聊斋志异·田七郎拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 11:35:27

 文言文之家为您整理聊斋志异·田七郎拼音版、聊斋志异·田七郎注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·田七郎注音版

 《 tiánláng 》
  chéngxiū , liáoyángrén , jiāoyóu , suǒjiēzhīmíngshì 。 mèngréngàozhīyuē :“ jiāoyóubiànhǎinèi , jiēlànjiāoěr 。 wéiréngònghuànnàn , fǎnshí ?” wèn :“ rén ?” yuē :“ tiánlángfēi ?” xǐngérzhī 。 jiécháojiànsuǒyóu , zhéwènláng 。 huòshíwéidōngcūnlièzhě , jìngzhūjiā , chuízhuāmén 。 wèirénchū , niánèrshí ,( zuǒzhìyòu ) fēngyāo , zheqià , zào , duōbáizhuì , gǒngshǒuéérwènsuǒ 。 zhǎnxìngshì , qiětuōzhōngkuài , jiè 。 wènláng , yuē :“ shì 。” suìyán 。 jiànshùchuán , zhī 。 xiǎoshì , lángtuì , xuánkǎnjiān , gèngzuò , lángjiùshègāoyān 。  , yánzhì , yuèzhī 。 jīnzuòshēng , lángshòu ; zhī , lángshòubái 。 éqǐngjiānghuán , shòu 。 qiángzhīzài , lóngzhōngérzhì , yuē :“ lǎoshēnzhǐér , lìngshìguì !” cánér退tuì 。 guīzhǎnzhuǎn , jiě 。 shìcóngrénshìhòuwényán, yīngào 。 xiānshì , lángchíjīnbái , yuē :“ shìgōngyǒuhuìwén , huò 。 wénzhī : shòurénzhīzhěfēnrényōu , shòurénēnzhěrénnán 。 rénbàoréncái , pínrénbàorén 。 érzhòng , xiáng , kǒngjiāngbào 。” wénzhī , shēntànxián, ránqīngláng 。 shèyánzhāozhī , zhì 。 dēngtáng , zuòérsuǒyǐn 。 lángxíngjiǔ , chén鹿 , shūjìnqíng 。 yuèyāochóuzhī , nǎizhì 。 kuǎnqiàshènhuān 。 zèngjīn , shòu 。 tuōgòu , nǎishòuzhī 。 guīshìsuǒ , cháng , zàilièérhòuxiànzhī。 shānsān , suǒlièhuò 。 huìbìng , shǒushìtāngyào , huángcāo 。 jiāxúnyān , wèiyíngzhāizàng , suǒshòujīnshāoshāohào。 qīnlínyànsòng , yōu 。 zàng , shānlín , suǒbào 。 tànde , zhéquàn 。 qièwànglánglíncún , érlángzhōngzhàiwéihàn , kěnzhì 。 yīnxiānsuǒjiùcáng , lái 。 lángjiǎnshì , shíyāngbài , máojìntuō , àosàngshèn 。 zhīzhī , chíxíngtíng , wèijiězhī 。 yòushìbài , yuē :“ jiā 。 suǒ , yuánmáo 。” suìzhóukuòchū , jiānyāotóngwǎng 。 láng , nǎiguī 。 lángzhōngbàowéiniàn , guǒliángshān , fánshù ,  , quánérkuìzhī 。  , zhì , qǐngsānliú , lángzhījiān , jiàntíng使shǐdechū 。 bīnjiànlánglòu , qièwèigōngwàngjiāo 。 zhōuxuánláng , shūzhū 。 wèixīnquèshòu , chéngmèiérqiánzhī , érshòu 。  , fèngǎomìng , fǎnxīn , suǒduō 。 xiàoyuē :“ guīlǎolǎo , chāizuòchèn 。” shì 。 láng鹿xiāng , zhàozhīzhì 。 láng , zhíchūlièwèifǎn 。 ǎochū , kuàéryuē :“ zàiyǐnzhìér , 怀huáihǎo !” jìngzhī , cánér退tuì 。 bànnián , jiārénbái :“ lángwèizhēnglièbào , ōurénmìng , zhuōjiàngguān。” jīng , chíshìzhī , xièshōuzài 。 jiànyán , dànyún :“ hòufánlǎo 。” cǎnránchū , zhòngjīnzǎi , yòubǎijīnqiúzhǔ 。 