聊斋志异·李司鉴拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 20:40:35

  文言文之家为您整理聊斋志异·李司鉴拼音版、聊斋志异·李司鉴注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·李司鉴注音版

  《 jiàn 》
   jiàn , yǒngniánrén 。 kāngniánjiǔyuèèrshí , shì 。 fāngbào广guǎngpíng , xíngyǒngniáncháshěn 。 jiànzàiqián , ròujiàxiàduódāo , bēnchénghuángmiào , dēngtáishàng , duìshénérguì 。 yán :“ shéndāngtīngxìnjiānrén , zàixiāngdǎngdiāndǎoshìfēi, zheěr 。” suìjiāngzuǒěrluò , pāotáixià 。 yòuyán :” shényīngpiànrényínqián , zheduòzhǐ 。” suìjiāngzuǒzhǐduò 。 yòuyán :“ shéndāngjiānyín , 使shǐshèn 。” suìyān , hūnjiāng 。 shízǒngzhūyúnméncānchǐjiū , fèngzhǐ , érjiànmíngzhū 。 chāo 。

聊斋志异·李司鉴拼音版

  《 lǐ sī jiàn 》
   lǐ sī jiàn , yǒng nián jǔ rén yě 。 yú kāng xī sì nián jiǔ yuè èr shí bā rì , dǎ sǐ qí qī lǐ shì 。 dì fāng bào guǎng píng , xíng yǒng nián chá shěn 。 sī jiàn zài fǔ qián , hū yú ròu jià xià duó yī tú dāo , bēn rù chéng huáng miào , dēng xì tái shàng , duì shén ér guì 。 zì yán :“ shén zé wǒ bù dāng tīng xìn jiān rén , zài xiāng dǎng diān dǎo shì fēi , zhe wǒ gē ěr 。” suì jiāng zuǒ ěr gē luò , pāo tái xià 。 yòu yán :” shén zé wǒ bù yīng piàn rén yín qián , zhe wǒ duò zhǐ 。” suì jiāng zuǒ zhǐ duò qù 。 yòu yán :“ shén zé wǒ bù dāng jiān yín fù nǚ , shǐ wǒ gē shèn 。” suì zì yān , hūn mí jiāng pú 。 shí zǒng dū zhū yún mén tí cān gé chǐ jiū nǐ , yǐ fèng yú zhǐ , ér sī jiàn yǐ fú míng zhū yǐ 。 dǐ chāo 。

  为您推荐:聊斋志异李司鉴文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签