聊斋志异·龙取水拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-24 20:42:55

  文言文之家为您整理聊斋志异·龙取水拼音版、聊斋志异·龙取水注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·龙取水注音版

  《 lóngshuǐ 》
   chuánlóngjiāngzhīshuǐwéi , zhīshuōěr 。 dōngchīnányóu , zhōujiāngàn , jiàncānglóngyúnzhōngchuíxià , wěijiǎojiāngshuǐ , làngyǒng , suílóngshēnérshàng 。 yáowàngshuǐguāngshǎnshǎn , kuòsānliàn 。 shí , lóngwěishōu , shuǐdùn ; éérqīngzhù , dàojiēpíng 。

聊斋志异·龙取水拼音版

  《 lóng qǔ shuǐ 》
   sú chuán lóng qǔ jiāng hé zhī shuǐ yǐ wéi yǔ , cǐ yí sì zhī shuō ěr 。 xú dōng chī nán yóu , bó zhōu jiāng àn , jiàn yī cāng lóng zì yún zhōng chuí xià , yǐ wěi jiǎo jiāng shuǐ , bō làng yǒng qǐ , suí lóng shēn ér shàng 。 yáo wàng shuǐ guāng shǎn shǎn , kuò yú sān pǐ liàn 。 yí shí , lóng wěi shōu qù , shuǐ yì dùn xī ; é ér dà yǔ qīng zhù , qú dào jiē píng 。

  为您推荐:聊斋志异龙取水文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签