聊斋志异·续黄粱拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 12:42:11

 文言文之家为您整理聊斋志异·续黄粱拼音版、聊斋志异·续黄粱注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·续黄粱注音版

 《 huángliáng 》
  jiàncéngxiàolián , jiénángōngshí , èrsāntóngnián , áoyóuguōwài 。 wénchányuànxīngzhě , wǎngwèn 。 érzuò 。 xīngzhějiànyángyáng , shāonìngzhī 。 céngyáoshàwēixiào , 便biànwèn :“ yǒumǎngfēnfǒu ?” xīngzhěyuē :“ èrshíniántàipíngzǎixiàng 。” céngyuè , gāo 。
  zhíxiǎo , nǎiyóusēngshè 。 shèzhōnglǎosēng , shēngāo , zuòtuánshàng , yānjiǎnwèi 。 zhòngshǒu , dēnghuà , qúnzǎixiàngxiāng 。 céngxīnshūgāo , 便biànzhǐtóngyóuyuē :“ mǒuwéizǎixiàngshí , tuīzhāngniánzhàngzuònán , jiāzhōngbiǎowéicān 、 yóu , jiālǎocāngtóudexiǎoqiān , yuàn 。” zuòxiào 。
  éwénménwàiqīngzhù , céngjuànjiān 。 jiànyǒuèrzhōng使shǐ , tiānshǒuzhào , zhàocéngtàishījuéguó 。 céngróngchǒng , zhīfēiyǒu , cháo 。 tiānqián , wēnliángjiǔ , mìngsānpǐnxià , tīngchùzhì , zòuwén 。 mǎng , dàiwéi , míngèr 。 céngbèibàichū 。 jiā , fēijiùsuǒ , huìdòngdiāocuī , qióngzhuàng , jiězhì 。 ránniānwēi , yìngnuòléidòng 。 éérgōngqīngzènghǎi , gōngzhědiéchūmén 。 liùqīnglái , dǎoéryíng ; shìlángbèi ,  ; xiàzhě , hànzhīér 。 jìnkuìshírén , jiēshìhǎo , yóuzhěwéiniǎoniǎo , wèixiānxiān , èrrényóuméngchǒng 。 tóuxiū , shìshēng 。  , niànwēishíchángdeshēnwángliángzhōu , jīnzhìshēnqīngyún , shàngcuōtuóshì , yǐnshǒu ? zǎodànshū , jiànwéijiàn , fèngzhǐ , xíngzhuóyòng 。 yòuniànguōtàicéng , chuánjiànshìchénchāngděng , shòuzhǐ ; yuè , dànzhāngjiāozhì , fèngzhǐxuēzhí 。 ēnyuànliǎoliǎo , kuàixīn 。 ǒuchūjiāo , zuìrénshìchù簿 , qiǎnrénjīngyǐn , zhàngxià 。 jiēliánqiānzhě , jiēwèishìxiànchǎn , lièguó 。 érniǎoniǎo 、 xiānxiān , xiè , zhāoxiáxiǎng , nǎngniánjiàndōngjiājuéměi , měigòuchōngyìng , zhémiánwéi宿yuàn , jīnxìngshìzhì 。 nǎi使shǐgānshùbèi , qiángjiā 。 éqǐngténgzhì , jiàozhīwàngjiànshíyóuyànjué 。 shēngpíng , yuàn 。
  yòunián , cháoshìqièqiè , yǒufēizhīzhě , ránchuāi , wéizhàng , cénggāoqíngshèng , zhì怀huái 。 yǒulóngxuéshìbāozhěngshàngshū , lüèyuē :“ qièzēngmǒu , yuányǐnlài , shìjǐngxiǎorén 。 yánzhī , róngyīngshèngjuàn , érzhū , ēnchǒngwéi 。 juāndǐng , bàowàn , fǎnxiōng , shànzuòwēi 。 zhīzuì , zhuónánshǔ ! cháotíngmíng , wéihuò , liàngquēféi , wèijiàzhòngqīng 。 