聊斋志异·保住拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 11:44:25

  文言文之家为您整理聊斋志异·保住拼音版、聊斋志异·保住注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·保住注音版

  《 bǎozhù 》
   fānwèipànshí , chángjiàngshì : yǒunéngqínzhě , yōulǐn , hào “  jiàng ”。 jiāngzhōngrén , míngbǎozhù , jiànjiénáo 。 zhōngjiàngāolóu , liángchūjià 。 zhù 沿yánlóujiǎoérdēng , qǐngzhìdiān ; lǐnshàng , érxíng , fánsānfǎn ;  , nǎiyǒngshēnyuèxià , zhítǐngrán 。
   wángyǒuài , shàn 。 suǒ , nuǎnwéizhù , bàozhīshìshēngwēn 。 bǎo cáng , fēiwángshǒu , chūshìrén 。 yàn , qǐngguān 。 wángshìduò ,  。 shízhùzài , yuē :“ fèngwángmìng , chénnéngzhī 。” wáng使shǐrénchígàozhōng , nèiwàijièbèi , rán hòuqiǎnzhī 。
   zhùshíshùzhòngyuán , shǐyuàn 。 jiàndēnghuīshìzhōng , érmén , de 。 lángxiàyǒuyīng 宿jiàshàng 。 zhùnǎizuòmāozijiào ; érxuéyīngmíng ,  :“ māolái ”。 bǎizhīshēngqiě 。 wényún :“ 绿shì , yīngbèishā !” zhùyǐnshēnànchù 。 étiǎodēngchū , shēnmén , zhùsāi 。 jiànshǒuzàishàng , jìngxiéchū 。 è “ kòuzhì ”, fángzhějìn 。 jiànzhùbàozǒu , zhúzhī , zǎnshǐ 。 zhùyuèdēngshùshàng 。 qiángxiàyǒu huáisānshízhāng , zhù穿chuānxíngshùmiǎo , niǎozhī ; shùjìndēng , jìndēnglóu ; fēibēn 殿diàn , chìchìlíng , piēránjiānzhīsuǒzài 。 fāngyǐn , zhùbàofēiluòyánqián , ménjiōng , quǎnshēng 。

聊斋志异·保住拼音版

  《 bǎo zhù 》
   wú fān wèi pàn shí , cháng yù jiàng shì : yǒu dú lì néng qín yī hǔ zhě , yōu yǐ lǐn lù , hào “ dǎ hǔ jiàng ”。 jiāng zhōng yī rén , míng bǎo zhù , jiàn jié rú náo 。 dǐ zhōng jiàn gāo lóu , liáng mù chū jià 。 zhù yán lóu jiǎo ér dēng , qǐng kè zhì diān ; lì jǐ lǐn shàng , jí qū ér xíng , fán sān sì fǎn ; yǐ , nǎi yǒng shēn yuè xià , zhí lì tǐng rán 。
   wáng yǒu ài jī , shàn pí pá 。 suǒ yù pí pá , yǐ nuǎn yù wéi yá zhù , bào zhī yī shì shēng wēn 。 jī bǎo cáng , fēi wáng shǒu yù , bù chū shì rén 。 yī xī yàn jí , kè qǐng yī guān qí yì 。 wáng shì duò , qī yǐ yì rì 。 shí zhù zài cè , yuē :“ bù fèng wáng mìng , chén néng qǔ zhī 。” wáng shǐ rén chí gào fǔ zhōng , nèi wài jiè bèi , rán hòu qiǎn zhī 。
   zhù yú shí shù zhòng yuán , shǐ dá jī yuàn 。 jiàn dēng huī shì zhōng , ér mén qǐ gù , bù de rù 。 láng xià yǒu yīng wǔ sù jià shàng 。 zhù nǎi zuò māo zi jiào ; jì ér xué yīng wǔ míng , jí hū :“ māo lái ”。 bǎi pū zhī shēng qiě jí 。 wén jī yún :“ lǜ nú kě jí shì , yīng wǔ bèi pū shā yǐ !” zhù yǐn shēn àn chù 。 é yī nǚ zǐ tiǎo dēng chū , shēn fǔ lí mén , zhù yǐ sāi rù 。 jiàn jī shǒu pí pá zài jǐ shàng , jìng xié qū chū 。 jī è hū “ kòu zhì ”, fáng zhě jìn qǐ 。 jiàn zhù bào pí pá zǒu , zhú zhī bù jí , zǎn shǐ rú yǔ 。 zhù yuè dēng shù shàng 。 qiáng xià gù yǒu dà huái sān shí yú zhāng , zhù chuān xíng shù miǎo , rú niǎo yí zhī ; shù jìn dēng wū , wū jìn dēng lóu ; fēi bēn diàn gé , bù chì chì líng , piē rán jiān bù zhī suǒ zài 。 kè fāng yǐn , zhù bào pí pá fēi luò yán qián , mén jiōng rú gù , jī quǎn wú shēng 。

  为您推荐:聊斋志异保住文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签