聊斋志异·青梅拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 22:15:42

 文言文之家为您整理聊斋志异·青梅拼音版、聊斋志异·青梅注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·青梅注音版

 《 qīngméi 》
  báixiàchéngshēngxìnglěiluò , wèizhěn 。 wàiguī , huǎnshùdài , juédàichénchén , ruòyǒuduò , shìzhī , suǒjiàn 。 wǎnzhuǎnjiān , yǒucónghòuchū , lüèwēixiào , shèn 。 chéngguǐ , yuē :“ qièfēiguǐ ,  。” chéngyuē :“ tǎngdejiārén , guǐqiě , érkuàng!” suìxiá 。 èrniánshēng , xiǎoqīngméi 。 měiwèichéng :“  , qiěwéijūnshēng 。” chéngsuì , qīnyǒugòngqiàoshānzhī 。 chéngzhìduó , pìndōngwángshì 。 wénzhī , jiùzhī , wěichéngyuē :“ jiāpéiqiánhuò , shēngzhīshāzhīyóuěr , dàirénzuòǎo!” chūménjìng 。
  qīngméichángérhuì , màosháoxiù , xiào 。 érchéngbìng , wángzàijiào 。 qīngméishítángshū 。 shūdàngxíng , féi 。 shìyǒuwángjìnshìzhě , fānghòuquánjiā , wénhuì , gòuzhòngjīn , 使shǐcóngā 。 niánshí , rónghuájuédài , jiànméixīnyuè , tóngqǐnchù。 méishànhòu , néngtīng , méi , yóushìjiāliánàizhī 。
  yǒuzhāngshēngjièshòu , jiāpín , héngchǎn , shuìwáng 。 xìngchúnxiào , zhìxínggǒu , yòuxué 。 qīngméiǒuzhìjiā , jiànshēngshídànkāngzhōu , shìshēng , jiànànshàngtúnyān 。 shíwēngbìng , shēng , bàoér , 便biàn , wēngjuézhīérhèn 。 shēngyǎn , chūzhuó , kǒngwēngzhī 。 méizhī 。 guīshùsuǒjiàn , wèiyuē :“ jiāfēichángrén 。 niángdeliáng , deliáng , zhāngshēngrén 。” kǒngyànpín 。 méiyuē :“ rán , shìzàiniáng 。 wéi , qièqiángào使shǐqiúyān 。 rénzhàoshāngzhī, dànyīngzhīyuē ‘ nuò ’  , xié 。” kǒngzhōngpínwéitiānxiàxiào 。 méiyuē :“ qièwèinéngxiāngtiānxiàshì , miù 。” míngwǎnggàozhāngǎo , ǎojīng , wèiyánxiáng 。 méiyuē :“ xiǎojiěwéngōngérxiánzhī , qièkuīwéiyán 。 bīngrénwǎng , liǎngréntǎnyān , yǔnsuì 。 zòngfǒu , gōng ?” ǎoyuē :“ nuò 。” nǎituōhóushìmàihuāzhěwǎng 。 rénwénzhīérxiàogàowáng , wángxiào 。 huànzhì, shùhóushì 。 wèi , qīngméizànxián , juéguì 。 rényòuwènyuē :“ bǎiniánshì 。 néngchuòkāng , wéiyǔnzhī 。” shǒujiǔzhī , éryuē :“ pínmìng 。 tǎngmìngzhīhòupínshí , érpínzhěqióng 。 huòmìngzhībáo , jǐnxiùwángsūn , zhuīzhěshǎozāi ? shìzài 。” chū , wángzhīshāng , jiāngxiào , wényán , xīnyuē :“ shìzhāngshì ?”  ; zàiwèn , zài 。 yuē :“ jiànzizhǎngjìn ! xiékuāngzuòrén , níngxiū !” zhànghóngjié , hányǐn , méisuìbēn 。
  qīngméijiànxié , móu 。 guòshù , shēng , shēngfāng , jīngwènsuǒlái , shètūn 。 shēngzhèngquèzhī , méiyuē :“ qièliángjiāzi , fēiyínbēnzhě , jūnxián , yuàntuō 。” shēngyuē :“ qīngài , wèixián 。 hūnzhīxíng , hàozhěwéi , érwèixiánzhěwéizhī ? shǐluànzhīérzhōngchéngzhī , jūnyóuyuē , kuàngnéngchéng , chù ?” méiyuē :“ wànnéngchéng , kěnyuánshífǒu ?” shēngyuē :“ rénqīngyòuqiú ? dànyǒuzhěsān , gǎnqīngnuòěr 。” yuē :“ ruò ?” yuē :“ néngzhǔ ,  ; néngzhǔ ,  ,  ; zhī , érqīngzhīshēnzhízhòng , pínnéngcuò , yóu 。 qīng退tuì , guāzhīxiánwèi !” méilín , yòuzhǔyuē :“ tǎngjūnyǒu , gòngzhī 。” shēngnuò 。
