聊斋志异·阿霞拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 20:36:47

 文言文之家为您整理聊斋志异·阿霞拼音版、聊斋志异·阿霞注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·阿霞注音版

 《 āxiá 》
  wéndēngjǐngxīngzhěshǎoyǒuchóngmíng , chénshēnglínér , zhāiduǎnyuán 。 chénguòhuāngluòzhī , wénsōngbǎijiān , jìnlínshùhéngzhīyǒuxuándài , ruòjiāngjīng 。 chénjiézhī , huīérduìyuē :“ yuǎnchū , tuōqièwàixiōng 。 lángxīn ,  。 língdīng !” yán 。 chénjiědài , quànlìngshìrén , tuōzhě 。 chénqǐngzànjiā , cóngzhī 。 guī , tiǎodēngshěnshì , fēngyùnshūjué, yuè , luànzhī , shēngkàng , fēnyúnzhīshēngjiàn 。 jǐngshēngyuánláikuī , chénnǎishì 。 jiànjǐngshēng , níngtíng , jiǔnǎibēn 。 èrréngòngzhúzhī , zhīxiàng 。
  jǐngguī , qǐn , yíngyíngfángzhōngchū 。 jīngwènzhī , yuē :“ báoqiǎn , zhōngtuō 。” jǐng , jiéxìngshì 。 yuē:“ qiè , wéixìng , xiǎoāxiá 。” yóu , xiàoshèn , suìqǐnchù , zhāizhōngduōyǒurénláiwǎng , héngyǐnshēnfáng 。 guòshù , yuē :“ qiè , chùfánkùnrénshèn 。 jīn , qǐng 。” wèn :“ jiāsuǒ ?” yuē :“ zhèngyuǎněr 。” suìzǎo , guǒlái , huānài 。 yòushùwèijǐngyuē :“ liǎngrénqínghǎosuījiā , zhōngshǔgǒu 。 jiājūnhuànyóu西jiāng , míngjiāngcóng , róngchéngjiànbǐngmìng , érxiāngcóngzhōngyān 。” wèn :“ bié ?” yuēxúnzhōng 。  , jǐngzhāicháng , zhūnèiyòu , chū 。 zhìjué , zhìzhégòu , kān ,  。 jǐngyuē :“ kǒngjiànlèi , qǐngzǎoguī 。” suìxíng 。 yuē :“ cóngzishíniánwèichángshī , juéjué !” jǐngtīng , zhú , nǎichūmén 。 shìèqīngchén , yǐnlǐngqiàodài , xìnyǎoqīngluán , shíchénhǎi 。 guīhòu , shùměizhījiāoqǐngjǐng , jǐng , suìshìxiàhóushì 。 xiàhóu , jǐngjiērǎng , tiánpànzhīshìyǒu 。 jǐngwénzhī , huìhèn 。 rányóuāxiálái , chāwèi 。
  yuèniánbìngzōng 。 huìhǎishén寿shòu , nèiwàishìyún , jǐngzài 。 yáojiànshènāxiá , jǐngjìnzhī , rénzhōng ; cóngzhī , chūménwài ; yòucóngzhī , piāoránjìng , jǐngzhuīzhī , hènérfǎn 。 hòubànzǎishìxíng , jiànlángzhezhū , cóngcāngtóu , kònghēiwèilái , wàngzhī , xiá 。 yīnwèncóngrén :“ niángwèishéi ?” yán :“ náncūnzhènggōngshì 。” yòuwèn :“ shí ?” yuē :“ bànyuèěr 。” jǐngde ? lángwén , huímóu , jǐngshì , zhēnāxiá 。 jiànshìxìng , fèntiánxiōng ,  :“ xiániáng ! wàngjiùyuē ?” cóngrénwénzhǔ , fènlǎoquán 。 zhǐzhī , zhàngshāwèijǐngyuē :“ xīnrényánxiāngjiàn ?” jǐngyuē :“ qīng , chángqīng ?” yuē :“ rénshèn ! jiézhěshìérkuàng ? xiànghòu , mínglièguì , wěishēnxiāngcóng 。 jīn , míngzhōngxiāoěrzhì , jīnkuíwángchāngmíngzhě 。 guīzhèngxìng , láoniàn 。” jǐngshǒutiēěr , kǒunéngdào 。 shìjiǎnfēi , chànghènér
  shìjǐngluò , kuíguǒwángshìchāngmíng , jǐngshìxìngmíng 。 shíǒu , jiā , héngchènshíqīnyǒujiā 。 ǒuzhèng , zhèngkuǎnzhī, liú宿yān 。 kuī , jiànérliánzhī , wènzhèngyuē :“ tángshàngfēijǐngqìngyún ?” wènsuǒshí , yuē :“ wèishìjūnshí , céngnànjiā , shēndehuànyǎng 。 xíngsuījiànérwèizhǎn , qiějūnwéirén , yǒupáozhī 。” zhèngránzhī , bài , liúshù 。 fēnqǐn , yǒuchíjīnèrshíliǎngzèngjǐng 。 zàichuāngwàiyányuē :“ zhù , liáochóuhǎo , jiāng , liáng 。 xìnghòu , shàngsūn ; sàngjiǎn , líng 。” jǐnggǎnxièzhī 。 guī , shíjīnmǎijìnshēnjiā , shènchǒuhàn 。  , hòudēngliǎngbǎng 。 zhèngguānzhìláng 。 méi , sòngzàngguī , rén , shǐzhīfēirén 。  ! rénzhīliáng , shèjiùérxīnshìmóu , zhīluǎnérniǎofēi , tiānzhīsuǒbàocǎn !

