聊斋志异·白莲教拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-24 21:22:03

  文言文之家为您整理聊斋志异·白莲教拼音版、聊斋志异·白莲教注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·白莲教注音版

  《 báiliánjiào 》
   báiliánjiàomǒuzhě , shān西rén , yuē鸿hóngzhī 。 zuǒdàohuòzhòng , duòshùzhěshènzhòng 。 jiāngwǎng , tángzhōngzhìpén , yòupénzhī , zhǔménrénzuòshǒu , jièshì 。 hòuménrénzhī , jiànpénzhùqīngshuǐ , shuǐshàngbiāncǎowéizhōu , fānqiángyān 。 érzhǐ , suíshǒuqīng ;  , réngzhī 。 éérshīlái , yuē :“ wéimìng ?” ménrénbái 。 shīyuē :“ shìhǎizhōngzhōu, de ?” yòu , shāozhútángshàng , jièshǒu , fēngmiè 。 lòuèr , shīzhì , lěiránérdài , jiùchuángzànmèi , xǐngzhújìngmiè , ruòzhī 。 érshī , yòuzhī 。 ménrényuē :“ céngshuì , zhúde ?” shīyuē :“ shì使shǐànxíngshí , shàngyúnyún ?” ménrénhài 。 xíngzhǒngzhǒng , shèngshū 。
   hòuyǒuàiqièménréntōng , juézhīyǐnéryán 。 qiǎnménrénshǐ , ménrénquān , huàwéishǐ , mǒurénshāzhī , huòròu , rénzhīzhě 。 ménrénziguī , guòwènzhī , jiǔzhì 。 ménrénjiāchùtàn访fǎng , yǎoxiāo 。 yǒutóngshīzhěyǐnzhīshì , xièzhūménrénzhī , gàozhīzǎi 。 zǎikǒngdùn , gǎnzhì , xiángqǐngguānbīngqiānrénwéi , zijiējiùzhí 。 zhìfánlóng , jiāngjiě 。 jīngtàihángshān , shānzhōngchūrén , gāoshùděng , àng , kǒupén , chángchǐ 。 bīngshìègǎnxíng 。 mǒuyuē :“ yāo , quèzhī 。” jiǎshìtuō , wǎng , rén , tūnzhī , zhònghài 。 mǒuyuē :“ shā , shìzi 。” chū , rényòutūnzhī 。 zhòngxiāng , zhīsuǒwéi 。 mǒuqiěyuē :“ shā , yòushāzi , qínggān ! fēimǒuwǎng 。” zhòngguǒchūzhūlóng , shòuzhīrènérqiǎnzhī 。 rénshèngér 。 dòushí , rénzhuājuékǒu , shēnjǐngyànxià , cóngróngjìng 。

聊斋志异·白莲教拼音版

  《 bái lián jiào 》
   bái lián jiào mǒu zhě , shān xī rén , dà yuē xú hóng rú zhī tú 。 zuǒ dào huò zhòng , duò qí shù zhě shèn zhòng 。 yī rì jiāng tā wǎng , táng zhōng zhì yī pén , yòu yī pén fù zhī , zhǔ mén rén zuò shǒu , jiè wù qǐ shì 。 qù hòu mén rén qǐ zhī , jiàn pén zhù qīng shuǐ , shuǐ shàng biān cǎo wéi zhōu , fān qiáng jù yān 。 yì ér bō yǐ zhǐ , suí shǒu qīng cè ; jí fú rú gù , réng fù zhī 。 é ér shī lái , nù zé yuē :“ hé wéi wú mìng ?” mén rén lì bái qí wú 。 shī yuē :“ shì hǎi zhōng zhōu fù , hé de qī wǒ ?” yòu yī xī , shāo jù zhú yú táng shàng , jiè kè shǒu , wù yǐ fēng miè 。 lòu èr dī , shī bù zhì , lěi rán ér dài , jiù chuáng zàn mèi , jí xǐng zhú yǐ jìng miè , jí qǐ ruò zhī 。 jì ér shī rù , yòu zé zhī 。 mén rén yuē :“ wǒ gù bù céng shuì , zhú hé de xī ?” shī nù yuē :“ shì shǐ wǒ àn xíng shí yú lǐ , shàng fù yún yún yé ?” mén rén dà hài 。 qí xíng zhǒng zhǒng , bù kě shèng shū 。
   hòu yǒu ài qiè yǔ mén rén tōng , jué zhī yǐn ér bù yán 。 qiǎn mén rén sì shǐ , mén rén rù quān , lì dì huà wéi shǐ , mǒu jí hū tú rén shā zhī , huò qí ròu , rén wú zhī zhě 。 mén rén fù yǐ zi bù guī , guò wèn zhī , cí yǐ jiǔ fú zhì 。 mén rén jiā gè chù tàn fǎng , yǎo wú xiāo xī 。 yǒu tóng shī zhě yǐn zhī qí shì , xiè zhū mén rén zhī fù , fù gào zhī yì zǎi 。 zǎi kǒng qí dùn , bù gǎn bǔ zhì , xiáng qǐng guān bīng qiān rén wéi qí dì , qī zi jiē jiù zhí 。 bì zhì fán lóng , jiāng yǐ jiě dū 。 tú jīng tài háng shān , shān zhōng chū yī jù rén , gāo yǔ shù děng , mù rú àng , kǒu rú pén , yá cháng chǐ xǔ 。 bīng shì è lì bù gǎn xíng 。 mǒu yuē :“ cǐ yāo yě , wú qī kě yǐ què zhī 。” jiǎ shì tuō qī fù , qī hé gē wǎng , jù rén nù , xī tūn zhī , zhòng yù hài 。 mǒu yuē :“ jì shā wú qī , shì xū wú zi 。” fù chū qí zǐ , jù rén yòu tūn zhī 。 zhòng xiāng qù , mò zhī suǒ wéi 。 mǒu qì qiě nù yuē :“ jì shā wú qī , yòu shā wú zi , qíng hé yǐ gān ! fēi mǒu zì wǎng bù kě yě 。” zhòng guǒ chū zhū lóng , shòu zhī rèn ér qiǎn zhī 。 jù rén shèng qì ér nì 。 gé dòu yí shí , jù rén zhuā jué rù kǒu , shēn jǐng yàn xià , cóng róng jìng qù 。

  为您推荐:聊斋志异白莲教文言文翻译 聊斋志异白莲教赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签