聊斋志异·辛十四娘拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-24 20:54:25

 文言文之家为您整理聊斋志异·辛十四娘拼音版、聊斋志异·辛十四娘注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·辛十四娘注音版

 《 xīnshíniáng 》
  广guǎngpíngféngshēng , shǎoqīngtuō , zòngjiǔ 。 mèishuǎngǒuxíng , shào , zhehóngpèi , róngjuānhǎo 。 cóngxiǎo , nièbēn , zhān 。 xīnqièhǎozhī 。 zuìguī , dàoyǒulánruò , jiǔfèi , yǒunèichū , xiàngrén , jiànshēnglái , zhuǎnshēn 。 yīn : zhědezàichányuànzhōng ? zhímén , wǎngchān 。 duànyuánlíngluò , jiēshàngcǎotǎn 。 pánghuángjiān , bānbáisǒuchū , màozhěngjié , wèn :“ lái ?” shēngyuē :“ ǒuguòchà , zhānyǎng 。” yīnwèn :“ wēngzhì ?” sǒuyuē :“ lǎoliúsuǒ , zànjièāndùnxiǎo 。 chéngchǒngjiàng , shānchádāngjiǔ 。” nǎibīn 。 jiàn殿diànhòuyuàn , shíguāngmíng , zhēnmǎng 。 shì , liánhuǎngchuáng , xiāngpēnrén 。 zuòzhǎnxìng , yún :“ méngsǒuxìngxīn 。” shēngchéngzuìwènyuē :“ wényǒugōngwèishìliáng , qièchuāiyuànjìngtáixiàn 。” xīnxiàoyuē :“ róngmóuzhījīngrén 。” shēngsuǒwéishīyuē :“ qiānjīnchǔ , yīnqínshǒujiāng 。 yúnyīngyǒu , qīnwéidǎoxuánshuāng 。” zhǔrénxiàozuǒyòu 。 shǎojiān , yǒuxīněr 。 xīnwèinàizuò , qiān , yǐnyuēshùchū 。 shēngyǒujiābào , érxīnnǎizuòxué , yǒuyán 。 shēngnéngrěn , wènyuē :“ wèishěnzhǐ , xìngshìbào 。” xīnyuē :“ jūnzhuóluòshì , qīngfēngjiǔ , dànyǒuzhōngsuǒgǎnyáněr 。” shēngqǐng , xīnyuē :“ ruòshíjiǔrén , jiàzhěshíyǒuèr 。 jiàomìngrènzhījīngrén , lǎoyān 。” shēngyuē :“ xiǎoshēngzhǐyàojīnzhāolǐngxiǎodàixíngzhě 。” xīnyīng , xiāngduìrán 。 wénfángnèiyīngyīng , shēngchéngzuìqiānliányuē :“ kàng , dāngjiànyán , xiāohàn 。” nèiwéngōudòng , qúnè 。 guǒyǒuhóngrén , zhènxiùqīnghuán , tíngtíngniāndài 。 wàngjiànshēng , biànshìzhānghuáng 。 xīn , mìngshùrénzuóshēngchū 。 jiǔyǒngshàng , dǎozhēnzhōng , shíluànluò , xìngzháo 。
  shí , tīngziyóucǎo , nǎikuà , liàngqiàngérxíng 。 mēn , jiàn , lángbēnchījiào , shùmáohánxīn 。 chíchú , bìngzhīsuǒ 。 yáowàngcānglínzhōngdēnghuǒmíngmiè , cūnluò , jìngchítóuzhī 。 yǎngjiàngāohóng , zhuāmén , nèiwènyuē :“ rénbànlái ?” shēngshīgào , nèiyuē :“ dàizhǔrén 。” shēnglèi 。 wénzhènguǎnfēi , jiànchū , dàizhuō 。 shēng , jiànshìshènhuáhǎo , tángshàngzhāngdēnghuǒ 。 shǎozuò , yǒurénchū , wènxìngshì , shēnggào 。  , qīngshùrénlǎochū , yuē :“ jùnjūnzhì 。” shēng , shēnbài 。 zhǐzhīzuò , wèishēngyuē :“ ěrfēiféngyúnzizhīsūn ?” yuē :“ rán 。” yuē :“ dāngshìshēng 。 lǎoshēnzhōnglòubìngxiē , cánniánxiàngjìn , ròuzhījiān , shūduōguāikuò 。” shēngyuē :“ érshǎoshī , chùzhě, shíshíyān 。 wèibàishěng , 便biànzhǐshì 。” yuē :“ zhīzhī 。” shēnggǎnwèn , zuòduìxuánxiǎng 。
  yuē :“ shēngshēndelái ?” shēngdǎnjīn , suìchénsuǒ 。 xiàoyuē :“ hǎoshì 。 kuàngshēngmíngshì , shūdiànyīn , jīngdeqiánggāo ? shēng , néngwéiruòzhìzhī 。” shēngxièwéiwéi 。 zuǒyòuyuē :“ zhīxīnjiāérsuìduānhǎo 。” qīngrényuē :“ yǒushíjiǔ , dōupiānpiānyǒufēng , zhīguānrénsuǒpìnxíng ?” shēngyuē :“ niányuēshí 。” qīngyuē :“ shìshíniáng 。 sānyuèjiān , céngcóngā寿shòujùnjūn , wàngquè ?” xiàoyuē :“ shìfēiliánbànwéigāo , shíxiāngxiè , méngshāérzhě ?” qīngyuē :“ shì 。” yuē :“ huìzuò , nòngmèiqiǎo 。 ránguǒyǎotiǎo , āshēngshǎngjiànmiù 。” wèiqīngyuē :“ qiǎnxiǎohuànzhīlái 。” qīngyìngnuò 。
