聊斋志异·雷曹拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 12:50:28

 文言文之家为大家整理聊斋志异·雷曹拼音版、聊斋志异·雷曹注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·雷曹注音版

 《 léicáo 》
  yuèyún 、 xiàpíngzièrrén , shǎotóng , chángtóngzhāi , xiāngjiāo 。 xiàshàohuì , shísuìzhīmíng 。 xīnshìzhī 。 xiàxiāngguījuàn ; yuèwénjìn , yóushìmíngbìngzhù 。 érliáodǎochǎng , zhànzhéběi 。  , xiàgòuér , jiāpínnéngzàng , ruìshēnrènzhī 。 qiǎngbǎoziwèiwángrén , shízhūjiā , měishēngdǒuérèrzhī , xiàzilàihuó 。 shìshìxián 。 héngchǎnduō , yòudàixiàshēngyōunèi , jiā 。 nǎitànyuē :“ wénpíngzishàngméi , érkuàng ? rénshēngguìshí , zhōngsuì , kǒngxiāngǒutiángōu , shēng , zǎogǎi 。” shìérjiǎ 。 cāobànnián , jiāxiǎotài 。
  jīnlíng , xiūshè , jiànrénránércháng , jīnlóng , pánghuángzuò , àndànyǒuróng 。 wèn :“ deshí?” rén 。 tuīshíshízhī , shǒudàn , qǐngjìn ; yòujiānrénzhīzhuàn , shíjìn 。 suìmìngzhǔréntúnxié , duīzhēngbǐng , yòujìnshùrénzhīcān 。 shǐguǒérxièyuē :“ sānniánláiwèichángbǎo 。” yuē :“ jūnzhuàngshì , piāoruò ?” yuē :“ zuìyīngtiānqiǎn , shuō 。” wèn , yuē :“  , shuǐzhōu , cháocūnérguō 。” zhěngzhuāngxíng , rénxiāngcóng , liànliàn 。 zhī , gàoyuē :“ jūnyǒunàn , rěnwàngfànzhī 。” zhī , suìxiéxíng 。 zhōngtóngcān , yuē :“ zhōngsuìjǐnshùcāněr 。” zhī 。 jiāng , fēngtāobàozuò , zhōujìn , rénméijiāngzhōng 。 éfēngdìng , rénchū , dēngzhōu , yòulàng 。 shǎoshíwǎnzhōuzhì ,  , zhǔshǒu , yuèjiāng , liǎngjiāhuòchū , zhìzhōuzhōng , yòuzhī ; shùshùchū , lièhuòmǎnzhōu 。 xièyuē :“ jūnshēngliáng , gǎnwàngzhūháizāi !” jiǎnshìhuòcái , bìngwángshī 。  , jīngwéishénrén , fàngzhōuxíng , réngào退tuì , liúzhī , suìgòng 。 xiàoyún :“ è , zhǐshījīnzāněr 。” rénxúnzhī 。 fāngquànzhǐ , tóushuǐzhōngérméi 。 jīngèliángjiǔ , jiànhánxiàoérchū , zānshòuyuē :“ xìngmìng 。” jiāngshàngrénwǎnghài 。
  guī , qǐnchùgòngzhī , měishíshùshǐshí , shídànjiáosuàn 。 yòuyánbié , wǎnzhī 。 shìzhòuhuì , wénléishēng 。 yuē :“ yúnjiānzhīzhuàng ? léiyòushì ? ānzhìtiānshàngshìzhī , nǎijiě 。” rénxiàoyuē :“ jūnzuòyúnzhōngyóu ?” shǎoshíjuànshèn , jiǎmèi 。 xǐng , juéshēnyáoyáoránshàng , kāizàiyúnzhōng , zhōushēn 。 jīngér , yūnzhōushàng , zhīruǎn 。 yǎngshìxīngdǒu , zàiméijiān 。 suìshìmèng 。 shìxīngqiàntiānshàngliánshízhīzàipéng , zhěwèng ,  , xiǎoàng 。 shǒuhànzhī , zhějiāndòng , xiǎoxīngyáodòngzhāiérxiàzhě ; suìzhāicángxiùzhōng 。 