聊斋志异·翩翩拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 21:25:46

 文言文之家为您整理聊斋志异·翩翩拼音版、聊斋志异·翩翩注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·翩翩注音版

 《 piānpiān 》
  luó , bīnrén , zǎoshì , jiǔsuìshū 。 wèiguózizuǒxiāng , yǒujīnzēngér , àiziruòchū 。 shísuìwéifěirényòu , zuòxiáxiéyóu , huìyǒujīnlíngchāngqiáojùnzhōng , shēngyuèérhuòzhī 。 chāngfǎnjīnlíng , shēngqiècóngdùn 。 chāngjiābànnián , chuángtóujīnjìn , wéimèixíng齿chǐlěng , rányóuwèijuézhī 。  , 广guǎngchuāngkuìchòu , zhānrǎnchuáng , zhúérchū 。 gàishì , shìrénjiànzhéyáo 。 kǒng , shí西xíng , sānshí , jiànzhìbīnjiè 。 yòuniànbàinónghuì , yánmén , shàngjìnjiān 。
  jiù , shān宿 ,  , róngmàoruòxiān , jìnwèn :“ shì ?” shēngshígào 。 yuē :“ chūjiārén , yǒushāndòng , xià , wèiláng 。” shēngcóng 。 shēnshānzhōng , jiàndòng , ménhéngshuǐ , shíliángjiàzhī 。 yòushù , yǒushíshìèr , guāngmíngchèzhào , dēngzhú 。 mìngshēngjiěxuánchún , liú , yuē :“ zhuózhī , chuāngdāng 。” yòukāizhàngqǐn , yuē :“ qǐngmián , dāngwéilángzuò 。” nǎilèijiāo , jiǎnzhuìzuò , shēngshìzhī 。 zhìshí , zhédiéchuángtóu , yuē :“ xiǎozhezhī 。” nǎiduìqǐn 。 shēnghòu , juéchuāngyáng , xǐngzhī , jiāhòujié 。 jiédànjiāngxīng , xīnjiāozhe , érshěnshì , 绿jǐnhuájué 。 shǎojiāncān , shānzuòbǐng , shízhīguǒbǐng ; yòujiǎnzuò 、 pēngzhī , jiēzhēnzhě 。 shìyīngzhùjiāyùn , zhéyǐn , shǎojiǎn , shuǐguànzhī。 shùchuāngjiājìntuō , jiùqiú宿 。 yuē :“ qīngér ! néngānshēn , 便biànshēngwàngxiǎng !” shēngyún :“ liáobào 。” suìtóngchù , xiānghuānài 。
  yǒushàoxiàoyuē :“ piānpiānxiǎoguǐtóukuàihuó ! xuēzihǎomèngshízuò ?” yíngxiàoyuē :“ huāchéngniáng , guìzhǐjiǔshè , jīn西nánfēngjǐn , chuīsòng ! xiǎobàodewèi ?” yuē :“ yòuxiǎozi 。” xiàoyuē :“ huāniángjiàozāi ! jiānglái ?” yuē :“ fāngzhī, shuìquè 。” shìzuòkuǎnyǐn 。 yòushēngyuē :“ xiǎolángjūnfénhǎoxiāng 。” shēngshìzhī , niánèrshíyǒusān , chuòyǒuyán , xīnhǎozhī 。 bāoguǒluòànxià , jiǎshíguǒ , yīnniǎnqiàofèng 。 huāchéngérxiào , ruòzhīzhě 。 shēngfānghuǎngránshénduó , dùnjuépáowēn , suǒchéngqiū , hàijué 。 wēizuòshí , jiànbiàn 。 qièxìngèrzhījiàn 。 shǎoqǐngchóujiān , yòuzhǐsāoxiānzhǎng 。 huāchéngtǎnránxiàoxuè , shūjuézhī 。 zhēngchōngjiān , huà , shíshǐbiàn 。 yóushìjiànyán , gǎnwàngxiǎng 。 huāchéngxiàoyuē :“ érjiāxiǎolángzi, duānhǎo ! ruòshìniáng , kǒngtiàoyúnxiāo 。” shěnyuē :“ xìngér , 便biànzhíhándòngshā !” xiāngzhǎng 。 huāchéngyuē :“ xiǎoxǐng , kǒngchángduàn 。” yuē :“ tānyǐnjiānánér , dexiǎojiāngchéngjué 。 huāchéng , qiào , duìpíngshí 。  , qiūlǎofēnghán , shuānglíngtuō , nǎishōuluò , zhǐdōng 。 shēngsuō , nǎichíduōshídòngkǒubáiyúnwéi , zhezhīwēnnuǎn , qiěqīngsōngchángxīnmián 。