yīnérgōngqīngjiàngshì , jìnbēnzǒuménxià , yínyuán , yǎnfàn, yǎngwàngchén , suànshù 。 huòyǒujiéshìxiánchén , kěnē , qīngzhìzhīxiánsǎn 。 zhòngchǐbiānmáng 。 shènqiětǎn , zhé鹿zhījiān ; piànfānggān , yuǎncuàncháilángzhī 。 cháoshìwéizhīhánxīn , cháotíngyīnér 。 yòuqiěpíngmíngāo , rèncánshí ; liángjiā , qiángwěiqínzhuāng 。 yuānfēn , àntiān ! dào , shǒu 、 lìngchéngyán ; shūhántóu , 、 yuànwǎng 。 huòyǒuyǎngzhīér , guāzhīqīn , chūchéngchuán , fēngxíngléidòng 。 fāngzhīgōngshāochí , shàngzhībiānzhì 。 rénmín , guān , cóngsuǒlín , qīngcǎo 。 érmǒufāngyányán , chǒnghuǐ 。 zhàoduìfāngchéngquèxià , fēizhéjìnjūnqián ; wēicái退tuìgōng , shēnghòuyuàn 。 shēnggǒu , zhòuhuāngyín ; guómínshēng , wǎngcúnniàn 。 shìshàngníngyǒuzǎixiàng ! nèiwàihàié , rénqíngxiōngxiōng 。 ruòjiāzhìzhīzhū , shìniàngchéngcāo 、 mǎngzhīhuò 。 chénzhěng , gǎnníngchù , màolièkuǎn , yǎngchéntīng 。 duànjiānnìngzhītóu , tānmàozhīchǎn , shànghuítiān , xiàkuàiqíng 。 guǒchényánmiù , dāodǐnghuò , jiāchénshēn 。” yúnyún 。 shūshàng , céngwénzhīsǒnghài , yǐnbīngshuǐ 。 xìngérhuángshàngyōuróng , liúzhōng 。 yòuér 、 dào 、 jiǔqīng , wénzhāngzòu , zhībàiménqiáng 、 chēngjiǎzhě , fǎnyánxiāngxiàng 。 fèngzhǐjiā , chōngyúnnánjūn 。 rènpíngyángtàishǒu , chāyuánqiánwǎngwèn 。
  céngfāngwénzhǐjīng , xuányǒushìshùshírén , dàijiàncāo , zhínèiqǐn , chǐguān , bìng 。 éjiànshùyùntíng , jīnyínqiánchāoshùbǎiwàn , zhūcuìnǎoshùbǎi , liánzhīshǔ , yòushùqiānshì , zhìérqiǎng , zhuìtíngjiē 。 céngshìzhī 。 suānxīn 。 yòuéérrénlüèměiqièchū , jiāo , róngzhǔ 。 bēihuǒshāoxīn , hánfèngǎnyán 。 élóucāng , bìngfēngzhì , chìcéngchū 。 jiānzhěqiānluóérchū , tūnshēngjiùdào , qiúxiàlièchē , shǎozuòdài ,  。 shíwài , ruò , qīngdiē , céngshíshǒuxiàngpānyǐn 。 yòushí , kùnbèi 。 chuājiàngāoshān , zhíchāyúnhàn, yōunéngdēngyuè , shíwǎnxiāngduì 。 érjiānzhěníngláikuī , róngshāotíngzhù 。 yòuxiézhuì , yóutóuzhǐ ,  , cēnbiéérxíng 。 zhìshānyāo , jìn 。 zuò 。 céngzhǐ , rènjiānzhěchì 。
  wénbǎishēngzào , yǒuqúndàocāorèn , tiàoliángérqián 。 jiānzhěhài ,  。 céngchángguìgàoyuē :“ shēnyuǎnzhé , nángzhōngcháng 。” āiqiúyòumiǎn 。 qúndàolièxuānyán :“ bèijiēbèihàiyuānmín , zhǐdenìngzéitóu , suǒ 。” céngchìyuē :“ suīdàizuì , nǎicháotíngmìngguān , zéigǎněr !” zéi , huīcéngxiàng , juétóuduòzuòshēng 。
