聊斋志异·雨钱拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 12:35:38

  文言文之家为您整理聊斋志异·雨钱拼音版、聊斋志异·雨钱注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·雨钱注音版

  《 qián 》
   bīnzhōuxiùcái , shūzhāizhōng 。 yǒukuǎnménzhě , shì , ránwēng , xíngmàoshèn 。 yánzhī , qǐngwènxìngshì 。 wēngyán :“ yǎngzhēn , xìng , shínǎixiān 。 jūngāo , yuàngòngchén 。” xiùcáikuàng , wèiguài 。 suìpíngjīn 。 wēngshūqià , lòuhuādiāohuì , càn齿chǐ ; shíchōujīng , míngzhànshēn , yóujuéfēisuǒ 。 xiùcáijīng , liúzhīshènjiǔ 。  , wēngyuē :“ jūnàiliánghòu 。 pínruò , jūndànshǒu , jīnqiánzhì 。 shǎowéizhōu ?” wēngrán, wéi 。 shǎojiān , xiàoyuē :“ shì 。 dànshíshǔqiánzuò 。” shēngqǐng 。 wēngnǎigòngshìzhōng , zuòzhòu 。 éqǐng , qiányǒushùshíbǎiwàn , cóngliángjiānqiāngqiāngérxià , shìzhòu , zhuǎnshùnméi ; ér , yòuméihuái 。 广guǎngzhàngzhīshè , yuēshēnsānchǐ 。 nǎixiùcái :“ yànjūnfǒu ?” yuē :“  。” wēnghuī , qiánhuàránérzhǐ 。 nǎixiāngjiōngchū 。 xiùcáiqiè , wèibào 。 qǐngzhī , shìyòng , mǎnshìājiēwéiyǒu , wéiqiánshíméiliáoliáoshàngzài。 xiùcáishīwàng , shèngxiàngwēng , duìkuáng 。 wēngyuē :“ běnjūnwénjiāo , móujūnzuòzéi ! 便biànxiùcái , zhǐxúnliángshàngjūnjiāohǎo , lǎonéngchéngmìng !” suì 。

聊斋志异·雨钱拼音版

  《 yǔ qián 》
   bīn zhōu yī xiù cái , dú shū zhāi zhōng 。 yǒu kuǎn mén zhě , qǐ shì , zé pó rán yī wēng , xíng mào shèn gǔ 。 yán zhī rù , qǐng wèn xìng shì 。 wēng zì yán :“ yǎng zhēn , xìng hú , shí nǎi hú xiān 。 mù jūn gāo yǎ , yuàn gòng chén xī 。” xiù cái gù kuàng dá , yì bù wèi guài 。 suì yǔ píng bó jīn gǔ 。 wēng shū bó qià , lòu huā diāo huì , càn yú yá chǐ ; shí chōu jīng yì , zé míng lǐ zhàn shēn , yóu jué fēi yì suǒ jí 。 xiù cái jīng fú , liú zhī shèn jiǔ 。 yī rì , mì qí wēng yuē :“ jūn ài wǒ liáng hòu 。 gù wǒ pín ruò cǐ , jūn dàn yī jǔ shǒu , jīn qián yí kě lì zhì 。 hé bù shǎo wéi zhōu jì ?” wēng mò rán , sì bù yǐ wéi kě 。 shǎo jiān , xiào yuē :“ cǐ dà yì shì 。 dàn xū dé shí shǔ qián zuò mǔ 。” shēng rú qí qǐng 。 wēng nǎi yǔ gòng rù mì shì zhōng , yǔ bù zuò zhòu 。 é qǐng , qián yǒu shù shí bǎi wàn , cóng liáng jiān qiāng qiāng ér xià , shì rú zhòu yǔ , zhuǎn shùn méi xī ; bá zú ér lì , yòu méi huái 。 guǎng zhàng zhī shè , yuē shēn sān sì chǐ yú 。 nǎi gù yǔ xiù cái :“ pō yàn jūn yì fǒu ?” yuē :“ zú yǐ 。” wēng yī huī , qián jí huà rán ér zhǐ 。 nǎi xiāng yǔ jiōng hù chū 。 xiù cái qiè xǐ , zì wèi bào fù 。 qǐng zhī , rù shì qǔ yòng , zé mǎn shì ā dǔ wù jiē wéi wū yǒu , wéi mǔ qián shí yú méi liáo liáo shàng zài 。 xiù cái shī wàng , shèng qì xiàng wēng , pō duì qí kuáng 。 wēng nù yuē :“ wǒ běn yǔ jūn wén zì jiāo , bù móu yǔ jūn zuò zéi ! biàn rú xiù cái yì , zhǐ hé xún liáng shàng jūn jiāo hǎo dé , lǎo fū bù néng chéng mìng !” suì fú yī qù 。

  为您推荐:聊斋志异雨钱原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签