  méiguī , jiésuǒwǎng , suìguìértóu 。 yínbēn , jiāngshī 。 méibái , yīnshígào 。 tànyuē :“ gǒu ,  ; gào , xiào ; qīngránnuò , xìn ; yǒusān , tiānyòuzhī , huànpín 。” éryuē :“ jiāngruò ?” yuē :“ jiàzhī 。” xiàoyuē :“ chīnéngzhǔ ?” yuē :“  , zhī 。” yuē :“ suǒyuàn 。” méishǒuérbàizhī 。 yòushùwèiyuē :“ nǎngéryánzhī , guǒbēi ? guǒěr , shàngyǒuwēiqíng , bìngchuíliányān 。” wènzhī , yuē :“ zhāngshēngnéngzhìpìn , yòushú , yíngyān , jiàyóujià 。” chényínyuē :“ shìfēizhīnéngwéi 。 yuējiàqiěkǒngdàng , éryuēzhíyān , shìrénsuǒyǔn , suǒgǎnyán 。” méiwénzhīxià , dànqiúliánzhěng , liángjiǔ , yuē :“  , shùjīn , dāngqīngnángxiāngzhù 。” méibàixiè , yīnqiángàozhāng 。 zhāng , duōfāngdài , gòngdegānshù , cángdàihǎoyīn 。 huìwángshòuzǎi , chéngjiàngàoyuē :“ qīngméiniáncháng , jīnjiāngrèn , qiǎnzhī 。” rénqīngméitàixiá , kǒngdǎo , měijiàzhī , érkǒng , wényánshèn 。 liǎng , yǒuyōngbǎobáizhāngshì , wángxiàoyuē :“ shìzhīǒuzi , qiánwàng ! rányìnggāomén , jiàdāngbèinǎng 。” jìnyuē :“ qīngméidàijiǔ, màiwéiqiè , liángrěn 。” wángnǎichuánzhāngshì , réngyuánjīnshǔquàn , qīngméipínshēng 。
  ménxiàowēng , zhéchéngshùn , yóuguòshēng , ércāozuògèngqín , yànkāngwèi 。 yóushìjiāzhōngàizhòngqīngméi 。 méiyòuxiùzuò , shòuqiě , jiǎrénhòuméngòu , wéikǒng 。 shāoqióng 。 qiěquànnèi , jīngjiērènzhī 。 yīnzhǔrénzhīrèn , wǎngbiéā 。 jiànzhī , yuē :“ suǒ ,  。” méiyuē :“ shìrénzhī , érgǎnwàngzhī ? ránwéizi , shìzi寿shòu。” suìxiāngbié 。
  wángjìnbànzǎi , rén , tíngjiùzhōng 。 yòuèrnián , wángzuòxíngqiúmiǎn , shúwàn , jiànpínnéng , cóngzhětáosàn 。 shìshízuò, wángrǎn 。 wéiǎocóng , wèiǎo , língdīng 。 yǒulínǎoquànzhījià , yuē :“ néngwèishuāngzàngqīnzhě , cóngzhī 。” ǎoliánzhī , zèngdòuér 。 bànyuèlái , yuē :“ wéiniáng , shìnán : pínzhěnéngwéizàng , zhěyòuxiánziwéilíng 。 nài ! shàngyǒu , dànkǒngnéngcóng 。” yuē :“ ruò ?” yuē :“ jiānyǒulángshì , tǎngjiàn姿róng , qiǎnhòuzàng , dāng 。” yuē :“ jìnshēnérwéirénqiè !” ǎoyánsuì , jǐncān , yándàijiǎ , bànniánzhī 。 ǎozhì , gàoyuē :“ kùndùn , měijìn , yóuliànliànérgǒuhuózhě , yǒuliǎngjiùzài 。 jiāngzhuǎngōu , shéishōuqīnzhě ? yán 。” ǎodǎolái , wēikuī , yuè 。 chūjīnyíngzàng , shuānghuì 。  , nǎizài , cānzhǒngshì 。 zhǒngshìhàn , chūwèigǎnyánqiè , dàntuōmǎi 。 jiàn , bào , zhàngzhúérchū , tīngmén 。
