聊斋志异·狐妾拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 12:47:28

 文言文之家为大家整理聊斋志异·狐妾拼音版、聊斋志异·狐妾注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·狐妾注音版

 《 qiè 》
  láiliúdòngjiǔguānfénzhōu , zuòshǔzhōng , wéntíngwàixiàojiànjìn , shì : shí , sānshí , èrshílái , hòuchuítiáozhě , bìngqián , xiāngshìérxiào 。 liúzhīguānshǔduō , zhì 。 shǎojiān , chuítiáozhěchūhóngjīnpāomiànshàng , liúshízhìchuāngjiān , réng 。 xiàoér 。
  niánzhǎngzhělái , wèiliúyuē :“ shèmèijūnyǒuyuán , yuànfēngfēi 。” liúmànyīngzhī , suì 。 éxiéyōngchuítiáoérlái , liúbìngjiānzuò 。 yuē :“ duìhǎofèng , jīnxiéhuāzhú 。 miǎnshìliúláng ,  。” liúshì , guāngyànchóu , suìyànhǎo 。 jiéxíng , yuē :“ qièfēirén , érshírén 。 qièqiánguānzhī , zhōng , yǎn , biǎnyuánnèi , zhòngshùshēng , suìpiāoránruò 。” liúyīnshǒutànkāo , juézhīxiàoyuē :“ jūnjiāngwèiyǒuwěi ?” zhuǎnshēnyún :“ qǐngshìménzhī 。”  , suìliú , měihángzuòxiǎo , jiārénzūnxiǎojūn 。 ǎocān , shǎnglàishènfēng 。
  zhíliú寿shòuchén , bīnfánduō , gòngsānshíyán , páorénshènzhòng ; xiāndiéjǐnèrdàozhě 。 liúshènghuì 。 zhīzhī , 便biànyán :“ yōu 。 páorényòng , bìngláizhěqiǎnzhī 。 qièduǎncái , ránsānshínánbàn 。” liú , mìngròujiāngjiāonèishǔ 。 jiāzhōngréndànwéndāozhēnshēngfánjué 。 ménnèishè , xíngzhìzhězhìbànshàng , zhuǎnshìyáomǎn 。 tuōlái , shírénluòdào , zhījué 。 hòu , xíngzhìrénláisuǒtāngbǐng 。 nèiyányuē :“ zhǔrénwèichángzhǔ , duōjiēbàn ?” éryuē :“  , jiǎzhī 。” shǎoqǐngtāngbǐng , shìzhīsānshíwǎn , zhēngténgshàng 。  , nǎiwèiliúyuē :“ chūjīn, chángmǒujiātāngbǐng 。” liú使shǐrénjiāngzhí 。 jiāshītāngbǐng , fānggòngjīng , 使shǐzhìshǐjiě 。 zhuó , ǒushāndōng, qǐngzhī 。 suìchūmén , shífǎnyuē :“ ménwàiyīnggōngshùyǐn 。” liúshìzhī , guǒjiǔ , zhēnjiāzhōngwèngtóuchūn 。
  yuèshù , rénqiǎnèrfén 。 zhōngyuē :“ wénrénkàoshǎngyōuhòu , deshǎngjīn , mǎiqiú 。” zàishǔzhīzhī , xiàngliúyuē :“ jiāzhōngrénjiāngzhì 。 hèncāng , bàozhī 。” chéng , tóutòng , zhìshǔ , bàoshǒuhào , gòngjìnyào 。 liúxiàoyuē :“ liáo , shízhìdāngchài 。” zhònghuòzuìxiǎojūn 。  : chūláiwèijiězhuāng , zuìyóude ? suǒgào , mànxíngérāizhī 。 liánzhōngyuē :“ ěrwèiréněr , wèi ?” nǎi , kòu 。 yòuyuē :“ deqiú, de ?” éryuē :“  。” yán , bìngruòshī 。 bàichū , liánzhōngzhìguǒchū , yuē :“ gāoyángqiú , jiāng 。” jiěshì , jīn 。 liúwènjiāzhōngxiāo , yándōushì , wéishīcángjiǔyīng , shí , jiǔ。 qúndànshén , zhī “ shèngxiān ”, liúwéihuìxiǎoxiàng 。
  shízhāngdàowéixué使shǐ , wén , sāngliú , miàn , zhī 。 liúshìxiàng , zhāngqiángxiéér 。 guīxuánzuòyòu , zhāozhùzhīyún :“ qīngzhì , zhī ? nǎituōshēnzhīlǎo ! xiàguānshūèdòngjiǔ , huì ?” zàishǔ , wèiliúyuē :“ zhānggōng , dāngxiǎochéngzhī 。” zhāngfāngzhù , yǒurénjièfāngé , bēngránshèntòng 。  , fǎnjuàn。 liújiézhī , 使shǐyǐnérguǐduì 。 liúxiào , yuē :“ zhǔrénéshàngdetòngfǒu ?” 使shǐnéng , shígào 。