yúnxiàshì , yíncāngmáng , jiànchéngguōdòu 。 èránniàn : shètuō , shēnxiàng ? éjiànèrlóngyāojiǎo , jiàmànchēlái , wěidiào , míngniúbiān 。 chēshàngyǒu , wéijiēshùzhàng , zhùshuǐmǎnzhī 。 yǒushùshírén , shuǐ , biànyúnjiān 。 jiàn , gòngguàizhī 。 shěnsuǒzhuàngshìzàiyān , zhòngyún :“ shìyǒu 。” yīnshòulìng 。 shíhàn , jiēpáiyún , yáowàngxiāng , jìnqíngqīngzhù 。 wèiwèiyuē :“ běnléicáo , qiánxíng , zhésānzǎi 。 jīntiānxiànmǎn , qǐngcóngbié 。” nǎijiàchēzhīshéngwànzhàngzhìqián , 使shǐduānzhuìxià 。 wēizhī ; rénxiàoyán :“ fáng 。” yán , liúliúránshùn 。 shìzhī , duòcūnwài , shéngjiànshōuyúnzhōng , jiàn 。
  shíjiǔhàn , shíwàijǐnyíngzhǐ , gōuhuìjiēmǎn 。 guītànxiùzhōng , zhāixīngréngzài 。 chūzhìànshàng , ànyǒushí , guāngmínghuàn , yìngzhào 。 bǎozhī , shíércáng 。 měiyǒujiā , chūzhàoyǐn 。 zhèngshìzhī , tiáotiáoshè 。 zuòduì , jiànxīngguāngjiànxiǎoyíng , liúdònghéngfēi 。 fāngguàizhà , kǒuzhōng , zhīchū , jìngxiàyàn 。 èbēngào, zhī 。 qǐn , mèngxiàpíngzilái , yuē :“ shǎowēixīng 。 yīnxiānjūnshī , 寿shòulíng 。 jūnzhīhuìhǎo , zàizhōngwàng 。 yòuméngshàngtiānxiéguī , yúnyǒuyuán 。 jīnwéijūn , bào ”。 sānshí , mèngshèn 。 shìguǒshēn , lín , guānghuīmǎnshì , xīngzàishàngshí , yīnmíng “ xīngér ”。 jǐngfēicháng , shíliùsuìjìnshì 。
  shǐshìyuē :“ ziwénzhāngmíngshì , juécāngcāngzhīwèizhìzhězàishì , suìmáozhuītuō , yànhàntóuzhěshǎo ? zhìléicáogǎnfànzhī , shǎowēichóuliángpéngzhīzhī , shénrénzhībàoēnshīzāi ? nǎizàozhīgōngbàoxiánháoěr 。”

聊斋志异·雷曹拼音版

 《 léi cáo 》
  yuè yún hè 、 xià píng zi èr rén , shǎo tóng lǐ , cháng tóng zhāi , xiāng jiāo mò nì 。 xià shào huì , shí suì zhī míng 。 lè xū xīn shì zhī 。 xià xiāng guī bù juàn ; yuè wén sī rì jìn , yóu shì míng bìng zhù 。 ér liáo dǎo chǎng wū , zhàn zhé běi 。 wú hé , xià gòu yì ér zú , jiā pín bù néng zàng , lè ruì shēn zì rèn zhī 。 yí qiǎng bǎo zi jí wèi wáng rén , lè yǐ shí xù zhū qí jiā , měi dé shēng dǒu bì xī ér èr zhī , xià qī zi lài yǐ huó 。 yú shì shì dà fū yì xián lè 。 lè héng chǎn wú duō , yòu dài xià shēng yōu nèi gù , jiā jì rì cù 。 nǎi tàn yuē :“ wén rú píng zi shàng lù lù yǐ méi , ér kuàng yú wǒ ? rén shēng fù guì xū jí shí , qī qī zhōng suì , kǒng xiān gǒu mǎ tián gōu hè , fù cǐ shēng yǐ , bù rú zǎo gǎi tú yě 。” yú shì qù dú ér jiǎ 。 cāo yè bàn nián , jiā zī xiǎo tài 。