  shí , bái :“ dexīnjiāshíniángzhì 。” xuánjiànhóng , wàngbài 。 yuē :“ hòuwèijiāshēng , dexiūzi。”  , pīngpīngér , hóngxiùchuí 。 bìn , niǎněrhuán , yuē :“ shíniángjìnzàiguīzhōngzuòmeshēng ?” yīngyuē :“ xiánláizhītiāoxiù 。” huíshǒujiànshēng , xiūsuōān 。 yuē :“ shēng 。 shèngérzuòyīnhǎo , 便biànjiào , zhōngcuàn?” shǒu 。 yuē :“ huànfēi , wéishēngzuòěr 。” ér 。 mìngsǎozhǎnyīn , wéijǐn 。 tiǎnrányuē :“ háigàozhī 。” yuē :“ wéizuòbīng , yǒuchuǎnmiù ?” yuē :“ jùnjūnzhīmìng , dānggǎnwéi , ráncǎocǎo , zi , gǎnfèngmìng !” xiàoyuē :“ xiǎozhìduó , zhēnshēng !” nǎitóushàngjīnhuāduǒ , shēngshōuzhī。 mìngguījiājiǎn , liángchénwéidìng 。 nǎi使shǐqīngsòng 。 tīngyuǎnchàng , qiǎnrénchísòngshēngchū 。 shùwài , chuāhuí , cūnshèshī , dànjiànsōngqiūnónghēi , péngzhǒngér 。 dìngxiǎngshí , nǎichùwéixuēshàngshū 。
  xuēnǎishēng , xiāngshēng 。 xīnzhīguǐ , ránzhīshíniángrén 。 jiēérguī , mànjiǎndàizhī , érxīnkǒngguǐyuēnánshì 。 zàiwǎnglánruò , 殿diànhuāngliáng , wènzhīrén , zhōngwǎngwǎngjiànyún 。 yīnniàn : ruòderén , jiā 。 zhìchúshèsǎo , gèngtiàowàng , bànyóu , shēngwàng 。 qǐngzhīménwàihuárán , chūkuī , xiùxiǎnzhùtíng , shuānghuánzuòqīngzhōng 。 zhuāngliáncháng , wéiliǎngchánglièkángmǎn , wèng , jiānzhìtáng 。 shēngdejiāǒu , bìnglèi 。 wènyuē :“ guǐ , qīngjiātiězhīshèn ?” yuē :“ xuēshàngshū , jīnzuòdōuxúnhuán使shǐ , shùbǎiguǐjiēbèicóng , guīshíchángshǎo 。” shēngwàngjiǎnxiū , wǎng 。 guījiànèrqīng , chíbèijǐnwéi , jìngwěishàngér 。 shēnggào , yuē:“ jùnjūn 。”
  yǒuchǔyíntáizhīgōng , shǎoshēnggòngyàn , xiāngxiá 。 wénshēngde , kuìwéinuǎn , dēngtángchēngshāng 。 yuèshù , yòuzhéjiǎnláizhāoyǐn 。 wén , wèishēngyuē :“ nǎnggōnglái , xuékuīzhī , rényuánjīngyīngzhǔn , jiǔ 。 wǎng 。” shēngnuòzhī 。 gōngzàomén , wènyuēzhīzuì , qiěxiànxīnshí 。 shēngpíngshècháoxiào , gōngcán , huānérsàn 。 shēngguīxiàoshùfáng , cǎnrányuē :“ gōngcháiláng , xiá ! tīngyán , jiāngnán !” shēngxiàoxièzhī 。 hòugōngzhéxiāngxué , qiánjiànshì 。 huìxuéshì , gōng , shēngèr 。 gōngzhānzhān , zǒubēngláiyāoshēngyǐn , shēng ; pínzhāonǎiwǎng 。 zhìzhīwéigōngchū , cóngmǎntáng , lièyánshènshèng 。 gōngchūshìjuànshìshēng , qīnyǒudiéjiāntànshǎng 。 jiǔshùháng , yuèzòutáng , chuīcāngzhù , bīnzhǔshèn 。 gōngwèishēngyuē :“ yànyún :‘ chǎngzhōnglùnwén 。’ yánjīnzhīmiù 。 xiǎoshēngsuǒtiǎnchūjūnshàngzhě , chùshùlüègāochóuěr 。” gōngyán , zuòjìnzàn 。 shēngzuìnéngrěn , xiàoyuē :“ jūndàojīn , shàngwéiwénzhāngzhìshì !” shēngyán , zuòshī 。 gōngcán忿fènjié 。 jiàn , shēngdùn 。 xǐngérhuǐzhī , yīngào 。 yuē :“ jūnchéngxiāngzhīxuānziqīngzhītài , shīzhījūn , sàng ; shīzhīxiǎorén , shāshēn 。 jūnhuòyuǎn ! rěnjiànjūnliúluò , qǐngcóng 。” shēngér , qiěgàozhīhuǐ 。 yuē :“ liú , jūnyuē : cóngjīnjuéjiāoyóu , làngyǐn 。” shēngjǐnshòujiào 。
