聊斋志异·狐谐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 12:32:54

 文言文之家为您整理聊斋志异·狐谐拼音版、聊斋志异·狐谐注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·狐谐注音版

 《 xié 》
  wàn , xiáng , xīngrén 。 yòu 。 jiāshǎoyǒuéryùnshūjiǎn , xíngniánèrshíyǒu , shàngnéngduōqín 。
  xiāngzhōngjiāo , duōbào , chánghòuzhězhìsuìjiā 。 wànshìbàochōng , értáo , nán , shuì 。 yǒubēn , yán 。 wànyuèérzhī 。 qǐngxìngshì 。 yán :“ shí , dànwèijūnsuìěr 。” wànér 。 zhǔgòng , suìzhì , gòngchù 。 fányòngsuǒ , yǎng 。
   , èrsānxiàngshí , zhéláizào访fǎng , héngxìn宿 。 wànyànzhīérrěn ,  , shígào 。 yuànxiānróng 。 wànbái 。 wèiyuē :“ jiànwéizāi ? yóuréněr 。” wénshēng , zàiqián ,  , yòujiàn 。 yǒusūndeyánzhě , shànpáixuè , qǐngjiàn , qiěwèi :“ děitīngjiāoyīn , húnfēiyuè ; lìnrónghuá , 使shǐrénwénshēngxiāng ?” xiàoyuē :“ xiánzāisūnzi ! wéigāozēngzuòxíng ?” zhūxiào 。 yuē :“ wéi , qǐngyándiǎn , yuànwénzhīfǒu?” zhòngwéiwéi 。 yuē :“ mǒucūnshè , duō , zhéchūsuìxíng 。 zhīzhī , xiāngjiè宿shè , bànnián , ménxiāosuǒ 。 zhǔrényōu , shènhuìyán 。 yǒuyuǎnfāng , yánguórén , wàngménxiūzhǐ 。 zhǔrényuè 。 yāomén , yǒurényīngàoyuē :‘ shìjiāyǒu 。’  , báizhǔrén ,  。 zhǔrénbáiwàng , nǎizhǐ 。 shìfāng , jiànqúnshǔchūchuángxià。 hài , zhòubēn ,  :‘ yǒu !’ zhǔrénjīngwèn 。 yuànyuē :‘ cháo , kuángyán ?’ zhǔrényòuwèn :‘ suǒjiànzhuàng ?’ yuē :‘ jīnsuǒjiàn , meme , shìér , dāngshìsūnzi ?’” yánba , zuòwéizhīcànrán 。 sūnyuē ,“ jiàn , bèiliú宿 ,  , yángtái 。” xiàoyuē :“ 宿fáng ; tǎngxiǎoyǒufàn , xìngzhì怀huái 。” kǒngèzuò , nǎigòngsàn 。
  ránshùlái , suǒxiào 。 xiéshèn , měi , diāndǎobīn , huázhěnéng 。 qúnwéi “ niáng”。  , zhìjiǔgāohuì , wànzhǔrénwèi , sūnèrfēnzuǒyòuzuò , shàngshè 。 shànjiǔ 。 xiánqǐngzuòtán , zhī 。 jiǔshùháng , zhòngzhìtóuwéiguāwànzhīlìng 。 zhíguā , huìdāngyǐn , gōngshàngzuòyuē :“ niángqīngxǐng , zànjièshāng 。” xiàoyuē :“ yǐn 。 yuànchéndiǎn , zuǒzhūgōngyǐn 。” sūnyǎněrwén 。 jiēyányuē :“ rénzhědāng 。” xiàoyuē :“  ?” zhòngyuē :“  。” shìqīngěrgòngtīng 。 yuē :“ chén , chū使shǐhóngmáoguó , zheguàn , jiànguówáng 。 wángjiànérzhī , wèn :‘ máo , wēnhòunǎiěr ?’ chénduì 。 wángyán : shēngpíngwèicéngdewén 。 huàděng ? 使shǐchénshūkōngérzòuyuē :‘ yòubiānshìguā , zuǒbiānshìxiǎoquǎn 。’” zhǔyòuhōngtáng 。
