聊斋志异·秀才驱怪拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 12:39:57

 文言文之家为您整理聊斋志异·秀才驱怪拼音版、聊斋志异·秀才驱怪注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·秀才驱怪注音版

 《 xiùcáiguài 》
  chángshānyuǎngōng , míngzhūshēng , dǐnghòu , 访fǎngdào , shāoshāoxuéchìzhīshù , yuǎnjìnduōěrmíng 。 mǒugōng ,  , zhìchéngkuǎnshū , zhāozhī 。 wèn :“ zhàomǒu ?” yuē :“ zhī 。 dànzhǔxiǎorénjiànglín 。” nǎixíng 。 zhìzhōngtíngyànzhuàn , shèngōng , ránzhōngdàoxiāngyíngzhīzhǐ 。 yīnwènyuē :“ shíwéi ?” xìngbào 。 zhǔrénzhéyán :“  。” dànquànbēijiǔ 。 yánshǎnshuò , shūsuǒjiě 。 tánhuàzhījiān , juéxiàng , yāoyǐnyuánzhōng 。 yuánjiāshèng , érzhúshùméng , jǐngyīnsēn , huācóngcóng , bànméicǎolái 。  , bǎnzhīshàngxuánzhūcuòzhuì , jiǔrénzhùzhě 。 jiǔshùháng , tiānxūnàn , mìngzhúyǐn 。 shèngjiǔ , zhǔrénjiǔchá 。 zhūcānghuángchèyáo , jìnzhīzuǒshìshàng 。 cháchuòwèibàn , zhǔréntuōjìng 。 rénchízhúyǐn宿zuǒshì , zhúzhìànshàng , fǎnshēn , shèncǎocǎo 。 huòxiébèiláibàn , jiǔzhī , rénshēngyǎorán , nǎijiōngjiùqǐn 。
  chuāngwàijiǎoyuè , shìqīnchuáng , niǎoqiūchóng , shíjiū , xīnzhōngrán , qǐnchéngmèi 。 qǐngzhī , bǎnshàngtuótuóshēng , shèn 。 éxià , éjìnqǐnmén 。 hài , máowèi , yǐnbèiméngshǒu , érménhuòrándùnkāi 。 zhǎnbèijiǎowēizhī , jiànshòushǒurénshēn , máozhōubiàn , cháng , shēnhēi ; cànqúnfēng , jiǒngshuāng 。  , tiǎnzhōngshèngyáo , shéguò , shùzhéjìngsǎo 。 érjìn , xiùbèi 。 zhòu , fānbèiguàitóu , ànzhīkuánghǎn 。 guàichū , jīngtuō , wàicuàn 。 dùn , yuánménwàijiōng , chū 。 yuánqiángérzǒu , yuèduǎnyuán , zhǔrénjiù 。 jiùrénjīng , gào , jiù宿 。
  jiāngdàn , zhǔrén使shǐ , jiàn , hài 。 érchūjiùzhōng 。 yuē :“ guànzuòguàishù , jūnqiǎn , yòuyán , tuózhōngyǒugōu , yòusòngqǐnsuǒ , shì !” zhǔrénxièyuē :“ xiānggào , jūnnánzhī , chūzhītuóyǒucánggōu 。 xìngyòushí !” zhōngyàngyàng , suǒguī 。 shìguàijué 。 hòuzhǔrényànyuánzhōng , zhéxiàoxiàngyuē :“ zhōngwàngshēnggōng 。”
  shǐshìyuē :“ huánghēi , shǔzhěxióng 。 fēikōngyán 。 jiǎlìngfānbèikuánghǎnzhīhòu , yǐnhài , gōngránguàizhījuéwéinéng , rénjiāngwèishēngzhēnshénrén 。”