聊斋志异·阿霞拼音版

 《 ā xiá 》
  wén dēng jǐng xīng zhě shǎo yǒu chóng míng , yǔ chén shēng bǐ lín ér jū , zhāi gé yī duǎn yuán 。 yī rì chén mù guò huāng luò zhī xū , wén nǚ zǐ tí sōng bǎi jiān , jìn lín zé shù héng zhī yǒu xuán dài , ruò jiāng zì jīng 。 chén jié zhī , huī tì ér duì yuē :“ mǔ yuǎn chū , tuō qiè yú wài xiōng 。 bù tú láng zǐ yě xīn , xù wǒ bù zú 。 líng dīng rú cǐ bù rú sǐ !” yán yǐ fù qì 。 chén jiě dài , quàn lìng shì rén , nǚ lǜ wú kě tuō zhě 。 chén qǐng zàn jì qí jiā , nǚ cóng zhī 。 jì guī , tiǎo dēng shěn shì , fēng yùn shū jué , dà yuè , yù luàn zhī , nǚ lì shēng kàng jù , fēn yún zhī shēng dá yú jiàn bì 。 jǐng shēng yú yuán lái kuī , chén nǎi shì nǚ 。 nǚ jiàn jǐng shēng , níng mù tíng dì , jiǔ nǎi bēn qù 。 èr rén gòng zhú zhī , bù zhī qù xiàng 。
  jǐng guī , hé hù yù qǐn , zé nǚ zǐ yíng yíng zì fáng zhōng chū 。 jīng wèn zhī , dá yuē :“ bǐ dé báo fú qiǎn , bù kě zhōng tuō 。” jǐng dà xǐ , jié qí xìng shì 。 yuē :“ qiè zǔ jū yú qí , yǐ qí wéi xìng , xiǎo zì ā xiá 。” rù yǐ yóu cí , xiào bù shèn jù , suì yǔ qǐn chù , zhāi zhōng duō yǒu rén lái wǎng , nǚ héng yǐn bì shēn fáng 。 guò shù rì , yuē :“ qiè gū qù , cǐ chù fán zá kùn rén shèn 。 jì jīn , qǐng yǐ yè bǔ 。” wèn :“ jiā hé suǒ ?” yuē :“ zhèng bù yuǎn ěr 。” suì zǎo qù , yè guǒ fù lái , huān ài qí dǔ 。 yòu shù rì wèi jǐng yuē :“ wǒ liǎng rén qíng hǎo suī jiā , zhōng shǔ gǒu hé 。 jiā jūn huàn yóu xī jiāng , míng rì jiāng cóng mǔ qù , róng jí chéng jiàn bǐng mìng , ér xiāng cóng yǐ zhōng yān 。” wèn :“ jǐ rì bié ?” yuē yǐ xún zhōng 。 jì qù , jǐng sī zhāi jū bù kě cháng , yí zhū nèi yòu lǜ qī dù , jì bù rú chū qī 。 zhì jì jué , qī zhì zhé gòu lì , qī bù kān qí rǔ , tì yù sǐ 。 jǐng yuē :“ sǐ kǒng jiàn lèi , qǐng zǎo guī 。” suì cù qī xíng 。 qī tí yuē :“ cóng zi shí nián wèi cháng shī dé , hé jué jué rú cǐ !” jǐng bù tīng , zhú yù jí , qī nǎi chū mén qù 。 zì shì è bì qīng chén , yǐn lǐng qiào dài , bù yì xìn yǎo qīng luán , rú shí chén hǎi 。 qī dà guī hòu , shù měi zhī jiāo qǐng fù yú jǐng , jǐng bù nà , suì shì xià hóu shì 。 xià hóu lǐ jū , yǔ jǐng jiē rǎng , yǐ tián pàn zhī gù shì yǒu xì 。 jǐng wén zhī , yì dà huì hèn 。 rán yóu jì ā xiá fù lái , chā zú zì wèi 。