  èr , chénshìxiōng , míngsuǒjiàn , míngsuǒwén 。 jiànsūnjiǒng , nǎiyuē :“ xióngzài , érzòngliúruò ?” yuē :“ shìdiǎn , tányóuwèizhōng , suìwéiqúnfèisuǒluàn , qǐngzhōngzhī 。 guówángjiàn使shǐchénchéngluó , shènzhī 。 使shǐchéngàoyuē:‘ zhīsuǒshēng 。’ yòuzhī 。 使shǐchényuē :‘ zhōngguóshēngluó , luóshēng 。’ wángwènzhuàng 。 使shǐchényuē :‘ shēngluó , shì “ chénsuǒjiàn ”; luóshēng , nǎi “ chénsuǒwén ”。’” zuòyòuxiào 。
  zhòngzhī , nǎixiāngyuē : hòuyǒukāixuèduānzhě , zuòdōngdàozhǔ 。 qǐngzhī , jiǔhān , sūnwèiwànyuē :“ liánqǐngjūnshǔzhī 。” wànyuē :“  ?” sūnyuē :“ zhěchūmén访fǎngqíngrén , láishí ‘ wàn ’, shí ‘ wàn ’。” zuòshǔnéngduì 。 xiàoyuē :“ yǒuzhī 。” zhònggòngtīngzhī 。 yuē :“ lóngwángxiàzhàoqiúzhíjiàn , biē ‘ yán ’, guī ‘ yán ’。” zuòjuédǎo 。 sūnhuìyuē :“ shìěrméng , fànjiè ?” xiàoyuē :“ zuìchéngzài ; dànfēi , chéngquèduìěr 。 míngdànshè, shúguò 。” xiāngxiàoérba 。 zhīhuīxié , dānshù 。
  shùyuè , wànxiéguī 。 nǎixīngjiè 。 gàowànyuē :“ chùyǒujiāqīn , wǎngláijiǔgěng , xùn 。 qiě , jūntóng宿 , dàidànérxíng 。” wànxúnchù , zhǐyán :“ yuǎn 。” wànqiáncūnluò , cóngzhī 。 èr , guǒjiànzhuāng , shēngpíngsuǒwèi 。 wǎngkòuguān , cāngtóuchūyìngmén 。 chóngméndié , wǎnránshìjiā 。 éjiànzhǔrén , yǒuwēngǎo , wànérzuò 。 lièyánfēngshèng , dàiwànyīn , suì宿yān 。 zǎowèiyuē :“ xiéjūnguī , kǒnghàiwéntīng 。 jūnxiānwǎng , jiāngzhì 。” wàncóngyán , xiānzhì , báijiārén 。 wèi , zhì 。 wànyánxiào , rénjìnwénzhī , érjiànrén。 nián , wànshì , yòu 。 yǒushùrénlái , cóng , bèihánxuān 。 nǎiwànyuē :“ běnshǎnzhōngrén , jūnyǒuyīn , suìcóngěrshí 。 jīnxiōngzhì 。 jiāngcóngguī , néngzhōushì 。” liúzhī , jìng 。

聊斋志异·狐谐拼音版

 《 hú xié 》
  wàn fú , zì zǐ xiáng , bó xīng rén yě 。 yòu yè rú 。 jiā shǎo yǒu ér yùn shū jiǎn , xíng nián èr shí yǒu qí , shàng bù néng duō yī qín 。
  xiāng zhōng jiāo sú , duō bào fù hù yì , cháng hòu zhě zhì suì pò qí jiā 。 wàn shì bào chōng yì , jù ér táo , rú jǐ nán , shuì jū nì lǚ 。 yè yǒu bēn nǚ , yán sè pō lì 。 wàn yuè ér sī zhī 。 qǐng qí xìng shì 。 nǚ zì yán :“ shí hú , dàn bù wèi jūn suì ěr 。” wàn xǐ ér bù yí 。 nǚ zhǔ wù yǔ kè gòng , suì rì zhì , yǔ gòng wò chù 。 fán rì yòng suǒ xū , wú bù yǎng jǐ yú hú 。
