聊斋志异·胡四相公拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-24 21:54:14

 文言文之家为您整理聊斋志异·胡四相公拼音版、聊斋志异·胡四相公注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·胡四相公注音版

 《 xiànggōng 》
  láizhāngzhě , xué使shǐzhāngdàozhīzhòngxiōng , xìngháofàngzòng 。 wénzhōngmǒuzháiwéisuǒ , jìng怀huáiwǎng , jiànzhī 。 tóuzhōng , shífēi , èquèzǒu , zhāngjìng , jiàntángzhōngwǎnrán , érrén , érzhùyuē :“ xiǎoshēngzhāi宿érlái , xiānrénménwàijiànchì , jìngguāng ?” wénkōngzhōngyǒurényányuē :“ láojūnwǎngjià , wèiqióngrányīn 。 qǐngzuòjiào 。” jiànliǎngzuòxiāngxiàng 。 zuò , yǒulòuzhūpánzhùshuāngmíngzhǎn , xuánqián 。 duìyǐn , yǒushēng , érzhōngjiànrén 。 chá , zhījiǔ 。 shěnguān , yuē :“ xìng , xíng , yuēxiànggōng , cóngrénsuǒ 。” shìchóulùn , qià 。 biēxiū鹿 , xiāngliǎo 。 jìnjiǔhángzhìzhě , xiǎobèishènhuǒ 。 jiǔhòuchá , cáidòng , xiāngmíngzhìshàng 。 fányǒusuǒ , yīngniànzhì 。 zhāngyuè , jìnzuìérguī 。 shìsānshùwǎng , shízhìzhāngjiā , zhǔwǎnglái 。
   , zhāngwènyuē :“ nánchéngzhōngǎo , tuōshén 。 zhījiājūnshízhīfǒu ?” yuē :“ wàngěr , shí 。” shǎojiān, zhāngsōu , wénxiǎoyuē :“ shìsuǒyánnánchéng , wèizhīrén 。 xiǎoréncóngxiānshēngwǎngguānzhī , fányánqǐngzhǔrén。” zhāngzhīwéixiǎo , nǎiyīngyuē :“ nuò 。” qǐngyuē :“ dexiàzhěèrbèi , wǎngtàn , jìngqǐngjūnmìng 。” yán , zhāngyánzhīzàisān , nǎizhī 。 érzhāngchū , zhì , yǒukòngzhě 。 érxíng , xiāng , yuē :“ jīnhòuxiānshēngdàojiān , juéyǒushāsànluòjīnshàng , 便biànshìbèicóng 。” chéng , zhìjiā 。 jiànzhāngshēng , xiàoyuē :“ guìrénjiànglín ?” zhāngyuē :“ wéněrjiāzilíngyīng , guǒfǒu ?” zhèngróngyuē :“ ruòdiéxiè , guìrénchū ! 便biànyánzi ? kǒngjiāhuāhuān !” yánwèi , kōngzhōngbànzhuānlái , zhōng , liàngqiāngdiē 。 jīngwèizhāngyuē :“ guānréndepāolǎoshēn ?” zhāngxiàoyuē :“ zimáng ! céngjiàné , yuānxiùshǒuzhě ?” cuòèzhīsuǒchū 。 zhènghuíhuòjiān , yòushíluò , zhōng , diānjué , huìluànzhuì , miànguǐ 。 wéiāiháomìng 。 zhāngqǐngshùzhī , nǎizhǐ 。 bēndùnfángzhōng , gǎnchū 。 zhāngyuē :“ ěrfǒu ?” wéixièguò 。 zhāngzhāozhī , qiěyǎngshǒuwàngkōngzhōng , jièshāng , shǐérchū 。 zhāngxiàozhī , nǎihuán 。
  xíng , juéchénshārán ,  , zhéyīngé 。 lángbào , shìkǒng 。 shìnián ,  。 chángwènjiǎ , shū , dànyán :“ jiànhuángcháofǎn , yóuzuó 。” gònghuà , qiángtóuránzuòxiǎng , shēngshèn 。 zhāngzhī , yuē :“ jiāxiōng 。” zhāngyún :“ yāoláigòngzuò ?” yuē :“ dàoqiǎn , zhǐhǎojuéliǎngtóudàn , 便biànleěr 。” zhāngwèiyuē :“ jiāoqíngzhīhǎoliǎngrén , yúnhàn ; zhōngwèijiànyán , shìhènshì 。” yuē :“ dànděijiāohǎo , jiànmiànwéi ?”  , zhìjiǔyāozhāng , qiěgàobié 。 wèn :“ jiāngwǎng ?” yuē :“ shǎnzhōngchǎn , jiāngguī 。 jūnměiduìmiànwéihàn , jīnqǐngshíshùzǎizhījiāo , xiāngrèněr 。” zhāngdōusuǒjiàn 。 yuē :“ jūnshìkāiqǐnshìmén , zàiyān 。” zhāngtuīfēi , nèiyǒuměishàonián , xiāngshìérxiào 。 shangchǔchǔ , méihuà , zhuǎnshùnzhījiān ,  。 zhāngfǎnshēnérxíng , yǒushēngjièjièsuíhòu, yuē :“ jīnshìjūnhàn 。” zhāngliànrěnbié 。 yuē :“ yǒushù , róngjièjiè 。” nǎigōngquànjiǔ 。 yǐnzhìzhōng , shǐshāzhúdǎozhāngguī 。 míngwǎngtàn , kōnglěngluòér 。
  hòudàoxiānshēngwéi西zhōuxué使shǐ , zhāngqǐngjìn 。 yīnwǎngshì , yuànwàngshē 。 guī , shènwéichū , jiēshàng , sàngruòǒu 。 shàoniánqīng , nièhòu 。 zhānghuí , jiànqiúshèn , sāo , suìxiánhuà 。 shàoniáncházhāng , jiézhī 。 zhānggào 。 shàoniánwéiwèijiè 。 tóngxíng , zhìzhōng , shàoniángǒngshǒuérbié , qiěyuē :“ qiányǒurén , jūnrén , xiàozhī 。” xúnzhī , chíyáo 。 zhāngjiěsuǒyóu 。 yòuèrsān , jiàncāngtóuchíxiǎozi , xiànqián , yuē :“ xiànggōngjìngzhìxiānshēng 。” zhānghuòrándùn 。 shì , báiqiǎngmǎnzhōng 。 cāngtóu , zhīsuǒwǎng 。