  yuè nián yú bìng wú zōng xù 。 huì hǎi shén shòu , cí nèi wài shì nǚ yún jí , jǐng yì zài 。 yáo jiàn yī nǚ shèn sì ā xiá , jǐng jìn zhī , rù yú rén zhōng ; cóng zhī , chū yú mén wài ; yòu cóng zhī , piāo rán jìng qù , jǐng zhuī zhī bù jí , hèn yì ér fǎn 。 hòu bàn zǎi shì xíng yú tú , jiàn yī nǚ láng zhe zhū yī , cóng cāng tóu , kòng hēi wèi lái , wàng zhī , xiá yě 。 yīn wèn cóng rén :“ niáng zǐ wèi shéi ?” dá yán :“ nán cūn zhèng gōng zǐ jì shì 。” yòu wèn :“ qǔ jǐ shí yǐ ?” yuē :“ bàn yuè ěr 。” jǐng sī de wú wù yé ? nǚ láng wén yǔ , huí móu yī dì , jǐng shì , zhēn ā xiá yě 。 jiàn qí yǐ shì tā xìng , fèn tián xiōng yì , dà hū :“ xiá niáng ! hé wàng jiù yuē ?” cóng rén wén hū zhǔ fù , yù fèn lǎo quán 。 nǚ jí zhǐ zhī , qǐ zhàng shā wèi jǐng yuē :“ fù xīn rén hé yán xiāng jiàn ?” jǐng yuē :“ qīng zì fù pú , pú hé cháng fù qīng ?” nǚ yuē :“ fù fū rén shèn yú fù wǒ ! jié fà zhě rú shì ér kuàng qí tā ? xiàng yǐ zǔ dé hòu , míng liè guì jí , gù wěi shēn xiāng cóng 。 jīn yǐ qì qī gù , míng zhōng xiāo ěr lù zhì , jīn kē yà kuí wáng chāng jí tì rǔ míng zhě yě 。 wǒ yǐ guī zhèng xìng , wú láo fù niàn 。” jǐng fǔ shǒu tiē ěr , kǒu bù néng dào yī cí 。 shì nǚ zǐ cè jiǎn qù rú fēi , chàng hèn ér yǐ 。
  shì kē jǐng luò dì , yà kuí guǒ wáng shì chāng míng , jǐng yǐ shì dé bó xìng míng 。 sì shí wú ǒu , jiā yì tì , héng chèn shí yú qīn yǒu jiā 。 ǒu yì zhèng , zhèng kuǎn zhī , liú sù yān 。 nǚ kuī kè , jiàn ér lián zhī , wèn zhèng yuē :“ táng shàng kè fēi jǐng qìng yún yé ?” wèn suǒ zì shí , yuē :“ wèi shì jūn shí , céng bì nàn qí jiā , yì shēn de qí huàn yǎng 。 bǐ xíng suī jiàn ér zǔ dé wèi zhǎn , qiě yǔ jūn wéi gù rén , yì yí yǒu tí páo zhī yì 。” zhèng rán zhī , yì qí bài xù , liú yǐ shù rì 。 yè fēn yù qǐn , yǒu bì chí jīn èr shí yú liǎng zèng jǐng 。 nǚ zài chuāng wài yán yuē :“ cǐ sī zhù , liáo chóu sù hǎo , kě jiāng qù , mì yī liáng pǐ 。 xìng zǔ dé hòu , shàng zú jí zǐ sūn ; wú fù sàng jiǎn , yǐ cù yú líng 。” jǐng gǎn xiè zhī 。 jì guī , yǐ shí yú jīn mǎi jìn shēn jiā bì , shèn chǒu hàn 。 jǔ yī zǐ , hòu dēng liǎng bǎng 。 zhèng guān zhì lì bù láng 。 jì méi , nǚ sòng zàng guī , qǐ yú zé xū wú rén yǐ , shǐ zhī qí fēi rén yě 。 yī ! rén zhī wú liáng , shè qí jiù ér xīn shì móu , zú zhī luǎn fù ér niǎo yì fēi , tiān zhī suǒ bào yì cǎn yǐ !

 为您推荐:聊斋志异阿霞原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签