  shíniángwéirénqínjiǎntuō , rènzhīwéishì 。 shíguīníng , wèicháng 。 yòushíchūjīnzuòshēng , yǒuyíng , zhétóumǎn 。 mén , yǒuzào访fǎngzhězhézhǔcāngtóuxiè 。
   , chǔgōngchíhánlái , fénruòwén 。  , chūdiàochéng , gōngsàngzhězhījiā , zhuōyuē , shēng 。 gōng使shǐrénwǎnpèi , yōngzuóxíng 。 zhìjiā , mìngtiǎn 。 退tuì 。 gōngyàozhē , chūjiādànzhēngwéi 。 shēng , xiàngzhìtíngzhōng , juémēnsǔn , féngyǐn , xīngdùnháo , yíngniàn 。 yīnérzuìhān , tuíjiān 。 gōngruǎnshì , zuìhàn , qiègǎnshīzhī 。 qián , zhāizhōng , wèiruǎnyǎnzhí , zhàngshǒu , nǎoliè 。 gōngshēngcháomàn , xiánshēng , suǒbào, suìmóuzuìjiǔérzhī 。 chéngshēngzuìmèi , kángshīchuángjiān , fēijìng 。 shēnggēngchéngjiě , shǐjuéshēnshàng , xúnzhěn , yǒurán , xièbàn 。 zhī , rén 。 zhǔrénqiǎntóngbànshuì 。 yòuzhīdòng , zhīérjiāng , hài , chūménguài 。 jìn , ruòzhī , jiànshī , zhíshēngnào 。 gōngchūyànzhī , shēngjiānshā , zhísòng广guǎngpíng 。  , shíniángshǐzhī , shānyuē :“ zǎozhījīn !” yīnànjīnqiánshēng 。 shēngjiànyǐn , shēn , zhāobànglüè , ròujìntuō 。 wèn , shēngjiànzhī , bēisāixīn , néngyánshuō 。 zhīxiànjǐngshēn , quànlìng , miǎnxíngxiàn 。 shēngtīngmìng 。
  háiwǎngzhījiān , rénzhǐchǐxiāngkuī 。 guījiāwǎn , qiǎnzi 。 shù , yòutuōméiǎogòuliángjiā , míngér , nián , rónghuá , tóngqǐnshí , àiqúnxiǎo 。 shēngrènshājiǎo 。 cāngtóudexìnguī , tòngshùchéngshēng 。 wén , tǎnránruòjiè。 érqiūjuéyǒu , shǐhuánghuángzàodòng , zhòulái , tíng 。 měisuǒ , bēiāi , zhìsǔnmiánshí 。  ,  , lái 。 dùn , xiāngyǐnpíng 。 chūxiàomǎnróng , liàoménpíngshí 。  , cāngtóuzhì , shēngniángwǎngyǒngjué 。 cāngtóumìng , mànyīngzhī , chuàng , shūluòluòzhìzhī ; jiārénqièrěn 。 dàofèichuán : chǔyíntáizhí , píngyángguāncháfèngzhǐzhìféngshēngàn 。 cāngtóuwénzhī , gàozhǔ 。  , qiǎntànshì , shēngchū , xiāngjiànbēi 。 égōngzhì ,  , jìnqíng 。 shēngshìníngjiā 。 guījiàn , xuànránliú , xiāngduìchuàngchǔ , bēiér , ránzhōngzhīdeshàngtīng 。 xiàozhǐyuē :“ jūnzhīgōngchén 。” shēngèwèn 。
  xiānshì , qiǎnyān , gōngwéi , wéishēngchényuān 。 zhì , gōngzhōngyǒushénshǒu , páihuáigōujiān , shùyuède 。 shì , fāngguīmóu , wénjīnshàngjiàngxìngtóng , nǎiwǎng , wěizuòliú 。 shàngzhìgōulán , méngchǒngjuàn 。 fēngchénrén , nǎichuí 。 shàngwèn :“ yǒuyuān ?” duìyuē :“ qièyuánzhí广guǎngpíng , shēngyuánféngmǒuzhī 。 yuānjiāng , suìqiègōulánzhōng 。” shàngcǎnrán , jīnbǎiliǎng 。 línxíng , wèndiān , zhǐxìngmíng ; qiěyángòngguì 。 yán :“ dàndetuán , yuànhuá 。” shànghànzhī , nǎi 。 qínggàoshēng 。 shēngbài , lèishuāngyíng 。  , wèishēngyuē :“ qièwèiqíngyuán , chùdefánnǎo ? jūnbèidǎishí , qièbēnzǒujuànjiān , bìngréndàimóuzhě 。 ěrshísuānzhōng , chénggào 。 jīnshìchényàn 。 wéijūnliángǒu , cóngbié 。” shēngwén ,  , nǎizhǐ 。 qiǎnérshìshēngqǐn , shēng 。 cháoshìshíniáng , róngguāngdùnjiǎn ; yòuyuè , jiànshuāilǎo ; bànzǎi , ànhēicūn : shēngjìngzhī , zhōng 。 yánbié , qiěyuē :“ jūnyǒujiā , ānyòngjiūpánwéi ?” shēngāiqián 。 yòuyuè , bào , juéyǐnshí , léiguī 。 shēngshìtāngyào , fèng 。 líng , jìngshì 。 shēngbēijué 。 jīn , wèiyíngzhāizàng 。 shù ,  , suìérwéishì 。 nián , shēng 。 ránsuìdēng , jiāluò 。  , duìyǐngchángchóu 。 tángzōumǎn , chángjiànshíniángtóuqiánzhōng , zhīshàngzàifǒu 。 jìnlínzhī , chǐyánàng , luólièdàimǎn 。 tóutóuzhì , zhùtànzhōng , jiān 。 érsuìzhī , jīnqiánchū 。 yóudùnchōng 。
