聊斋志异·公孙九娘拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 11:47:33

 文言文之家为您整理聊斋志异·公孙九娘拼音版、聊斋志异·公孙九娘注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·公孙九娘注音版

 《 gōngsūnjiǔniáng 》
  àn , liánzuòbèizhūzhě , xiá 、 láiyángliǎngxiànzuìduō 。 shùbǎirén , jìnyǎnchǎngzhōng , xuèmǎn , báichēngtiān 。 shàngguānbēi , juāngěiguān , chénggōng , cáikōng 。 xíngdōngguǐ , duōzàngnánjiāo 。 jiǎyínjiān , yǒuláiyángshēngzhìxià , yǒuqīnyǒuèrsānrénzàizhūshù , yīnshìchǔ , lèidiànzhēn , jiùshuìshèxiàyuànzhīsēng 。 míng , chéngyínggān , wèiguī 。 shàonián , zàoshìlái访fǎng 。 jiànshēngzài , tuōmàodēngchuáng , zheyǎng 。 rénwènshéi , móuduì 。 érshēngguī , ménglóng , shènbiàn 。 chuángxiàwènzhī , chēngyuē :“ hòuzhǔrén , wèn , bào !” shēngxiàoyuē :“ zhǔrénzài。” shàoniánzheguàn , érzuò , dàohánxuān , tīngyīn , céngxiāngshí 。 dēngzhì , tóngzhūshēng , zhīnánzhě 。 hàiquèzǒu , zhūzhīyún :“ jūnwénzhījiāo , guǎqíng ? suīguǐ , rénzhīniàn , gěnggěngwàng 。 jīnyǒusuǒ , yuàncāibáozhī 。” shēngnǎizuò , qǐngsuǒmìng 。 yuē :“ lìngshēngguǎǒu , dezhǔzhōngkuì 。 tōngméiyuē , zhézūnzhǎngmìngwéi 。 xìng齿chǐhuì 。” xiānshì , shēngyǒushēng , zǎoshīshì , shēngyǎng , shíshǐguījiā 。 zhìnán , wénbèixíng , jīngérjué 。 shēngyuē :“ yǒu , zhīqiú ?” zhūyuē :“ wéiyóuchèn , jīnzài 。” wèn :“ shēngxiàngāshéi ?” yuē :“ línǎotóng 。” shēngshēngrénnéngzuòguǐméi 。 zhūyuē :“ méngjīnnuò , háizhǐ 。” suìshēngshǒu , shēng , wèn :“ zhī ?” yuē :“ xíng 。” miǎncóng 。
  běixíng , yǒucūnluò , yuēshùshíbǎijiā 。 zhìzhái , zhūzhǐdànfēi , yǒuǎochū , huōkāiliǎngfēi , wènzhū :“ wéi ?” yuē :“ fánniáng , yúnājiùzhì 。” ǎoxuánfǎn , qǐngchū , yāoshēng , zhūyuē :“ liǎngchuánmáoshèziài , láogōngménwàishǎozuòhòu 。” shēngcóngzhī 。 jiànbànhuāngtíng , lièxiǎoshìèr 。 shēngyíngménchuò , shēng , shìzhōngdēnghuǒyíngrán 。 màoxiùjiéshēng , nínghán , biànwènjìn 。 shēngyuē :“ yàng , dànjīngrén 。” yòuyuē :“ érshǎoshòujiùjìn , shàngcùnbào , xiānzànggōu , shūwéihènhèn 。 jiùniánjiāqiān , zhìérniàn , shùbǎiwài , língdīngqiūyàn 。 jiùchénhún , yòuméngjīn , érzhī 。” shēngzhūyángào , shǒu 。 ǎoyuē :“ gōngnǎngtuōyánglǎosānfǎn , lǎoshēnwèishìhǎo 。 xiǎoniángkěncǎocǎo , jiùwéizhèng , fāngqiàn 。” yán , shíláng , cóngqīngyǎn , piējiànshēng 。 zhuǎnshēndùn 。 qiānyuē :“ ěr ! shìājiù 。” shēngzhī 。 lángliǎnrèn 。 shēngyuē :“ jiǔniáng , xiágōngsūnshì 。 ādiējiāzi , jīn ‘ qióng ’, luòluòchèn 。 