聊斋志异·毛狐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 20:51:20

 文言文之家为您整理聊斋志异·毛狐拼音版、聊斋志异·毛狐注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·毛狐注音版

 《 máo 》
  nóngzitiānróngniánèrshí , sàngǒu , pínnéng 。 yúntiánjiān , jiànshàoshèngzhuāng , jiànyuèérguò , màochì , zhìfēngliú 。  , rén , tiāozhī , wēi 。  , xiàoyuē :“ qīngtiānbáiníngwèi , guīyǎnménxiānghòu , hūndāngzhì。” xìn , shǐzhī 。 nǎiménxiàngbèigàozhī , nǎi 。 fēnguǒzhì , suìxiāngyuèài 。 juénènshèn , huǒzhī , chìbáoyīngér , máobiàn , zhī 。 yòuzōng , niàndefēi ? suìxiāngjié , rènhuì 。 yuē :“ wéixiānrén , dāngqiú 。 méngqiǎnquǎn , níngshùjīnpín ?” nuòzhī 。 lái , suǒjīn , èyuē :“ shìwàngzhī 。” jiāng , yòuzhǔ 。 zhì , wèn :“ suǒhuòwàng ?” xiào , qǐng 。 shùsuǒ , xiàoxiàngxiùzhōngchūbáijīnèrdìng , yuēliùjīn , qiàobiānwén , àiwán 。  , shēncáng 。 bànsuì , ǒujīn , yīnchíshìrén 。 rényuē :“ shì 。” 齿chǐzhī , yīngkǒuérluò 。 hài , shōucángérguī 。 zhìzhì , fènzhìqiàoràng , xiàoyuē :“ mìngbáo , zhēnjīnnéngrèn 。” xiàoérba 。
  yuē :“ wénxiānjiēguó , shūrán 。” yuē :“ děngjiēsuírénxiànhuà 。 qiějīnzhī , luòyànchénnéngxiāoshòu ? lòuzhìfèngshàngliú , ránjiàozhītuóbèizhě , wèiguó 。” guòshùyuè , sānjīnzèng , yuē :“ xiāngsuǒ , zimìngyīngyǒucángjīn 。 jīnméipìnyǒu , qǐngzhīxiāngkuì , jièzèngbié 。” báipìnzhīshuō , yuē :“ èrdāngyǒuméilái 。” wèn :“ suǒyán姿mào ?” yuē :“ guó , dāngshìguó 。” yuē :“ gǎnwàng 。 dànsānjīnnéngmǎi ?” yuē :“ yuèlǎozhùdìng , fēirén 。” wèn :“ yánbié ?” yuē :“ dàiyuèxīngzhōngfēile 。 使shǐjūnyǒu , tángwéi ?” tiānmíngér , shòuhuángdāoguī , yuē :“ biéhòukǒngbìng , liáo 。”
  guǒyǒuméilái , xiānjiémào ,  :“ zàiyánchīzhījiān 。” pìnjīn ?”“ yuēshù 。” nánjià , érqīnjiànrén 。 méikǒngliángjiāzikěnxuàn , éryuē , xiàngyīn便biàn 。 zhìcūn , méixiānwǎng , 使shǐhòuzhūcūnwài 。 jiǔzhīláiyuē :“ xié ! biǎoqīntóngyuàn , shìwǎngjiàn , zuòshìzhōng , qǐngwěiwèibiǎoqīnzhěérguòzhī , zhǐchǐxiāngkuī 。” cóngzhī 。 guǒjiànzuòshìzhōng , chuáng , qiànrénbèi 。 guò , lüèzhī , màochéngméiyán 。 pìn , bìngzhēngzhí , dànqiúèrjīnzhuāngchū 。 liánzhī , nǎijīnbìngchóuméishìshūquànzhě , sānliǎngjìn , wèiduōfèiwén 。 yíngguī , mén , xiōngbèijiētuó , xiàngsuōguī , xiàshìqún , liánchuányíngchǐ 。 nǎiyánzhīyǒuyīn 。
  shǐshìyuē :“ suírénxiànhuà , huòzhīwéijiěcháo ; rányán , liángshēnxìn 。 měiwèi : fēizōngshùshìzhīxiūxíng , gāoguān ; fēiběnshēnshùshìzhīxiūxíng , jiārén 。 xìnyīnguǒzhě , yánwéihàn 。”