  hòucāngtóuzhìtàihuá 、 shíniáng , chéngqīngluó , zikuàjiǎncóng , wèn :“ fénglángānfǒu ?” qiěyán :“ zhìzhǔrén , mínglièxiān 。” yánjiàn 。
  shǐshìyuē :“ qīngzhī , duōchūshìlèi , jūnsuǒdào 。 chángmàowěizhīmíng , yányuān , ránwèicháng , miǎnjūnzhīlín , érhuòzhīshuōyān 。 ruòféngshēngzhě , yánzhīwēi , zhìshāshēn , gǒufēishìyǒuxiānrén , néngjiětuōlíng , zàishēngdāngshì ? zāi ?”

聊斋志异·辛十四娘拼音版

 《 xīn shí sì niáng 》
  guǎng píng féng shēng , shǎo qīng tuō , zòng jiǔ 。 mèi shuǎng ǒu xíng , yù yī shào nǚ , zhe hóng pèi , róng sè juān hǎo 。 cóng xiǎo xī nú , niè lù bēn bō , lǚ wà zhān rú 。 xīn qiè hǎo zhī 。 bó mù zuì guī , dào cè gù yǒu lán ruò , jiǔ wú fèi , yǒu nǚ zǐ zì nèi chū , zé xiàng lì rén yě , hū jiàn shēng lái , jí zhuǎn shēn rù 。 yīn sī : lì zhě hé de zài chán yuàn zhōng ? zhí lǘ yú mén , wǎng chān qí yì 。 rù zé duàn yuán líng luò , jiē shàng xì cǎo rú tǎn 。 páng huáng jiān , yī bān bái sǒu chū , yī mào zhěng jié , wèn :“ kè hé lái ?” shēng yuē :“ ǒu guò gǔ chà , yù yī zhān yǎng 。” yīn wèn :“ wēng hé zhì cǐ ?” sǒu yuē :“ lǎo fū liú yù wú suǒ , zàn jiè cǐ ān dùn xì xiǎo 。 jì chéng chǒng jiàng , shān chá kě yǐ dāng jiǔ 。” nǎi sù bīn rù 。 jiàn diàn hòu yī yuàn , shí lù guāng míng , wú fù zhēn mǎng 。 rù qí shì , zé lián huǎng chuáng mù , xiāng wù pēn rén 。 zuò zhǎn xìng zì , yún :“ méng sǒu xìng xīn 。” shēng chéng zuì jù wèn yuē :“ wén yǒu nǚ gōng zǐ wèi shì liáng pǐ , qiè bù zì chuāi yuàn yǐ jìng tái zì xiàn 。” xīn xiào yuē :“ róng móu zhī jīng rén 。” shēng jí suǒ bǐ wéi shī yuē :“ qiān jīn mì yù chǔ , yīn qín shǒu zì jiāng 。 yún yīng rú yǒu yì , qīn wéi dǎo xuán shuāng 。” zhǔ rén xiào fù zuǒ yòu 。 shǎo jiān , yǒu bì yǔ xīn ěr yǔ 。 xīn qǐ wèi kè nài zuò , qiān mù rù , yǐn yuē shù yǔ jí qū chū 。 shēng yì bì yǒu jiā bào , ér xīn nǎi zuò yǔ wà xué , bù fù yǒu tā yán 。 shēng bù néng rěn , wèn yuē :“ wèi shěn yì zhǐ , xìng shì yí bào 。” xīn yuē :“ jūn zhuó luò shì , qīng fēng yǐ jiǔ , dàn yǒu sī zhōng suǒ bù gǎn yán ěr 。” shēng gù qǐng , xīn yuē :“ ruò xī shí jiǔ rén , jià zhě shí yǒu èr 。 jiào mìng rèn zhī jīng rén , lǎo fū bù yǔ yān 。” shēng yuē :“ xiǎo shēng zhǐ yào dé jīn zhāo lǐng xiǎo xī nú dài lù xíng zhě 。” xīn bù yīng , xiāng duì mò rán 。 wén fáng nèi yīng yīng nì yǔ , shēng chéng zuì qiān lián yuē :“ kàng lì jì bù kě dé , dāng yī jiàn yán sè , yǐ xiāo wú hàn 。” nèi wén gōu dòng , qún lì è gù 。 guǒ yǒu hóng yī rén , zhèn xiù qīng huán , tíng tíng niān dài 。 wàng jiàn shēng rù , biàn shì zhāng huáng 。 xīn nù , mìng shù rén zuó shēng chū 。 jiǔ yù yǒng shàng , dǎo zhēn wú zhōng , wǎ shí luàn luò rú yǔ , xìng bù zháo tǐ 。