  líng , jìn退tuìsuǒ 。 yǒulǎoguò , yāotóng , cóngzhī 。 zhìānzhōngbàiqiúzhù ,  , yuē :“ shìniángfēijiǔfēngchénzhě , ānzhōngtáotuōzhī , dàizhī 。 shízhì ,  。”  , shìzhōnglàikuīměi , měiményóuwéi , néngzhǐ 。 háojìn 。 wǎngqiúmǒugōngjiēshìyánjìn , èshàoshǐshāoliǎn 。 hòuyǒuxuézhě , jīngshǐ 。 yīngào , zhuōdeshǒuèzhě , sòngjùnchī , shǐjiànān 。 yòuniányǒuguìgōngguò , jiànjīngjué , qiángtōngyīnqín , yòuhòudàn 。 wǎnzhīyuē :“ zānyīngzhòu , gānyìng 。 gōngqiěguī , chíchídāngyǒubàomìng 。”  , yào 。 mènglái , dàoyuē :“ cóngzhì , zhìzhì , huǐzhīwǎn 。 dànhuǎn , yuànshàngchóu 。” zhī 。 tiānmíngguàn , wàngzhīérjīngyuē :“ zimiànzhuójìnxiāo , hèngyōu 。 qiězhì , wànglǎoshēn 。” wèiwénkòushēng 。 shī , guìjiā 。 fēiguǒrán 。 zhòuwènsuǒmóu , xiàochéngyíng , dànqǐnghuǎnsān 。 shùzhǔyán , shìruòchéng , mìng 。 wéiwéijìngyīng , xièlìng 。 bēi , yòujìn , zhǐzhī 。 sānlái , yīng 。 yuē :“ yǒulǎoshēnzài , zhǎnshādāngzhī 。”
  fāng , bàofānpén , wénshùrénzhuāhuā 。 biànzuò , jīngqièzhīsuǒwéi 。 màoguān , jiànyǒujiāntíngzhù , shùbèipěngrénchū , cóngxuān , guāngàishèn 。 jīngwènzhī , yún :“ shìnèijuàn , zànfēng 。” dǎo殿diànzhōng , zuò 。 jiārénqúnbēnchánfáng , xúnxiū 。 shìjiàn , yànzhī , zǒugàorén 。  , rén , qǐngkuīchánshì 。 yǐn , yànjué , níngmóushùn , pànliángjiǔ 。 rénfēi , gàiqīngméi 。 shīshēng , yīndàohéngzōng , gàizhāngwēngbìng , shēnghòu , liánjiéshòu 。 shēngxiānfèngzhīrèn , hòuzhūjuànkǒu 。 tànyuē :“ jīnxiāngkàn , chìxiāorǎng !” méixiàoyuē :“ xìngniángcuòzhéǒu , tiānzhèngliǎngrénwáněr 。 chángfēi , yǒuxièhòu ? zhōngyǒuguǐshén , fēirén 。” nǎizhūguànjǐn , cuīzhuāng 。 shǒupáihuái , cóngzhōngzànquàn 。 tóngmíngshùn , méiyuē :“ yǒudìngfēn , zigǎnwàng ! shìzhāngláng , zhě ?” qiángzhuāngzhī , biéér 。 rèn , jiē 。 bàiyuē :“ jīnyánjiàn 。” xiàowèizhī 。 yīnmóujuānjǐn , yuē :“ ānzhōngdànyǒushēng , kěncóngrénzhì 。 tǎngniànjiùhǎo , shòu , róngtuán 。” méixiàoéryán 。 bàoyànzhuānglái , zuǒyòuzhīsuǒ 。 éwénzuò , zhǔ 。 méiǎoqiángzhī , wǎnérchū , jiànshēngcháoérbài , suìjuéyíngyíngérbài 。 méidòngfáng , yuē :“ wèidàijūnjiǔ 。” yòushēngyuē :“ jīndebàoēn , hǎowéizhī 。” fǎnshēn 。 zhuō , méixiàoyuē :“ liú , néngxiāngdài 。” jiězhǐtuō 。
  qīngméishìjǐn , gǎndāng , érzhōngjiànān 。 shìmìngxiāngrén 。 méizhōngzhíqièwǎnggǎnxiè 。 sānniánzhāngxíng , guòān , bǎijīnwéi寿shòu , shòu , qiángzhī , nǎishòuèrbǎijīn , shì , jiànwángrénbēi 。 hòuzhāngshìzhìshìláng 。 chéngrénèr , wángrén 。 zhāngshàngshūchénqíng , fēngrén 。
  shǐshìyuē :“ tiānshēngjiā , jiāngbàomíngxián , érshìzhīwánggōng , nǎiliúzèng , zàosuǒzhēng 。 ér , zhìzuòzhěxiànjīngyíng , huàgōngliáng 。 shìqīngrénnéngshíyīngxióngchénāi , shìjiàzhīzhì ,  , céngyǎnránérguànchángzhě, xíngérqiúgāoliáng , zhìchūzixiàzāi !”