  yī rì kè jīn líng , xiū yú lǚ shè , jiàn yī rén qí rán ér cháng , jīn gǔ lóng qǐ , páng huáng zuò cè , sè àn dàn yǒu qī róng 。 lè wèn :“ yù de shí yé ?” qí rén yì bù yǔ 。 lè tuī shí shí zhī , zé yǐ shǒu jū dàn , qǐng kè yǐ jìn ; lè yòu yì yǐ jiān rén zhī zhuàn , shí fù jìn 。 suì mìng zhǔ rén gē tún xié , duī yǐ zhēng bǐng , yòu jìn shù rén zhī cān 。 shǐ guǒ fù ér xiè yuē :“ sān nián yǐ lái wèi cháng rú cǐ yù bǎo 。” lè yuē :“ jūn gù zhuàng shì , hé piāo bó ruò cǐ ?” yuē :“ zuì yīng tiān qiǎn , bù kě shuō yě 。” wèn qí lǐ jū , yuē :“ lù wú wū , shuǐ wú zhōu , cháo cūn ér mù guō yě 。” lè zhěng zhuāng yù xíng , qí rén xiāng cóng , liàn liàn bù qù 。 lè cí zhī , gào yuē :“ jūn yǒu dà nàn , wú bù rěn wàng yī fàn zhī dé 。” lè yì zhī , suì yǔ xié xíng 。 tú zhōng yè yǔ tóng cān , cí yuē :“ wǒ zhōng suì jǐn shù cān ěr 。” yì qí zhī 。 cì rì dù jiāng , fēng tāo bào zuò , gū zhōu jìn fù , lè yǔ qí rén xī méi jiāng zhōng 。 é fēng dìng , qí rén fù lè tà bō chū , dēng kè zhōu , yòu pò làng qù 。 shǎo shí wǎn yī zhōu zhì , fú lè rù , zhǔ lè wò shǒu , fù yuè rù jiāng , yǐ liǎng bì jiā huò chū , zhì zhōu zhōng , yòu rù zhī ; shù rù shù chū , liè huò mǎn zhōu 。 lè xiè yuē :“ jūn shēng wǒ yì liáng zú yǐ , gǎn wàng zhū hái zāi !” jiǎn shì huò cái , bìng wú wáng shī 。 yì xǐ , jīng wéi shén rén , fàng zhōu yù xíng , qí rén gào tuì , lè kǔ liú zhī , suì yǔ gòng jì 。 lè xiào yún :“ cǐ yī è yě , zhǐ shī yī jīn zān ěr 。” qí rén yù fù xún zhī 。 lè fāng quàn zhǐ , yǐ tóu shuǐ zhōng ér méi 。 jīng è liáng jiǔ , hū jiàn hán xiào ér chū , yǐ zān shòu lè yuē :“ xìng bù rǔ mìng 。” jiāng shàng rén wǎng bù hài yì 。
  lè yǔ guī , qǐn chù gòng zhī , měi shí shù rì shǐ yī shí , shí zé dàn jiáo wú suàn 。 yī rì yòu yán bié , lè gù wǎn zhī 。 shì zhòu huì yù yǔ , wén léi shēng 。 lè yuē :“ yún jiān bù zhī hé zhuàng ? léi yòu shì hé wù ? ān dé zhì tiān shàng shì zhī , cǐ yí nǎi kě jiě 。” qí rén xiào yuē :“ jūn yù zuò yún zhōng yóu yé ?” shǎo shí lè juàn shèn , fú tà jiǎ mèi 。 jì xǐng , jué shēn yáo yáo rán bù sì tà shàng , kāi mù zé zài yún qì zhōng , zhōu shēn rú xù 。 jīng ér qǐ , yūn rú zhōu shàng , tà zhī ruǎn wú dì 。 yǎng shì xīng dǒu , zài méi mù jiān 。 suì yí shì mèng 。 xì shì xīng qiàn tiān shàng rú lián shí zhī zài péng yě , dà zhě rú wèng , cì rú bù , xiǎo rú àng yú 。 