yuèshì , shìlángguī 。 kǎirányuē :“ shòuzhīgōngěr , fēilǎoshēnsuǒéràizhě 。 dànzhùgōngbǎiniánzāihuàn , ér 。” lángxiè , yuē :“ wǎngwǎngěr , jiàngōngxiè 。 xiǎoēnxiè , ēnxiè 。” lángjiàn , wēnyánwèijiè , lángwéiwéi 。 jiārénxiánguàishū , chéng , hòuzhī , yóushìhéngshùliúgōngjiā 。 kuìzhéshòu ,  , yánbào 。 huìchū , bīncóngfánduō , shèmǎn 。 xiélángdǒushìzhōng , sānchuángxià 。 èrgēngxiàngjìn , zhūjiēshuì , liǎngrényóu 。 lángbèijiànguàjiān , téngchūxiáshùcùn , zhēngzhēngzuòxiǎng , guāngshǎnshuòdiàn 。 jīng , láng, wèn :“ chuángxiàzhěrén ?”  :“ jiē 。” lángyuē :“ zhōngyǒuèrén 。” wèn , lángyuē :“ dāogòuzhūguó , shārénwèicháng , pèisānshì 。 juéshǒuzhìqiān , shàngxīnxíng 。 jiànèrénmíngyuè , dāngshārényuǎn 。 gōngqīnjūn , yuǎnxiǎorén , huòwànmiǎn 。” zhī 。 lángzhōng , zhǎnzhuǎnchuáng 。 yuē :“ zāixiángshùěr , yōuzhīshēn ?” lángyuē :“ biékǒng , yǒulǎozài 。” yuē :“ zhì ?” lángyuē :“ gèngjiā 。”
  gàichuángxiàsānrén : wéilínér , shìlǎozi , néngzhǔrénhuān ; tóng , niánshíèrsān , suǒchángzhě ; yīng , zuìniùzhuō , měiyīnshìgōnglièyǎnzhēng , héngzhī 。 dāngniàn , rén 。 jiédànhuànzhì , shànyánjuélìng 。 zhǎngshēn , wángshì 。 chū , liúlínérshǒu 。 zhāizhōnghuāfāngcàn , xīnwēngchū , zhāitíngdāng , zhāi 。 línérchūgōu , dùn , línérqiángxiéshì 。  , biànshēng 。 shēnbēn , línérshǐshìshǒutáo 。 guīwénzhī , línér , jìngzhīsuǒzhī 。 guòèrsān , shǐzhītóushēnmǒushǐjiā 。 mǒuguāndōuzhōng , jiājiēwěijué 。 tóngpáo , zhìshūsuǒlínér , mǒujìngzhì 。 huì , zhìzǎi 。 gōudiésuīchū , ér , guānwèn 。 fāngfèn , shìlángzhì 。 yuē :“ jūnyányàn 。” yīngào 。 lángyáncǎnbiàn , zhōng , jìng 。 zhǔgānluóchálínér 。 línérguī , wèiluózhěsuǒhuò , zhíjiàn 。 lüèchǔzhī , línérqīn 。 shūhéng , zhǎngzhě , kǒngzhíbàozhìhuò 。 quànzhìguān 。 cóngzhī , zhígōngtíng 。 érshǐjiāshūyóuzhì , zǎishìlínér , gāng 。 línér , chàngyáncóngzhòngzhōng , zhǔrén 。 nàizhī , 忿fènsāi 。 chídēngshǐmén , yǎngjiào , shèwèiquànlìngguī 。
   , yǒujiārénbái :“ línérbèirénluán , pāoshīkuàngjiān 。” jīng , shāodeshēn 。 éwénshǐjiāsòngshūzhí , suìxiéshūzhì 。 zǎitīngbiàn 。 chīhéng 。 kàngshēngyuē :“ shārényǒu ! zhìjìnshēn , shēngshíwéizhī , shūshì 。” zǎizhìwén 。 lièshàng , qúnjìnzuózhī 。 cāozhàngjiēshēnjiāzǒugǒu , héngyòulǎomào , qiānshùwèibàn , yǎnrán 。 zǎijiànshūchuí , jiū 。 hàoqiě , zǎiruòwénzhě 。 suìshūguī , āifènsuǒwéi 。 yīnlángmóu , érlángzhōngdiàowèn 。 qièniàndàibáo , xíngrén ? shālínérláng 。 zhuǎnniànguǒěr , demóu ? shìqiǎnréntànsuǒjiā , zhìjiōngjuérán , línrénbìngzhīhào 。