聊斋志异·青梅拼音版

 《 qīng méi 》
  bái xià chéng shēng xìng lěi luò , bù wèi zhěn qí 。 yī rì zì wài guī , huǎn qí shù dài , jué dài chén chén , ruò yǒu wù duò , shì zhī , wú suǒ jiàn 。 wǎn zhuǎn jiān , yǒu nǚ zǐ cóng yī hòu chū , lüè fā wēi xiào , lì shèn 。 chéng yí qí guǐ , nǚ yuē :“ qiè fēi guǐ , hú yě 。” chéng yuē :“ tǎng de jiā rén , guǐ qiě bù jù , ér kuàng yú hú !” suì yǔ xiá 。 èr nián shēng yī nǚ , xiǎo zì qīng méi 。 měi wèi chéng :“ wù qǔ , wǒ qiě wéi jūn shēng zǐ 。” chéng suì bù qǔ , qīn yǒu gòng qiào shān zhī 。 chéng zhì duó , pìn hú dōng wáng shì 。 hú wén zhī dà nù , jiù nǚ rǔ zhī , wěi yú chéng yuē :“ cǐ rǔ jiā péi qián huò , shēng zhī shā zhī jù yóu ěr , wǒ hé gù dài rén zuò rǔ ǎo hū !” chū mén jìng qù 。
  qīng méi cháng ér huì , mào sháo xiù , kù xiào qí mǔ 。 jì ér chéng bìng zú , wáng zài jiào qù 。 qīng méi jì shí yú táng shū 。 shū dàng wú xíng , yù yù yǐ zì féi 。 shì yǒu wáng jìn shì zhě , fāng hòu quán yú jiā , wén qí huì , gòu yǐ zhòng jīn , shǐ cóng nǚ ā xǐ fú yì 。 xǐ nián shí sì , róng huá jué dài , jiàn méi xīn yuè , yǔ tóng qǐn chù 。 méi yì shàn hòu sì , néng yǐ mù tīng , yǐ méi yǔ , yóu shì yī jiā jù lián ài zhī 。
  yì yǒu zhāng shēng zì jiè shòu , jiā lǚ pín , wú héng chǎn , shuì jū wáng dì 。 xìng chún xiào , zhì xíng bù gǒu , yòu dǔ yú xué 。 qīng méi ǒu zhì qí jiā , jiàn shēng jù shí dàn kāng zhōu , rù shì yǔ shēng mǔ xù yǔ , jiàn àn shàng jù tún tí yān 。 shí wēng wò bìng , shēng rù , bào fù ér sī , biàn yè wū yī , wēng jué zhī ér zì hèn 。 shēng yǎn qí jì , jí chū zì zhuó , kǒng wēng zhī 。 méi yǐ cǐ dà yì zhī 。 guī shù suǒ jiàn , wèi nǚ yuē :“ wú jiā kè fēi cháng rén yě 。 niáng zǐ bù yù de liáng pǐ zé yǐ , yù de liáng pǐ , zhāng shēng qí rén yě 。” nǚ kǒng fù yàn qí pín 。 méi yuē :“ bù rán , shì zài niáng zǐ 。 rú yǐ wéi kě , qiè qián gào shǐ qiú fá yān 。 fū rén bì zhào shāng zhī , dàn yīng zhī yuē ‘ nuò ’ yě , zé xié yǐ 。” nǚ kǒng zhōng pín wéi tiān xià xiào 。 méi yuē :“ qiè zì wèi néng xiāng tiān xià shì , bì wú miù wù 。” míng rì wǎng gào zhāng ǎo , ǎo dà jīng , wèi qí yán bù xiáng 。 méi yuē :“ xiǎo jiě wén gōng zǐ ér xián zhī yě , qiè gù kuī qí yì yǐ wéi yán 。 bīng rén wǎng , wǒ liǎng rén tǎn yān , jì hé yǔn suì 。 zòng qí fǒu yě , yú gōng zǐ hé rǔ hū ?” ǎo yuē :“ nuò 。” nǎi tuō hóu shì mài huā zhě wǎng 。 fū rén wén zhī ér xiào yǐ gào wáng , wáng yì dà xiào 。 