聊斋志异·黑兽拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 21:30:17

  文言文之家为您整理聊斋志异·黑兽拼音版、聊斋志异·黑兽注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·黑兽注音版

  《 hēishòu 》
   wéntàigōngjìngyán :“ mǒugōngzàishěnyáng , yànshāndiān , kànshānxià , yǒuxiánlái , zhǎoxué , zhīér 。 使shǐréntànsuǒde鹿 , nǎi鹿éryǎnxué 。 shǎojiāndǎohēishòuzhì , máochángshùcùn , qián , ruòyāozūn 。 zhìxué , shòudāndāndūn 。 tànxuéshī鹿, zhàngǎnshǎodòng 。 shòukuáng , zhǎoé ,  , shòujìng 。
   shǐshìyuē :“ shòuzhīmíng 。 ránwènxíng , shū , éryánjǐngshòu , zhīshènzāi ? fányǒusuǒzhì , jiě 。 xiǎnzuìwèiróng , yáojiànzhībǎishíchéngqún , luóérguì , gǎndùnzhě 。 níngjīngdìng , tīngróngzhì , zhǎobiànchuāiféi , féizhěpiànshízhìdiāndǐng 。 xiǎndàishíér , sǒngruò , wéikǒngduòluò 。 róngchuāizhì , nǎiànshíshí , shǐhǒngsàn 。 chángwèitānróng , qiěchuāimínzhīféiérzhìzhī , érlièshízhī ; érmínzhīěrtīngshí , gǎnchuǎn , chīchīzhīqíngyóushì 。 āi !”

聊斋志异·黑兽拼音版

  《 hēi shòu 》
   wén lǐ tài gōng jìng yī yán :“ mǒu gōng zài shěn yáng , yàn jí shān diān , fǔ kàn shān xià , yǒu hǔ xián wù lái , yǐ zhǎo xué dì , yì zhī ér qù 。 shǐ rén tàn suǒ yì de sǐ lù , nǎi qǔ lù ér yǎn qí xué 。 shǎo jiān hǔ dǎo yī hēi shòu zhì , máo cháng shù cùn , hǔ qián qū , ruò yāo zūn kè 。 jì zhì xué , shòu dān dān dūn sì 。 hǔ tàn xué shī lù , zhàn fú bù gǎn shǎo dòng 。 shòu nù qí kuáng , yǐ zhǎo jī hǔ é , hǔ lì bì , shòu yì jìng qù 。
   yì shǐ shì yuē :“ shòu bù zhī hé míng 。 rán wèn qí xíng , shū bù dà yú hǔ , ér hé yán jǐng shòu sǐ , jù zhī rú cǐ qí shèn zāi ? fán wù gè yǒu suǒ zhì , lǐ bù kě jiě 。 rú xiǎn zuì wèi róng , yáo jiàn zhī zé bǎi shí chéng qún , luó ér guì , wú gǎn dùn zhě 。 níng jīng dìng xī , tīng róng zhì , yǐ zhǎo biàn chuāi qí féi jí , féi zhě zé yǐ piàn shí zhì diān dǐng 。 xiǎn dài shí ér fú , sǒng ruò mù jī , wéi kǒng duò luò 。 róng chuāi zhì yǐ , nǎi cì dì àn shí qǔ shí , yú shǐ hǒng sàn 。 yú cháng wèi tān lì sì róng , yì qiě chuāi mín zhī féi jí ér zhì zhī , ér liè shí zhī ; ér mín zhī jí ěr tīng shí , mò gǎn chuǎn xī , chī chī zhī qíng yì yóu shì yě 。 kě āi yě fū !”

  为您推荐:聊斋志异黑兽原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签