聊斋志异·产龙拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 11:42:06

  文言文之家为您整理聊斋志异·产龙拼音版、聊斋志异·产龙注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·产龙注音版

  《 chǎnlóng 》
   rénjiān , xíngcūnshì , liángrén , yǒu , zhàngwèng , shù 。 lín , zhòunéngchǎn 。 shìzhī , jiànlóngshǒu , jiànzhésuō 。 jiārén , gǎnjìn 。 yǒuwángǎozhě , fénxiāng , qiěqiězhòu 。 wèi , bāoduò , jiànlóng ; wéishùlín , jiēzhǎn 。 xià , ròuyíngchèjīng , zàngshù 。

聊斋志异·产龙拼音版

  《 chǎn lóng 》
   rén xū jiān , yì xíng cūn lǐ shì fù , liáng rén sǐ , yǒu yí fù , hū zhàng rú wèng , hū shù rú wò 。 lín rù , yī zhòu yè bù néng chǎn 。 shì zhī , jiàn lóng shǒu , yī jiàn zhé suō qù 。 jiā rén dà jù , bù gǎn jìn 。 yǒu wáng ǎo zhě , fén xiāng yǔ bù , qiě nà qiě zhòu 。 wèi jǐ , bāo duò , bù fù jiàn lóng ; wéi shù lín , jiē dà rú zhǎn 。 jì xià yī nǚ , ròu yíng chè rú jīng , zàng fǔ kě shù 。

  为您推荐:聊斋志异产龙文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签