聊斋志异·秀才驱怪拼音版版

 《 xiù cái qū guài 》
  cháng shān xú yuǎn gōng , gù míng zhū shēng , dǐng gé hòu , qì rú fǎng dào , shāo shāo xué chì lè zhī shù , yuǎn jìn duō ěr qí míng 。 mǒu yì yī jù gōng , jù bì , zhì chéng kuǎn shū , zhāo zhī yǐ qí 。 xú wèn :“ zhào mǒu hé yì ?” pú yuē :“ bù zhī 。 dàn zhǔ xiǎo rén wù qū jiàng lín 。” xú nǎi xíng 。 zhì zé zhōng tíng yàn zhuàn , lǐ yù shèn gōng , rán zhōng bù dào qí xiāng yíng zhī zhǐ 。 xú yīn wèn yuē :“ shí yù hé wéi ?” xìng qū yí bào 。 zhǔ rén zhé yán :“ wú tā 。” dàn quàn bēi jiǔ 。 yán cí shǎn shuò , shū suǒ bù jiě 。 tán huà zhī jiān , bù jué xiàng mù , yāo xú yǐn yuán zhōng 。 yuán pō jiā shèng , ér zhú shù méng yì , jǐng wù yīn sēn , zá huā cóng cóng , bàn méi cǎo lái 。 dǐ yī gé , fù bǎn zhī shàng xuán zhū cuò zhuì , sì jiǔ wú rén zhù zhě 。 jiǔ shù háng , tiān sè xūn àn , mìng zhú fù yǐn 。 xú cí bù shèng jiǔ , zhǔ rén jí bà jiǔ hū chá 。 zhū pú cāng huáng chè yáo qì , jìn nà gé zhī zuǒ shì jǐ shàng 。 chá chuò wèi bàn , zhǔ rén tuō gù jìng qù 。 pú rén chí zhú yǐn sù zuǒ shì , zhú zhì àn shàng , jù fǎn shēn qù , pō shèn cǎo cǎo 。 xú yí huò xié fú bèi lái bàn , jiǔ zhī , rén shēng yǎo rán , nǎi zì qǐ jiōng hù jiù qǐn 。
  chuāng wài jiǎo yuè , rù shì qīn chuáng , yè niǎo qiū chóng , yī shí jiū jī , xīn zhōng dá rán , qǐn bù chéng mèi 。 qǐng zhī , bǎn shàng tuó tuó sì tà cù shēng , shèn lì 。 é xià hù tī , é jìn qǐn mén 。 xú hài , máo fà wèi lì , jí yǐn bèi méng shǒu , ér mén yǐ huò rán dùn kāi 。 xú zhǎn bèi jiǎo wēi sì zhī , jiàn yī wù shòu shǒu rén shēn , máo zhōu biàn tǐ , cháng rú mǎ qí , shēn hēi sè ; yá càn qún fēng , mù jiǒng shuāng jù 。 jí jǐ , fú tiǎn qì zhōng shèng yáo , shé yī guò , shù qì zhé jìng rú sǎo 。 yǐ ér qū jìn tà , xiù xú bèi 。 xú zhòu qǐ , fān bèi mì guài tóu , àn zhī kuáng hǎn 。 guài chū bù yì , jīng tuō , qǐ wài hù cuàn qù 。 xú pī yī qǐ dùn , zé yuán mén wài jiōng , bù kě dé chū 。 yuán qiáng ér zǒu , yuè yú duǎn yuán , zé zhǔ rén mǎ jiù 。 jiù rén jīng , xú gào yǐ gù , jí jiù qǐ sù 。
  jiāng dàn , zhǔ rén shǐ sì xú , bù jiàn , dà hài 。 yǐ ér chū zì jiù zhōng 。 xú dà nù yuē :“ wǒ bù guàn zuò qū guài shù , jūn qiǎn wǒ , yòu mì bù yī yán , wǒ tuó zhōng xù yǒu rú yì gōu , yòu bù sòng dá qǐn suǒ , shì yù sǐ wǒ yě !” zhǔ rén xiè yuē :“ nǐ jí xiāng gào , lǜ jūn nán zhī , chū yì bù zhī tuó yǒu cáng gōu 。 xìng yòu shí sǐ !” xú zhōng yàng yàng , suǒ qí guī 。 zì shì guài jué 。 hòu zhǔ rén yàn jí yuán zhōng , zhé xiào xiàng kè yuē :“ wǒ zhōng bù wàng xú shēng gōng yě 。”
  yì shǐ shì yuē :“ huáng lí hēi lí , dé shǔ zhě xióng 。 cǐ fēi kōng yán yě 。 jiǎ lìng fān bèi kuáng hǎn zhī hòu , yǐn qí hài jù , gōng rán yǐ guài zhī jué wéi jǐ néng , zé rén jiāng wèi xú shēng zhēn shén rén bù kě jí yǐ 。”

 为您推荐:聊斋志异秀才驱怪文言文翻译注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签