聊斋志异·胡四相公拼音版

 《 hú sì xiàng gōng 》
  lái wú zhāng xū yī zhě , xué shǐ zhāng dào yī zhī zhòng xiōng yě , xìng háo fàng zì zòng 。 wén yì zhōng mǒu zhái wéi hú lí suǒ jū , jìng huái cì wǎng yè , jì yī jiàn zhī 。 tóu cì xì zhōng , yí shí fēi zì pì , pú dà è què zǒu , zhāng sù yī jìng rù , jiàn táng zhōng jǐ tà wǎn rán , ér qù jì wú rén , yī ér zhù yuē :“ xiǎo shēng zhāi sù ér lái , xiān rén jì bù yǐ mén wài jiàn chì , hé bù jìng cì guāng jì ?” hū wén kōng zhōng yǒu rén yán yuē :“ láo jūn wǎng jià , kě wèi qióng rán zú yīn yǐ 。 qǐng zuò cì jiào 。” jí jiàn liǎng zuò zì yí xiāng xiàng 。 fǔ zuò , jí yǒu lòu qī zhū pán zhù shuāng míng zhǎn , xuán mù qián 。 gè qǔ duì yǐn , xī lì yǒu shēng , ér zhōng bù jiàn qí rén 。 chá yǐ , jì zhī yǐ jiǔ 。 xì shěn guān fá , yuē :“ dì xìng hú , xíng sì , yuē xiàng gōng , cóng rén suǒ hū yě 。” yú shì chóu cù yì lùn , yì qì pō qià 。 biē xiū lù fǔ , zá yǐ xiāng liǎo 。 jìn jiǔ háng zhì zhě , sì xiǎo bèi shèn huǒ 。 jiǔ hòu sī chá , yì cái dòng , xiāng míng yǐ zhì jǐ shàng 。 fán yǒu suǒ sī , yīng niàn jí zhì 。 zhāng dà yuè , jìn zuì ér guī 。 zì shì sān shù rì bì yī wǎng , hú yì shí zhì zhāng jiā , jù rú zhǔ kè wǎng lái lǐ 。
  yī rì , zhāng wèn hú yuē :“ nán chéng zhōng wū ǎo , rì tuō hú shén yú lì 。 bù zhī qí jiā hú jūn shí zhī fǒu ?” yuē :“ wàng ěr , shí wú hú 。” shǎo jiān , zhāng qǐ sōu nì , wén xiǎo yǔ yuē :“ shì suǒ yán nán chéng hú wū , wèi zhī hé rú rén 。 xiǎo rén yù cóng xiān shēng wǎng guān zhī , fán yī yán qǐng yú zhǔ rén 。” zhāng zhī wéi xiǎo hú , nǎi yīng yuē :“ nuò 。” jí xí qǐng yú hú yuē :“ wǒ yù de zú xià fú yì zhě yī èr bèi , wǎng tàn hú wū , jìng qǐng jūn mìng 。” hú gù yán bù bì , zhāng yán zhī zài sān , nǎi xǔ zhī 。 jì ér zhāng chū , mǎ zì zhì , rú yǒu kòng zhě 。 jì qí ér xíng , hú xiāng yǔ yú tú , yuē :“ jīn hòu xiān shēng yú dào tú jiān , jué yǒu xì shā sàn luò yī jīn shàng , biàn shì wú bèi cóng yě 。” yǔ cì rù chéng , zhì wū jiā 。 wū jiàn zhāng shēng , xiào nì yuē :“ guì rén hé hū jiàng lín ?” zhāng yuē :“ wén ěr jiā hú zi dà líng yīng , guǒ fǒu ?” wū zhèng róng yuē :“ ruò gè dié xiè yǔ , bù yí guì rén chū dé ! hé biàn yán hú zi ? kǒng wú jiā huā zǐ bù huān !” yán wèi yǐ , kōng zhōng fā bàn zhuān lái , zhōng wū bì , liàng qiāng yù diē 。 jīng wèi zhāng yuē :“ guān rén hé de pāo jī lǎo shēn yě ?” zhāng xiào yuē :“ pó zi máng yě ! jǐ céng jiàn zì jǐ é lú pò , yuān wū xiù shǒu zhě ?” wū cuò è bù zhī suǒ chū 。 zhèng huí huò jiān , yòu yī shí zǐ luò , zhōng wū , diān jué , huì ní luàn zhuì , tú wū miàn rú guǐ 。 wéi āi háo qǐ mìng 。 zhāng qǐng shù zhī , nǎi zhǐ 。 wū jí qǐ bēn dùn fáng zhōng , hé hù bù gǎn chū 。 zhāng hū yǔ yǔ yuē :“ ěr hú rú wǒ hú fǒu ?” wū wéi xiè guò 。 zhāng zhāo zhī , qiě yǎng shǒu wàng kōng zhōng , jiè wù shāng wū , wū shǐ tì tì ér chū 。 zhāng xiào yù zhī , nǎi huán 。