  húnfānghài , yǒuèrguǐláifǎnjiēshǒu , zhīxíng 。 xíngshù , dōuhuì 。 qǐngzhī , gōng殿diàn , 殿diànshàngchǒuxíngwángzhě , píngjuézuì 。 céngqiánqǐngmìng , wángzhěyuèjuàn , cáishùháng , zhènyuē :“ jūnguózhīzuì , zhìyóudǐng !” wànguǐqún , shēngléitíng 。 yǒuguǐzuózhìchíxià , jiàndǐnggāochǐlái , wéichìtàn , dǐngjiēchì 。 céngāi, cuàn 。 guǐzuǒshǒuzhuā , yòushǒuhuái , pāozhìdǐngzhōng 。 juékuàiránshēn , suíyóuérshàngxià , ròujiāozhuó , tòngchèxīn , fèiyóukǒu , jiānpēngfèi 。 niàn , érwànnéng 。 yuēshíshí , guǐfāngchācéng , tángxià。 wángyòujiǎn , yuē :“ shìlíngrén , shòudāoshān !” guǐzuó 。 jiànshān , shèn广guǎngkuò , érjùnxuē , rènzònghéng , luànsǔn 。 xiānyǒushùrénjuànchángshàng , hàozhīshēng , cǎnjuéxīn 。 guǐcéngshàng , céng退tuìsuō。 guǐzhuīnǎo , céngtònglián 。 guǐ , zhuōcéng , wàngkōngzhì 。 juéshēnzàiyúnxiāozhīshàng , yūnránluò , rènjiāoxiōng , tòngyánzhuàng , yòushí , shēnzhòngzhuì , dāokǒngjiànkuò , yāntuōluò , zhīhuò 。 guǐyòuzhújiànwáng 。 wángmìngkuàishēngpíngmàijuémíng , wǎngchǎn , suǒjīnqián 。 yǒurénchíchóusuàn , yuē :“ èrbǎièrshíwàn 。” wángyuē :“ lái , háilìngyǐn !” shǎojiān , jīnqiánduījiēshàngqiūlíng , jiàntiě , rónglièhuǒ 。 guǐ使shǐshùbèi , gèngxiāngbiāoguànkǒu , liúchòuliè , hóuzàngténgfèi 。 shēngshíhuànzhīshǎo , shìshíhuànzhīduō 。 bànfāngjìn 。
  wángzhělìnggānzhōuwéi 。 hángshù , jiànjiàshàngtiěliáng , wéishùchǐ , wǎnhuǒlún , zhībǎiyóuxún , yànshēngcǎi , guānggěngyúnxiāo 。 guǐ使shǐdēnglún 。 fāngyǎnyuèdēng , lúnsuízhuǎn , juéqīngzhuì , biànshēngliáng 。 kāi , shēnyīngér , éryòu 。 shì , xuánchúnbài ; shìzhīzhōng , piáozhàngyóucún 。 xīnzhīwéirén , suíértuō , bǎo 。 zhebài , fēngcháng 。 shísuì , xiùcáibèiyìngqiè , shí 。 érzhǒngshìhànshèn , biānchuícóngshì , zhéyòngchìtiělàoxiōng 。 xìngliángrénliánài , shāokuānwèi 。 dōnglínèshàonián , qiánglái , nǎiniànqiánshēnèniè , bèiguǐ , jīněr 。 shìshēng , liángrénjìn , shàoniánshǐcuàn 。  , xiùcái宿zhūshì , zhěnshàngdiédié , fāngyuān ; zhènshēng , shìmén , yǒuliǎngzéichídāo , jìngjuéxiùcáishǒu , nángkuò 。 tuánbèi , gǎnzuòshēng 。 érzéi , nǎihǎnbēnshì 。 jīng , xiāngyàn 。 suìqièjiānshāliángrén , zhuàngbáishǐ 。 shǐyán , jìngxíng , língchíchǔ , zhíxíngsuǒ 。 