  wò yí shí , tīng lǘ zi yóu hé cǎo lù cè , nǎi qǐ kuà lǘ , liàng qiàng ér xíng 。 yè sè mí mēn , wù rù jiàn gǔ , láng bēn chī jiào , shù máo hán xīn 。 chí chú sì gù , bìng bù zhī qí hé suǒ 。 yáo wàng cāng lín zhōng dēng huǒ míng miè , yí bì cūn luò , jìng chí tóu zhī 。 yǎng jiàn gāo hóng , yǐ cè zhuā mén , nèi wèn yuē :“ hé rén bàn yè lái cǐ ?” shēng yǐ shī lù gào , nèi yuē :“ dài dá zhǔ rén 。” shēng lèi zú hú sì 。 hū wén zhèn guǎn pì fēi , yī jiàn pú chū , dài kè zhuō lǘ 。 shēng rù , jiàn shì shèn huá hǎo , táng shàng zhāng dēng huǒ 。 shǎo zuò , yǒu fù rén chū , wèn kè xìng shì , shēng yǐ gào 。 yú kè , qīng yī shù rén fú yī lǎo yù chū , yuē :“ jùn jūn zhì 。” shēng qǐ lì , sù shēn yù bài 。 yù zhǐ zhī zuò , wèi shēng yuē :“ ěr fēi féng yún zi zhī sūn yé ?” yuē :“ rán 。” yù yuē :“ zǐ dāng shì wǒ mí shēng 。 lǎo shēn zhōng lòu bìng xiē , cán nián xiàng jìn , gǔ ròu zhī jiān , shū duō guāi kuò 。” shēng yuē :“ ér shǎo shī hù , yǔ wǒ zǔ fù chù zhě , shí bù shí yī yān 。 sù wèi bài shěng , qǐ biàn zhǐ shì 。” yù yuē :“ zǐ zì zhī zhī 。” shēng bù gǎn fù wèn , zuò duì xuán xiǎng 。
  yù yuē :“ shēng shēn yè hé de lái cǐ ?” shēng yǐ dǎn lì zì jīn xǔ , suì lì chén suǒ yù 。 yù xiào yuē :“ cǐ dà hǎo shì 。 kuàng shēng míng shì , shū bù diàn yú yīn yà , yě hú jīng hé de qiáng zì gāo ? shēng wù lǜ , wǒ néng wéi ruò zhì zhī 。” shēng xiè wéi wéi 。 yù gù zuǒ yòu yuē :“ wǒ bù zhī xīn jiā nǚ ér suì rú cǐ duān hǎo 。” qīng yī rén yuē :“ qú yǒu shí jiǔ nǚ , dōu piān piān yǒu fēng gé , bù zhī guān rén suǒ pìn xíng jǐ ?” shēng yuē :“ nián yuē shí wǔ yú yǐ 。” qīng yī yuē :“ cǐ shì shí sì niáng 。 sān yuè jiān , céng cóng ā mǔ shòu jùn jūn , hé wàng què ?” yù xiào yuē :“ shì fēi kè lián bàn wéi gāo lǚ , shí yǐ xiāng xiè , méng shā ér bù zhě hū ?” qīng yī yuē :“ shì yě 。” yù yuē :“ cǐ bì dà huì zuò yì , nòng mèi qiǎo 。 rán guǒ yǎo tiǎo , ā shēng shǎng jiàn bù miù 。” jí wèi qīng yī yuē :“ kě qiǎn xiǎo lí nú huàn zhī lái 。” qīng yī yìng nuò qù 。
  yí shí , rù bái :“ hū de xīn jiā shí sì niáng zhì yǐ 。” xuán jiàn hóng yī nǚ zǐ , wàng yù fǔ bài 。 yù yuē :“ hòu wèi wǒ jiā shēng fù , wù de xiū bì zi lǐ 。” nǚ zǐ qǐ , pīng pīng ér lì , hóng xiù dī chuí 。 yù lǐ qí bìn fà , niǎn qí ěr huán , yuē :“ shí sì niáng jìn zài guī zhōng zuò me shēng ?” nǚ dī yīng yuē :“ xián lái zhī tiāo xiù 。” huí shǒu jiàn shēng , xiū suō bù ān 。 yù yuē :“ cǐ wú shēng yě 。 shèng yì yǔ ér zuò yīn hǎo , hé biàn jiào mí tú , zhōng yè cuàn xī gǔ ?” nǚ fǔ shǒu wú yǔ 。 yù yuē :“ wǒ huàn rǔ fēi tā , yù wéi wú shēng zuò fá ěr 。” nǚ mò mò ér yǐ 。 yù mìng sǎo tà zhǎn yīn rù , jí wéi hé jǐn 。 nǚ tiǎn rán yuē :“ hái yǐ gào zhī fù mǔ 。” yù yuē :“ wǒ wéi rǔ zuò bīng , yǒu hé chuǎn miù ?” nǚ yuē :“ jùn jūn zhī mìng , fù mǔ dāng bù gǎn wéi , rán rú cǐ cǎo cǎo , bì zi jí sǐ , bù gǎn fèng mìng !” yù xiào yuē :“ xiǎo nǚ zǐ zhì bù kě duó , zhēn wú shēng fù yě !” nǎi bá nǚ tóu shàng jīn huā yī duǒ , fù shēng shōu zhī 。 mìng guī jiā jiǎn lì , yǐ liáng chén wéi dìng 。 nǎi shǐ qīng yī sòng nǚ qù 。 tīng yuǎn jī yǐ chàng , qiǎn rén chí lǘ sòng shēng chū 。 shù bù wài , chuā yī huí gù , zé cūn shè yǐ shī , dàn jiàn sōng qiū nóng hēi , péng kē bì zhǒng ér yǐ 。 dìng xiǎng yí shí , nǎi wù qí chù wéi xuē shàng shū mù 。