  jū wú hé , èr sān xiàng shí , zhé lái zào fǎng , héng xìn sù bù qù 。 wàn yàn zhī ér bù rěn jù , bù dé yǐ , yǐ shí gào kè 。 kè yuàn yī dǔ xiān róng 。 wàn bái yú hú 。 hú wèi kè yuē :“ jiàn wǒ hé wéi zāi ? wǒ yì yóu rén ěr 。” wén qí shēng , lì lì zài mù qián , sì gù , jí yòu bù jiàn 。 kè yǒu sūn de yán zhě , shàn pái xuè , gù qǐng jiàn , qiě wèi :“ děi tīng jiāo yīn , hún pò fēi yuè ; hé lìn róng huá , tú shǐ rén wén shēng xiāng sī ?” hú xiào yuē :“ xián zāi sūn zi ! yù wéi gāo zēng mǔ zuò xíng lè tú yé ?” zhū kè jù xiào 。 hú yuē :“ wǒ wéi hú , qǐng yǔ kè yán hú diǎn , pō yuàn wén zhī fǒu ?” zhòng wéi wéi 。 hú yuē :“ xī mǒu cūn lǚ shè , gù duō hú , zhé chū suì xíng kè 。 kè zhī zhī , xiāng jiè bù sù qí shè , bàn nián , mén hù xiāo suǒ 。 zhǔ rén dà yōu , shèn huì yán hú 。 hū yǒu yī yuǎn fāng kè , zì yán yì guó rén , wàng mén xiū zhǐ 。 zhǔ rén dà yuè 。 fǔ yāo rù mén , jí yǒu tú rén yīn gào yuē :‘ shì jiā yǒu hú 。’ kè jù , bái zhǔ rén , yù tā xǐ 。 zhǔ rén lì bái qí wàng , kè nǎi zhǐ 。 rù shì fāng wò , jiàn qún shǔ chū yú chuáng xià 。 kè dà hài , zhòu bēn , jí hū :‘ yǒu hú !’ zhǔ rén jīng wèn 。 kè yuàn yuē :‘ hú cháo yú cǐ , hé kuáng wǒ yán wú ?’ zhǔ rén yòu wèn :‘ suǒ jiàn hé zhuàng ?’ kè yuē :‘ wǒ jīn suǒ jiàn , xì xì me me , bù shì hú ér , bì dāng shì hú sūn zi ?’” yán ba , zuò kè wéi zhī càn rán 。 sūn yuē ,“ jì bù cì jiàn , wǒ bèi liú sù , yí wù qù , zǔ qí yáng tái 。” hú xiào yuē :“ jì sù wú fáng ; tǎng xiǎo yǒu wǔ fàn , xìng wù zhì huái 。” kè kǒng qí è zuò jù , nǎi gòng sàn qù 。
  rán shù rì bì yī lái , suǒ hú xiào mà 。 hú xié shèn , měi yī yǔ , jí diān dǎo bīn kè , huá jī zhě bù néng qū yě 。 qún xì hū wéi “ hú niáng zǐ ”。 yī rì , zhì jiǔ gāo huì , wàn jū zhǔ rén wèi , sūn yǔ èr kè fēn zuǒ yòu zuò , shàng shè yī tà qū hú 。 hú cí bù shàn jiǔ 。 xián qǐng zuò tán , xǔ zhī 。 jiǔ shù háng , zhòng zhì tóu wéi guā wàn zhī lìng 。 kè zhí guā sè , huì dāng yǐn , xì yǐ gōng yí shàng zuò yuē :“ hú niáng zǐ dà qīng xǐng , zàn jiè yī shāng 。” hú xiào yuē :“ wǒ gù bù yǐn 。 yuàn chén yī diǎn , yǐ zuǒ zhū gōng yǐn 。” sūn yǎn ěr bù lè wén 。 kè jiē yán yuē :“ mà rén zhě dāng fá 。” hú xiào yuē :“ wǒ mà hú hé rú ?” zhòng yuē :“ kě 。” yú shì qīng ěr gòng tīng 。 hú yuē :“ xī yī dà chén , chū shǐ hóng máo guó , zhe hú yè guàn , jiàn guó wáng 。 wáng jiàn ér yì zhī , wèn :‘ hé pí máo , wēn hòu nǎi ěr ?’ dà chén yǐ hú duì 。 wáng yán : cǐ wù shēng píng wèi céng de wén 。 hú zì zì huà hé děng ? shǐ chén shū kōng ér zòu yuē :‘ yòu biān shì yī dà guā , zuǒ biān shì yī xiǎo quǎn 。’” zhǔ kè yòu fù hōng táng 。
