聊斋志异·番僧拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 12:45:26

  文言文之家为大家整理聊斋志异·番僧拼音版、聊斋志异·番僧注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·番僧注音版

  《 fānsēng 》
   shìkōngyán : zàiqīngzhōujiànèrfānsēng , xiàngmào , ěrzhuìshuānghuán , bèihuáng , quányángjiǎo , yáncóng西lái。 wéntàishǒuzhòng , zhī , tàishǒuqiǎnèrsòngcónglín , shànglíngpèishènzhī 。 zhíshìzhějiànrén , kuǎnzhī , zhǐ宿yān 。 huòwèn :“ 西duōrén , luóhàndeyǒushùfǒu ?” chǎnránxiào , chūshǒuxiù , zhǎngzhōngtuōxiǎo , gāocáiyíngchǐ , línglóngài 。 shàngzuìgāochù , yǒuxiǎokān , sēngzhìzhōng , chùránduān , shǎopiān 。 shìshàngyǒushěfàngguāng , zhào耀yàoshì 。 shǎojiānshǒuzhāozhī , réngluòzhǎngzhōng 。 sēngnǎitǎn , shēnzuǒgōng , chángliùchǐ , éryòugōngsuōyǒu ; zhuǎnshēnyòugōngzuǒzhuàng 。

聊斋志异·番僧拼音版

  《 fān sēng 》
   shì tǐ kōng yán : zài qīng zhōu jiàn èr fān sēng , xiàng mào qí gǔ , ěr zhuì shuāng huán , bèi huáng bù , xū fà quán rú yáng jiǎo , zì yán cóng xī yù lái 。 wén tài shǒu zhòng fó , yè zhī , tài shǒu qiǎn èr lì sòng yì cóng lín , hé shàng líng pèi bù shèn lǐ zhī 。 zhí shì zhě jiàn qí rén yì , sī kuǎn zhī , zhǐ sù yān 。 huò wèn :“ xī yù duō yì rén , luó hàn de wú yǒu qí shù fǒu ?” qí yī chǎn rán xiào , chū shǒu yú xiù , zhǎng zhōng tuō xiǎo tǎ , gāo cái yíng chǐ , líng lóng kě ài 。 bì shàng zuì gāo chù , yǒu xiǎo kān , sēng zhì tǎ qí zhōng , chù rán duān lì , wú shǎo piān yǐ 。 shì tǎ shàng yǒu shě lì fàng guāng , zhào yào yī shì 。 shǎo jiān yǐ shǒu zhāo zhī , réng luò zhǎng zhōng 。 qí yī sēng nǎi tǎn bì , shēn zuǒ gōng , cháng kě liù qī chǐ , ér yòu gōng suō wú yǒu yǐ ; zhuǎn shēn yòu gōng yì rú zuǒ zhuàng 。

  为您推荐:聊斋志异番僧文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签