dànwǎnérháiwǎng 。” shēngzhī , xiàowānqiūyuè , xiūyūnzhāoxiá , shítiānrén 。 yuē :“ zhīshìjiā , rényānjuānhǎo !” shēngxiàoyuē :“ qiěshìxuéshì , shīgāozuò 。 zuóérshāodezhǐjiào 。” jiǔniángwēishěnyuē :“ xiǎoduānbàihuàirén , jiàoājiù齿chǐlěng 。” shēngyòuxiàoyuē :“ jiùduànxiánwèi , ruòxiǎoniáng , néngkuàifǒu ?” jiǔniángxiàobēnchū , yuē :“ zidiānfēngzuò !” suì , yánsuījìn , érshēngshūàihàozhī , shēngwēichá , nǎiyuē :“ jiǔniángcáimàoshuāng , jiùtǎngfènrǎngzhìcāi, érdāngqǐngzhū 。” shēngyuè , ránrénguǐnán 。 yuē :“ shāng , jiùyǒufēn 。” shēngnǎichū 。 sòngzhī , yuē :“ hòu , yuèmíngrénjìng , dāngqiǎnrénwǎngxiāng 。” shēngzhìwài , jiànzhū 。 qiáoshǒu西wàng 。 yuèxiánbànguī , hūnhuángzhōngyóurènjiùjìng 。 jiànnánmiàn , zhūzuòménshíshàng , yuē :“ xiāngdàijiǔ , hánshèláochuí 。” suìxiéshǒu , yīnyīnzhǎnxiè 。 chūjīnjué 、 jìnzhūbǎiméi , yuē :“ cháng , liáodàiqín 。” éryuē :“ jiāyǒuzhuóláo , dànyōushìzhī , kuǎnjiābīn , nài !” shēnghuīxièér退tuì 。 zhūsòngzhìzhōng , shǐbié 。
  shēngguī , sēngwèn , yǐnzhīyuē :“ yánguǐzhěwàng , shìyǒurényǐněr 。” hòu , zhūguǒlái , zhěngyáoshà , shènxīn 。 fāngzhì , wàngchénbài 。 xiàoyuē :“ jūnjiāchéng , qìngzàidàn , 便biànfánwǎng 。” shēngyuē :“ huíyīn , shàngwèizhìpìn , chéng?” zhūyuē :“ dàizhìzhī 。” shēngshēngǎn , cóng 。 zhísuǒ , shēnghuázhuāngyíngxiào 。 shēngwèn :“ shíguī ?” yuē:“ sān 。” zhūnǎichūsuǒzèngzhū , wèishēngzhùzhuāng 。 sānnǎishòu , wèishēngyuē :“ érjiùbáigōngsūnlǎorén , rénzuòhuān 。 dànyánlǎomàoròu , jiǔniángyuǎnjià , jīnjiùwǎngzhuìzhūjiā 。 jiānán , 便biàntónglángwǎng 。” zhūnǎidǎo 。 cūnjiāngjìn , ménkāi , èrréndēngtáng 。 ébái :“ lǎorénzhì 。” yǒuèrqīngshēngjiē 。 shēngzhǎnbài , rényún :“ lǎoxiǔlóngzhōng , néngwéi , dāngtuōbiān 。” zhǐhuàqīng , jìnjiǔgāohuì 。 zhūnǎihuànjiārén , lìngchūyáo , lièzhìshēngqián ; biéshè , wèixíngshāng 。 yánzhōngjìnzhuàn , rénshì 。 ránzhǔrén , shūquànjìn 。
  érba , zhūguī 。 qīngdǎoshēng , shì , jiǔniánghuázhúníngdài 。 xièhòuhánqíng , jìnhuān 。 chū , jiǔniáng , yuánjiě 。 zhìjùn , kānkùn , jiǔniángjǐng 。 zhěnshàngzhuīshùwǎngshì , gěngchéngmián 。 nǎikǒuzhànliǎngjuéyún :“ luóchánghuàzuòchén , kōngjiāngguǒhènqiánshēn 。 shíniánlěngfēnglínyuè , chūfénghuàchūn 。”“ báiyángfēngràofén , shéixiǎngyángtáigèngzuòyún ? lòujīnxiāngkàn , xuèxīngyóurǎnjiùluóqún 。” tiānjiāngmíng , yuē :“ jūnqiě , jīng 。” zhòuláixiāowǎng , huòshūshèn 。
