聊斋志异·捉鬼射狐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-24 21:28:17

  文言文之家为您整理聊斋志异·捉鬼射狐拼音版、聊斋志异·捉鬼射狐注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·捉鬼射狐注音版

  《 zhuōguǐshè 》
   gōngzhùmíng , suīnínglìngjīnzhuóxiānshēnggōng 。 wéirénháoshuǎngněiqiè 。 wèixīnchéngwángliángxiānshēngnèi 。 xiānshēngjiāduōlóu , wǎngwǎngguài 。 gōngchángshǔyuè宿 , àishàngwǎnliáng 。 huògàozhī , gōngxiàotīng , mìngshè 。 zhǔrénqǐng 。 zhǔbèibàngōngqǐn , gōng , yán :“ 宿 , shēngpíngjiě 。” zhǔrénnǎi使shǐzhùxiāng , qǐngrènzhǐ , shǐzhúfēiér 。 gōngzhěnshí , yuèzhōng , jiànshàngmíngōu , qīngxuánzhuǎn , duòxiū 。 gōngduōzhī , kēngránzhǐ 。 ruòyǒurénxiāngzhù , xuànyáokōng , zònghéngzuòhuā 。 gōngchìyuē :“ guǐmèigǎněr !” luǒxià , jiùzhuōzhī 。 chuángxià , jǐn ; xiámíngsōu , chìzhuāyáochù , zhùdùnchā , jìngzhào 。 gōngshēnbiànànzōu , téngjiáshàng , juézhuàng ; suǒzhī , shūde。 nǎixiàlóu , cóngrénruòhuǒzhú , kōng , nǎijiùqǐn 。 míng , 使shǐshùrénsōu , fāndǎo , zhīsuǒzài 。 zhǔrénwéigōng 。 yuè , ǒuyǎngshǒu , jiànjiāsāichuánjiān ; tiǎoérxià , gōng 。
   gōngdōurén , qiáozhīsūnshì 。 kuò , jiēzhìxiánkuàng , gōngjǐnbàn 。 nányuànlíngāo , zhǐ 。 shíjiàn, gōngzhìniàn 。 ǒujiārénhuàtíng , ménkāi , yǒuxiǎorén , miànběiérzuò , shēnyíngsānchǐ , 绿páobái 。 zhòngzhǐzhī , dòng 。 gōngyuē :“  。” gōngshǐ , duìguānshè 。 xiǎorénjiànzhī , zuòshēng , suìjiàn 。 gōngzhuōdāodēng , qiěqiěsōu , jìngsuǒ , nǎifǎn 。 suìjué 。 gōngshùnián , āntuǒyàng 。 gōngchánggōngyǒusān , wèiyīnjiā , suǒchù 。
   shǐshìyuē :“ shēngwǎn , wèifènggōngzhàng , ránwénzhīlǎo , yuēkāngkǎigāngzhàng 。 guānèrshì , gài 。 hàoránzhōngcún , guǐwéizāi !”

聊斋志异·捉鬼射狐拼音版

  《 zhuō guǐ shè hú 》
   lǐ gōng zhù míng , suī níng lìng jīn zhuó xiān shēng gōng zǐ yě 。 wéi rén háo shuǎng wú něi qiè 。 wèi xīn chéng wáng jì liáng xiān shēng nèi dì 。 xiān shēng jiā duō lóu gé , wǎng wǎng dǔ guài yì 。 gōng cháng shǔ yuè jì sù , ài gé shàng wǎn liáng 。 huò gào zhī yì , gōng xiào bù tīng , gù mìng shè tà 。 zhǔ rén rú qǐng 。 zhǔ pú bèi bàn gōng qǐn , gōng cí , yán :“ xǐ dú sù , shēng píng bù jiě bù 。” zhǔ rén nǎi shǐ zhù xī xiāng yú lú , qǐng rèn hé zhǐ , shǐ xī zhú fù fēi ér qù 。 gōng jí zhěn yí shí , yú yuè sè zhōng , jiàn jǐ shàng míng ōu , qīng cè xuán zhuǎn , bù duò yì bù xiū 。 gōng duō zhī , kēng rán lì zhǐ 。 jí ruò yǒu rén bá xiāng zhù , xuàn yáo kōng jì , zòng héng zuò huā lǚ 。 gōng qǐ chì yuē :“ hé wù guǐ mèi gǎn ěr !” luǒ tì xià tà , yù jiù zhuō zhī 。 yǐ zú mì chuáng xià , jǐn dé yī lǚ ; bù xiá míng sōu , chì zú zhuā yáo chù , zhù dùn chā lú , jìng jì wú zhào 。 gōng fǔ shēn biàn mō àn zōu , hū yī wù téng jī jiá shàng , jué sì lǚ zhuàng ; suǒ zhī , yì shū bù de 。 nǎi qǐ fù xià lóu , hū cóng rén ruò huǒ yǐ zhú , kōng wú yī wù , nǎi fù jiù qǐn 。 jì míng , shǐ shù rén sōu jù , fān xí dǎo tà , bù zhī suǒ zài 。 zhǔ rén wéi gōng yì jù 。 yuè rì , ǒu yī yǎng shǒu , jiàn yī lǚ jiā sāi chuán jiān ; tiǎo bō ér xià , zé gōng lǚ yě 。
   gōng yì dōu rén , qiáo jū yú zī zhī sūn shì dì 。 dì qí kuò , jiē zhì xián kuàng , gōng jǐn jū qí bàn 。 nán yuàn lín gāo gé , zhǐ gé yī dǔ 。 shí jiàn gé mí zì qǐ bì , gōng yì bù zhì niàn 。 ǒu yǔ jiā rén huà yú tíng , gé mén kāi , hū yǒu yī xiǎo rén , miàn běi ér zuò , shēn bù yíng sān chǐ , lǜ páo bái wà 。 zhòng zhǐ gù zhī , yì bù dòng 。 gōng yuē :“ cǐ hú yě 。” jí qǔ gōng shǐ , duì guān yù shè 。 xiǎo rén jiàn zhī , yā yā zuò yé yú shēng , suì bù fù jiàn 。 gōng zhuō dāo dēng gé , qiě mà qiě sōu , jìng wú suǒ dǔ , nǎi fǎn 。 yì suì jué 。 gōng jū shù nián , ān tuǒ wú yàng 。 gōng cháng gōng yǒu sān , wèi yú yīn jiā , qí suǒ mù chù 。
   yì shǐ shì yuē :“ yǔ shēng yě wǎn , wèi dé fèng gōng zhàng jù , rán wén zhī fù lǎo , dà yuē kāng kǎi gāng yì zhàng fū yě 。 guān cǐ èr shì , dà gài kě dǔ 。 hào rán zhōng cún , guǐ hú hé wéi hū zāi !”

  为您推荐:聊斋志异捉鬼射狐文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签