聊斋志异·蹇偿债拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-24 21:40:25

  文言文之家为您整理聊斋志异·蹇偿债拼音版、聊斋志异·蹇偿债注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·蹇偿债注音版

  《 jiǎnchángzhài 》
   gōngzhùmíng , kāngkǎihǎoshī 。 xiāngrénmǒu , yōnggōngshì 。 rénshǎoyóuduò , néngcāonóng , jiāpín 。 ránxiǎoyǒunéng , chángwéi , měilàizhīhòu 。 shíchénchuī , xiànggōngāi , gōngzhégěishēngdǒu 。  , gàogōngyuē :“ xiǎorénshòuhòu , sānkǒuxìngpiǎo饿è ; ránjiǔ ? zhǔréndàidòushízuòběn 。” gōngxīnrán , mìngshòuzhī 。 mǒu , nián , suǒcháng 。 wènzhī, dòudàngrán 。 gōngliánpín , zhìsuǒ 。
   gōngshūxiāo 。 hòusānnián , mèngmǒuláiyuē :” xiǎorénzhǔréndòuzhí , lìngláitóucháng 。” gōngwèizhīyuē :“ ruòsuǒěrcháng , píngsuǒqiànzhě , suànshù ?” mǒuqiǎorányuē :“ rán 。 fánrényǒusuǒwéiérshòurénqiānjīn , bào 。 ruòduānshòurénzhù , shēngdǒuqiěróngmèi , kuàngduōzāi !” yán , jìng 。 gōng 。 érjiārénbáigōng :“ pìnchǎn , qiěxiūwěi 。” gōngyuē :“ wéimǒu ?” yuèshùguī , jiàn , mǒumíng 。 bēn , yǒuzhīshí 。 suìwéimíng 。
   gōngchéngqīngzhōu , héngnèijiānjiànéryuèzhī , yuànzhòngjiàgòuzhī , zhíwèidìng 。 shìgōngjiāzhōngdài , suìguī 。 yòusuì , xióngtóng , zhéjìng , liáo 。 yǒuniúzhìgōngjiā , jiànzhī , wèigōngyuē :“ xiǎorén , zhāoliáoyǎng , suìyuè 。 wàndequán , zhígōngpōufēnzhī 。” gōngsuǒzhū 。 hòushùyuè , niúshòu , qiánqiānbǎi , bànxiàngōng 。 gōngshòuqián, dùn , shùshìdòujià 。  ! zhāozhāozhīzhài , érmíngmíngzhīcháng , quàn 。

聊斋志异·蹇偿债拼音版

  《 jiǎn cháng zhài 》
   lǐ gōng zhù míng , kāng kǎi hǎo shī 。 xiāng rén mǒu , yōng jū gōng shì 。 qí rén shǎo yóu duò , bù néng cāo nóng yè , jiā jù pín 。 rán xiǎo yǒu jì néng , cháng wéi yì wù , měi lài zhī hòu 。 shí wú chén chuī , xiàng gōng āi qǐ , gōng zhé gěi yǐ shēng dǒu 。 yī rì , gào gōng yuē :“ xiǎo rén rì shòu hòu xù , sān sì kǒu xìng bù piǎo è ; rán hé kě yǐ jiǔ ? qǐ zhǔ rén dài wǒ lù dòu yī shí zuò zī běn 。” gōng xīn rán , lì mìng shòu zhī 。 mǒu fù qù , nián yú , yī wú suǒ cháng 。 jí wèn zhī , dòu zī yǐ dàng rán yǐ 。 gōng lián qí pín , yì zhì bù suǒ 。
   gōng dú shū yú xiāo sì 。 hòu sān nián yú , hū mèng mǒu lái yuē :” xiǎo rén fù zhǔ rén dòu zhí , lìng lái tóu cháng 。” gōng wèi zhī yuē :“ ruò suǒ ěr cháng , zé píng rì suǒ fù qiàn zhě , hé kě suàn shù ?” mǒu qiǎo rán yuē :“ gù rán 。 fán rén yǒu suǒ wéi ér shòu rén qiān jīn , kě bù bào yě 。 ruò wú duān shòu rén zī zhù , shēng dǒu qiě bù róng mèi , kuàng qí duō zāi !” yán yǐ , jìng qù 。 gōng yù yí 。 jì ér jiā rén bái gōng :“ yè pìn lǘ chǎn yī jū , qiě xiū wěi 。” gōng hū wù yuē :“ dé wú jū wéi mǒu yé ?” yuè shù rì guī , jiàn jū , xì hū mǒu míng 。 jū bēn fù , rú yǒu zhī shí 。 zì cǐ suì yǐ wéi míng 。
   gōng chéng fù qīng zhōu , héng fǔ nèi jiān jiàn ér yuè zhī , yuàn yǐ zhòng jià gòu zhī , yì zhí wèi dìng 。 shì gōng yǐ jiā zhōng jí wù bù jí dài , suì guī 。 yòu yú suì , jū yǔ xióng mǎ tóng lì , hé zhé jìng gǔ , bù kě liáo 。 yǒu niú yī zhì gōng jiā , jiàn zhī , wèi gōng yuē :“ qǐ yǐ jū fù xiǎo rén , zhāo xī liáo yǎng , xū yǐ suì yuè 。 wàn yī de quán , dé zhí yǔ gōng pōu fēn zhī 。” gōng rú suǒ zhū 。 hòu shù yuè , niú yī shòu lǘ , dé qián qiān bā bǎi , yǐ bàn xiàn gōng 。 gōng shòu qián , dùn wù , qí shù shì fú dòu jià yě 。 yī ! zhāo zhāo zhī zhài , ér míng míng zhī cháng , cǐ zú yǐ quàn yǐ 。

  为您推荐:聊斋志异蹇偿债文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签