bù gǎn yán , nuò ér tuì 。 yīn niàn : zhuō zhī nán ; bù zhuō , jù zuì 。 zhǎn zhuǎn wú cè 。 hū yì nǚ zǐ yī xiǎo hóng shān , mì zhe qí tǐ , wèi kěn zàn tuō , bì qí yào hài , zhí cǐ kě yǐ xié zhī 。 yè fēn , nǚ zhì , wèn :“ zhǔ rén zhǔ rǔ zhuō wǒ hū ?” yuē :“ liáng yǒu zhī 。 dàn wǒ liǎng rén qíng hǎo , hé kěn cǐ wéi ?” jí qǐn , yīn jū qí shān 。 nǚ jí tí , lì tuō ér qù 。 cóng cǐ suì jué 。
   hòu pú zì tā fāng guī , yáo jiàn nǚ zǐ zuò dào zhōu ; zhì qián , zé jǔ xiù zhàng miàn 。 pú xià qí , hū yuē :“ hé zuò cǐ tài ?” nǚ nǎi qǐ , wò shǒu yuē :“ wǒ wèi zi yǐ wàng jiù hǎo yǐ 。 jì liàn liàn yǒu gù rén yì , qíng shàng kě yuán 。 qián shì chū yú zhǔ mìng , yì bù rǔ guài yě 。 dàn yuán fèn yǐ jìn , jīn shè xiǎo zhuó , qǐng rén wéi bié 。” shí qiū chū , gāo liáng zhèng mào 。 nǚ xié yǔ jù rù , zé zhōng yǒu jù dì 。 xì mǎ ér rù , tīng táng zhōng jiǔ yáo yǐ liè 。 fǔ zuò , qún bì xíng zhì 。 rì jiāng mù , pú yǒu shì , yù fù zhǔ mìng , suì bié 。 jì chū , zé yī rán tián lǒng ěr 。

  为您推荐:聊斋志异犬灯原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签