  wènjiǔniáng :“ cūnmíng ?” yuē :“ láixiá 。 zhōngduōliǎngchùxīnguǐ , yīnwéimíng 。” shēngwénzhī 。 bēiyuē :“ qiānróuhún , péngyóu , líng , yánzhīchuàng 。 xìngniànēn , shōuérguīzàng , 使shǐbǎiniánsuǒ , qiěxiǔ 。” shēngnuòzhī。 yuē :“ rénguǐshū , jūnjiǔzhì 。” nǎiluózèngshēng , huīlèibié 。 shēngránchū , dāorěnguī 。 yīnguòkòuzhūshìzhīmén 。 zhūbáichū ; shēng , yúnbìnlóngsōng , jīngláishěngwèn 。 shēngchóuchàngshí , shǐshùjiǔniáng 。 yuē :“ jìnshìyán , érzhī 。 fēirénshì , jiǔ ”。 shìxiāngduìlán , shēnghánérbié 。 kòuguīqǐn , zhǎnzhuǎnshēndàn 。 jiǔniángzhī , wàngwènzhìbiǎo 。 wǎng , qiānfénléiléi , jìngcūn , tànhènérfǎn 。 zhǎnshìluó , zhefēngcùnduàn , huījìn , suìzhìzhuāngdōngxuán 。
  bànzǎinéngshì , mén , yǒusuǒ 。 nánjiāo , shìwǎn , shùxià , cóngzàngsuǒ 。 dànjiànfénzhàowànjiē , zhēnhuāng , guǐhuǒmíng , hàirénxīn 。 jīngdàoguīshè 。 shīáoyóu , fǎnpèisuìdōng 。 xíng , yáojiànqiūshàng , shénqíngzhì , guàijiǔniáng 。 huībiānjiùshì , guǒjiǔniáng 。 xià , jìngzǒu , ruòxiāngshí 。 zàijìnzhī , zuò , xiùzhàng 。 dùn “ jiǔniáng ”, yānránmiè 。
  shǐshìyuē :“ xiāngcǎochénluó , xuèmǎnxiōng ; dōngshānpèijué , lèishā 。 yǒuxiàozhōngchén , zhìliàngjūnzhě 。 gōngsūnjiǔniángháizhītuō , éryuànduìshìzhōng ? jiān , néngxiāngshì , yuānzāi !”

聊斋志异·公孙九娘拼音版

 《 gōng sūn jiǔ niáng 》
  yú qī yī àn , lián zuò bèi zhū zhě , qī xiá 、 lái yáng liǎng xiàn zuì duō 。 yī rì fú shù bǎi rén , jìn lù yú yǎn wǔ chǎng zhōng , bì xuè mǎn dì , bái gǔ chēng tiān 。 shàng guān cí bēi , juān gěi guān mù , jì chéng gōng sì , cái mù yī kōng 。 yǐ gù fú xíng dōng guǐ , duō zàng nán jiāo 。 jiǎ yín jiān , yǒu lái yáng shēng zhì jì xià , yǒu qīn yǒu èr sān rén yì zài zhū shù , yīn shì chǔ bó , lèi diàn zhēn xū , jiù shuì shè yú xià yuàn zhī sēng 。 míng rì , rù chéng yíng gān , rì mù wèi guī 。 hū yī shào nián , zào shì lái fǎng 。 jiàn shēng bù zài , tuō mào dēng chuáng , zhe lǚ yǎng wò 。 pú rén wèn qí shéi , hé móu bù duì 。 jì ér shēng guī , zé mù sè méng lóng , bù shèn kě biàn 。 zì yì chuáng xià wèn zhī , chēng mù yuē :“ wǒ hòu rǔ zhǔ rén , xù xù bī wèn , wǒ qǐ bào kè yé !” shēng xiào yuē :“ zhǔ rén zài cǐ 。” shào nián jí qǐ zhe guàn , yī ér zuò , jí dào hán xuān , tīng qí yīn , sì céng xiāng shí 。 jí hū dēng zhì , zé tóng yì zhū shēng , yì sǐ yú qī zhī nán zhě 。 dà hài què zǒu , zhū yè zhī yún :“ pú yǔ jūn wén zì zhī jiāo , hé guǎ yú qíng ? wǒ suī guǐ , gù rén zhī niàn , gěng gěng bù wàng 。 jīn yǒu suǒ dú , yuàn wú yǐ yì wù cāi báo zhī 。” shēng nǎi zuò , qǐng suǒ mìng 。 