xiōngzhōngyuānèsāi , yǒngshēng, juéjiǔyōushíhēiàn 。 zhèngbēihàojiān , wényóuzhěyuē :“ mèngyǎn ?” huòránér , jiànlǎosēngyóujiāzuòshàng 。 tóngjìngxiāngwèiyuē :“ xiāo , jiǔhānshuì ?” céngnǎicǎndànér 。 sēngwēixiàoyuē :“ zǎixiàngzhīzhànyànfǒu ?” céngjīng , bàiérqǐngjiào 。 sēngyuē :“ xiūxíngrén , huǒkēngzhōngyǒuqīnglián 。 shānsēngzhīyān 。” céngshèngérlái , juésàngérfǎn 。 táizhīxiǎngyóudànyān 。 hòushān , zhīsuǒzhōng 。
  shǐshìyuē :“ mèngwéiwàng , xiǎngfēizhēn 。 zuò , shénhuànbào 。 huángliángjiāngshú , mèngzàisuǒyǒu , dāngzhīhándānzhīhòu 。”

聊斋志异·续黄粱拼音版

 《 xù huáng liáng 》
  fú jiàn céng xiào lián , jié nán gōng shí , yǔ èr sān tóng nián , áo yóu guō wài 。 wén pí lú chán yuàn yù yī xīng zhě , wǎng yì wèn bǔ 。 rù yī ér zuò 。 xīng zhě jiàn qí yì qì yáng yáng , shāo nìng yú zhī 。 céng yáo shà wēi xiào , biàn wèn :“ yǒu mǎng yù fēn fǒu ?” xīng zhě yuē :“ èr shí nián tài píng zǎi xiàng 。” céng dà yuè , qì yì gāo 。
  zhí xiǎo yǔ , nǎi yǔ yóu lǚ bì yǔ sēng shè 。 shè zhōng yī lǎo sēng , shēn mù gāo bí , zuò pú tuán shàng , yān jiǎn bù wèi lǐ 。 zhòng yī jǔ shǒu , dēng tà zì huà , qún yǐ zǎi xiàng xiāng hè 。 céng xīn qì shū gāo , biàn zhǐ tóng yóu yuē :“ mǒu wéi zǎi xiàng shí , tuī zhāng nián zhàng zuò nán fǔ , jiā zhōng biǎo wéi cān 、 yóu , wǒ jiā lǎo cāng tóu yì de xiǎo qiān bǎ , yú yuàn zú yǐ 。” yī zuò dà xiào 。
  é wén mén wài yǔ yì qīng zhù , céng juàn fú tà jiān 。 hū jiàn yǒu èr zhōng shǐ , jī tiān zǐ shǒu zhào , zhào céng tài shī jué guó jì 。 céng dé yì róng chǒng , yì wū zhī qí fēi yǒu yě , jí qū rù cháo 。 tiān zǐ qián xí , wēn yǔ liáng jiǔ , mìng sān pǐn yǐ xià , tīng qí chù zhì , bù bì zòu wén 。 jí cì mǎng fú yī xí , yù dài yī wéi , míng mǎ èr pǐ 。 céng bèi fú jī bài yǐ chū 。 rù jiā , zé fēi jiù suǒ jū dì , huì dòng diāo cuī , qióng jí zhuàng lì , zì yì bù jiě hé yǐ jù zhì yú cǐ 。 rán niān xū wēi hū , zé yìng nuò léi dòng 。 é ér gōng qīng zèng hǎi wù , yǔ lǚ zú gōng zhě dié chū qí mén 。 liù qīng lái , dǎo xǐ ér yíng ; shì láng bèi , yī yǔ yǔ ; xià cǐ zhě , hàn zhī ér yǐ 。 jìn fǔ kuì nǚ lè shí rén , jiē shì hǎo nǚ zǐ , qí yóu zhě wéi niǎo niǎo , wèi xiān xiān , èr rén yóu méng chǒng gù 。 kē tóu xiū mù , rì shì shēng gē 。 