huàn nǚ zhì , shù hóu shì yì 。 nǚ wèi jí dá , qīng méi jí zàn qí xián , jué qí bì guì 。 fū rén yòu wèn yuē :“ cǐ rǔ bǎi nián shì 。 rú néng chuò kāng hé yě , jí wéi rǔ yǔn zhī 。” nǚ fǔ shǒu jiǔ zhī , gù bì ér dá yuē :“ pín fù mìng yě 。 tǎng mìng zhī hòu zé pín wú jǐ shí , ér bù pín zhě wú qióng qī yǐ 。 huò mìng zhī báo , bǐ jǐn xiù wáng sūn , qí wú lì zhuī zhě qǐ shǎo zāi ? shì zài fù mǔ 。” chū , wáng zhī shāng nǚ yě , jiāng yǐ bó xiào , jí wén nǚ yán , xīn bù lè yuē :“ rǔ yù shì zhāng shì yé ?” nǚ bù dá ; zài wèn , zài bù dá 。 nù yuē :“ jiàn gǔ zi bù zhǎng jìn ! yù xié kuāng zuò qǐ rén fù , níng bù xiū sǐ !” nǚ zhàng hóng qì jié , hán tì yǐn qù , méi yì suì bēn 。
  qīng méi jiàn bù xié , yù zì móu 。 guò shù rì , yè yì shēng , shēng fāng dú , jīng wèn suǒ lái , cí shè tūn tǔ 。 shēng zhèng sè què zhī , méi qì yuē :“ qiè liáng jiā zi , fēi yín bēn zhě , tú yǐ jūn xián , gù yuàn zì tuō 。” shēng yuē :“ qīng ài wǒ , wèi wǒ xián yě 。 hūn yè zhī xíng , zì hào zhě bù wéi , ér wèi xián zhě wéi zhī hū ? fū shǐ luàn zhī ér zhōng chéng zhī , jūn zǐ yóu yuē bù kě , kuàng bù néng chéng , yì cǐ hé yǐ zì chù ?” méi yuē :“ wàn yī néng chéng , kěn cì yuán shí fǒu ?” shēng yuē :“ dé rén rú qīng yòu hé qiú ? dàn yǒu bù kě rú hé zhě sān , gù bù gǎn qīng nuò ěr 。” yuē :“ ruò hé ?” yuē :“ bù néng zì zhǔ , zé bù kě rú hé ; jí néng zì zhǔ , wǒ fù mǔ bù lè , zé bù kě rú hé ; jí lè zhī , ér qīng zhī shēn zhí bì zhòng , wǒ pín bù néng cuò , zé yóu bù kě rú hé 。 qīng sù tuì , guā lǐ zhī xián kě wèi yě !” méi lín qù , yòu zhǔ yuē :“ tǎng jūn yǒu yì , qǐ gòng tú zhī 。” shēng nuò 。
  méi guī , nǚ jié suǒ wǎng , suì guì ér zì tóu 。 nǚ nù qí yín bēn , jiāng shī pū zé 。 méi qì bái wú tā , yīn yǐ shí gào 。 nǚ tàn yuē :“ bù gǒu hé , lǐ yě ; bì gào fù mǔ , xiào yě ; bù qīng rán nuò , xìn yě ; yǒu cǐ sān dé , tiān bì yòu zhī , qí wú huàn pín yě yǐ 。” jì ér yuē :“ zǐ jiāng ruò hé ?” yuē :“ jià zhī 。” nǚ xiào yuē :“ chī bì néng zì zhǔ hū ?” yuē :“ bù jì , zé yǐ sǐ jì zhī 。” nǚ yuē :“ wǒ bì rú suǒ yuàn 。” méi qǐ shǒu ér bài zhī 。 yòu shù rì wèi nǚ yuē :“ nǎng ér yán zhī xì hū , yì guǒ yù cí bēi yé ? guǒ ěr , shàng yǒu wēi qíng , bìng qí chuí lián yān 。” nǚ wèn zhī , dá yuē :“ zhāng shēng bù néng zhì pìn , bì yòu wú lì kě yǐ zì shú , bì qǔ yíng yān , jià wǒ yóu bù jià yě 。” nǚ chén yín yuē :“ shì fēi wǒ zhī néng wéi lì yǐ 。 