yǐ shǒu hàn zhī , dà zhě jiān bù kě dòng , xiǎo xīng yáo dòng sì kě zhāi ér xià zhě ; suì zhāi qí yī cáng xiù zhōng 。 bō yún xià shì , zé yín hé cāng máng , jiàn chéng guō rú dòu 。 è rán zì niàn : shè yī tuō zú , cǐ shēn hé kě fù xiàng ? é jiàn èr lóng yāo jiǎo , jià màn chē lái , wěi yī diào , rú míng niú biān 。 chē shàng yǒu qì , wéi jiē shù zhàng , zhù shuǐ mǎn zhī 。 yǒu shù shí rén , yǐ qì jū shuǐ , biàn sǎ yún jiān 。 hū jiàn lè , gòng guài zhī 。 lè shěn suǒ yǔ zhuàng shì zài yān , yǔ zhòng yún :“ shì wú yǒu yě 。” yīn qǔ yī qì shòu lè lìng sǎ 。 shí kǔ hàn , lè jiē qì pái yún , yáo wàng gù xiāng , jìn qíng qīng zhù 。 wèi jǐ wèi lè yuē :“ wǒ běn léi cáo , qián wù xíng yǔ , fá zhé sān zǎi 。 jīn tiān xiàn yǐ mǎn , qǐng cóng cǐ bié 。” nǎi yǐ jià chē zhī shéng wàn zhàng zhì qián , shǐ wò duān zhuì xià 。 lè wēi zhī ; qí rén xiào yán :“ bù fáng 。” lè rú qí yán , liú liú rán shùn xī jí dì 。 shì zhī , zé duò lì cūn wài , shéng jiàn shōu rù yún zhōng , bù kě jiàn yǐ 。
  shí jiǔ hàn , shí lǐ wài yǔ jǐn yíng zhǐ , dú lè lǐ gōu huì jiē mǎn 。 guī tàn xiù zhōng , zhāi xīng réng zài 。 chū zhì àn shàng , àn yǒu rú shí , rù yè zé guāng míng huàn fā , yìng zhào sì bì 。 yì bǎo zhī , shí xí ér cáng 。 měi yǒu jiā kè , chū yǐ zhào yǐn 。 zhèng shì zhī , zé tiáo tiáo shè mù 。 yī yè qī zuò duì wò fā , hū jiàn xīng guāng jiàn xiǎo rú yíng , liú dòng héng fēi 。 qī fāng guài zhà , yǐ rù kǒu zhōng , gē zhī bù chū , jìng yǐ xià yàn 。 è bēn gào lè , lè yì qí zhī 。 jì qǐn , mèng xià píng zi lái , yuē :“ wǒ shǎo wēi xīng yě 。 yīn xiān jūn shī yī dé , cù yú shòu líng 。 jūn zhī huì hǎo , zài zhōng bù wàng 。 yòu méng zì shàng tiān xié guī , kě yún yǒu yuán 。 jīn wéi jūn sì , yǐ bào dà dé ”。 lè sān shí wú zǐ , dé mèng shèn xǐ 。 zì shì qī guǒ shēn , jí lín rù , guāng huī mǎn shì , rú xīng zài jǐ shàng shí , yīn míng “ xīng ér ”。 jī jǐng fēi cháng , shí liù suì jí jìn shì dì 。
  yì shǐ shì yuē :“ lè zi wén zhāng míng yī shì , hū jué cāng cāng zhī wèi zhì wǒ zhě bù zài shì , suì qì máo zhuī rú tuō xǐ , cǐ yǔ yàn hàn tóu bǐ zhě hé yǐ shǎo yì ? zhì léi cáo gǎn yī fàn zhī dé , shǎo wēi chóu liáng péng zhī zhī , qǐ shén rén zhī sī bào ēn shī zāi ? nǎi zào wù zhī gōng bào xián háo ěr 。”

 为您推荐:聊斋志异雷曹文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签