  婿shēnglái , qǐngjìnzhī , zhī , qǐngzhījiān 。 liúyuē :“ 婿fēirén , zhīshēn ?” yuē :“ 婿xiāngjiàn , dāngyǒuzèngzhī 。 wàngshē , néngmǎnzhì , shìjiàněr 。” qǐngzhī , nǎishíjiàn 。  , liánzhī , shǎozhìcúnwèn 。 róngyǐnyuē , gǎnshěn 。 退tuì , shùzhīwàizhéhuímóuzhùpàn 。 dànwényányuē :“ ā婿huíshǒu!” yánxiào , lièlièxiāomíng 。 wénzhī , jìngjiēruǎn , yáoyáoránsànghún 。 chū , zuòshíshǐshāodìng 。 nǎiyuē :“ shìwénxiàoshēng , tīng , jìngjuéshēnwéiyǒu 。” shǎoqǐng , mìng , zèngèrshíjīn 。 shòuzhī , wèiyuē :“ shèngxiānzhàngrén , níngzhīxìnghuīhuò , guàn使shǐxiǎoqián ?” wénzhīyuē :“ zhīrán 。 nángshìqìng ; xiàngjiébànzhìbiànliáng , chéngwéizhàn , zàngjiēméishuǐzhōng , shuǐdexiē , néngbǎoyànzhīqiú ? qiězòngnénghòukuì , báonéngrèn 。”
  fánshìnéngxiānzhī , yǒunán , pōu 。 bìngzuò , yǎngtiānjīngyuē :“ jiéjiāngzhì , wéizhīnài !” liújīngwènjiākǒu , yuē :“ yàng , èrgōng 。 chùjiǔjiāngwèizhànchǎng , jūndāngqiúchàyuǎn , shùmiǎnnán 。” liúcóngzhī , shàngguān , jiěxiǎngyúnguìjiān 。 dàoliáoyuǎn , wénzhědiàozhī , ér 。  , jiāngxiāngpàn , fénzhōuméiwéizéi 。 liúzhòngzishāndōnglái , shìzāobiàn , suìbèihài 。 chéngxiàn , guānliáojiēgānnán , wéiliúgōngchūdemiǎn 。
  dàopíng , liúshǐguī 。 xúnànguì , pínzhìyōngsūngěi , érdāngdàozhěyòuduōsuǒsuǒ , yīnérjiǒngyōu 。 yuē :“ yōu , chuángxiàsānqiānjīn , yòng 。” liú , wèn :“ qièzhīchù ?” yuē :“ tiānxiàzhǔzhīzhījìn , yōngqiè !” liújièmóudetuōguī , cóngzhī 。 hòushùnián , zhǐguǒshùshìliúzèng , zhōngyǒusāngjiāguàménzhīxiǎofān , chángèrcùn , qúnwéixiáng 。 liúxún 。

聊斋志异·狐妾拼音版

 《 hú qiè 》
  lái wú liú dòng jiǔ guān fén zhōu , dú zuò shǔ zhōng , wén tíng wài xiào yǔ jiàn jìn , rù shì zé sì nǚ zǐ : yī sì shí xǔ , yī kě sān shí , yī èr shí sì wǔ yǐ lái , mò hòu yī chuí tiáo zhě , bìng lì jǐ qián , xiāng shì ér xiào 。 liú gù zhī guān shǔ duō hú , zhì bù gù 。 shǎo jiān , chuí tiáo zhě chū yī hóng jīn xì pāo miàn shàng , liú shí zhì chuāng jiān , réng bù gù 。 sì nǚ yī xiào ér qù 。
  yī rì nián zhǎng zhě lái , wèi liú yuē :“ shè mèi yǔ jūn yǒu yuán , yuàn wú qì fēng fēi 。” liú màn yīng zhī , nǚ suì qù 。 é xié yī bì yōng chuí tiáo ér lái , bǐ yǔ liú bìng jiān zuò 。 yuē :“ yī duì hǎo fèng lǚ , jīn yè xié huā zhú 。 miǎn shì liú láng , wǒ qù yǐ 。” liú dì shì , guāng yàn wú chóu , suì yǔ yàn hǎo 。 jié qí xíng jì , nǚ yuē :“ qiè gù fēi rén , ér shí rén yě 。 qiè qián guān zhī nǚ , zhōng yú hú , yǎn hū yǐ sǐ , biǎn yuán nèi , zhòng hú yǐ shù shēng wǒ , suì piāo rán ruò hú 。” liú yīn yǐ shǒu tàn kāo jì , nǚ jué zhī xiào yuē :“ jūn jiāng wú wèi hú yǒu wěi yé ?” zhuǎn shēn yún :“ qǐng shì mén zhī 。” zì cǐ , suì liú bù qù , měi háng zuò yǔ xiǎo bì jù , jiā rén jù zūn yǐ xiǎo jūn lǐ 。 bì ǎo cān yè , shǎng lài shèn fēng 。