yī rì , niàn wēi shí cháng de yì shēn wáng zǐ liáng zhōu jì , wǒ jīn zhì shēn qīng yún , qú shàng cuō tuó shì lù , hé bù yī yǐn shǒu ? zǎo dàn yī shū , jiàn wéi jiàn yì , jí fèng yù zhǐ , lì xíng zhuó yòng 。 yòu niàn guō tài pú céng yá zì wǒ , jí chuán lǚ jǐ jiàn jí shì yù chén chāng děng , shòu yǐ yì zhǐ ; yuè rì , dàn zhāng jiāo zhì , fèng zhǐ xuē zhí yǐ qù 。 ēn yuàn liǎo liǎo , pō kuài xīn yì 。 ǒu chū jiāo qú , zuì rén shì chù lǔ bù , jí qiǎn rén fù fù jīng yǐn , lì bì zhàng xià 。 jiē dì lián qiān zhě , jiē wèi shì xiàn wò chǎn , zì cǐ fù kě liè guó 。 wú hé ér niǎo niǎo 、 xiān xiān , yǐ cì cú xiè , zhāo xī xiá xiǎng , hū yì nǎng nián jiàn dōng jiā nǚ jué měi , měi sī gòu chōng yìng yù , zhé yǐ mián bó wéi sù yuàn , jīn rì xìng kě shì zhì 。 nǎi shǐ gān pú shù bèi , qiáng nà zī yú qí jiā 。 é qǐng téng yú yú zhì , zé jiào zhī xī wàng jiàn shí yóu yàn jué yě 。 zì gù shēng píng , yú yuàn sī zú 。
  yòu yú nián , cháo shì qiè qiè , sì yǒu fù fēi zhī zhě , rán chuāi qí yì , gè wéi lì zhàng mǎ , céng yì gāo qíng shèng qì , bù yǐ zhì huái 。 yǒu lóng tú xué shì bāo zhěng shàng shū , qí lüè yuē :“ qiè yǐ zēng mǒu , yuán yī yǐn dǔ wú lài , shì jǐng xiǎo rén 。 yī yán zhī hé , róng yīng shèng juàn , fù zǐ ér zhū , ēn chǒng wéi jí 。 bù sī juān qū mó dǐng , yǐ bào wàn yī , fǎn zì xiōng yì , shàn zuò wēi fú 。 kě sǐ zhī zuì , zhuó fà nán shǔ ! cháo tíng míng qì , jū wéi qí huò , liàng quē féi jí , wèi jià zhòng qīng 。 yīn ér gōng qīng jiàng shì , jìn bēn zǒu yú mén xià , gū jì yín yuán , yǎn rú fù fàn , yǎng xī wàng chén , bù kě suàn shù 。 huò yǒu jié shì xián chén , bù kěn ē fù , qīng zé zhì zhī xián sǎn 。 zhòng zé chǐ yǐ biān máng 。 shèn qiě yī bì bù tǎn , zhé xǔ lù mǎ zhī jiān ; piàn yǔ fāng gān , yuǎn cuàn chái láng zhī dì 。 cháo shì wéi zhī hán xīn , cháo tíng yīn ér gū lì 。 yòu qiě píng mín gāo yú , rèn sì cán shí ; liáng jiā nǚ zǐ , qiáng wěi qín zhuāng 。 lì qì yuān fēn , àn wú tiān rì ! nú pú yī dào , zé shǒu 、 lìng chéng yán ; shū hán yī tóu , zé sī 、 yuàn wǎng fǎ 。 huò yǒu sī yǎng zhī ér , guā gé zhī qīn , chū zé chéng chuán , fēng xíng léi dòng 。 dì fāng zhī gōng jǐ shāo chí , mǎ shàng zhī biān tà lì zhì 。 