  zì cǐ dú xíng yú tú , jué chén shā xī xī rán , zé hū hú yǔ , zhé yīng bù é 。 hǔ láng bào kè , shì yǐ wú kǒng 。 rú shì nián yú , yù yǔ mò nì 。 cháng wèn qí jiǎ zǐ , shū bù zì jì yì , dàn yán :“ jiàn huáng cháo fǎn , yóu rú zuó rì 。” yī xī gòng huà , hū qiáng tóu sū rán zuò xiǎng , qí shēng shèn lì 。 zhāng yì zhī , hú yuē :“ cǐ bì jiā xiōng 。” zhāng yún :“ hé bù yāo lái gòng zuò ?” yuē :“ yī dào pō qiǎn , zhǐ hǎo jué dé liǎng tóu jī dàn , biàn le zú ěr 。” zhāng wèi hú yuē :“ jiāo qíng zhī hǎo rú wú liǎng rén , kě yún wú hàn ; zhōng wèi yī jiàn yán sè , dà shì hèn shì 。” hú yuē :“ dàn děi jiāo hǎo zú yǐ , jiàn miàn hé wéi ?” yī rì , zhì jiǔ yāo zhāng , qiě gào bié 。 wèn :“ jiāng hé wǎng ?” yuē :“ dì shǎn zhōng chǎn , jiāng guī qù yǐ 。 jūn měi yǐ duì miàn bù dí wéi hàn , jīn qǐng yī shí shù zǎi zhī jiāo , tā rì kě xiāng rèn ěr 。” zhāng sì gù dōu wú suǒ jiàn 。 hú yuē :“ jūn shì kāi qǐn shì mén , zé dì zài yān 。” zhāng jí tuī fēi yī qù , zé nèi yǒu měi shào nián , xiāng shì ér xiào 。 yī shang chǔ chǔ , méi mù rú huà , zhuǎn shùn zhī jiān , bù fù dǔ yǐ 。 zhāng fǎn shēn ér xíng , jí yǒu lǚ shēng jiè jiè suí qí hòu , yuē :“ jīn rì shì jūn hàn yǐ 。” zhāng yī liàn bù rěn bié 。 hú yuē :“ lí hé zì yǒu shù , hé róng jiè jiè 。” nǎi yǐ jù gōng quàn jiǔ 。 yǐn zhì zhōng yè , shǐ yǐ shā zhú dǎo zhāng guī 。 míng rì wǎng tàn , zé kōng wū lěng luò ér yǐ 。
  hòu dào yī xiān shēng wéi xī zhōu xué shǐ , zhāng qǐng rú jìn 。 yīn wǎng shì dì , yuàn wàng pō shē 。 bǐ guī , shèn wéi chū yì , zī jiē mǎ shàng , tà sàng ruò ǒu 。 hū yī shào nián qí qīng lǘ , niè qí hòu 。 zhāng huí gù , jiàn qiú mǎ shèn lì , yì yì sāo yǎ , suì yǔ xián huà 。 shào nián chá zhāng bù yù , jié zhī 。 zhāng gào yǐ gù 。 shào nián yì wéi wèi jiè 。 tóng xíng lǐ xǔ , zhì qí lù zhōng , shào nián gǒng shǒu ér bié , qiě yuē :“ qián tú yǒu yī rén , jì jūn gù rén yī wù , qǐ xiào nà zhī 。” fù yù xún zhī , chí mǎ yáo qù 。 zhāng mò jiě suǒ yóu 。 yòu èr sān lǐ xǔ , jiàn yī cāng tóu chí xiǎo lù zi , xiàn yú mǎ qián , yuē :“ hú sì xiàng gōng jìng zhì xiān shēng 。” zhāng huò rán dùn wù 。 qǐ shì , zé bái qiǎng mǎn zhōng 。 jí gù cāng tóu , bù zhī suǒ wǎng 。

 为您推荐:聊斋志异胡四相公文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签