聊斋志异·棋鬼拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-24 20:49:56

 文言文之家为您整理聊斋志异·棋鬼拼音版、聊斋志异·棋鬼注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·棋鬼注音版

 《 guǐ 》
  yángzhōutóngjiāngjūnliánggōng , jiěxiāng , xiéjiǔ , yóuxiánglínqiūjiān 。 huìjiǔdēnggāo ,  。 yǒurénlái , qūnxún, dānwán 。 shìzhī , miànhánjiǎn , xuánchúnjiéyān 。 ránértàiwēn , yǒuwénshìfēng 。 gōngzhī , nǎizuò 。 shūhuīqiān 。 gōngzhǐwèiyuē :“ xiānshēngdāngshàn , duìlěi ?” rénxùnxièshí , shǐ 。 zhōngér , shénqíngào , ruò 。 yòuzheyòu, cánfèn 。 zhuózhījiǔ , yǐn , wéi 。 chénzhì , huángsōu 。
  fāngzhēng , liǎngdiéguō , shūshēngsǒng , shéncǎn 。 shǎojiān , gōngzuò , bàisǎngjiù 。 gōnghài , zhīyuē :“ ěr , zhìshì ?” shūshēngyuē :“ zhǔrén , xiǎoshēngjǐng 。” gōngyòuzhī , wèn :“ rénshéi ?” yuē :“ chéng 。” xiānshì , gōngchéngzhě , zǒucháng , chángshíshùyōumíng , shèdiézuògōu 。 gōngshūshēngyán , suì使shǐrénwǎngshìchéng , jiāngèr 。 gōngnǎichìchéngde 。 piēránjiān , shūshēngérmiè 。 gōngtànzhàliángjiǔ , nǎiguǐ 。
  yuè , chéng , gōngzhàojiézhī 。 chéngyuē :“ shūshēngxiāngrén , shì , chǎndàngjìn 。 yōuzhī , zhìzhāizhōng 。 zhéyuánchū, qièyǐnkōngchù , zhěxiá 。 wéngòu , zhōngzhìzhǐ 。 fènhènhènér 。 yánwángshūshēng , nián寿shòu , 饿èguǐ , jīnnián 。 huìdōngyuèfènglóuchéng , xiàdiézhū , zhēngwénrénzuòbēi 。 wángchūzhīzhōng , 使shǐyìngzhàoshú 。 zhōngdàoqiānyán , qiānxiàn 。 yuè使shǐzhícáowènzuìwáng 。 wáng , 使shǐxiǎorénbèiluósōuzhī 。 qiánchéngzhǔrénmìng , wèigǎnléixièzhī 。” gōngwèn :“ jīnzuòzhuàng ?” yuē :“ réng , yǒngshēng 。” gōngtànyuē :“ zhīrén , shì !”
  shǐshìyuē :“ jiànsuìwàng ;  , jiànyòuwàngshēng 。 fēisuǒyǒushènqiānshēngzhězāi ? ránshì , shàngwèihuògāozhāo , lìngjiǔquánxià , yǒuchángshēngzhīguǐ 。 āizāi !”

聊斋志异·棋鬼拼音版

 《 qí guǐ 》
  yáng zhōu dū tóng jiāng jūn liáng gōng , jiě zǔ xiāng jū , rì xié qí jiǔ , yóu xiáng lín qiū jiān 。 huì jiǔ rì dēng gāo , yǔ kè yì 。 hū yǒu yī rén lái , qūn xún jú cè , dān wán bù qù 。 shì zhī , miàn mù hán jiǎn , xuán chún jié yān 。 rán ér yì tài wēn yǎ , yǒu wén shì fēng 。 gōng lǐ zhī , nǎi zuò 。 yì shū huī qiān 。 gōng zhǐ qí wèi yuē :“ xiān shēng dāng bì shàn cǐ , hé wù yǔ kè duì lěi ?” qí rén xùn xiè yí shí , shǐ jí jú 。 jú zhōng ér fù , shén qíng ào rè , ruò bù zì yǐ 。 yòu zhe yòu fù , yì cán fèn 。 zhuó zhī yǐ jiǔ , yì bù yǐn , wéi yè kè yì 。 zì chén zhì yú rì zè , bù huáng sōu nì 。
  fāng yǐ yī zǐ zhēng lù , liǎng hù dié guō , hū shū shēng lí xí sǒng lì , shén sè cǎn jǔ 。 shǎo jiān , qū gōng zuò , bài sǎng qǐ jiù 。 gōng hài yí , qǐ fú zhī yuē :“ xì ěr , hé zhì shì ?” shū shēng yuē :“ qǐ fù zhǔ yǔ rén , wù fù xiǎo shēng jǐng 。” gōng yòu yì zhī , wèn :“ yǔ rén shéi ?” yuē :“ mǎ chéng 。” xiān shì , gōng yǔ yì mǎ chéng zhě , zǒu wú cháng , cháng shí shù rì yī rù yōu míng , shè dié zuò gōu yì 。 gōng yǐ shū shēng yán yì , suì shǐ rén wǎng shì chéng , zé jiāng wò yǐ èr rì yǐ 。 gōng nǎi chì chéng bù de wú lǐ 。 piē rán jiān , shū shēng jí dì ér miè 。 gōng tàn zhà liáng jiǔ , nǎi wù qí guǐ 。
  yuè rì , mǎ chéng wù , gōng zhào jié zhī 。 chéng yuē :“ shū shēng hú xiāng rén , pǐ shì yì , chǎn dàng jìn 。 fù yōu zhī , bì zhì zhāi zhōng 。 zhé yú yuán chū , qiè yǐn kōng chù , yǔ yì zhě xiá 。 fù wén gòu lì , zhōng bù kě zhì zhǐ 。 fù fèn hèn jī hèn ér sǐ 。 yán mó wáng yǐ shū shēng bù dé , cù qí nián shòu , fá rù è guǐ yù , yú jīn qī nián yǐ 。 huì dōng yuè fèng lóu chéng , xià dié zhū fǔ , zhēng wén rén zuò bēi jì 。 wáng chū zhī yù zhōng , shǐ yìng zhào zì shú 。 bù yì zhōng dào qiān yán , dà qiān xiàn qī 。 yuè dì shǐ zhí cáo wèn zuì yú wáng 。 wáng nù , shǐ xiǎo rén bèi luó sōu zhī 。 qián chéng zhǔ rén mìng , gù wèi gǎn yǐ léi xiè xì zhī 。” gōng wèn :“ jīn rì zuò hé zhuàng ?” yuē :“ réng fù yù lì , yǒng wú shēng qī yǐ 。” gōng tàn yuē :“ pǐ zhī wù rén yě , rú shì fū !”
  yì shǐ shì yuē :“ jiàn yì suì wàng qí sǐ ; jí qí sǐ yě , jiàn yì yòu wàng qí shēng 。 fēi qí suǒ yù yǒu shèn qiān shēng zhě zāi ? rán pǐ shì rú cǐ , shàng wèi huò yī gāo zhāo , tú lìng jiǔ quán xià , yǒu cháng shēng bù sǐ zhī yì guǐ yě 。 kě āi yě zāi !”

 为您推荐:聊斋志异棋鬼文言文翻译及注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签