tú dú rén mín , nú lì guān fǔ , hù cóng suǒ lín , yě wú qīng cǎo 。 ér mǒu fāng yán yán hè hè , hù chǒng wú huǐ 。 zhào duì fāng chéng yú què xià , qī fēi zhé jìn yú jūn qián ; wēi yí cái tuì yú zì gōng , shēng gē yǐ qǐ yú hòu yuàn 。 shēng sè gǒu mǎ , zhòu yè huāng yín ; guó jì mín shēng , wǎng cún niàn lǜ 。 shì shàng níng yǒu cǐ zǎi xiàng hū ! nèi wài hài é , rén qíng xiōng xiōng 。 ruò bù jí jiā fǔ zhì zhī zhū , shì bì niàng chéng cāo 、 mǎng zhī huò 。 chén zhěng sù yè dǐ jù , bù gǎn níng chù , mào sǐ liè kuǎn , yǎng dá chén tīng 。 fú qí duàn jiān nìng zhī tóu , jí tān mào zhī chǎn , shàng huí tiān nù , xià kuài yú qíng 。 rú guǒ chén yán xū miù , dāo jù dǐng huò , jí jiā chén shēn 。” yún yún 。 shū shàng , céng wén zhī qì pò sǒng hài , rú yǐn bīng shuǐ 。 xìng ér huáng shàng yōu róng , liú zhōng bù fā 。 yòu jì ér kē 、 dào 、 jiǔ qīng , wén zhāng hé zòu , jí xī zhī bài mén qiáng 、 chēng jiǎ fù zhě , yì fǎn yán xiāng xiàng 。 fèng zhǐ jí jiā , chōng yún nán jūn 。 zǐ rèn píng yáng tài shǒu , yǐ chā yuán qián wǎng tí wèn 。
  céng fāng wén zhǐ jīng dá , xuán yǒu wǔ shì shù shí rén , dài jiàn cāo gē , zhí dǐ nèi qǐn , chǐ qí yī guān , yǔ qī bìng xì 。 é jiàn shù fū yùn zī yú tíng , jīn yín qián chāo yǐ shù bǎi wàn , zhū cuì nǎo yù shù bǎi hú , wò mù lián tà zhī shǔ , yòu shù qiān shì , yǐ zhì ér qiǎng nǚ xì , yí zhuì tíng jiē 。 céng yī yī shì zhī 。 suān xīn cì mù 。 yòu é ér yī rén lüè měi qiè chū , pī fà jiāo tí , yù róng wú zhǔ 。 bēi huǒ shāo xīn , hán fèn bù gǎn yán 。 é lóu gé cāng kù , bìng yǐ fēng zhì , lì chì céng chū 。 jiān zhě qiān luó yè ér chū , fū qī tūn shēng jiù dào , qiú yī xià sì liè chē , shǎo zuò dài bù , yì bù kě dé 。 shí lǐ wài , qī zú ruò , yù qīng diē , céng shí yǐ yī shǒu xiàng pān yǐn 。 yòu shí yú lǐ , jǐ yì kùn bèi 。 chuā jiàn gāo shān , zhí chā yún hàn , zì yōu bù néng dēng yuè , shí wǎn qī xiāng duì qì 。 ér jiān zhě níng mù lái kuī , bù róng shāo tíng zhù 。 yòu gù xié rì yǐ zhuì , yóu kě tóu zhǐ , bù dé yǐ , cēn cī bié sǎ ér xíng 。 bǐ zhì shān yāo , qī lì yǐ jìn 。 qì zuò lù yú 。 céng yì qì zhǐ , rèn jiān zhě chì mà 。