wǒ yuē jià qiě kǒng bù dé dàng , ér yuē bì wú qǔ zhí yān , shì dà rén suǒ bì bù yǔn , yì yú suǒ bù gǎn yán yě 。” méi wén zhī qì xià , dàn qiú lián zhěng , nǚ sī liáng jiǔ , yuē :“ wú yǐ , wǒ sī xù shù jīn , dāng qīng náng xiāng zhù 。” méi bài xiè , yīn qián gào zhāng 。 zhāng mǔ dà xǐ , duō fāng qǐ dài , gòng de rú gān shù , cáng dài hǎo yīn 。 huì wáng shòu qū wò zǎi , xǐ chéng jiàn gào mǔ yuē :“ qīng méi nián yǐ cháng , jīn jiāng lì rèn , bù rú qiǎn zhī 。” fū rén gù yǐ qīng méi tài xiá , kǒng dǎo nǚ bù yì , měi yù jià zhī , ér kǒng nǚ bù lè yě , wén nǚ yán shèn xǐ 。 yú liǎng rì , yǒu yōng bǎo fù bái zhāng shì yì , wáng xiào yuē :“ shì zhī hé ǒu bì zi , qián cǐ hé wàng yě ! rán yù yìng gāo mén , jià dāng bèi yú nǎng xī 。” nǚ jí jìn yuē :“ qīng méi dài wǒ jiǔ , mài wéi qiè , liáng bù rěn 。” wáng nǎi chuán yǔ zhāng shì , réng yǐ yuán jīn shǔ quàn , yǐ qīng méi pín yú shēng 。
  rù mén xiào wēng gū , qū zhé chéng shùn , yóu guò yú shēng , ér cāo zuò gèng qín , yàn kāng bǐ bù wèi kǔ 。 yóu shì jiā zhōng wú bù ài zhòng qīng méi 。 méi yòu yǐ cì xiù zuò yè , shòu qiě sù , jiǎ rén hòu mén yǐ gòu , wéi kǒng fú dé 。 dé zī shāo kě yù qióng 。 qiě quàn wù yǐ nèi gù wù dú , jīng jì jiē zì rèn zhī 。 yīn zhǔ rén zhī rèn , wǎng bié ā xǐ 。 xǐ jiàn zhī , qì yuē :“ zǐ dé suǒ yǐ , wǒ gù bù rú 。” méi yuē :“ shì hé rén zhī cì , ér gǎn wàng zhī ? rán yǐ wéi bù rú bì zi , shì cù bì zi shòu 。” suì qì xiāng bié 。
  wáng rú jìn bàn zǎi , fū rén zú , tíng jiù sì zhōng 。 yòu èr nián , wáng zuò xíng qiú miǎn , fá shú wàn jì , jiàn pín bù néng zì jǐ , cóng zhě táo sàn 。 shì shí yì dà zuò , wáng rǎn jí zú 。 wéi yī ǎo cóng nǚ , wèi jǐ ǎo yì zú , nǚ líng dīng yì kǔ 。 yǒu lín ǎo quàn zhī jià , nǚ yuē :“ néng wèi wǒ shuāng zàng qīn zhě , cóng zhī 。” ǎo lián zhī , zèng yǐ dòu mǐ ér qù 。 bàn yuè fù lái , yuē :“ wǒ wéi niáng zǐ jí lì , shì nán hé yě : pín zhě bù néng wéi zàng , fù zhě yòu xián zi wéi líng yí sì 。 nài hé ! shàng yǒu yī cè , dàn kǒng bù néng cóng yě 。” nǚ yuē :“ ruò hé ?” yuē :“ cǐ jiān yǒu lǐ láng yù mì cè shì , tǎng jiàn zī róng , jí qiǎn hòu zàng , bì dāng bù xī 。” nǚ dà kū yuē :“ wǒ jìn shēn yì ér wéi rén qiè yé !” ǎo wú yán suì qù , rì jǐn yī cān , yán xī dài jiǎ , jū bàn nián yì bù kě zhī 。 yī rì ǎo zhì , nǚ qì gào yuē :“ kùn dùn rú cǐ , měi yù zì jìn , yóu liàn liàn ér gǒu huó zhě , tú yǐ yǒu liǎng jiù zài 。 