聊斋志异·毛狐拼音版

 《 máo hú 》
  nóng zi mǎ tiān róng nián èr shí yú , sàng ǒu , pín bù néng qǔ 。 yún tián jiān , jiàn shào fù shèng zhuāng , jiàn hé yuè mò ér guò , mào chì sè , zhì yì fēng liú 。 mǎ yí qí mí tú , gù sì yě wú rén , xì tiāo zhī , fù yì wēi nà 。 yù yǔ yě hé , xiào yuē :“ qīng tiān bái rì níng yí wèi cǐ , zǐ guī yǎn mén xiāng hòu , hūn yè wǒ dāng zhì 。” mǎ bù xìn , fù shǐ zhī 。 mǎ nǎi yǐ mén hù xiàng bèi jù gào zhī , fù nǎi qù 。 yè fēn guǒ zhì , suì xiāng yuè ài 。 jué qí fū jī nèn shèn , huǒ zhī , fū chì báo rú yīng ér , xì máo biàn tǐ , yì zhī 。 yòu yí qí zōng jì wú jù , zì niàn de fēi hú yé ? suì xì xiāng jié , fù yì zì rèn bù huì 。 mǎ yuē :“ jì wéi xiān rén , zì dāng wú qiú bù dé 。 jì méng qiǎn quǎn , níng bù yǐ shù jīn jì wǒ pín ?” fù nuò zhī 。 cì yè lái , mǎ suǒ jīn , fù gù è yuē :“ shì wàng zhī 。” jiāng qù , mǎ yòu zhǔ 。 zhì yè , wèn :“ suǒ qǐ huò wù wàng yě ?” fù xiào , qǐng yǐ yì rì 。 yù shù rì mǎ fù suǒ , fù xiào xiàng xiù zhōng chū bái jīn èr dìng , yuē wǔ liù jīn , qiào biān xì wén , yǎ kě ài wán 。 mǎ xǐ , shēn cáng yú dú 。 jī bàn suì , ǒu xū jīn , yīn chí shì rén 。 rén yuē :“ shì xī yě 。” yǐ chǐ hé zhī , yīng kǒu ér luò 。 mǎ dà hài , shōu cáng ér guī 。 zhì yè fù zhì , fèn zhì qiào ràng , fù xiào yuē :“ zǐ mìng báo , zhēn jīn bù néng rèn yě 。” yī xiào ér ba 。
  mǎ yuē :“ wén hú xiān jiē guó sè , shū yì bù rán 。” fù yuē :“ wú děng jiē suí rén xiàn huà 。 zǐ qiě wú yī jīn zhī fú , luò yàn chén yú hé néng xiāo shòu ? yǐ wǒ lòu zhì gù bù zú yǐ fèng shàng liú , rán jiào zhī dà zú tuó bèi zhě , jí wèi guó sè 。” guò shù yuè , hū yǐ sān jīn zèng mǎ , yuē :“ zǐ lǚ xiāng suǒ , wǒ yǐ zi mìng bù yīng yǒu cáng jīn 。 jīn méi pìn yǒu qī , qǐng yǐ yī fù zhī zī xiāng kuì , yì jiè yǐ zèng bié 。” mǎ zì bái wú pìn fù zhī shuō , fù yuē :“ yī èr rì zì dāng yǒu méi lái 。” mǎ wèn :“ suǒ yán zī mào hé rú ?” yuē :“ zǐ sī guó sè , zì dāng shì guó sè 。” mǎ yuē :“ cǐ jí bù gǎn wàng 。 dàn sān jīn hé néng mǎi fù ?” fù yuē :“ cǐ yuè lǎo zhù dìng , fēi rén lì yě 。” mǎ wèn :“ hé jù yán bié ?” yuē :“ dài yuè pī xīng zhōng fēi le jú 。 shǐ jūn zì yǒu fù , táng sè hé wéi ?” tiān míng ér qù , shòu huáng mò yī dāo guī , yuē :“ bié hòu kǒng bìng , fú cǐ kě liáo 。”
  cì rì guǒ yǒu méi lái , xiān jié nǚ mào , dá :“ zài yán chī zhī jiān 。” pìn jīn jǐ hé ?”“ yuē sì wǔ shù 。” mǎ bù nán qí jià , ér bì yù yī qīn jiàn qí rén 。 méi kǒng liáng jiā zi bù kěn xuàn lù , jì ér yuē yǔ jù qù , xiàng jī yīn biàn 。 jì zhì qí cūn , méi xiān wǎng , shǐ mǎ hòu zhū cūn wài 。 jiǔ zhī lái yuē :“ xié yǐ ! yú biǎo qīn yǔ tóng yuàn jū , shì wǎng jiàn nǚ , zuò shì zhōng , qǐng jí wěi wèi yè biǎo qīn zhě ér guò zhī , zhǐ chǐ kě xiāng kuī yě 。” mǎ cóng zhī 。 guǒ jiàn nǚ zǐ zuò shì zhōng , fú tǐ yú chuáng , qiàn rén pá bèi 。 mǎ qū guò , lüè zhī yǐ mù , mào chéng rú méi yán 。 jí yì pìn , bìng bù zhēng zhí , dàn qiú yī èr jīn zhuāng nǚ chū gé 。 mǎ yì lián zhī , nǎi nà jīn bìng chóu méi shì jí shū quàn zhě , jì sān liǎng yǐ jìn , yì wèi duō fèi yī wén 。 zé jí yíng nǚ guī , rù mén , zé xiōng bèi jiē tuó , xiàng suō rú guī , xià shì qún dǐ , lián chuán yíng chǐ 。 nǎi wù hú yán zhī yǒu yīn yě 。
  yì shǐ shì yuē :“ suí rén xiàn huà , huò hú nǚ zhī zì wéi jiě cháo ; rán qí yán fú zé , liáng kě shēn xìn 。 yú měi wèi : fēi zǔ zōng shù shì zhī xiū xíng , bù kě yǐ bó gāo guān ; fēi běn shēn shù shì zhī xiū xíng , bù kě yǐ dé jiā rén 。 xìn yīn guǒ zhě , bì bù yǐ wǒ yán wéi hé hàn yě 。”

 为您推荐:聊斋志异毛狐原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签