聊斋志异·姊妹易嫁拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-24 19:28:29

 文言文之家为您整理聊斋志异·姊妹易嫁拼音版、聊斋志异·姊妹易嫁注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·姊妹易嫁注音版

 《 mèijià 》
  xiànxiàngguómáogōng , jiāwēi , chángwéirénniú 。 shíshìzhāngxìng , yǒuxīnqiānzàidōngshānzhīyáng 。 huòjīng , wénzhōngchìzhàshēngyuē :“ ruòděng , jiǔhùnguìrénzhái !” zhāngwén , wèishēnxìn 。 yòupíndemèngjǐngyuē :“ jiā , běnshìmáogōngjiāchéng , dejiǔjiǎ ?” yóushìjiāshù 。 quànzàng , zhāngnǎiyān 。
  xiàngguó , chūzhāngjiā ,  , shēnfèikuàngzhōng 。 érshèn , lǎoshuǐbēnxué , bēnghōngguànzhù , suì。 xiàngguóshíshàngháitóng 。 zhāng , gàizhǐchǐyǎnér 。 zhāngwènxìngshì , zhī 。 wǎngshìsuǒ , yǎndāngzhìguānchù , gènghài ; nǎi使shǐjiùkuàngbiǎnyān 。 qiělìngxiéruòérlái 。 zàng , xiéérzhāngxiè 。 zhāngjiàn , zhé , liújiā , jiàozhī , 齿chǐxíng 。 yòuqǐngzhǎngér , xiègǎn 。 zhāngzhī 。 ránshènbáomáojiā , yuàncánzhīshíxíngyán 。 qiěyuē :“ cóngniúér !” qīnyíng , xīnlángyàn , cǎizàimén , fāngyǎnmèixiàngér 。 cuīzhīzhuāngzhuāng , quànjiě 。 éérxīnlánggàoxíng , yuèzuò , yóuyǎnlíngérshǒufēipéng 。 quàn , tīng , zhī ,  , nài 。 jiārénbàoxīnlángxíng , chūyuē :“ zhuāngwèijìng , fánlángshǎodāi 。” yòubēnshì 。 wǎngshùfān , zhōnghuí 。 zhōuzhāng , huáng 。 zài , yīnfēi , quànzhī 。 yuē :“ xiǎozi , xuéréndiéguō ! ěrcóng ?” mèiyuē :“ āyuáncéngmèizishǔmáoláng ; ruòmèizishǔmáoláng , fánquànjià ?” tīngyánkāngshuǎng , yīnqiè , cháng 。 xiàngyuē :“ zūnmìng , jīnérdài , érkěnxíngfǒu ?” kǎirányuē :“ zhīmìng , gàigǎn ; qiějiànmáojiāláng便biànzhōngshēn饿è ?”  , zhuāngzhuāng , cāngdēngchējìng 。 mén , dūnhǎoqiú 。 bìngchìqiān , máolángshāojiè 。 zhījiàzhīshuō , yóushìzhī 。
   , máolángshì , wǎngyīngxiāngshì 。 jīngwángshèrénzhuāng , diànzhǔxiānmèngshényuē :“ dànyǒumáojièyuánlái , hòuqiětuōè , shàndàizhī 。” chén , zhuānchádōnglái , degōng , shèn 。 gōngshènfēng , qiěsuǒzhí 。 gōngwèn , mèngzhàogào 。 gōng ; liánlián , wéixiǎnzhěxiào , guìhòudāngzhī 。 shì , jìngluò , yǎnjiǎnsàngzhì , nǎnjiànzhǔrén, gǎnyóuwángshè , dàoguījiā 。
  sānniánzàishì , diànzhǔrényánhòuqián 。 gōngyuē :“ ěryányàn , shūcánzhīfèng 。” zhǔrényuē :“ xiùcáiyīn , bèimíngchùluò , mèngjiàn ?” gōngèrán , wèn 。 zhǔrényuē :“ biéhòumèngshéngào , zhīzhī 。” gōngwénérránhuǐ , ruòǒu 。 zhǔrényòuyuē :“ xiùcáiài , zhōngdàngzuòjiěshǒu 。” shì , guǒxiánshū 。 rénxúncháng , yúnhuánwěi绿 , bèizēngmèi 。
  shìzhōngér , gāo 。 dàngduò , jiājiànlíng , pínyānhuǒ 。 wénmèiwéixiàolián , zēngkuìzuò , mèizhéérxíng 。 wèi , liángrényòu , jiāluò 。 máogōngyòuzhuójìnshì 。 wén , hèn , suì忿fènránfèishēnwéi 。 gōngzǎixiàngguī 。 qiángqiǎnxíngzhěwèn , yǒusuǒ 。 zhì , rénkuìluójuànruògān , jīnzhōng 。 xíngzhěxiéguījiànshī , shīshīsuǒwàng , huìyuē :“ jīnqián , shàngzuòxīnfèi , suǒ !” lìngsònghuí 。 gōngrénzhī , shì , jīnzài , fāngjiànquèzhī。 xiàoyuē :“ shībǎijīnshàngnéngrèn , yānyǒucónglǎoshàngshū 。” suìshíjīn , qiězhǔyuē :“ jiāngzuòěrshīyòng。 dànkǒngbáorénnánchéngshòuěr 。” xíngzhěguī , gàoshī 。 shīrántàn , niànshēngpíngsuǒwéi , diāndǎo , měièjiù , yóurén ? hòuwángshèdiànzhǔrénrénmìngdǎilíng , gōngnǎiwéijiěshìzuì 。
  shǐshìyuē :“ zhāngjiā , máoshìjiāchéng ,  。 wénshírényǒu ‘ zuòxiǎo , qiánjièyuánwéihòujièyuán ’ zhī , huìxiázhěsuǒnéngjiào ?  ! cāngzhětiānjiǔmèngmèng , zhìmáogōng , yīngxiǎng ?”

