聊斋志异·双灯拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-24 21:25:11

  文言文之家为您整理聊斋志异·双灯拼音版、聊斋志异·双灯注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·双灯注音版

  《 shuāngdēng 》
   wèiyùnwàng , zhīpénquánrén , shìjiā 。 hòushìwēi , nénggōng 。 niánèrshí , fèixué , jiùyuè 。  , wèijiǔlóushàng , wénlóuxiàshēng 。 wèijīngsǒngtīng 。 shēngjiànjìn , xúnérshàng , fánxiǎng 。  , shuāngtiǎodēng , zhìxià 。 hòuniánshàoshūshēng , dǎoláng , jìnwēixiào 。 wèièguài 。 zhuǎnzhīwéi , máosēnshù , shǒugǎn 。 shūshēngxiàoyuē :“ jūnjiàncāi 。 shèmèiyǒuqiányīn , 便biànfèngshì 。” wèishìshūshēng , jǐndiāoxuàn , cánxínghuì , yánzhīsuǒduì 。 shūshēngzidēngjìng 。
   wèizhānláng , chǔchǔruòxiān , xīnshènyuèzhī 。 ráncánzuònéngzuòyóu 。 lángxiàoyuē :“ jūnfēibàoběntóuzhě , zuòcuò?” jìnzhěn , nuǎnshǒu怀huái 。 wèishǐwéizhīyán , xiāngcháo , suìxiá 。 xiǎozhōngwèi , shuānghuánláiyǐn 。 dìngyuē 。 zhìwǎn , guǒzhì , xiàoyuē :“ chīláng , fèiqián , jiā , tóudào 。” wèirén , zhìjiǔyǐn , cángméi 。 shíyǒujiǔyíng 。 nǎixiàoyuē :“ qièyuēméizi , jūncāizhī , zhōngshèng , fǒu 。 ruò使shǐqiècāi , jūndāngyíngshí 。” suìyán , tōngwéi 。 érjiāngqǐn , yuē :“ zuóxiāoqīnlěng , lìngrénnài 。” suìhuànbèilái , zhǎnjiān , xiāng 。 qǐngzhī , huǎndàijiāowēi, kǒuzhīnóngshè , zhēnshùhànjiāwēnróuxiāng 。  , suìwéicháng 。
   hòubànnián , wèiguījiā 。 shìyuèhuàchuāngjiān , jiànlánghuázhuāngzuòqiángtóu , shǒuxiàngzhāo 。 wèijìnjiùzhī 。 yuánzhī , yuánérchū , shǒuérgàoyuē :“ jīnjūnbié 。 qǐngsòngshù , biǎobànzǎichóumóuzhī 。” wèijīngkòu , yuē :“ yīnyuányǒudìngshù , dàishuō 。”  , zhìcūnwài , qiántiāoshuāngdēngdài ; jìngnánshān , dēnggāochù , nǎiwèiyánbié 。 wèiliúzhīde , suì 。 wèizhùhuáng , yáojiànshuāngdēngmíngmiè , jiànyuǎn , yàngérfǎn 。 shìshāntóudēnghuǒ , cūnrénwàngjiànzhī 。

聊斋志异·双灯拼音版

  《 shuāng dēng 》
   wèi yùn wàng , yì dū zhī pén quán rén , gù shì zú dà jiā yě 。 hòu shì wēi , bù néng gōng dú 。 nián èr shí yú , fèi xué , jiù yuè yè gū 。 yī xī , wèi dú wò jiǔ lóu shàng , hū wén lóu xià tà cù shēng 。 wèi jīng qǐ sǒng tīng 。 shēng jiàn jìn , xún tī ér shàng , bù bù fán xiǎng 。 wú hé , shuāng bì tiǎo dēng , yǐ zhì tà xià 。 hòu yī nián shào shū shēng , dǎo yī nǚ láng , jìn tà wēi xiào 。 wèi dà è guài 。 zhuǎn zhī wéi hú , fā máo sēn shù , fǔ shǒu bù gǎn nì 。 shū shēng xiào yuē :“ jūn wù jiàn cāi 。 shè mèi yǔ yǒu qián yīn , biàn hé fèng shì 。” wèi shì shū shēng , jǐn diāo xuàn mù , zì cán xíng huì , yán bù zhī suǒ duì 。 shū shēng lǜ bì zi yí dēng jìng qù 。
   wèi xì zhān nǚ láng , chǔ chǔ ruò xiān , xīn shèn yuè zhī 。 rán cán zuò bù néng zuò yóu yǔ 。 nǚ láng gù xiào yuē :“ jūn fēi bào běn tóu zhě , hé zuò cuò dà qì ?” jù jìn zhěn xí , nuǎn shǒu yú huái 。 wèi shǐ wéi zhī pò yán , lǚ kù xiāng cháo , suì yǔ xiá nì 。 xiǎo zhōng wèi fā , shuāng huán jí lái yǐn qù 。 fù dìng yè yuē 。 zhì wǎn , nǚ guǒ zhì , xiào yuē :“ chī láng hé fú , bù fèi yī qián , dé rú cǐ jiā fù , yè yè zì tóu dào yě 。” wèi xǐ wú rén , zhì jiǔ yǔ yǐn , dǔ cáng méi 。 nǚ zǐ shí yǒu jiǔ yíng 。 nǎi xiào yuē :“ bù rú qiè yuē méi zi , jūn zì cāi zhī , zhōng zé shèng , fǒu zé fù 。 ruò shǐ qiè cāi , jūn dāng wú yíng shí 。” suì rú qí yán , tōng xī wéi lè 。 jì ér jiāng qǐn , yuē :“ zuó xiāo qīn rù sè lěng , lìng rén bù kě nài 。” suì huàn bì bèi lái , zhǎn bù tà jiān , qǐ xiāng 。 qǐng zhī , huǎn dài jiāo wēi , kǒu zhī nóng shè , zhēn bù shù hàn jiā wēn róu xiāng yě 。 zì cǐ , suì yǐ wéi cháng 。
   hòu bàn nián , wèi guī jiā 。 shì yuè yè yǔ qī huà chuāng jiān , hū jiàn nǚ láng huá zhuāng zuò qiáng tóu , yǐ shǒu xiàng zhāo 。 wèi jìn jiù zhī 。 nǚ yuán zhī , yú yuán ér chū , bǎ shǒu ér gào yuē :“ jīn yǔ jūn bié yǐ 。 qǐng sòng wǒ shù wǔ , yǐ biǎo bàn zǎi chóu móu zhī yì 。” wèi jīng kòu qí gù , nǚ yuē :“ yīn yuán zì yǒu dìng shù , hé dài shuō yě 。” yǔ cì , zhì cūn wài , qián bì tiāo shuāng dēng yǐ dài ; jìng fù nán shān , dēng gāo chù , nǎi cí wèi yán bié 。 wèi liú zhī bù de , suì qù 。 wèi zhù lì huáng , yáo jiàn shuāng dēng míng miè , jiàn yuǎn bù kě dǔ , yàng yù ér fǎn 。 shì yè shān tóu dēng huǒ , cūn rén xī wàng jiàn zhī 。

  为您推荐:聊斋志异双灯翻译 聊斋志异双灯赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签