  zhí liú shòu chén , bīn kè fán duō , gòng sān shí yú yán , xū páo rén shèn zhòng ; xiān qī dié jū jǐn yī èr dào zhě 。 liú bù shèng huì 。 nǚ zhī zhī , biàn yán :“ wù yōu 。 páo rén jì bù zú yòng , bù rú bìng qí lái zhě qiǎn zhī 。 qiè gù duǎn yú cái , rán sān shí xí yì bù nán bàn 。” liú xǐ , mìng yǐ yú ròu jiāng jiāo xī yí nèi shǔ 。 jiā zhōng rén dàn wén dāo zhēn shēng fán bù jué 。 mén nèi shè yǐ jǐ , xíng zhì zhě zhì bàn qí shàng , zhuǎn shì zé yáo zǔ yǐ mǎn 。 tuō qù fù lái , shí yú rén luò yì yú dào , qǔ zhī bù jué 。 mò hòu , xíng zhì rén lái suǒ tāng bǐng 。 nèi yán yuē :“ zhǔ rén wèi cháng yù zhǔ , duō jiē hé yǐ bàn ?” jì ér yuē :“ wú yǐ , qí jiǎ zhī 。” shǎo qǐng hū qǔ tāng bǐng , shì zhī sān shí yú wǎn , zhēng téng jǐ shàng 。 kè jì qù , nǎi wèi liú yuē :“ kě chū jīn zī , cháng mǒu jiā tāng bǐng 。” liú shǐ rén jiāng zhí qù 。 zé qí jiā shī tāng bǐng , fāng gòng jīng yí , shǐ zhì yí shǐ jiě 。 yī xī yè zhuó , ǒu sī shān dōng kǔ lù , nǚ qǐng qǔ zhī 。 suì chū mén qù , yí shí fǎn yuē :“ mén wài yī yīng kě gōng shù rì yǐn 。” liú shì zhī , guǒ dé jiǔ , zhēn jiā zhōng wèng tóu chūn yě 。
  yuè shù rì , fū rén qiǎn èr pú rú fén 。 tú zhōng yī pú yuē :“ wén hú fū rén kào shǎng yōu hòu , cǐ qù de shǎng jīn , kě mǎi yī qiú 。” nǚ zài shǔ yǐ zhī zhī , xiàng liú yuē :“ jiā zhōng rén jiāng zhì 。 kě hèn cāng nú wú lǐ , bì bào zhī 。” pú fǔ rù chéng , tóu dà tòng , zhì shǔ , bào shǒu hào hū , gòng nǐ jìn yī yào 。 liú xiào yuē :“ wù xū liáo , shí zhì dāng zì chài 。” zhòng yí qí huò zuì xiǎo jūn 。 pú zì sī : chū lái wèi jiě zhuāng , zuì hé yóu de ? wú suǒ gào sù , màn xī xíng ér āi zhī 。 lián zhōng yǔ yuē :“ ěr wèi fū rén zé yǐ ěr , hé wèi hú yě ?” pú nǎi wù , kòu bù yǐ 。 yòu yuē :“ jì yù de qiú , hé de fù wú lǐ ?” yǐ ér yuē :“ rǔ yù yǐ 。” yán yǐ , pú bìng ruò shī 。 pú bài yù chū , hū zì lián zhōng zhì yī guǒ chū , yuē :“ cǐ yī gāo yáng qiú yě , kě jiāng qù 。” pú jiě shì , dé wǔ jīn 。 liú wèn jiā zhōng xiāo xī , pú yán dōu wú shì , wéi yè shī cáng jiǔ yī yīng , jī qí shí rì , jí qǔ jiǔ yè yě 。 qún dàn qí shén , hū zhī “ shèng xiān ”, liú wéi huì xiǎo xiàng 。