  xuē nǎi shēng gù zǔ mǔ dì , gù xiāng hū yǐ shēng 。 xīn zhī yù guǐ , rán yì bù zhī shí sì niáng hé rén 。 zī jiē ér guī , màn jiǎn lì yǐ dài zhī , ér xīn kǒng guǐ yuē nán shì 。 zài wǎng lán ruò , zé diàn yǔ huāng liáng , wèn zhī jū rén , zé sì zhōng wǎng wǎng jiàn hú lí yún 。 yīn niàn : ruò de lì rén , hú yì zì jiā 。 zhì rì chú shè sǎo tú , gèng pú tiào wàng , yè bàn yóu jì , shēng yǐ wú wàng 。 qǐng zhī mén wài huá rán , xǐ chū kuī , zé xiù xiǎn yǐ zhù yú tíng , shuāng huán fú nǚ zuò qīng lú zhōng 。 zhuāng lián yì wú cháng wù , wéi liǎng cháng liè nú káng yī pū mǎn , dà rú wèng , xī jiān zhì táng yú 。 shēng xǐ de jiā lì ǒu , bìng bù yí qí yì lèi 。 wèn nǚ yuē :“ yī sǐ guǐ , qīng jiā hé tiě fú zhī shèn ?” nǚ yuē :“ xuē shàng shū , jīn zuò wǔ dōu xún huán shǐ , shù bǎi lǐ guǐ hú jiē bèi hù cóng , gù guī mù shí cháng shǎo 。” shēng bù wàng jiǎn xiū , yì rì wǎng jì qí mù 。 guī jiàn èr qīng yī , chí bèi jǐn wéi hè , jìng wěi jǐ shàng ér qù 。 shēng yǐ gào nǚ , nǚ yuē :“ cǐ jùn jūn wù yě 。”
  yì yǒu chǔ yín tái zhī gōng zǐ , shǎo yǔ shēng gòng bǐ yàn , pō xiāng xiá 。 wén shēng de hú fù , kuì yí wéi nuǎn , jí dēng táng chēng shāng 。 yuè shù rì , yòu zhé jiǎn lái zhāo yǐn 。 nǚ wén , wèi shēng yuē :“ nǎng gōng zǐ lái , wǒ xué bì kuī zhī , qí rén yuán jīng yīng zhǔn , bù kě yǔ jiǔ jū yě 。 yí wù wǎng 。” shēng nuò zhī 。 yì rì gōng zǐ zào mén , wèn fù yuē zhī zuì , qiě xiàn xīn shí 。 shēng píng shè cháo xiào , gōng zǐ dà cán , bù huān ér sàn 。 shēng guī xiào shù yú fáng , nǚ cǎn rán yuē :“ gōng zǐ chái láng , bù kě xiá yě ! zǐ bù tīng wú yán , jiāng jí yú nán !” shēng xiào xiè zhī 。 hòu yǔ gōng zǐ zhé xiāng yú xué , qián xì jiàn shì 。 huì tí xué shì , gōng zǐ dì yī , shēng dì èr 。 gōng zǐ zhān zhān zì xǐ , zǒu bēng lái yāo shēng yǐn , shēng cí ; pín zhāo nǎi wǎng 。 zhì zé zhī wéi gōng zǐ chū dù , kè cóng mǎn táng , liè yán shèn shèng 。 gōng zǐ chū shì juàn shì shēng , qīn yǒu dié jiān tàn shǎng 。 jiǔ shù háng , yuè zòu yú táng , gǔ chuī cāng zhù , bīn zhǔ shèn lè 。 gōng zǐ hū wèi shēng yuē :“ yàn yún :‘ chǎng zhōng mò lùn wén 。’ cǐ yán jīn zhī qí miù 。 xiǎo shēng suǒ yǐ tiǎn chū jūn shàng zhě , yǐ qǐ chù shù yǔ lüè gāo yī chóu ěr 。” gōng zǐ yán yǐ , yī zuò jìn zàn 。 shēng zuì bù néng rěn , dà xiào yuē :“ jūn dào yú jīn , shàng yǐ wéi wén zhāng zhì shì yé !” shēng yán yǐ , yī zuò shī sè 。 gōng zǐ cán fèn qì jié 。 kè jiàn qù , shēng yì dùn 。 xǐng ér huǐ zhī , yīn yǐ gào nǚ 。 nǚ bù lè yuē :“ jūn chéng xiāng qǔ zhī xuān zi yě ! qīng bó zhī tài , shī zhī jūn zǐ , zé sàng wú dé ; shī zhī xiǎo rén , zé shā wú shēn 。 jūn huò bù yuǎn yǐ ! wǒ bù rěn jiàn jūn liú luò , qǐng cóng cǐ cí 。” shēng jù ér tì , qiě gào zhī huǐ 。 nǚ yuē :“ rú yù wǒ liú , yǔ jūn yuē : cóng jīn bì hù jué jiāo yóu , wù làng yǐn 。” shēng jǐn shòu jiào 。