聊斋志异·姊妹易嫁拼音版

 《 zǐ mèi yì jià 》
  yè xiàn xiàng guó máo gōng , jiā sù wēi , qí fù cháng wéi rén mù niú 。 shí yì shì zú zhāng xìng , yǒu xīn qiān zài dōng shān zhī yáng 。 huò jīng qí cè , wén mù zhōng chì zhà shēng yuē :“ ruò děng sù bì qù , wù jiǔ hùn guì rén zhái !” zhāng wén , yì wèi shēn xìn 。 jì yòu pín de mèng jǐng yuē :“ rǔ jiā mù dì , běn shì máo gōng jiā chéng , hé de jiǔ jiǎ cǐ ?” yóu shì jiā shù bù lì 。 kè quàn xǐ zàng jí , zhāng nǎi xǐ yān 。
  yī rì xiàng guó fù mù , chū zhāng jiā gù mù , cù yù yǔ , nì shēn fèi kuàng zhōng 。 yǐ ér yǔ yì shèn , lǎo shuǐ bēn xué , bēng hōng guàn zhù , suì nì yǐ sǐ 。 xiàng guó shí shàng hái tóng 。 mǔ zì yì zhāng , gài zhǐ chǐ dì yǎn ér fù 。 zhāng wèn qí xìng shì , dà yì zhī 。 wǎng shì nì sǐ suǒ , yǎn dāng zhì guān chù , gèng hài ; nǎi shǐ jiù gù kuàng biǎn yān 。 qiě lìng xié ruò ér lái 。 zàng yǐ , mǔ xié ér yì zhāng xiè 。 zhāng yī jiàn , zhé xǐ , jí liú qí jiā , jiào zhī dú , yǐ chǐ zǐ dì xíng 。 yòu qǐng yǐ zhǎng nǚ qī ér , mǔ xiè bù gǎn 。 zhāng qī zú xǔ zhī 。 rán qí nǚ shèn báo máo jiā , yuàn cán zhī yì shí xíng yán sè 。 qiě yuē :“ wǒ sǐ bù cóng mù niú ér !” jí qīn yíng , xīn láng rù yàn , cǎi yú zài mén , nǚ fāng yǎn mèi xiàng yú ér kū 。 cuī zhī zhuāng bù zhuāng , quàn yì bù jiě 。 é ér xīn láng gào xíng , gǔ yuè dà zuò , nǚ yóu yǎn líng yǔ ér shǒu fēi péng yě 。 fù rù quàn nǚ , bù tīng , nù bī zhī , kū yì lì , fù wú nài 。 jiā rén bào xīn láng yù xíng , fù jí chū yuē :“ yī zhuāng wèi jìng , fán láng shǎo dāi 。” yòu bēn rù shì nǚ 。 wǎng fù shù fān , nǚ zhōng wú huí yì 。 qí fù zhōu zhāng yù sǐ , huáng jí wú jì 。 qí cì nǚ zài cè , yīn fēi qí zǐ , kǔ bī quàn zhī 。 zǐ nù yuē :“ xiǎo nī zi , yì xué rén dié guō ! ěr hé bù cóng tā qù ?” mèi yuē :“ ā yé yuán bù céng yǐ mèi zi shǔ máo láng ; ruò yǐ mèi zi shǔ máo láng , hé fán zǐ zǐ quàn jià yé ?” fù tīng qí yán kāng shuǎng , yīn yǔ yī mǔ qiè yì , yǐ cì yì cháng 。 mǔ jí xiàng cì nǚ yuē :“ wǔ nì bì bù zūn fù mǔ mìng , jīn yù yǐ ér dài zǐ , ér kěn xíng fǒu ?” nǚ kǎi rán yuē :“ fù mǔ zhī mìng , jí qǐ gài bù gǎn cí ; qiě hé yǐ jiàn máo jiā láng biàn zhōng shēn è fú sǐ hū ?” fù mǔ dà xǐ , jí yǐ zǐ zhuāng zhuāng nǚ , cāng cù dēng chē jìng qù 。 rù mén , fū fù yǎ dūn hǎo qiú 。 dì nǚ sù bìng chì qiān , máo láng shāo jiè yì 。 jí zhī yì jià zhī shuō , yóu shì yì yǐ zhī jǐ dé nǚ 。
