聊斋志异·鬼作筵拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-24 21:49:15

  文言文之家为您整理聊斋志异·鬼作筵拼音版、聊斋志异·鬼作筵注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·鬼作筵注音版

  《 guǐzuòyán 》
   xiùcáijiǔwǎn , nèirénbìng 。 huìchóngyáng , wèiyǒurénzhāozuòzhūhuì 。 zǎoxīng , guàn , gàosuǒwǎng 。 guānchū , jiànhūnkuì, ruòrényán 。 zhī , jiùwèn 。 zhé “ ér ” zhī 。 jiārénxīnzhī 。 shíyǒujiùwèibìn , língshuǎngsuǒpíng 。 zhùyuē :“  ?” yuē :“ chǎn : shíěr ?” yuē :“ wéi , nǎiguījiāsuìér ?” xiǎoyuē :“ zhuānwèiérlái , fǎnyuànhèn ? éryīng ; yǒurénláigōuzhì , shǒuzhězhāng怀huái 。 wànduānāi , néngyǔnsuì 。 xiǎokuìsòng , 便piánzhī 。” yán , ménwàifénqiánzhǐ 。 yòuyányuē :“ rén 。 rěnwéimiàn , sānhòu , dāngzhìchóuzhī 。 ěrlǎo , lóngzhōngnéngliàozhōngkuì 。
    , shàngfánérwǎng 。” yuē :“ yōumíngshū , ānnéngdàipáo ? wàngshùyòu 。” yuē :“ ér , fǎn 。 wéishì , dāngdànláo 。” yán , míngrán , liángjiǔnǎi 。 wènsuǒyán , máng 。 dànyuē :“ shìjiànrénlái , zhuō 。 xìngāwēngāiqǐng , qiějiěnángzhī , shǐ 。 jiànāwēngqiāngshàngèrtǐng , qiètǐnglái , zuòkǒu 。 wēngkuījiàn , chìyuē :‘ ěrwéi ! ěrsuǒyòng !’ nǎiliǎnshǒuwèigǎndòng 。” bìng , xìncānbàn 。 yuèsān , fāngxiàojiān , dèngjiǔzhī , yuē :“ ěrtān , nǎngjiànbáijīn , 便biànshēng 。 rányàopín , guài 。 jiāng , wèidūnpáo ,  。” yán , yǎnránjìng 。 yuēbàn , shǐxǐng , gàoyuē :“ shìāwēng , wèiyuē :‘ yòngěrcāozuò , pēngtiáoyǒurén , zhǐjiānzuòzhǐhuī 。 míngzhōngfēngmǎn , zhūzhuàndōuwài , qièzhī 。’ nuò 。 zhìchúxià , jiànèrcāodāozhēnzhōng , gànpèiér绿yuánzhī , sǎo 。 měishèngzhìguǐ , qǐngchānshì 。 nǎngréndōuzàiyánzhōng 。 jìnzhuàn , jiǔlièzhōng , wēngnǎimìnghuán 。” è , měitóngrén 。

聊斋志异·鬼作筵拼音版

  《 guǐ zuò yán 》
   dù xiù cái jiǔ wǎn , nèi rén bìng 。 huì chóng yáng , wèi yǒu rén zhāo zuò zhū yú huì 。 zǎo xīng , guàn yǐ , gào qī suǒ wǎng 。 guān fú yù chū , hū jiàn qī hūn kuì , xù xù ruò yǔ rén yán 。 dù yì zhī , jiù wèn wò tà 。 qī zhé “ ér ” hū zhī 。 jiā rén xīn zhī qí yì 。 shí dù yǒu mǔ jiù wèi bìn , yí qí líng shuǎng suǒ píng 。 dù zhù yuē :“ dé wù wú mǔ yé ?” qī mà yuē :“ xù chǎn : hé bù shí ěr fù ?” dù yuē :“ jì wéi wú fù , hé nǎi guī jiā suì ér fù ?” qī hū xiǎo zì yuē :“ wǒ zhuān wèi ér fù lái , hé fǎn yuàn hèn ? ér fù yīng jí sǐ ; yǒu sì rén lái gōu zhì , shǒu zhě zhāng huái yù 。 wǒ wàn duān āi qǐ , fǔ néng dé yǔn suì 。 wǒ xǔ xiǎo kuì sòng , pián yí fù zhī 。” dù rú yán , yú mén wài fén qián zhǐ 。 qī yòu yán yuē :“ sì rén qù yǐ 。 bǐ bù rěn wéi wú miàn mù , sān rì hòu , dāng zhì jù chóu zhī 。 ěr mǔ lǎo , lóng zhōng bù néng liào lǐ zhōng kuì 。
   jí qī , shàng fán ér fù yī wǎng 。” dù yuē :“ yōu míng shū tú , ān néng dài páo ? wàng fù shù yòu 。” qī yuē :“ ér wù jù , qù qù jí fù fǎn 。 cǐ wéi qú shì , dāng wú dàn láo 。” yán yǐ , jí míng rán , liáng jiǔ nǎi sū 。 dù wèn suǒ yán , máng bù jì yì 。 dàn yuē :“ shì jiàn sì rén lái , yù zhuō wǒ qù 。 xìng ā wēng āi qǐng , qiě jiě náng lù zhī , shǐ qù 。 wǒ jiàn ā wēng qiāng fú shàng yú èr tǐng , yù qiè qǔ yī tǐng lái , zuò hú kǒu jì 。 wēng kuī jiàn , chì yuē :‘ ěr yù hé wéi ! cǐ wù qǐ ěr suǒ kě yòng yé !’ wǒ nǎi liǎn shǒu wèi gǎn dòng 。” dù yǐ qī bìng jí , yí xìn cān bàn 。 yuè sān rì , fāng xiào yǔ jiān , hū dèng mù jiǔ zhī , yǔ yuē :“ ěr fù qí tān , nǎng jiàn wǒ bái jīn , biàn shēng jì yú 。 rán dà yào yǐ pín gù , yì bù zú guài 。 jiāng yǐ fù qù , wèi wǒ dūn páo wù , wù lǜ yě 。” yán fǔ bì , yǎn rán jìng bì 。 yuē bàn rì xǔ , shǐ xǐng , gào dù yuē :“ shì ā wēng hū wǒ qù , wèi yuē :‘ bù yòng ěr cāo zuò , wǒ pēng tiáo zì yǒu rén , zhǐ xū jiān zuò zhǐ huī zú yǐ 。 wǒ míng zhōng xǐ fēng mǎn , zhū wù zhuàn dōu fù qì wài , qiè yí jì zhī 。’ wǒ nuò 。 zhì chú xià , jiàn èr fù cāo dāo zhēn yú zhōng , jù gàn pèi ér lǜ yuán zhī , hū wǒ yǐ sǎo 。 měi shèng zhì yú guǐ , bì qǐng chān shì 。 nǎng sì rén dōu zài yán zhōng 。 jìn zhuàn jì bì , jiǔ jù yǐ liè qì zhōng , wēng nǎi mìng wǒ huán 。” dù dà è yì , měi yǔ tóng rén 。

  为您推荐:聊斋志异鬼作筵文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签