  shí sì niáng wéi rén qín jiǎn sǎ tuō , rì yǐ rèn zhī wéi shì 。 shí zì guī níng , wèi cháng yú yè 。 yòu shí chū jīn bó zuò shēng jì , rì yǒu yíng yú , zhé tóu pū mǎn 。 rì dù mén hù , yǒu zào fǎng zhě zhé zhǔ cāng tóu xiè qù 。
  yī rì , chǔ gōng zǐ chí hán lái , nǚ fén ruò bù yǐ wén 。 yì rì , chū diào yú chéng , yù gōng zǐ yú sàng zhě zhī jiā , zhuō bì kǔ yuē , shēng cí yǐ gù 。 gōng zǐ shǐ yǔ rén wǎn pèi , yōng zuó yǐ xíng 。 zhì jiā , lì mìng xǐ tiǎn 。 jì cí sù tuì 。 gōng zǐ yào zhē wú yǐ , chū jiā jī dàn zhēng wéi lè 。 shēng sù bù jī , xiàng bì zhì tíng zhōng , pō jué mēn sǔn , hū féng jù yǐn , xīng dùn háo , wú fù yíng niàn 。 yīn ér zuì hān , tuí wò xí jiān 。 gōng zǐ qī ruǎn shì , zuì hàn dù , bì qiè bù gǎn shī zhī zé 。 rì qián , bì rù zhāi zhōng , wèi ruǎn yǎn zhí , yǐ zhàng jī shǒu , nǎo liè lì bì 。 gōng zǐ yǐ shēng cháo màn gù , xián shēng , rì sī suǒ bào , suì móu zuì yǐ jiǔ ér wū zhī 。 chéng shēng zuì mèi , káng shī chuáng jiān , hé fēi jìng qù 。 shēng wǔ gēng chéng jiě , shǐ jué shēn wò jǐ shàng , qǐ xún zhěn tà , zé yǒu wù nì rán , xiè bàn bù lǚ 。 mō zhī , rén yě 。 yì zhǔ rén qiǎn tóng bàn shuì 。 yòu cù zhī bù dòng , jǔ zhī ér jiāng , dà hài , chū mén guài hū 。 sī yì jìn qǐ , ruò zhī , jiàn shī , zhí shēng nù nào 。 gōng zǐ chū yàn zhī , wū shēng bī jiān shā bì , zhí sòng guǎng píng 。 gé rì , shí sì niáng shǐ zhī , shān qì yuē :“ zǎo zhī jīn rì yǐ !” yīn àn rì yǐ jīn qián yí shēng 。 shēng jiàn fǔ yǐn , wú lǐ kě shēn , zhāo xī bàng lüè , pí ròu jìn tuō 。 nǚ zì yì wèn , shēng jiàn zhī , bēi qì sāi xīn , bù néng yán shuō 。 nǚ zhī xiàn jǐng yǐ shēn , quàn lìng wū fú , yǐ miǎn xíng xiàn 。 shēng qì tīng mìng 。
  nǚ hái wǎng zhī jiān , rén zhǐ chǐ bù xiāng kuī 。 guī jiā zī wǎn , jù qiǎn bì zi qù 。 dú jū shù rì , yòu tuō méi ǎo gòu liáng jiā nǚ , míng lù ér , nián jí jī , róng huá pō lì , yǔ tóng qǐn shí , fǔ ài yì yú qún xiǎo 。 shēng rèn wù shā nǐ jiǎo 。 cāng tóu de xìn guī , tòng shù bù chéng shēng 。 nǚ wén , tǎn rán ruò bù jiè yì 。 jì ér qiū jué yǒu rì , nǚ shǐ huáng huáng zào dòng , zhòu qù xī lái , wú tíng lǚ 。 měi yú jì suǒ , yú yì bēi āi , zhì sǔn mián shí 。 yī rì , rì bū , hú bì hū lái 。 nǚ dùn qǐ , xiāng yǐn píng yǔ 。 chū zé xiào sè mǎn róng , liào lǐ mén hù rú píng shí 。 yì rì , cāng tóu zhì yù , shēng jì yǔ niáng zǐ yī wǎng yǒng jué 。 cāng tóu fù mìng , nǚ màn yīng zhī , yì bù chuàng cè , shū luò luò zhì zhī ; jiā rén qiè yì qí rěn 。 hū dào lù fèi chuán : chǔ yín tái gé zhí , píng yáng guān chá fèng tè zhǐ zhì féng shēng àn 。 cāng tóu wén zhī , xǐ gào zhǔ mǔ 。 nǚ yì xǐ , jí qiǎn rù fǔ tàn shì , zé shēng yǐ chū yù , xiāng jiàn bēi xǐ 。 é bǔ gōng zǐ zhì , yī jū , jìn dé qí qíng 。 shēng lì shì níng jiā 。 guī jiàn nǚ , xuàn rán liú tì , nǚ yì xiāng duì chuàng chǔ , bēi yǐ ér xǐ , rán zhōng bù zhī hé yǐ de dá shàng tīng 。 nǚ xiào zhǐ bì yuē :“ cǐ jūn zhī gōng chén yě 。” shēng è wèn gù 。
