聊斋志异·柳秀才拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 11:51:09

  文言文之家为您整理聊斋志异·柳秀才拼音版、聊斋志异·柳秀才注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·柳秀才注音版

  《 liǔxiùcái 》
   míng , huángshēngqīngyǎnjiān , jiàn 。 lìngyōuzhī 。 退tuìshǔ , mèng xiùcáilái , éguān绿 , zhuàngmàoxiūwěi 。 yánhuángyǒu 。 xúnzhī , yún :“ míng 西nándàoshàng , yǒukuàshuòpìnzi , huángshén 。 āizhī , miǎn 。” lìngzhī , zhìchū nán。 liángrén , guǒyǒugāopèi , kònglǎocāngwèi , huǎnjiǎnběi 。 ruòxiāng , pěng zhījiǔ , yíngbàidàozuǒ , zhuōlìng 。 wèn :“ dàijiāngwéi ?” lìng便biànāikěn :“ xiǎozhì , xìngmǐntuōhuángkǒu 。” yuē :“ hènliǔxiùcáiráoshé , xiè ! dāngshēnshòu , sǔnjiàěr 。” nǎijìnsānzhī , piējiàn 。 hòuhuánglái , fēitiān , ránluòtián , dànyángliǔ , guòchùliǔdōujìn 。 fāngxiùcáiliǔshén 。 huòyún :“ shìzǎiguān yōumínsuǒgǎn 。” chéngránzāi !

聊斋志异·柳秀才拼音版

  《 liǔ xiù cái 》
   míng jì , huáng shēng qīng yǎn jiān , jiàn jí yú yí 。 yí lìng yōu zhī 。 tuì wò shǔ mù , mèng yī xiù cái lái yè , é guān lǜ yī , zhuàng mào xiū wěi 。 zì yán yù huáng yǒu cè 。 xún zhī , dá yún :“ míng rì xī nán dào shàng , yǒu fù kuà shuò fù pìn lǘ zi , huáng shén yě 。 āi zhī , kě miǎn 。” lìng yì zhī , zhì jù chū yì nán 。 sì liáng rén , guǒ yǒu fù gāo jì hè pèi , dú kòng lǎo cāng wèi , huǎn jiǎn běi dù 。 jí ruò xiāng , pěng zhī jiǔ , yíng bài dào zuǒ , zhuō lǘ bù lìng qù 。 fù wèn :“ dài fū jiāng hé wéi ?” lìng biàn āi kěn :“ qū qū xiǎo zhì , xìng mǐn tuō huáng kǒu 。” fù yuē :“ kě hèn liǔ xiù cái ráo shé , xiè wǒ mì jī ! dāng jí yǐ qí shēn shòu , bù sǔn hé jià kě ěr 。” nǎi jìn sān zhī , piē bù fù jiàn 。 hòu huáng lái , fēi bì tiān rì , rán bù luò hé tián , dàn jí yáng liǔ , guò chù liǔ yè dōu jìn 。 fāng wù xiù cái liǔ shén yě 。 huò yún :“ shì zǎi guān yōu mín suǒ gǎn 。” chéng rán zāi !

  为您推荐:聊斋志异柳秀才文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签