  hū wén bǎi shēng qí zào , yǒu qún dào gè cāo lì rèn , tiào liáng ér qián 。 jiān zhě dà hài , yì qù 。 céng cháng guì gào yuē :“ gū shēn yuǎn zhé , náng zhōng wú cháng wù 。” āi qiú yòu miǎn 。 qún dào liè zì xuān yán :“ wǒ bèi jiē bèi hài yuān mín , zhǐ qǐ de nìng zéi tóu , tā wú suǒ qǔ 。” céng nù chì yuē :“ wǒ suī dài zuì , nǎi cháo tíng mìng guān , zéi zǐ hé gǎn ěr !” zéi yì nù , yǐ jù fǔ huī céng xiàng , jué tóu duò dì zuò shēng 。
  hún fāng hài yí , jí yǒu èr guǐ lái fǎn jiē qí shǒu , qū zhī xíng 。 xíng yú shù kè , rù yī dōu huì 。 qǐng zhī , dǔ gōng diàn , diàn shàng yī chǒu xíng wáng zhě , píng jǐ jué zuì fú 。 céng qián pú fú qǐng mìng , wáng zhě yuè juàn , cái shù háng , jí zhèn nù yuē :“ cǐ qī jūn wù guó zhī zuì , yí zhì yóu dǐng !” wàn guǐ qún hé , shēng rú léi tíng 。 jí yǒu jù guǐ zuó zhì chí xià , jiàn dǐng gāo qī chǐ yǐ lái , sì wéi chì tàn , dǐng zú jiē chì 。 céng hú sù āi tí , cuàn jì wú lù 。 guǐ yǐ zuǒ shǒu zhuā fā , yòu shǒu wò huái , pāo zhì dǐng zhōng 。 jué kuài rán yī shēn , suí yóu bō ér shàng xià , pí ròu jiāo zhuó , tòng chè yú xīn , fèi yóu rù kǒu , jiān pēng fèi fǔ 。 niàn yù sù sǐ , ér wàn jì bù néng dé sǐ 。 yuē shí shí , guǐ fāng yǐ jù chā qǔ céng , fù fú táng xià 。 wáng yòu jiǎn cè jí , nù yuē :“ yǐ shì líng rén , hé shòu dāo shān yù !” guǐ fù zuó qù 。 jiàn yī shān , bù shèn guǎng kuò , ér jùn xuē bì lì , lì rèn zòng héng , luàn rú mì sǔn 。 xiān yǒu shù rén juàn cháng cì fù yú qí shàng , hū hào zhī shēng , cǎn jué xīn mù 。 guǐ cù céng shàng , céng dà kū tuì suō 。 guǐ yǐ dú zhuī cì nǎo , céng fù tòng qǐ lián 。 guǐ nù , zhuō céng qǐ , wàng kōng lì zhì 。 jué shēn zài yún xiāo zhī shàng , yūn rán yī luò , rèn jiāo yú xiōng , tòng kǔ bù kě yán zhuàng , yòu yí shí , shēn qū zhòng zhuì , dāo kǒng jiàn kuò , hū yān tuō luò , sì zhī huò qū 。 guǐ yòu zhú yǐ jiàn wáng 。 wáng mìng kuài jì shēng píng mài jué yù míng , wǎng fǎ bà chǎn , suǒ dé jīn qián jǐ hé 。 jí yǒu xǔ xū rén chí chóu wò suàn , yuē :“ èr bǎi èr shí yī wàn 。” wáng yuē :“ bǐ jì jī lái , hái lìng yǐn qù !” shǎo jiān , qǔ jīn qián duī jiē shàng rú qiū líng , jiàn rù tiě fǔ , róng yǐ liè huǒ 。 guǐ shǐ shù bèi , gèng xiāng yǐ biāo guàn qí kǒu , liú yí zé pí fū chòu liè , rù hóu zé zàng fǔ téng fèi 。 shēng shí huàn cǐ wù zhī shǎo , shì shí huàn cǐ wù zhī duō yě 。 bàn rì fāng jìn 。
