聊斋志异·酆都御史拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 12:25:27

 文言文之家为您整理聊斋志异·酆都御史拼音版、聊斋志异·酆都御史注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·酆都御史注音版

 《 fēngshǐ 》
  fēngdōuxiànwàiyǒudòng , shēn , xiāngchuányánluótiānshǔ 。 zhōngqiè , jiējièréngōng 。 zhìxiǔbài , zhézhìdòngkǒu , zǎixīnzhězhī , jīng宿shīsuǒzài 。 gōngyìngzhī , zàizhījīngzhì 。
  míngyǒushǐxíngtáihuágōng , àn , wénshuō , wéixìn , dòngjuéhuò . rénzhéyán 。 gōngtīng , bǐngzhúér , èrcóng 。 shēn , zhúbàomiè 。 shìzhī , jiēdàokuòlǎng , yǒu广guǎng殿diànshíjiān , lièzuòzūnguān , páoyǎnrán : wéidōngshǒuzuò 。
  zūngōngjiàngōngzhì , jiàngjiēéryíng , xiàowènyuē :“ zhì ? biéláiyàngfǒu ?” gōngwèn :“ chùsuǒ ?”
  zūngōngyuē :“ míng 。” gōngèrángào退tuì 。
  zūnguānzhǐzuòyuē :“ wéijūnzuò , huán 。” gōng , qǐngkuānyòu 。
  zūnguānyuē ,“ dìngshùtáo !” suìjiǎnjuǎnshìgōng , shàngzhùyún :“ mǒuyuè , mǒunèishēnguīyīn 。” gōnglǎnzhī , zhànzhuóbīngshuǐ 。 niànlǎoyòu , xuànránliú 。
  éyǒujīnjiǎshénrén , bànghuángshūzhì 。 qúnbài , nǎigōngyuē :“ jūnyǒuhuíyángzhī 。” gōngzhìwèn 。 yuē :“ shìjiēzhào , shèyōumíng , wéijūnwěizhé , yuáněr .” nǎishìgōngérchū 。
  shùzhīwài , mínghēi , biànxíng 。 gōngshènjiǒng 。 shénjiāng , xuānránér , chìmiànchángrán , guāngshèshùchǐ。 gōngyíngbàiérāizhī 。 shénrénmín “ sòngjīngchū 。” yánér 。
  gōngjīngzhòuduō , wéi 《 jīngāngjīng 》 céngzhī , zhènǎizhǎngérsòng , dùnjué线xiànguāngmíng , yìngzhàoqián, yǒuwàngzhī , qiándùnhēi ; dìngxiǎngshí , sòngmíng 。 nǎishǐchū 。 èrcóngrén , wèn 。

聊斋志异·酆都御史拼音版

 《 fēng dū yù shǐ 》
  fēng dōu xiàn wài yǒu dòng , shēn bù kě cè , xiāng chuán yán luó tiān zǐ shǔ 。 qí zhōng yī qiè yù jù , jiē jiè rén gōng 。 zhì gù xiǔ bài , zhé zhì dòng kǒu , yì zǎi jí yǐ xīn zhě yì zhī , jīng sù shī suǒ zài 。 gōng yìng dù zhī , zài zhī jīng zhì 。
  míng yǒu yù shǐ xíng tái huá gōng , àn jí dū , wén qí shuō , bù yǐ wéi xìn , yù rù dòng yǐ jué qí huò . rén zhé yán bù kě 。 gōng fú tīng , bǐng zhú ér rù , yǐ èr yì cóng 。 shēn dǐ lǐ xǔ , zhú bào miè 。 shì zhī , jiē dào kuò lǎng , yǒu guǎng diàn shí yú jiān , liè zuò zūn guān , páo hù yǎn rán : wéi dōng shǒu xū yī zuò 。
  zūn gōng jiàn gōng zhì , jiàng jiē ér yíng , xiào wèn yuē :“ zhì yǐ hū ? bié lái wú yàng fǒu ?” gōng wèn :“ cǐ hé chù suǒ ?”
  zūn gōng yuē :“ cǐ míng fǔ yě 。” gōng è rán gào tuì 。
  zūn guān zhǐ xū zuò yuē :“ cǐ wéi jūn zuò , nà kě fù huán 。” gōng yì jù , gù qǐng kuān yòu 。
  zūn guān yuē ,“ dìng shù hé kě táo yě !” suì jiǎn yī juǎn shì gōng , shàng zhù yún :“ mǒu yuè rì , mǒu yǐ nèi shēn guī yīn 。” gōng lǎn zhī , zhàn lì rú zhuó bīng shuǐ 。 niàn mǔ lǎo zǐ yòu , xuàn rán tì liú 。
  é yǒu jīn jiǎ shén rén , bàng huáng bó shū zhì 。 qún bài wǔ qǐ dú yǐ , nǎi hè gōng yuē :“ jūn yǒu huí yáng zhī jī yǐ 。” gōng xǐ zhì wèn 。 yuē :“ shì jiē dì zhào , dà shè yōu míng , kě wéi jūn wěi zhé , yuán lì ěr .” nǎi shì gōng tú ér chū 。
  shù wǔ zhī wài , míng hēi rú qī , bù biàn xíng lù 。 gōng shèn jiǒng kǔ 。 hū yī shén jiāng , xuān rán ér rù , chì miàn cháng rán , guāng shè shù chǐ 。 gōng yíng bài ér āi zhī 。 shén rén mín “ sòng fó jīng kě chū 。” yán jǐ ér qù 。
  gōng zì jì jīng zhòu duō bù jì yì , wéi 《 jīn gāng jīng 》 pō céng xí zhī , zhè nǎi hé zhǎng ér sòng , dùn jué yī xiàn guāng míng , yìng zhào qián lù , hū yǒu yí wàng zhī jù , zé mù qián dùn hēi ; dìng xiǎng yí shí , fù sòng fù míng 。 nǎi shǐ dé chū 。 qí èr cóng rén , zé bù kě wèn yǐ 。

 为您推荐:聊斋志异酆都御史文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签