   , mǒufāngzàinèixiè , zǎiguānshuō , zhíchénjìnxīnshuǐ , qiáorénzhìqián , shìdānchōurènzhíbènzhī 。 mǒuhuángshǒurèn , rènluòduànwàn , yòudāoshǐjuéshǒu 。 zǎijīng , cuàn 。 qiáorényóuzhānghuáng 。 zhūshǔmén , cāozhàng 。 qiáorénnǎijǐng 。 fēnfēnrèn , shízhězhīwéitiánláng 。 zǎijīngdìng , shǐchūyàn , jiànlángjiāngxuèzhōng , shǒuyóurèn 。 fāngtínggàishěnshì , shīrányuè , jìngjuézǎishǒu , ér 。 guān , wángshù 。 wénláng , chíjìnāi 。 xiánwèizhǔ使shǐláng , chǎnyínyuándāng , shǐdemiǎn 。 lángshīyuányuè , qínquǎnhuánshǒuzhī 。 hòuzàngzhī 。 liúdēng , biànxìngwéitóng 。 háng , gōngzhìtóngzhījiāngjūn 。 guīliáo , shí , nǎizhǐshìyān 。
  shǐshìyuē :“ qiánqīngshòu , zhèngfàngǎnwàngzhě 。 xiánzāi ! lángzhě , fènwèijìnxuě , yóushēnzhī , shén ? 使shǐjīngqīngnéngěr , qiānzǎihèn 。 gǒuyǒurén , tiānwǎngzhīlòu 。 shìdàomángmáng , hènlángshǎo 。 bēi !”

聊斋志异·田七郎拼音版

 《 tián qī láng 》
  wǔ chéng xiū , liáo yáng rén , xǐ jiāo yóu , suǒ yǔ jiē zhī míng shì 。 yè mèng yī rén gào zhī yuē :“ zǐ jiāo yóu biàn hǎi nèi , jiē làn jiāo ěr 。 wéi yī rén kě gòng huàn nàn , hé fǎn bù shí ?” wèn :“ hé rén ?” yuē :“ tián qī láng fēi yǔ ?” xǐng ér yì zhī 。 jié cháo jiàn suǒ yóu , zhé wèn qī láng 。 kè huò shí wéi dōng cūn yè liè zhě , wǔ jìng yè zhū jiā , yǐ mǎ chuí zhuā mén 。 wèi jǐ yī rén chū , nián èr shí yú ,( zuǒ zhì yòu qū ) mù fēng yāo , zhe nì qià , yī zào dú bí , duō bái bǔ zhuì , gǒng shǒu yú é ér wèn suǒ zì 。 wǔ zhǎn xìng shì , qiě tuō tú zhōng bù kuài , jiè lú qì xī 。 wèn qī láng , dá yuē :“ wǒ jí shì yě 。” suì yán kè rù 。 jiàn pò wū shù chuán , mù qí zhī bì 。 rù yī xiǎo shì , hǔ pí láng tuì , xuán bù kǎn jiān , gèng wú wù tà kě zuò , qī láng jiù dì shè gāo bǐ yān 。 wǔ yǔ yǔ , yán cí pǔ zhì , dà yuè zhī 。 jù yí jīn zuò shēng jì , qī láng bù shòu ; gù yǔ zhī , qī láng shòu yǐ bái mǔ 。 é qǐng jiāng huán , gù cí bù shòu 。 wǔ qiáng zhī zài sì , mǔ lóng zhōng ér zhì , lì sè yuē :“ lǎo shēn zhǐ cǐ ér , bù yù lìng shì guì kè !” wǔ cán ér tuì 。 guī tú zhǎn zhuǎn , bù jiě qí yì 。 shì cóng rén yú shì hòu wén mǔ yán , yīn yǐ gào wǔ 。 xiān shì , qī láng chí jīn bái mǔ , mǔ yuē :“ wǒ shì dǔ gōng zǐ yǒu huì wén , bì lí qí huò 。 wén zhī : shòu rén zhī zhě fēn rén yōu , shòu rén ēn zhě jí rén nán 。 fù rén bào rén yǐ cái , pín rén bào rén yǐ yì 。 