聊斋志异·蛙曲拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-25 20:32:20

  文言文之家为您整理聊斋志异·蛙曲拼音版、聊斋志异·蛙曲注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·蛙曲注音版

  《  》
   wángxùnyán :“ zàidōushí , céngjiànrénzuòshì 。 xiézuò , fánshíyǒu èrkǒng ; měikǒng 。 zhàngqiāoshǒu , zhéránzuòmíng 。 huòjīnqián , luàndǐng , yúnluó , gōngshāng , liǎoliǎobiàn 。”

聊斋志异·蛙曲拼音版

  《 wā qǔ 》
   wáng zǐ xùn yán :“ zài dōu shí , céng jiàn yī rén zuò jù yú shì 。 xié mù hé zuò gé , fán shí yǒu èr kǒng ; měi kǒng fú wā 。 yǐ xì zhàng qiāo qí shǒu , zhé wā rán zuò míng 。 huò yǔ jīn qián , zé luàn jī wā dǐng , rú fǔ yún luó , gōng shāng cí qǔ , liǎo liǎo kě biàn 。”

  为您推荐:聊斋志异蛙曲文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签