  èr kè , chén shì xiōng dì , yī míng suǒ jiàn , yī míng suǒ wén 。 jiàn sūn dà jiǒng , nǎi yuē :“ xióng hú hé zài , ér zòng cí liú dú ruò cǐ ?” hú yuē :“ shì yī diǎn , tán yóu wèi zhōng , suì wéi qún fèi suǒ luàn , qǐng zhōng zhī 。 guó wáng jiàn shǐ chén chéng yī luó , shèn yì zhī 。 shǐ chén gào yuē :‘ cǐ mǎ zhī suǒ shēng 。’ yòu dà yì zhī 。 shǐ chén yuē :‘ zhōng guó mǎ shēng luó , luó shēng jū jū 。’ wáng xì wèn qí zhuàng 。 shǐ chén yuē :‘ mǎ shēng luó , shì “ chén suǒ jiàn ”; luó shēng jū jū , nǎi “ chén suǒ wén ”。’” jǔ zuò yòu dà xiào 。
  zhòng zhī bù dí , nǎi xiāng yuē : hòu yǒu kāi xuè duān zhě , fá zuò dōng dào zhǔ 。 qǐng zhī , jiǔ hān , sūn xì wèi wàn yuē :“ yī lián qǐng jūn shǔ zhī 。” wàn yuē :“ hé rú ?” sūn yuē :“ jì zhě chū mén fǎng qíng rén , lái shí ‘ wàn fú ’, qù shí ‘ wàn fú ’。” hé zuò shǔ sī bù néng duì 。 hú xiào yuē :“ wǒ yǒu zhī yǐ 。” zhòng gòng tīng zhī 。 yuē :“ lóng wáng xià zhào qiú zhí jiàn , biē yě ‘ dé yán ’, guī yě ‘ dé yán ’。” sì zuò wú bù jué dǎo 。 sūn dà huì yuē :“ shì yǔ ěr méng , hé fù fàn jiè ?” hú xiào yuē :“ zuì chéng zài wǒ ; dàn fēi cǐ , bù chéng què duì ěr 。 míng dàn shè xí , yǐ shú wú guò 。” xiāng xiào ér ba 。 hú zhī huī xié , bù kě dān shù 。
  jū shù yuè , yǔ wàn xié guī 。 nǎi bó xīng jiè 。 gào wàn yuē :“ wǒ cǐ chù yǒu jiā fú qīn , wǎng lái jiǔ gěng , bù kě bù yī xùn 。 rì qiě mù , yǔ jūn tóng jì sù , dài dàn ér xíng kě yě 。” wàn xún qí chù , zhǐ yán :“ bù yuǎn 。” wàn yí qián cǐ gù wú cūn luò , gū cóng zhī 。 èr lǐ xǔ , guǒ jiàn yī zhuāng , shēng píng suǒ wèi lì 。 hú wǎng kòu guān , yī cāng tóu chū yìng mén 。 rù zé chóng mén dié gé , wǎn rán shì jiā 。 é jiàn zhǔ rén , yǒu wēng yǔ ǎo , yī wàn ér zuò 。 liè yán fēng shèng , dài wàn yǐ yīn yà , suì sù yān 。 hú zǎo wèi yuē :“ wǒ jù xié jūn guī , kǒng hài wén tīng 。 jūn yí xiān wǎng , wǒ jiāng jì zhì 。” wàn cóng qí yán , xiān zhì , yù bái yú jiā rén 。 wèi jǐ , hú zhì 。 yǔ wàn yán xiào , rén jìn wén zhī , ér bù jiàn qí rén 。 yú nián , wàn fù shì yú jì , hú yòu yǔ jù 。 hū yǒu shù rén lái , hú cóng yǔ yǔ , bèi jí hán xuān 。 nǎi yǔ wàn yuē :“ wǒ běn shǎn zhōng rén , yǔ jūn yǒu sù yīn , suì cóng ěr xǔ shí 。 jīn wǒ xiōng dì zhì yǐ 。 jiāng cóng yǐ guī , bù néng zhōu shì 。” liú zhī bù kě , jìng qù 。

 为您推荐:聊斋志异狐谐原文及翻译 聊斋志异狐谐赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签