  niánshēng , huìměi , zàidòngzhōngnòngérwéi 。 ránměiniàn , tóngguī 。 yuē :“ qiènéngcóng 。 rán , jūn 。” yīnxúnèrsānnián , érjiànzhǎng , suìhuāchéngdìngwéiyīnhǎo 。 shēngměishūlǎowéiniàn 。 yuē :“ āshūgāo , xìngqiángjiàn , láoxuángěng 。 dàibǎoérhūnhòu , zhùyóujūn 。” zàidòngzhōng , zhéxiěshū , jiàoér , érguòle 。 yuē :“ érxiàng , fàngjiàochénhuán , yōuzhìtái 。” wèiérniánshí , huāchéngqīnsòng , huázhuāngzhì , róngguāngzhàorén 。 yuè 。 jiāyàn 。 piānpiānkòuchāiéryuē :“ yǒujiāér , xiànguìguān 。 yǒujiā , xiàn 。 jīnshǒu , jiēdānghuān 。 wèijūnxíngjiǔ , quànjūnjiācān 。” érhuāchéng , érduìshì 。 xīnxiào , xià , wǎnsuǒshēng 。 shēngyòuyánguī , yuē :“ yǒu , zhōngfēixiānpǐn 。 érguìzhōngrénxié, érshēngpíng 。” xīnbié , huāchéngzhì 。 érliànliàn , mǎnkuàng 。 liǎngwèizhīyuē :“ zàn , lái 。” piānpiānnǎijiǎnwéi , lìngsānrénkuàzhīguī 。
  guīlǎolínxià , zhí , xiéjiāsūnměiguī , huòbǎo 。 mén , shìsuǒjiāo , zhī , zhēngzhēngténg , nǎibìngzhī 。 hòushēngpiānpiān , xiéérwǎngtànzhī , huángmǎnjìng , dòngkǒu , língérfǎn 。
  shǐshìyuē :“ piānpiān 、 huāchéng , dàixiānzhě ? cānyúnguài ! ránwéifěixuè , xiáqǐnshēngchú , shūrénshì ? shānzhōngshízǎi , suī ‘ rénmínchéngguō ’ zhī , éryúndòngkǒu , xún , jǐngkuàng , zhēnliú 、 ruǎnfǎnzhàoshí 。”

聊斋志异·翩翩拼音版

 《 piān piān 》
  luó zǐ fú , bīn rén , fù mǔ jù zǎo shì , bā jiǔ suì yī shū dà yè 。 yè wèi guó zi zuǒ xiāng , fù yǒu jīn zēng ér wú zǐ , ài zi fú ruò jǐ chū 。 shí sì suì wéi fěi rén yòu qù , zuò xiá xié yóu , huì yǒu jīn líng chāng qiáo yù jùn zhōng , shēng yuè ér huò zhī 。 chāng fǎn jīn líng , shēng qiè cóng dùn qù 。 jū chāng jiā bàn nián , chuáng tóu jīn jìn , dà wéi zǐ mèi xíng chǐ lěng , rán yóu wèi jù jué zhī 。 wú hé , guǎng chuāng kuì chòu , zhān rǎn chuáng xí , zhú ér chū 。 gài yú shì , shì rén jiàn zhé yáo bì 。 zì kǒng sǐ yì yù , qǐ shí xī xíng , rì sān sì shí lǐ , jiàn zhì bīn jiè 。 yòu niàn bài xù nóng huì , wú yán rù lǐ mén , shàng zī jū jìn yì jiān 。