  wáng zhě lìng yā qù gān zhōu wéi nǚ 。 háng shù bù , jiàn jià shàng tiě liáng , wéi kě shù chǐ , wǎn yī huǒ lún , qí dà bù zhī jǐ bǎi yóu xún , yàn shēng wǔ cǎi , guāng gěng yún xiāo 。 guǐ tà shǐ dēng lún 。 fāng hé yǎn yuè dēng , zé lún suí zú zhuǎn , sì jué qīng zhuì , biàn tǐ shēng liáng 。 kāi mù zì gù , shēn yǐ yīng ér , ér yòu nǚ yě 。 shì qí fù mǔ , zé xuán chún bài xù ; tǔ shì zhī zhōng , piáo zhàng yóu cún 。 xīn zhī wéi qǐ rén zǐ , rì suí qǐ ér tuō bō , fù lù lù bù dé yī bǎo 。 zhe bài yī , fēng cháng cì gǔ 。 shí sì suì , yù yǔ gù xiù cái bèi yìng qiè , yī shí cū zú zì jǐ 。 ér zhǒng shì hàn shèn , rì yǐ biān chuí cóng shì , zhé yòng chì tiě lào xiōng rǔ 。 xìng liáng rén pō lián ài , shāo zì kuān wèi 。 dōng lín è shào nián , hū yú qiáng lái bī yǔ sī , nǎi zì niàn qián shēn è niè , yǐ bèi guǐ zé , jīn nà dé fù ěr 。 yú shì dà shēng jí hū , liáng rén yǔ dí fù jìn qǐ , shào nián shǐ cuàn qù 。 yī rì , xiù cái sù zhū qí shì , zhěn shàng dié dié , fāng zì sù yuān kǔ ; hū zhèn lì yī shēng , shì mén dà pì , yǒu liǎng zéi chí dāo rù , jìng jué xiù cái shǒu , náng kuò yī wù 。 tuán fú bèi dǐ , bù gǎn zuò shēng 。 jì ér zéi qù , nǎi hǎn bēn dí shì 。 dí dà jīng , xiāng yǔ qì yàn 。 suì yí qiè yǐ jiān fū shā liáng rén , zhuàng bái cì shǐ 。 cì shǐ yán jū , jìng yǐ kù xíng wū fú , lǜ nǐ líng chí chǔ sǐ , zhí fù xíng suǒ 。 xiōng zhōng yuān qì è sāi , jù yǒng shēng qū , jué jiǔ yōu shí bā yù wú cǐ hēi àn yě 。 zhèng bēi hào jiān , wén yóu zhě hū yuē :“ mèng yǎn yé ?” huò rán ér wù , jiàn lǎo sēng yóu jiā fū zuò shàng 。 tóng lǚ jìng xiāng wèi yuē :“ rì mù fù xiāo , hé jiǔ hān shuì ?” céng nǎi cǎn dàn ér qǐ 。 sēng wēi xiào yuē :“ zǎi xiàng zhī zhàn yàn fǒu ?” céng yì jīng yì , bài ér qǐng jiào 。 sēng yuē :“ xiū dé xíng rén , huǒ kēng zhōng yǒu qīng lián yě 。 shān sēng hé zhī yān 。” céng shèng qì ér lái , bù jué sàng qì ér fǎn 。 tái gé zhī xiǎng yóu cǐ dàn yān 。 hòu rù shān , bù zhī suǒ zhōng 。
  yì shǐ shì yuē :“ mèng gù wéi wàng , xiǎng yì fēi zhēn 。 bǐ yǐ xū zuò , shén yǐ huàn bào 。 huáng liáng jiāng shú , cǐ mèng zài suǒ bì yǒu , dāng yǐ fù zhī hán dān zhī hòu 。”

 为您推荐:聊斋志异续黄粱文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签