yuē :“ lìng nǚ shēng guǎ jū wú ǒu , pú yù de zhǔ zhōng kuì 。 lǚ tōng méi yuē , zhé yǐ wú zūn zhǎng mìng wéi cí 。 xìng wú xī chǐ yá yú huì 。” xiān shì , shēng yǒu nǚ shēng , zǎo shī shì , yí shēng jū yǎng , shí wǔ shǐ guī qí jiā 。 fú zhì jǐ nán , wén fù bèi xíng , jīng ér jué 。 shēng yuē :“ qú zì yǒu fù , hé wǒ zhī qiú ?” zhū yuē :“ qí fù wéi yóu zǐ qǐ chèn qù , jīn bù zài cǐ 。” wèn :“ nǚ shēng xiàng yī ā shéi ?” yuē :“ yǔ lín ǎo tóng jū 。” shēng lǜ shēng rén bù néng zuò guǐ méi 。 zhū yuē :“ rú méng jīn nuò , hái qū yù zhǐ 。” suì qǐ wò shēng shǒu , shēng gù cí , wèn :“ hé zhī ?” yuē :“ dì xíng 。” miǎn cóng yǔ qù 。
  běi xíng lǐ xǔ , yǒu dà cūn luò , yuē shù shí bǎi jiā 。 zhì yī dì zhái , zhū yǐ zhǐ dàn fēi , jí yǒu ǎo chū , huō kāi liǎng fēi , wèn zhū :“ hé wéi ?” yuē :“ fán dá niáng zǐ , yún ā jiù zhì 。” ǎo xuán fǎn , qǐng fù chū , yāo shēng rù , gù zhū yuē :“ liǎng chuán máo shè zi dà ài , láo gōng zǐ mén wài shǎo zuò hòu 。” shēng cóng zhī rù 。 jiàn bàn mǔ huāng tíng , liè xiǎo shì èr 。 shēng nǚ yíng mén chuò qì , shēng yì qì , shì zhōng dēng huǒ yíng rán 。 nǚ mào xiù jié rú shēng , níng mù hán tì , biàn wèn jìn gū 。 shēng yuē :“ jù gè wú yàng , dàn jīng rén wù gù yǐ 。” nǚ yòu wū yè yuē :“ ér shǎo shòu jiù jìn fǔ yù , shàng wú cùn bào , bù tú xiān zàng gōu dú , shū wéi hèn hèn 。 jiù nián bó bó jiā dà gē qiān fù qù , zhì ér bù yī niàn , shù bǎi lǐ wài , líng dīng rú qiū yàn 。 jiù bù yǐ chén hún kě qì , yòu méng cì jīn bó , ér yǐ dé zhī yǐ 。” shēng yǐ zhū yán gào , nǚ fǔ shǒu wú yǔ 。 ǎo yuē :“ gōng zǐ nǎng tuō yáng lǎo sān wǔ fǎn , lǎo shēn wèi shì dà hǎo 。 xiǎo niáng zǐ bù kěn zì cǎo cǎo , dé jiù wéi zhèng , fāng cǐ yì qiàn dé 。” yán cì , yī shí qī bā nǚ láng , cóng yī qīng yī jù yǎn rù , piē jiàn shēng 。 zhuǎn shēn yù dùn 。 nǚ qiān qí jū yuē :“ wù xū ěr ! shì ā jiù 。” shēng yī zhī 。 nǚ láng yì liǎn rèn 。 shēng yuē :“ jiǔ niáng , qī xiá gōng sūn shì 。 ā diē gù jiā zi , jīn yì ‘ qióng bō sī ’, luò luò bù chèn yì 。 dàn wǎn yǔ ér hái wǎng 。” shēng nì zhī , xiào wān qiū yuè , xiū yūn zhāo xiá , shí tiān rén yě 。 yuē :“ kě zhī shì dà jiā , wō lú rén yān dé rú cǐ juān hǎo !” shēng xiào yuē :“ qiě shì nǚ xué shì , shī cí jù dà gāo zuò 。 