  rì jiù mù , yù qū shān sì sù , yù yī nǚ zǐ , róng mào ruò xiān , jìn wèn :“ hé shì ?” shēng yǐ shí gào 。 nǚ yuē :“ wǒ chū jiā rén , jū yǒu shān dòng , kě yǐ xià tà , pō bù wèi hǔ láng 。” shēng xǐ cóng qù 。 rù shēn shān zhōng , jiàn yī dòng fǔ , rù zé mén héng xī shuǐ , shí liáng jià zhī 。 yòu shù wǔ , yǒu shí shì èr , guāng míng chè zhào , wú xū dēng zhú 。 mìng shēng jiě xuán chún , yù yú xī liú , yuē :“ zhuó zhī , chuāng dāng yù 。” yòu kāi zhàng fú rù cù qǐn , yuē :“ qǐng jí mián , dāng wéi láng zuò kù 。” nǎi qǔ dà yè lèi bā jiāo , jiǎn zhuì zuò yī , shēng wò shì zhī 。 zhì wú jǐ shí , zhé dié chuáng tóu , yuē :“ xiǎo qǔ zhe zhī 。” nǎi yǔ duì tà qǐn 。 shēng yù hòu , jué chuāng yáng wú kǔ , jì xǐng mō zhī , zé jiā hòu jié yǐ 。 jié dàn jiāng xīng , xīn yí jiāo yè bù kě zhe , qǔ ér shěn shì , zé lǜ jǐn huá jué 。 shǎo jiān jù cān , nǚ qǔ shān yè hū zuò bǐng , shí zhī guǒ bǐng ; yòu jiǎn zuò jī 、 yú pēng zhī , jiē rú zhēn zhě 。 shì yú yī yīng zhù jiā yùn , zhé fù qǔ yǐn , shǎo jiǎn , zé yǐ xī shuǐ guàn yì zhī 。 shù rì chuāng jiā jìn tuō , jiù nǚ qiú sù 。 nǚ yuē :“ qīng bó ér ! fǔ néng ān shēn , biàn shēng wàng xiǎng !” shēng yún :“ liáo yǐ bào dé 。” suì tóng wò chù , dà xiāng huān ài 。
  yī rì yǒu shào fù xiào rù yuē :“ piān piān xiǎo guǐ tóu kuài huó sǐ ! xuē gū zi hǎo mèng jǐ shí zuò dé ?” nǚ yíng xiào yuē :“ huā chéng niáng zǐ , guì zhǐ jiǔ fú shè , jīn rì xī nán fēng jǐn , chuī sòng yě ! xiǎo gē zǐ bào de wèi ?” yuē :“ yòu yī xiǎo bì zi 。” nǚ xiào yuē :“ huā niáng zǐ wǎ jiào zāi ! nà fú jiāng lái ?” yuē :“ fāng wū zhī , shuì què yǐ 。” yú shì zuò yǐ kuǎn yǐn 。 yòu gù shēng yuē :“ xiǎo láng jūn fén hǎo xiāng yě 。” shēng shì zhī , nián èr shí yǒu sān sì , chuò yǒu yú yán , xīn hǎo zhī 。 bāo guǒ wù luò àn xià , fǔ dì jiǎ shí guǒ , yīn niǎn qiào fèng 。 huā chéng tā gù ér xiào , ruò bù zhī zhě 。 shēng fāng huǎng rán shén duó , dùn jué páo kù wú wēn , zì gù suǒ fú xī chéng qiū yè , jǐ hài jué 。 wēi zuò yí shí , jiàn biàn rú gù 。 qiè xìng èr nǚ zhī fú jiàn yě 。 shǎo qǐng chóu cù jiān , yòu yǐ zhǐ sāo xiān zhǎng 。 huā chéng tǎn rán xiào xuè , shū bù jué zhī 。 tū tū zhēng chōng jiān , yī yǐ huà yè , yí shí shǐ fù biàn 。 yóu shì jiàn yán xī lǜ , bù gǎn wàng xiǎng 。 huā chéng xiào yuē :“ ér jiā xiǎo láng zi , dà bù duān hǎo ! ruò fú shì cù hú lú niáng zǐ , kǒng tiào jì rù yún xiāo qù 。” nǚ yì shěn yuē :“ bó xìng ér , biàn zhí dé hán dòng shā !” xiāng yǔ gǔ zhǎng 。 