  shí zhāng dào yī wéi tí xué shǐ , wén qí yì , yǐ sāng zǐ yì yì liú , yù qǐ yī miàn , nǚ jù zhī 。 liú shì yǐ xiàng , zhāng qiáng xié ér qù 。 guī xuán zuò yòu , zhāo xī zhù zhī yún :“ yǐ qīng lì zhì , hé zhī bù kě ? nǎi tuō shēn yú fà fà zhī lǎo ! xià guān shū bù è yú dòng jiǔ , hé bù yī huì gù ?” nǚ zài shǔ , hū wèi liú yuē :“ zhāng gōng wú lǐ , dāng xiǎo chéng zhī 。” yī rì zhāng fāng zhù , sì yǒu rén yǐ jiè fāng jī é , bēng rán shèn tòng 。 dà jù , fǎn juàn 。 liú jié zhī , shǐ yǐn qí gù ér guǐ duì 。 liú xiào , yuē :“ zhǔ rén é shàng de wú tòng fǒu ?” shǐ bù néng qī , yǐ shí gào 。
  wú hé xù qí shēng lái , qǐng jìn zhī , nǚ gù cí zhī , qí qǐng zhī jiān 。 liú yuē :“ xù fēi tā rén , hé jù zhī shēn ?” nǚ yuē :“ xù xiāng jiàn , bì dāng yǒu yǐ zèng zhī 。 qú wàng wǒ shē , zì dù bù néng mǎn qí zhì , gù shì bù yù jiàn ěr 。” jì gù qǐng zhī , nǎi xǔ yǐ shí rì jiàn 。 jí qī qí rù , gé lián yī zhī , shǎo zhì cún wèn 。 yí róng yǐn yuē , bù gǎn shěn dì 。 jí tuì , shù bù zhī wài zhé huí móu zhù pàn 。 dàn wén nǚ yán yuē :“ ā xù huí shǒu yǐ !” yán yǐ dà xiào , liè liè rú xiāo míng 。 qí wén zhī , jìng gǔ jiē ruǎn , yáo yáo rán rú sàng hún pò 。 jì chū , zuò yí shí shǐ shāo dìng 。 nǎi yuē :“ shì wén xiào shēng , rú tīng pī lì , jìng bù jué shēn wéi jǐ yǒu 。” shǎo qǐng , bì yǐ nǚ mìng , zèng qí èr shí jīn 。 qí shòu zhī , wèi bì yuē :“ shèng xiān rì yǔ zhàng rén jū , níng bù zhī wǒ sù xìng huī huò , bù guàn shǐ xiǎo qián yé ?” nǚ wén zhī yuē :“ wǒ gù zhī qí rán 。 náng dǐ shì qìng ; xiàng jié bàn zhì biàn liáng , qí chéng wéi hé bó zhàn jù , kù zàng jiē méi shuǐ zhōng , rù shuǐ gè de xiē xū , hé néng bǎo wú yàn zhī qiú ? qiě wǒ zòng néng hòu kuì , bǐ fú báo yì bù néng rèn 。”
  nǚ fán shì néng xiān zhī , yù yǒu yí nán yǔ yì , wú bù pōu 。 yī rì bìng zuò , hū yǎng tiān dà jīng yuē :“ dà jié jiāng zhì , wéi zhī nài hé !” liú jīng wèn jiā kǒu , yuē :“ yú xī wú yàng , dú èr gōng zǐ kě lǜ 。 cǐ chù bù jiǔ jiāng wèi zhàn chǎng , jūn dāng qiú chà yuǎn qù , shù miǎn yú nán 。” liú cóng zhī , qǐ yú shàng guān , dé jiě xiǎng yún guì jiān 。 dào lǐ liáo yuǎn , wén zhě diào zhī , ér nǚ dú hè 。 wú hé , jiāng xiāng pàn , fén zhōu méi wéi zéi kū 。 liú zhòng zi zì shān dōng lái , shì zāo qí biàn , suì bèi qí hài 。 chéng xiàn , guān liáo jiē lí gān nán , wéi liú yǐ gōng chū de miǎn 。
  dào píng , liú shǐ guī 。 xún yǐ dà àn guì wù , pín zhì yōng sūn bù gěi , ér dāng dào zhě yòu duō suǒ xū suǒ , yīn ér jiǒng yōu yù sǐ 。 nǚ yuē :“ wù yōu , chuáng xià sān qiān jīn , kě zī yòng dù 。” liú dà xǐ , wèn :“ qiè zhī hé chù ?” yuē :“ tiān xià wú zhǔ zhī wù qǔ zhī bù jìn , hé yōng qiè hū !” liú jiè móu de tuō guī , nǚ cóng zhī 。 hòu shù nián hū qù , zhǐ guǒ shù shì liú zèng , zhōng yǒu sāng jiā guà mén zhī xiǎo fān , cháng èr cùn xǔ , qún yǐ wéi bù xiáng 。 liú xún zú 。

 为您推荐:聊斋志异狐妾文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签