zuó ér shāo de zhǐ jiào 。” jiǔ niáng wēi shěn yuē :“ xiǎo bì wú duān bài huài rén , jiào ā jiù chǐ lěng yě 。” shēng yòu xiào yuē :“ jiù duàn xián wèi xù , ruò gè xiǎo niáng zǐ , pō néng kuài yì fǒu ?” jiǔ niáng xiào bēn chū , yuē :“ bì zi diān fēng zuò yě !” suì qù , yán suī jìn xì , ér shēng shū ài hào zhī , shēng sì wēi chá , nǎi yuē :“ jiǔ niáng cái mào wú shuāng , jiù tǎng bù yǐ fèn rǎng zhì cāi , ér dāng qǐng zhū qí mǔ 。” shēng dà yuè , rán lǜ rén guǐ nán pǐ 。 nǚ yuē :“ wú shāng , bǐ yǔ jiù yǒu sù fēn 。” shēng nǎi chū 。 nǚ sòng zhī , yuē :“ wǔ rì hòu , yuè míng rén jìng , dāng qiǎn rén wǎng xiāng yà 。” shēng zhì hù wài , bù jiàn zhū 。 qiáo shǒu xī wàng 。 yuè xián bàn guī , hūn huáng zhōng yóu rèn jiù jìng 。 jiàn nán miàn yī dì , zhū zuò mén shí shàng , qǐ nì yuē :“ xiāng dài yǐ jiǔ , hán shè jí láo chuí gù 。” suì xié shǒu rù , yīn yīn zhǎn xiè 。 chū jīn jué yī 、 jìn zhū bǎi méi , yuē :“ tā wú cháng wù , liáo dài qín yí 。” jì ér yuē :“ jiā yǒu zhuó láo , dàn yōu shì zhī wù , bù zú kuǎn jiā bīn , nài hé !” shēng huī xiè ér tuì 。 zhū sòng zhì zhōng yú , shǐ bié 。
  shēng guī , sēng pú jí wèn , yǐn zhī yuē :“ yán guǐ zhě wàng yě , shì yǒu rén yǐn ěr 。” hòu wǔ rì , zhū guǒ lái , zhěng lǚ yáo shà , yì shèn xīn 。 fāng zhì hù , wàng chén jí bài 。 xiào yuē :“ jūn jiā lǐ jì chéng , qìng zài dàn xī , biàn fán wǎng bù 。” shēng yuē :“ yǐ wú huí yīn , shàng wèi zhì pìn , hé jù chéng lǐ ?” zhū yuē :“ pú yǐ dài zhì zhī 。” shēng shēn gǎn hè , cóng yǔ jù qù 。 zhí dá wò suǒ , zé nǚ shēng huá zhuāng yíng xiào 。 shēng wèn :“ hé shí yú guī ?” nǚ yuē :“ sān rì yǐ 。” zhū nǎi chū suǒ zèng zhū , wèi shēng zhù zhuāng 。 nǚ sān cí nǎi shòu , wèi shēng yuē :“ ér yǐ jiù yì bái gōng sūn lǎo fū rén , fū rén zuò dà huān xǐ 。 dàn yán lǎo mào wú tā gǔ ròu , bù yù jiǔ niáng yuǎn jià , qī jīn yè jiù wǎng zhuì zhū qí jiā 。 yī jiā wú nán zǐ , biàn kě tóng láng wǎng yě 。” zhū nǎi dǎo qù 。 cūn jiāng jìn , yī dì mén kāi , èr rén dēng qí táng 。 é bái :“ lǎo fū rén zhì 。” yǒu èr qīng yī fú yù shēng jiē 。 shēng yù zhǎn bài , fū rén yún :“ lǎo xiǔ lóng zhōng , bù néng wéi lǐ , dāng jí tuō biān fú 。” zhǐ huà qīng yī , jìn jiǔ gāo huì 。 zhū nǎi huàn jiā rén , lìng chū yáo zǔ , liè zhì shēng qián ; yì bié shè yī hú , wèi kè xíng shāng 。 yán zhōng jìn zhuàn , wú yì rén shì 。 rán zhǔ rén zì jǔ , shū bù quàn jìn 。
