聊斋志异·五羖大夫拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 20:45:34

  文言文之家为您整理聊斋志异·五羖大夫拼音版、聊斋志异·五羖大夫注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·五羖大夫注音版

  《  》
   jīnchàngyuán ,  。 wèizhūshēngshí , mèngrénwéi “  ”, wéijiāzhào 。 liúkòuzhīluàn , jìnbāo , zhìkōngshì 。 shídōngyuè , hánshèn , ànzhōngsuǒ , shùyáng , jǐnzhì 。 zhìmíng , shìzhī , qiàshù 。 ránxiàoshénzhī 。 hòumíngjīngshòuluònánzhīxiàn 。 zàixiānshēngzhì 。

聊斋志异·五羖大夫拼音版

  《 wǔ gǔ dà fū 》
   hé jīn chàng tǐ yuán , zì rǔ yù 。 wèi zhū shēng shí , mèng rén hū wéi “ wǔ gǔ dà fū ”, xǐ wéi jiā zhào 。 jí yù liú kòu zhī luàn , jìn bāo qí yī , bì zhì kōng shì 。 shí dōng yuè , hán shèn , àn zhōng mō suǒ , dé shù yáng pí hù tǐ , jǐn bù zhì sǐ 。 zhì míng , shì zhī , qià fú wǔ shù 。 yǎ rán zì xiào shén zhī xì jǐ yě 。 hòu yǐ míng jīng shòu luò nán zhī xiàn 。 bì zài jì xiān shēng zhì 。

  为您推荐:聊斋志异五羖大夫文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签