聊斋志异·库管拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 12:18:43

  文言文之家为您整理聊斋志异·库管拼音版、聊斋志异·库管注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·库管注音版

  《 guǎn 》
   zōupíngzhānghuádōnggōng , fèngzhǐnányuè 。 dàochūjiānghuáijiān , jiāng宿驿tíng 。 qiánbái :“ 驿zhōngyǒuguài , 宿zhīzhìfēnyún 。” zhāngtīng 。 xiāofēn , guànjiànérzuò 。 éwénshēng , bānbáisǒu , zàoshāhēidài 。 guàiérwènzhī , sǒushǒuyuē :“ guān 。 wèiréndiǎncángyǒu 。 xìngjiéyuèyáolín , xiàguānshìzhòng 。” wèn :“ cún ?” yán ,“ èrwànsānqiānbǎijīn 。” gōngduōjīnlèizhuì , yuēguīshípányàn 。 sǒuwéiwéiér退tuì 。
   zhāngzhìnánzhōng , kuìfēng 。 huán , 宿驿tíng , sǒuchū 。 wèn , yuē :“ liáodōngbīngxiǎng 。” shēnqiánhòuzhīguāi 。 sǒuyuē :“ rénshìmìng , jiēyǒuéshù , zhūnéngzēngsǔn 。 rénxíng , yīngzhīshù , yòuqiú ?” yán , jìng 。 zhāngnǎisuǒhuò , suǒyánshùshìxiāngwěn 。 fāngtànyǐnzhuóyǒudìng , wàngqiú 。

聊斋志异·库管拼音版

  《 kù guǎn 》
   zōu píng zhāng huá dōng gōng , fèng zhǐ jì nán yuè 。 dào chū jiāng huái jiān , jiāng sù yì tíng 。 qián qū bái :“ yì zhōng yǒu guài yì , sù zhī bì zhì fēn yún 。” zhāng fú tīng 。 xiāo fēn , guàn jiàn ér zuò 。 é wén shēng rù , zé yī bān bái sǒu , zào shā hēi dài 。 guài ér wèn zhī , sǒu qǐ shǒu yuē :“ wǒ kù guān yě 。 wèi dà rén diǎn cáng yǒu rì yǐ 。 xìng jié yuè yáo lín , xià guān shì cǐ zhòng fù 。” wèn :“ kù cún jǐ hé ?” dá yán ,“ èr wàn sān qiān wǔ bǎi jīn 。” gōng lǜ duō jīn lèi zhuì , yuē guī shí pán yàn 。 sǒu wéi wéi ér tuì 。
   zhāng zhì nán zhōng , kuì yí pō fēng 。 jí huán , sù yì tíng , sǒu fù chū yè 。 jí wèn kù wù , yuē :“ yǐ bō liáo dōng bīng xiǎng yǐ 。” shēn yà qí qián hòu zhī guāi 。 sǒu yuē :“ rén shì lù mìng , jiē yǒu é shù , zī zhū bù néng zēng sǔn 。 dà rén cǐ xíng , yīng dé zhī shù yǐ dé yǐ , yòu hé qiú ?” yán yǐ , jìng qù 。 zhāng nǎi jì qí suǒ huò , yǔ suǒ yán kù shù shì xiāng wěn hé 。 fāng tàn yǐn zhuó yǒu dìng , bù kě yǐ wàng qiú yě 。

  为您推荐:聊斋志异库管原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签