wú gù ér dé zhòng lù , bù xiáng , kǒng jiāng qǔ sǐ bào yú zǐ yǐ 。” wǔ wén zhī , shēn tàn mǔ xián , rán yì qīng mù qī láng 。 yì rì shè yán zhāo zhī , cí bù zhì 。 wǔ dēng qí táng , zuò ér suǒ yǐn 。 qī láng zì xíng jiǔ , chén lù fǔ , shū jìn qíng lǐ 。 yuè rì wǔ yāo chóu zhī , nǎi zhì 。 kuǎn qià shèn huān 。 zèng yǐ jīn , jí bù shòu 。 wǔ tuō gòu hǔ pí , nǎi shòu zhī 。 guī shì suǒ xù , jì bù zú cháng , sī zài liè ér hòu xiàn zhī 。 rù shān sān rì , wú suǒ liè huò 。 huì qī bìng , shǒu shì tāng yào , bù huáng cāo yè 。 jiā xún qī yān hū yǐ sǐ , wèi yíng zhāi zàng , suǒ shòu jīn shāo shāo hào qù 。 wǔ qīn lín yàn sòng , lǐ yí yōu wò 。 jì zàng , fù nǔ shān lín , yì sī suǒ yǐ bào wǔ 。 wǔ tàn de qí gù , zhé quàn wù jí 。 qiè wàng qī láng gū yī lín cún , ér qī láng zhōng yǐ fù zhài wéi hàn , bù kěn zhì 。 wǔ yīn xiān suǒ jiù cáng , yǐ sù qí lái 。 qī láng jiǎn shì gù gé , zé dù shí yāng bài , máo jìn tuō , ào sàng yì shèn 。 wǔ zhī zhī , chí xíng qí tíng , jí yì wèi jiě zhī 。 yòu shì bài gé , yuē :“ cǐ yì fù jiā 。 pú suǒ yù dé , yuán bù yǐ máo 。” suì zhóu kuò chū , jiān yāo tóng wǎng 。 qī láng bù kě , nǎi zì guī 。 qī láng zhōng yǐ bù zú bào wǔ wéi niàn , guǒ liáng rù shān , fán shù yè , hū dé yī hǔ , quán ér kuì zhī 。 wǔ xǐ , zhì jù , qǐng sān rì liú , qī láng cí zhī jiān , wǔ jiàn tíng hù shǐ bù de chū 。 bīn kè jiàn qī láng pǔ lòu , qiè wèi gōng zǐ wàng jiāo 。 wǔ zhōu xuán qī láng , shū yì zhū kè 。 wèi yì xīn fú què bù shòu , chéng qí mèi ér qián yì zhī , bù dé yǐ ér shòu 。 jì qù , qí zǐ fèng ǎo mìng , fǎn xīn yī , suǒ qí bì duō 。 wǔ xiào yuē :“ guī yǔ lǎo lǎo , gù yī yǐ chāi zuò lǚ chèn yǐ 。” zì shì 。 qī láng yǐ tù lù xiāng yí , zhào zhī jí bù fù zhì 。 wǔ yī rì yì qī láng , zhí chū liè wèi fǎn 。 ǎo chū , kuà lǘ ér yǔ yuē :“ zài wù yǐn zhì wú ér , dà bù huái hǎo yì !” wǔ jìng lǐ zhī , cán ér tuì 。 bàn nián xǔ , jiā rén hū bái :“ qī láng wèi zhēng liè bào , ōu sǐ rén mìng , zhuō jiàng guān lǐ qù 。” wǔ dà jīng , chí shì zhī , yǐ xiè shōu zài yù 。 jiàn wǔ wú yán , dàn yún :“ cǐ hòu fán xù lǎo mǔ 。” wǔ cǎn rán chū , jí yǐ zhòng jīn lù yì zǎi , yòu yǐ bǎi jīn lù qiú zhǔ 。 yuè yú wú shì , shì qī láng guī 。 mǔ kǎi rán yuē :“ zǐ fā fū shòu zhī wǔ gōng zǐ ěr , fēi lǎo shēn suǒ dé ér ài xī zhě 。 dàn zhù gōng zǐ bǎi nián wú zāi huàn , jí ér fú 。” qī láng yù yì xiè wǔ , mǔ yuē :“ wǎng zé wǎng ěr , jiàn wǔ gōng zǐ wù xiè yě 。 xiǎo ēn kě xiè , dà ēn bù kě xiè 。” qī láng jiàn wǔ , wǔ wēn yán wèi jiè , qī láng wéi wéi 。 