huā chéng lí xí yuē :“ xiǎo bì xǐng , kǒng tí cháng duàn yǐ 。” nǚ yì qǐ yuē :“ tān yǐn tā jiā nán ér , bù yì de xiǎo jiāng chéng tí jué yǐ 。 huā chéng jì qù , jù yí qiào zé , nǚ zú wù duì rú píng shí 。 jū wú hé , qiū lǎo fēng hán , shuāng líng mù tuō , nǚ nǎi shōu luò yè , xù zhǐ yù dōng 。 gù shēng sù suō , nǎi chí fú duō shí dòng kǒu bái yún wéi xù fù yī , zhe zhī wēn nuǎn rú rú , qiě qīng sōng cháng rú xīn mián 。
  yú nián shēng yī zǐ , jí huì měi , rì zài dòng zhōng nòng ér wéi lè 。 rán měi niàn gù lǐ , qǐ yǔ tóng guī 。 nǚ yuē :“ qiè bù néng cóng 。 bù rán , jūn zì qù 。” yīn xún èr sān nián , ér jiàn zhǎng , suì yǔ huā chéng dìng wéi yīn hǎo 。 shēng měi yǐ shū lǎo wéi niàn 。 nǚ yuē :“ ā shū là gù dà gāo , xìng fù qiáng jiàn , wú láo xuán gěng 。 dài bǎo ér hūn hòu , qù zhù yóu jūn 。” nǚ zài dòng zhōng , zhé qǔ yè xiě shū , jiào ér dú , ér guò mù jí le 。 nǚ yuē :“ cǐ ér fú xiàng , fàng jiào rù chén huán , wú yōu zhì tái gé 。” wèi jǐ ér nián shí sì , huā chéng qīn yì sòng nǚ , nǚ huá zhuāng zhì , róng guāng zhào rén 。 fū qī dà yuè 。 jǔ jiā yàn jí 。 piān piān kòu chāi ér gē yuē :“ wǒ yǒu jiā ér , bù xiàn guì guān 。 wǒ yǒu jiā fù , bù xiàn qǐ kù 。 jīn xī jù shǒu , jiē dāng xǐ huān 。 wèi jūn xíng jiǔ , quàn jūn jiā cān 。” jì ér huā chéng qù , yǔ ér fū fù duì shì jū 。 xīn fù xiào , yī yī xī xià , wǎn rú suǒ shēng 。 shēng yòu yán guī , nǚ yuē :“ zǐ yǒu sú gǔ , zhōng fēi xiān pǐn 。 ér yì fù guì zhōng rén kě xié qù , wǒ bù wù ér shēng píng 。” xīn fù sī bié qí mǔ , huā chéng yǐ zhì 。 ér nǚ liàn liàn , tì gè mǎn kuàng 。 liǎng mǔ wèi zhī yuē :“ zàn qù , kě fù lái 。” piān piān nǎi jiǎn yè wéi lǘ , lìng sān rén kuà zhī yǐ guī 。
  dà yè yǐ guī lǎo lín xià , yì zhí yǐ sǐ , hū xié jiā sūn měi fù guī , xǐ rú huò bǎo 。 rù mén , gè shì suǒ yī xī jiāo yè , pò zhī , xù zhēng zhēng téng qù , nǎi bìng yì zhī 。 hòu shēng sī piān piān , xié ér wǎng tàn zhī , zé huáng yè mǎn jìng , dòng kǒu lù mí , líng tì ér fǎn 。
  yì shǐ shì yuē :“ piān piān 、 huā chéng , dài xiān zhě yé ? cān yè yī yún hé qí guài yě ! rán wéi wò fěi xuè , xiá qǐn shēng chú , yì fù hé shū yú rén shì ? shān zhōng shí wǔ zǎi , suī wú ‘ rén mín chéng guō ’ zhī yì , ér yún mí dòng kǒu , wú jì kě xún , dǔ qí jǐng kuàng , zhēn liú 、 ruǎn fǎn zhào shí yǐ 。”

 为您推荐:聊斋志异翩翩原文及翻译注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签