jǐ jiāng zhuǎn gōu hè , shéi shōu qīn gǔ zhě ? gù sī bù rú yī rǔ yán yě 。” ǎo jí dǎo lǐ lái , wēi kuī nǚ , dà yuè 。 jí chū jīn yíng zàng , shuāng huì jù jǔ 。 yǐ , nǎi zài nǚ qù , rù cān zhǒng shì 。 zhǒng shì gù hàn dù , lǐ chū wèi gǎn yán qiè , dàn tuō mǎi bì 。 jí jiàn nǚ , bào nù , zhàng zhú ér chū , bù tīng rù mén 。
  nǚ pī fà líng tì , jìn tuì wú suǒ 。 yǒu lǎo ní guò , yāo yǔ tóng jū , xǐ cóng zhī 。 zhì ān zhōng bài qiú zhù fā , ní bù kě , yuē :“ wǒ shì niáng zǐ fēi jiǔ wò fēng chén zhě , ān zhōng táo qì tuō sù cū kě zì zhī , gū jì cǐ yǐ dài zhī 。 shí zhì , zǐ zì qù 。” jū wú hé , shì zhōng wú lài kuī nǚ měi , měi dǎ mén yóu yǔ wéi xì , ní bù néng zhǐ 。 nǚ háo qì yù zì jìn 。 ní wǎng qiú lì bù mǒu gōng jiē shì yán jìn , è shào shǐ shāo liǎn jì 。 hòu yǒu yè xué sì bì zhě , ní jīng hū shǐ qù 。 yīn fù gào lì bù , zhuō de shǒu è zhě , sòng jùn chī zé , shǐ jiàn ān 。 yòu nián yú yǒu guì gōng zǐ guò , jiàn nǚ jīng jué , qiáng ní tōng yīn qín , yòu yǐ hòu lù dàn ní 。 ní wǎn yǔ zhī yuē :“ qú zān yīng zhòu , bù gān yìng yù 。 gōng zǐ qiě guī , chí chí dāng yǒu yǐ bào mìng 。” jì qù , nǚ yù rǔ yào sǐ 。 yè mèng fù lái , jí dào yuē :“ wǒ bù cóng rǔ zhì , zhì rǔ zhì cǐ , huǐ zhī yǐ wǎn 。 dàn huǎn xū yú wù sǐ , sù yuàn shàng kě fù chóu 。” nǚ yì zhī 。 tiān míng guàn yǐ , ní wàng zhī ér jīng yuē :“ dǔ zi miàn zhuó qì jìn xiāo , hèng nì bù zú yōu yě 。 fú qiě zhì , wù wàng lǎo shēn 。” yǔ wèi jì wén kòu hù shēng 。 nǚ shī sè , yì bì guì jiā nú 。 ní qǐ fēi guǒ rán 。 zhòu wèn suǒ móu , ní xiào yǔ chéng yíng , dàn qǐng huǎn yǐ sān rì 。 nú shù zhǔ yán , shì ruò wú chéng , bǐ ní zì fù mìng 。 ní wéi wéi jìng yīng , xiè lìng qù 。 nǚ dà bēi , yòu yù zì jìn , ní zhǐ zhī 。 nǚ lǜ sān rì fù lái , wú cí kě yīng 。 ní yuē :“ yǒu lǎo shēn zài , zhǎn shā zì dāng zhī 。”
  cì rì fāng bū , bào yǔ fān pén , hū wén shù rén zhuā hù dà huā 。 nǚ yì biàn zuò , jīng qiè bù zhī suǒ wéi 。 ní mào yǔ qǐ guān , jiàn yǒu jiān yú tíng zhù , nǚ nú shù bèi pěng yī lì rén chū , pú cóng xuān hè , guān gài shèn dū 。 jīng wèn zhī , yún :“ shì sī lǐ nèi juàn , zàn bì fēng yǔ 。” dǎo rù diàn zhōng , yí tà sù zuò 。 jiā rén fù qún bēn chán fáng , gè xún xiū qì 。 rù shì jiàn nǚ , yàn zhī , zǒu gào fū rén 。 wú hé yǔ xī , fū rén qǐ , qǐng kuī chán shì 。 