jiā rén xián guài qí shū , wǔ xǐ qí chéng dǔ , hòu yù zhī , yóu shì héng shù rì liú gōng zǐ jiā 。 kuì yí zhé shòu , bù fù cí , yì bù yán bào 。 huì wǔ chū dù , bīn cóng fán duō , yè shè lǚ mǎn 。 wǔ xié qī láng wò dǒu shì zhōng , sān pú jí chuáng xià wò 。 èr gēng xiàng jìn , zhū pú jiē shuì qù , liǎng rén yóu cì cì yǔ 。 qī láng bèi jiàn guà bì jiān , hū zì téng chū xiá shù cùn , zhēng zhēng zuò xiǎng , guāng shǎn shuò rú diàn 。 wǔ jīng qǐ , qī láng yì qǐ , wèn :“ chuáng xià wò zhě hé rén ?” wǔ dá :“ jiē sī pú 。” qī láng yuē :“ cǐ zhōng bì yǒu è rén 。” wǔ wèn gù , qī láng yuē :“ cǐ dāo gòu zhū yì guó , shā rén wèi cháng rú lǚ , qì pèi sān shì yǐ 。 jué shǒu zhì qiān jì , shàng rú xīn fā yú xíng 。 jiàn è rén zé míng yuè , dāng qù shā rén bù yuǎn yǐ 。 gōng zǐ yí qīn jūn zǐ , yuǎn xiǎo rén , huò wàn yī kě miǎn 。” wǔ hé zhī 。 qī láng zhōng bù lè , zhǎn zhuǎn chuáng xí 。 wǔ yuē :“ zāi xiáng shù ěr , hé yōu zhī shēn ?” qī láng yuē :“ wǒ bié wú kǒng bù , tú yǐ yǒu lǎo mǔ zài 。” wǔ yuē :“ hé jù zhì cǐ ?” qī láng yuē :“ wú zé gèng jiā 。”
  gài chuáng xià sān rén : yī wéi lín ér , shì lǎo mí zi , néng dé zhǔ rén huān ; yī tóng pú , nián shí èr sān , wǔ suǒ cháng yì zhě ; yī lǐ yīng , zuì niù zhuō , měi yīn xì shì yǔ gōng zǐ liè yǎn zhēng , wǔ héng nù zhī 。 dāng yè mò niàn , yí cǐ rén 。 jié dàn huàn zhì , shàn yán jué lìng qù 。 wǔ zhǎng zǐ shēn , qǔ wáng shì 。 yī rì wǔ chū , liú lín ér jū shǒu 。 zhāi zhōng jú huā fāng càn , xīn fù yì wēng chū , zhāi tíng dāng jì , zì yì zhāi jú 。 lín ér tū chū gōu xì , fù yù dùn , lín ér qiáng xié rù shì 。 fù tí jù , sè biàn shēng sī 。 shēn bēn rù , lín ér shǐ shì shǒu táo qù 。 wǔ guī wén zhī , nù mì lín ér , jìng yǐ bù zhī suǒ zhī 。 guò èr sān rì , shǐ zhī qí tóu shēn mǒu yù shǐ jiā 。 mǒu guān dōu zhōng , jiā wù jiē wěi jué yú dì 。 wǔ yǐ tóng páo yì , zhì shū suǒ lín ér , mǒu dì jìng zhì bù fā 。 wǔ yì huì , zhì cí yì zǎi 。 gōu dié suī chū , ér lì bù bǔ , guān yì bù wèn 。 wǔ fāng fèn nù , shì qī láng zhì 。 wǔ yuē :“ jūn yán yàn yǐ 。” yīn yǔ gào sù 。 qī láng yán sè cǎn biàn , zhōng wú yī yǔ , jí jìng qù 。 wǔ zhǔ gān pú luó chá lín ér 。 lín ér yè guī , wèi luó zhě suǒ huò , zhí jiàn wǔ 。 wǔ lüè chǔ zhī , lín ér yǔ qīn wǔ 。 wǔ shū héng , gù zhǎng zhě , kǒng zhí bào nù zhì huò 。 quàn bù rú zhì yǐ guān fǎ 。 wǔ cóng zhī , zhí fù gōng tíng 。 ér yù shǐ jiā cì shū yóu zhì , zǎi shì lín ér , fù jì gāng yǐ qù 。 lín ér yì yì sì , chàng yán cóng zhòng zhōng , wū zhǔ rén fù yǔ sī 。 wǔ wú nài zhī , fèn sāi yù sǐ 。 chí dēng yù shǐ mén , fǔ yǎng jiào mà , lǐ shè wèi quàn lìng guī 。
