聊斋志异·妾杖击贼拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 12:37:56

  文言文之家为您整理聊斋志异·妾杖击贼拼音版、聊斋志异·妾杖击贼注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·妾杖击贼注音版

  《 qièzhàngzéi 》
   dōu西zhīguìjiāmǒuzhě , yǒujīn , qiè , wǎn , érzhǒngshìlíngzhézhī , biānhéngshī 。 qièfèngshìzhīwéijǐn 。 mǒuliánzhī , wǎngwǎngwèi 。 qièshūwèichángyǒuyuànyán 。  , shùshírényuán , zhuàngfēihuài 。 mǒuhuángsàng , yáozhànzhīsuǒwéi 。 qiè , shēng , ànzhōng , tiāoshuǐzhàng , guānchū 。 qúnzéiluànpéng。 qièzhàngdòng , fēngmínggōuxiǎng , rén ; zéijìn , hàièluànbēnqiáng , deshàng , qīngdiē , wánghúnshīmìng 。 qièzhǔzhàng , xiàoyuē :“ děngshì , zhíxiàshǒuchā , xuézuòzéi ! shā , shāxián 。” zòngzhī。 mǒujīng , wèn :“ néngěr ?” qièqiāngbàngshī , qièjìnchuánshù , dàichìbǎirén 。 yóuhàishèn , huǐxiàngzhī 。 yóushìshànyánshìqiè 。 qièzhōngxiānháoshī 。 línhuòwèiqiè :“ sǎozéiruòtúnquǎn , nàishǒushòuchǔ ?” qièyuē :“ shìfēněr , gǎnyán 。” wénzhěxiánzhī 。
   shǐshìyuē ,“ shēn怀huáijué , shùniánérrénzhīzhī , érzhīhànhuànzāi , huàyīngwéijiū 。  ! shèzhìhuò , nèirénzhǎnxiào ; shuòfāngshèng , guìzhǔtóngchē 。 zhīshì !”

聊斋志异·妾杖击贼拼音版

  《 qiè zhàng jī zéi 》
   yì dōu xī bǐ zhī guì jiā mǒu zhě , fù yǒu jù jīn , xù yī qiè , pō wǎn lì , ér zhǒng shì líng zhé zhī , biān tà héng shī 。 qiè fèng shì zhī wéi jǐn 。 mǒu lián zhī , wǎng wǎng sī yǔ wèi fǔ 。 qiè shū wèi cháng yǒu yuàn yán 。 yī yè , shù shí rén yú yuán rù , zhuàng qí wū fēi jǐ huài 。 mǒu yǔ qī huáng jù sàng pò , yáo zhàn bù zhī suǒ wéi 。 qiè qǐ , mò wú shēng xī , àn mō wū zhōng , dé tiāo shuǐ mù zhàng yī , bá guān jù chū 。 qún zéi luàn rú péng má 。 qiè wǔ zhàng dòng , fēng míng gōu xiǎng , jī sì wǔ rén pū dì ; zéi jìn mí , hài è luàn bēn qiáng , jí bù de shàng , qīng diē yī yā , wáng hún shī mìng 。 qiè zhǔ zhàng yú dì , gù xiào yuē :“ cǐ děng wù shì , bù zhí xià shǒu chā dǎ dé , yì xué zuò zéi ! wǒ bù rǔ shā , shā xián rǔ wǒ 。” xī zòng zhī yì qù 。 mǒu dà jīng , wèn :“ hé zì néng ěr ?” zé qiè fù gù qiāng bàng shī , qiè jìn chuán qí shù , dài bù chì bǎi rén dí yě 。 qī yóu hài shèn , huǐ xiàng zhī mí yú wù sè 。 yóu shì shàn yán shì qiè 。 qiè zhōng wú xiān háo shī lǐ 。 lín fù huò wèi qiè :“ sǎo jī zéi ruò tún quǎn , gù nài hé fǔ shǒu shòu tà chǔ ?” qiè yuē :“ shì wú fēn ěr , tā hé gǎn yán 。” wén zhě yì xián zhī 。
   yì shǐ shì yuē ,“ shēn huái jué jì , jū shù nián ér rén mò zhī zhī , ér zú zhī hàn huàn yù zāi , huà yīng wéi jiū 。 wū hū ! shè zhì jì huò , nèi rén zhǎn xiào ; wò shuò fāng shèng , guì zhǔ tóng chē 。 jì zhī bù kě yǐ yǐ yě rú shì fū !”

  为您推荐:聊斋志异妾杖击贼原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签