  xiān shì , nǚ qiǎn bì fù yān dū , yù dá gōng wéi , wéi shēng chén yuān yì 。 bì zhì , zé gōng zhōng yǒu shén shǒu hù , pái huái yù gōu jiān , shù yuè bù de rù 。 bì jù wù shì , fāng yù guī móu , hū wén jīn shàng jiàng xìng dà tóng , bì nǎi yù wǎng , wěi zuò liú jì 。 shàng zhì gōu lán , jí méng chǒng juàn 。 yí bì bù sì fēng chén rén , bì nǎi chuí qì 。 shàng wèn :“ yǒu hé yuān kǔ ?” bì duì yuē :“ qiè yuán jí zhí lì guǎng píng , shēng yuán féng mǒu zhī nǚ 。 fù yǐ yuān yù jiāng sǐ , suì yù qiè gōu lán zhōng 。” shàng cǎn rán , cì jīn bǎi liǎng 。 lín xíng , xì wèn diān mò , yǐ zhǐ bǐ jì xìng míng ; qiě yán yù yǔ gòng fù guì 。 bì yán :“ dàn de fù zǐ tuán jù , bù yuàn huá hū yě 。” shàng hàn zhī , nǎi qù 。 bì yǐ cǐ qíng gào shēng 。 shēng jí qǐ bài , lèi zì shuāng yíng 。 jū wú jǐ hé , nǚ hū wèi shēng yuē :“ qiè bù wèi qíng yuán , hé chù de fán nǎo ? jūn bèi dǎi shí , qiè bēn zǒu qī juàn jiān , bìng wú yī rén dài yī móu zhě 。 ěr shí suān zhōng , chéng bù kě yǐ gào sù 。 jīn shì chén sú yì yàn kǔ 。 wǒ yǐ wéi jūn xù liáng ǒu , kě cóng cǐ bié 。” shēng wén , qì fú bù qǐ , nǚ nǎi zhǐ 。 yè qiǎn lù ér shì shēng qǐn , shēng jù bù nà 。 cháo shì shí sì niáng , róng guāng dùn jiǎn ; yòu yuè yú , jiàn yǐ shuāi lǎo ; bàn zǎi , àn hēi rú cūn yù : shēng jìng zhī , zhōng bù tì 。 nǚ hū fù yán bié , qiě yuē :“ jūn zì yǒu jiā lǚ , ān yòng cǐ jiū pán wéi ?” shēng āi qì rú qián rì 。 yòu yú yuè , nǚ bào jí , jué yǐn shí , léi wò guī tà 。 shēng shì tāng yào , rú fèng fù mǔ 。 wū yī wú líng , jìng yǐ kè shì 。 shēng bēi dá yù jué 。 jí yǐ bì cì jīn , wèi yíng zhāi zàng 。 shù rì , bì yì qù , suì yǐ lù ér wéi shì 。 yú nián , shēng yī zǐ 。 rán bǐ suì bù dēng , jiā yì luò 。 fū qī wú jì , duì yǐng cháng chóu 。 hū yì táng zōu pū mǎn , cháng jiàn shí sì niáng tóu qián yú zhōng , bù zhī shàng zài fǒu 。 jìn lín zhī , zé chǐ jù yán àng , luó liè dài mǎn 。 tóu tóu zhì qù , zhù tàn qí zhōng , jiān bù kě rù 。 pū ér suì zhī , jīn qián yì chū 。 yóu cǐ dùn dà chōng yù 。
  hòu cāng tóu zhì tài huá 、 yù shí sì niáng , chéng qīng luó , bì zi kuà jiǎn yǐ cóng , wèn :“ féng láng ān fǒu ?” qiě yán :“ zhì yì zhǔ rén , wǒ yǐ míng liè xiān jí yǐ 。” yán qì bù jiàn 。
  yì shǐ shì yuē :“ qīng bó zhī cí , duō chū yú shì lèi , cǐ jūn zǐ suǒ dào xī yě 。 yú cháng mào bù wěi zhī míng , yán yuān zé yǐ yū , rán wèi cháng bù kè kǔ zì lì , yǐ miǎn fù yú jūn zǐ zhī lín , ér huò fú zhī shuō bù yǔ yān 。 ruò féng shēng zhě , yī yán zhī wēi , jǐ zhì shā shēn , gǒu fēi shì yǒu xiān rén , yì hé néng jiě tuō líng yǔ , yǐ zài shēng yú dāng shì yé ? kě jù zāi ?”

 为您推荐:聊斋志异辛十四娘文言文翻译及注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签