聊斋志异·龙无目拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 12:28:32

  文言文之家为您整理聊斋志异·龙无目拼音版、聊斋志异·龙无目注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·龙无目注音版

  《 lóng 》
   shuǐ , duòlóng , shuāngjīng , yǎnyǒu 。 lìnggōngshízhī , wèinéngzhōushēn 。 yòuwéishè 。 yóufǎnwěi , shēngrán 。

聊斋志异·龙无目拼音版

  《 lóng wú mù 》
   yí shuǐ dà yǔ , hū duò yī lóng , shuāng jīng jù wú , yǎn yǒu yú xī 。 yì lìng gōng yǐ bā shí xí fù zhī , wèi néng zhōu shēn 。 yòu wéi shè yě jì 。 yóu fǎn fù yǐ wěi jī dì , qí shēng bì rán 。

  为您推荐:聊斋志异龙无目原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签