ní yǐn rù , dǔ nǚ yàn jué , níng móu bù shùn , nǚ yì gù pàn liáng jiǔ 。 fū rén fēi tā , gài qīng méi yě 。 gè shī shēng kū , yīn dào héng zōng , gài zhāng wēng bìng gù , shēng qǐ fù hòu , lián jié shòu sī lǐ 。 shēng xiān fèng mǔ zhī rèn , hòu yí zhū juàn kǒu 。 nǚ tàn yuē :“ jīn rì xiāng kàn , hé chì xiāo rǎng !” méi xiào yuē :“ xìng niáng zǐ cuò zhé wú ǒu , tiān zhèng yù wǒ liǎng rén wán jù ěr 。 cháng fēi zǔ yǔ , hé yǐ yǒu cǐ xiè hòu ? cǐ zhōng jù yǒu guǐ shén , fēi rén lì yě 。” nǎi qǔ zhū guàn jǐn yī , cuī nǚ yì zhuāng 。 nǚ fǔ shǒu pái huái , ní cóng zhōng zàn quàn 。 nǚ lǜ tóng jū qí míng bù shùn , méi yuē :“ xī rì zì yǒu dìng fēn , bì zi gǎn wàng dà dé ! shì sī zhāng láng , qǐ fù yì zhě ?” qiáng zhuāng zhī , bié ní ér qù 。 dǐ rèn , mǔ zǐ jiē xǐ 。 nǚ bài yuē :“ jīn wú yán jiàn mǔ 。” mǔ xiào wèi zhī 。 yīn móu juān jí hé jǐn , nǚ yuē :“ ān zhōng dàn yǒu yī sī shēng lù , yì bù kěn cóng fū rén zhì cǐ 。 tǎng niàn jiù hǎo , dé shòu yī lú , kě róng pú tuán zú yǐ 。” méi xiào ér bù yán 。 jí qī bào yàn zhuāng lái , nǚ zuǒ yòu bù zhī suǒ kě 。 é wén lè gǔ dà zuò , nǚ yì wú yǐ zì zhǔ 。 méi lǜ bì ǎo qiáng yī zhī , wǎn fú ér chū , jiàn shēng cháo fú ér bài , suì bù jué yíng yíng ér zì bài yě 。 méi yè rù dòng fáng , yuē :“ xū cǐ wèi yǐ dài jūn jiǔ yǐ 。” yòu gù shēng yuē :“ jīn yè de bào ēn , kě hǎo wéi zhī 。” fǎn shēn yù qù 。 nǚ zhuō qí jū , méi xiào yuē :“ wù liú wǒ , cǐ bù néng xiāng dài yě 。” jiě zhǐ tuō qù 。
  qīng méi shì nǚ jǐn , mò gǎn dāng xī , ér nǚ zhōng jiàn jǔ bù zì ān 。 yú shì mǔ mìng xiāng hū yǐ fū rén 。 méi zhōng zhí bì qiè lǐ wǎng gǎn xiè 。 sān nián zhāng xíng qǔ rù dū , guò ān , yǐ wǔ bǎi jīn wéi ní shòu , ní bù shòu , qiáng zhī , nǎi shòu èr bǎi jīn , qǐ dà shì cí , jiàn wáng fū rén bēi 。 hòu zhāng shì zhì shì láng 。 chéng fū rén jǔ èr zǐ yī nǚ , wáng fū rén sì zǐ yī nǚ 。 zhāng shàng shū chén qíng , jù fēng fū rén 。
  yì shǐ shì yuē :“ tiān shēng jiā lì , gù jiāng yǐ bào míng xián , ér shì sú zhī wáng gōng , nǎi liú yǐ zèng kù kù , cǐ zào wù suǒ bì zhēng yě 。 ér lí lí qí qí , zhì zuò hé zhě wú xiàn jīng yíng , huà gōng yì liáng kǔ yǐ 。 dú shì qīng fū rén néng shí yīng xióng yú chén āi , shì jià zhī zhì , qī yǐ bì sǐ , céng yǎn rán ér guàn cháng yě zhě , gù qì dé xíng ér qiú gāo liáng , hé zhì chū bì zi xià zāi !”

 为您推荐:聊斋志异青梅原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签