  yú yè , hū yǒu jiā rén bái :“ lín ér bèi rén luán gē , pāo shī kuàng yě jiān 。” wǔ jīng xǐ , yì shāo de shēn 。 é wén yù shǐ jiā sòng qí shū zhí , suì xié shū fù zhì 。 zǎi bù tīng biàn 。 yù chī héng 。 wǔ kàng shēng yuē :“ shā rén mò xū yǒu ! zhì rǔ lì jìn shēn , zé shēng shí wéi zhī , wú yǔ shū shì 。” zǎi zhì bù wén 。 wǔ liè zì yù shàng , qún yì jìn zuó zhī 。 cāo zhàng lì jiē shēn jiā zǒu gǒu , héng yòu lǎo mào , qiān shù wèi bàn , yǎn rán yǐ sǐ 。 zǎi jiàn wǔ shū chuí bì , yì bù fù jiū 。 wǔ hào qiě mà , zǎi yì ruò fú wén zhě 。 suì yú shū guī , āi fèn wú suǒ wéi jì 。 yīn sī yù dé qī láng móu , ér qī láng zhōng bù yī diào wèn 。 qiè zì niàn dài yī bù báo , hé jù rú xíng lù rén ? yì yí shā lín ér bì qī láng 。 zhuǎn niàn guǒ ěr , hú de bù móu ? yú shì qiǎn rén tàn suǒ qí jiā , zhì zé jiōng jué jì rán , lín rén bìng bù zhī hào 。
  yī rì , mǒu dì fāng zài nèi xiè , yǔ zǎi guān shuō , zhí chén jìn xīn shuǐ , hū yī qiáo rén zhì qián , shì dān chōu lì rèn zhí bèn zhī 。 mǒu huáng jí yǐ shǒu gé rèn , rèn luò duàn wàn , yòu yī dāo shǐ jué qí shǒu 。 zǎi dà jīng , cuàn qù 。 qiáo rén yóu zhāng huáng sì gù 。 zhū yì lì jí hé shǔ mén , cāo zhàng jí hū 。 qiáo rén nǎi zì jǐng sǐ 。 fēn fēn jí rèn , shí zhě zhī wéi tián qī láng yě 。 zǎi jīng dìng , shǐ chū yàn , jiàn qī láng jiāng wò xuè pō zhōng , shǒu yóu wò rèn 。 fāng tíng gài shěn shì , shī hū tū rán yuè qǐ , jìng jué zǎi shǒu , yǐ ér fù bó 。 yá guān bǔ qí mǔ zǐ , zé wáng qù yǐ shù rì yǐ 。 wǔ wén qī láng sǐ , chí kū jìn āi 。 xián wèi qí zhǔ shǐ qī láng , wǔ pò chǎn yín yuán dāng lù , shǐ de miǎn 。 qī láng shī qì yuán yě yuè yú , qín quǎn huán shǒu zhī 。 wǔ hòu zàng zhī 。 qí zǐ liú yù yú dēng , biàn xìng wéi tóng 。 qǐ háng wǔ , yǐ gōng zhì tóng zhī jiāng jūn 。 guī liáo , wǔ yǐ bā shí yú , nǎi zhǐ shì qí fù mù yān 。
  yì shǐ shì yuē :“ yī qián bù qīng shòu , zhèng yī fàn bù gǎn wàng zhě yě 。 xián zāi mǔ hū ! qī láng zhě , fèn wèi jìn xuě , sǐ yóu shēn zhī , yì hé qí shén ? shǐ jīng qīng néng ěr , zé qiān zǎi wú yí hèn yǐ 。 gǒu yǒu qí rén , kě yǐ bǔ tiān wǎng zhī lòu 。 shì dào máng máng , hèn qī láng shǎo yě 。 bēi fú !”

 为您推荐:聊斋志异田七郎原文翻译 聊斋志异田七郎赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签