  jì ér xí ba , zhū guī 。 qīng yī dǎo shēng qù , rù shì , zé jiǔ niáng huá zhú níng dài 。 xiè hòu hán qíng , jí jìn huān nì 。 chū , jiǔ niáng mǔ zǐ , yuán jiě fù dū 。 zhì jùn , mǔ bù kān kùn kǔ sǐ , jiǔ niáng yì zì jǐng 。 zhěn shàng zhuī shù wǎng shì , gěng yè bù chéng mián 。 nǎi kǒu zhàn liǎng jué yún :“ xī rì luó cháng huà zuò chén , kōng jiāng yè guǒ hèn qián shēn 。 shí nián lù lěng fēng lín yuè , cǐ yè chū féng huà gé chūn 。”“ bái yáng fēng yǔ rào gū fén , shéi xiǎng yáng tái gèng zuò yún ? hū qǐ lòu jīn xiāng lǐ kàn , xuè xīng yóu rǎn jiù luó qún 。” tiān jiāng míng , jí cù yuē :“ jūn yí qiě qù , wù jīng sī pú 。” zì cǐ zhòu lái xiāo wǎng , pī huò shū shèn 。
  yī xī wèn jiǔ niáng :“ cǐ cūn hé míng ?” yuē :“ lái xiá lǐ 。 lǐ zhōng duō liǎng chù xīn guǐ , yīn yǐ wéi míng 。” shēng wén zhī xī xū 。 nǚ bēi yuē :“ qiān lǐ róu hún , péng yóu wú dǐ , mǔ zǐ líng gū , yán zhī chuàng cè 。 xìng niàn yī xī ēn yì , shōu ér gǔ guī zàng mù cè , shǐ bǎi nián dé suǒ yī qī , sǐ qiě bù xiǔ 。” shēng nuò zhī 。 nǚ yuē :“ rén guǐ lù shū , jūn bù yí jiǔ zhì 。” nǎi yǐ luó wà zèng shēng , huī lèi cù bié 。 shēng qī rán chū , dāo dá bù rěn guī 。 yīn guò kòu zhū shì zhī mén 。 zhū bái zú chū nì ; shēng yì qǐ , yún bìn lóng sōng , jīng lái shěng wèn 。 shēng chóu chàng yí shí , shǐ shù jiǔ niáng yǔ 。 nǚ yuē :“ jìn shì bù yán , ér yì sù yè tú zhī 。 cǐ fēi rén shì , bù kě jiǔ jū ”。 yú shì xiāng duì rǔ lán , shēng yì hán tì ér bié 。 kòu yù guī qǐn , zhǎn zhuǎn shēn dàn 。 yù mì jiǔ niáng zhī mù , zé wàng wèn zhì biǎo 。 jí yè fù wǎng , zé qiān fén léi léi , jìng mí cūn lù , tàn hèn ér fǎn 。 zhǎn shì luó wà , zhe fēng cùn duàn , fǔ rú huī jìn , suì zhì zhuāng dōng xuán 。
  bàn zǎi bù néng zì shì , fù rú jì mén , jì yǒu suǒ yù 。 jí dǐ nán jiāo , rì shì yǐ wǎn , xī shù xià , qū yì cóng zàng suǒ 。 dàn jiàn fén zhào wàn jiē , mí mù zhēn huāng , guǐ huǒ hú míng , hài rén xīn mù 。 jīng dào guī shè 。 shī yì áo yóu , fǎn pèi suì dōng 。 xíng lǐ xǔ , yáo jiàn yī nǚ lì qiū mù shàng , shén qíng yì zhì , guài sì jiǔ niáng 。 huī biān jiù shì , guǒ jiǔ niáng 。 xià yǔ yǔ , nǚ jìng zǒu , ruò bù xiāng shí 。 zài bī jìn zhī , sè zuò nù , jǔ xiù zì zhàng 。 dùn hū “ jiǔ niáng ”, zé yān rán miè yǐ 。
  yì shǐ shì yuē :“ xiāng cǎo chén luó , xuè mǎn xiōng yì ; dōng shān pèi jué , lèi zì ní shā 。 gǔ yǒu xiào zǐ zhōng chén , zhì sǐ bù liàng yú jūn fù zhě 。 gōng sūn jiǔ niáng qǐ yǐ fù hái gǔ zhī tuō , ér yuàn duì bù shì yú zhōng yé ? pí gé jiān wù , bù néng jū yǐ xiāng shì , yuān hū zāi !”

 为您推荐:聊斋志异公孙九娘原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签