  jū wú hé , máo láng bǔ bó shì dì zǐ , wǎng yīng xiāng shì 。 jīng wáng shè rén zhuāng , diàn zhǔ xiān yī xī mèng shén yuē :“ dàn xī yǒu máo jiè yuán lái , hòu qiě tuō rǔ yú è , kě shàn dài zhī 。” yǐ gù chén qǐ , zhuān sì chá dōng lái kè , jí de gōng , shèn xǐ 。 gōng jù shèn fēng , qiě bù suǒ zhí 。 gōng wèn gù , tè yǐ mèng zhào gào 。 gōng pō zì fù ; sī jì nǚ fā lián lián , lǜ wéi xiǎn zhě xiào , fù guì hòu dāng yì zhī 。 jí shì , jìng luò dì , yǎn jiǎn sàng zhì , nǎn jiàn zhǔ rén , bù gǎn fù yóu wáng shè , yū dào guī jiā 。
  yú sān nián zài fù shì , diàn zhǔ rén yán hòu rú qián 。 gōng yuē :“ ěr yán bù yàn , shū cán zhī fèng 。” zhǔ rén yuē :“ xiù cái yǐ yīn yù yì qī , gù bèi míng sī chù luò , qǐ wú mèng bù zú jiàn yé ?” gōng è rán , wèn gù 。 zhǔ rén yuē :“ bié hòu fù mèng shén gào , gù zhī zhī 。” gōng wén ér tì rán huǐ jù , mù lì ruò ǒu 。 zhǔ rén yòu yuē :“ xiù cái yí zì ài , zhōng dàng zuò jiě shǒu 。” rù shì , guǒ jǔ xián shū dì yī 。 fū rén fā yì xún cháng , yún huán wěi lǜ , bèi zēng wǔ mèi 。
  qí zǐ shì lǐ zhōng fù ér , yì qì zì gāo 。 fū dàng duò , jiā jiàn líng tì , pín wú yān huǒ 。 wén mèi wéi xiào lián fù , mí zēng kuì zuò , zǐ mèi zhé bì lù ér xíng 。 wèi jǐ , liáng rén yòu zú , jiā luò 。 máo gōng yòu zhuó jìn shì 。 nǚ wén , kè gǔ zì hèn , suì fèn rán fèi shēn wéi ní 。 jí gōng yǐ zǎi xiàng guī 。 qiáng qiǎn nǚ xíng zhě yì fǔ yè wèn , jì yǒu suǒ yí 。 bǐ zhì , fū rén kuì yǐ qǐ hú luó juàn ruò gān pǐ , yǐ jīn nà qí zhōng 。 xíng zhě xié guī jiàn shī , shī shī suǒ wàng , huì yuē :“ yǔ wǒ jīn qián , shàng kě zuò xīn mǐ fèi , cǐ wù wǒ hé suǒ xū !” jù lìng sòng huí 。 gōng yǔ fū rén yí zhī , qǐ shì , zé jīn jù zài , fāng wù jiàn què zhī yì 。 xiào yuē :“ rǔ shī bǎi jīn shàng bù néng rèn , yān yǒu fú zé cóng wǒ lǎo shàng shū yě 。” suì yǐ wǔ shí jīn fù ní qù , qiě zhǔ yuē :“ jiāng qù zuò ěr shī yòng dù 。 dàn kǒng fú báo rén nán chéng shòu ěr 。” xíng zhě guī , gào qí shī 。 shī yǎ rán zì tàn , sī niàn shēng píng suǒ wéi , lǜ zì diān dǎo , měi è bì jiù , yī qǐ yóu rén yé ? hòu wáng shè diàn zhǔ rén yǐ rén mìng dǎi xì líng yǔ , gōng nǎi wéi lì jiě shì zuì 。
  yì shǐ shì yuē :“ zhāng jiā gù mù , máo shì jiā chéng , sī yǐ qí yǐ 。 yú wén shí rén yǒu ‘ dà yí fū zuò xiǎo yí fū , qián jiè yuán wéi hòu jiè yuán ’ zhī xì , cǐ qǐ huì xiá zhě suǒ néng jiào jì yé ? wū hū ! bǐ cāng zhě tiān jiǔ yǐ mèng mèng , hé zhì máo gōng , qí yīng rú xiǎng yé ?”

 为您推荐:聊斋志异姊妹易嫁原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签